Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 28/09/2021
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: C╚r╚ales, pommes de terre, l╚gumes, fruits et noix

2021/S 179-465453  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Varsovie: C╚r╚ales, pommes de terre, l╚gumes, fruits et noix 2021/S 179-465453 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zesp█ ??obk█w m.st Warszawa Adresse postale: ul. Belgijska 4 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-511 Pays: Pologne Point(s) de contact: Arkadiusz Drewniak Courriel: zzl.zamowienia@um.warszawa.pl T╚l╚phone: +48 222775296 Fax: +48 222775202 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.zlobki.waw.pl
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Jednostka organizacyjna administracji samorz?dowej
I.5) Activit╚ principale Autre activit╚: Opieka nad dzieckiem w wieku do 3 lat
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawy ?ywno?ci do plac█wek Zespo?u ??obk█w m.st. Warszawy Num╚ro de r╚f╚rence: ZZ-ZP.26.12.2021.ADR
II.1.2) Code CPV principal 03200000 C╚r╚ales, pommes de terre, l╚gumes, fruits et noix
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zam█wienia s dostawy ?ywno?ci do plac█wek Zespo?u ??obk█w m.st. Warszawy, odpowiadaj?cych jako?ciowo szczeg█?owym normom handlowym (bran?owym) i og█lnej normie handlowej okre?lonych w obowi?zuj?cych przepisach prawa.
   2.  Przedmiot zam█wienia jest podzielony na 10 cz??ci.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawy ?wie?ych warzyw i owoc█w oraz owoc█w sezonowych
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 03221000 L╚gumes 03222000 Fruits et fruits coque 03212100 Pommes de terre
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
1arbuz5638 kg 2awokado (dojrza?e, odmiana HASS)4107 szt. 3bak?a?an1024 kg 4banan (dojrza?y, ?█?ty bez przebarwie?, bez obi?, bez zgniece?, bez pekni??)28117 kg 5bazylia polska ?wie?a (w doniczce); wyprodukowana bez u?ycia pestycyd█w1347 szt. 6bor█wka (dopuszcza si dostaw odmian tylko krajowych, uprawianych w Polsce)1800 kg 7botwina536 kg 8b█b 80kg 9broku?y (1szt=min.0,4kg) 5306szt. 10brukselka 194kg 11brzoskwinia p?askoowocowa - typu ufo (odmiana saturn)1164kg 12brzoskwinia2506kg 13burak5303kg 14cebula2696kg 15cebula czerwona 405 kg 16cebula szalotka 140 kg 17cukinia 2960 kg 18cykoria bia?a/czerwona 782 kg 19cytryny 1676 kg 20czarna jagoda (dopuszcza si dostaw tylko surowca krajowego )251 kg 21czosnek w g?█wkach 1szt. ok. 0,1kg2243 szt 22dymka (p?czek ok. 0,5kg)1207p?czki 23dynia pi?mowa 1867kg 24fasola szparagowa zielona184kg 25fasola szparagowa ?█?ta 245kg 26gruszka 17245kg 27imbir ?wie?y (korze?) 78kg 28jab?ka (du?e-?rednica min. 6 cm) 63624kg 29jarmu myty (opakowanie 0,1-0,3 kg) 325kg 30je?yna (dopuszcza si dostaw odmian tylko krajowych, uprawianych w Polsce)101 kg 31kabaczek 329 kg 32kaki (persymona)1913 szt 33kalafior 6150szt. 34kalarepa 13843szt. 35kapusta bia?a 5284kg 36kapusta czerwona 3425kg 37kapusta kiszona (opakowanie max.1,5 kg, w sk?adzie bez substancji konserwuj?cych, octu/kwasu octowego, cukru) 4461 kg 38kapusta m?oda 600 kg 39kapusta peki?ska 3170kg 40kapusta w?oska 1480kg 41kie?ki lucerny opakowanie hermetyczne 40-60g) 70kg 42kie?ki s?onecznika (opakowanie hermetyczne 40-60g) 70 43kiwi odmia z ?█?t barw mi??szu i mi?sist struktur mi??szu oraz bardzo s?odkim smaku. Sk█rka pozbawiona w?osk█w. Preferowana odmiana gold lub produkt r█wnowa?ny o w/w parametrach. 6772kg 44kolendra polska ?wie?a (w doniczce); wyprodukowana bez u?ycia pestycyd█w 661szt. 45koperek (p?czek bez ?odyg; wagowa tolerancja d?ugo?ci lodygi do 3cm) 1074kg 46limonka288kg 47malina (dopuszcza si dostaw odmian tylko krajowych, uprawianych w Polsce) 2300kg 48mandarynka bezpestkowa 7931kg 49mango dojrza?e (1szt. min 0,4kg)3930szt. 50marchew (waga 1szt.max. 0,2 kg; d?ugo? nie mniej ni 10 cm) 30829kg 51marechew m?oda (wagowo bez naci i lodyg) 500 kg 52melon miodowy (1szt. min. 0,7kg)5973szt. 53mi?ta polska ?wie?a (w doniczce); wyprodukowana bez u?ycia pestycyd█w 1532szt. 54morela (dopuszcza si dostaw odmian tylko krajowych, uprawianych w Polsce)2679kg 55natka pietruszki (p?czek bez ?odyg; wagowa tolerancja d?ugo?ci ?odygi do 3cm) 1043kg 56nektarynka3021kg 57og█rek kiszony bez substancji konserwujacych; bez regulator█w kwasowo?ci (opakowanie max. 3kg) 6981kg 58og█rek ma?osolny bez substancji konserwujacych; bez regulator█w kwasowo?ci (opakowanie max. 1,5kg) 1290kg 59og█rek "d?ugi" lub "kr█tkiţ 7787kg 60papryka czerwona 4239kg 61papryka ?█?ta2592kg 62piertuszka korze (waga 1szt.max. 0,15 kg) 16278kg 63pomara?cza (s?odka i soczysta) 7518kg 64pomelo soczyste 877szt. 65pomidor 3697kg 66pomidor koktajlowy-cherry 1854kg 67pomidor malinowy 4395kg 68por9882kg 69por m?ody 1791kg 70rzodkiew bia?a 2076kg 71rzodkiewka p?czek (1p?czek=ok.0,15kg) 17448p?czki 72salata lodowa (klasa I)2632szt. 73sa?ata karbowana zielona/czerwona 986 zt. 74sa?ata mas?owa 3300 szt. 75sa?ata roszponka ( opakowanie 0,1-0,3 kg) 284 kg 76sa?ata rukola (opakowanie 0,1-0,3 kg) 197kg 77sa?ata rzymska 1301szt. 78seler (waga 1szt. max. 0,7 kg)16278kg 79seler naciowy (1szt=ok.0,4kg)1511szt. 80szczypior-p?czek 573kg 81szparagi zielone (d?ugo? 1szt. do 20cm, ?rednica do 1cm) 1 p?czek = min. 0,5kg 600p?czek 82szpinak ?wie?y "baby" 100% m?ode li?cie 839kg 83?liwa (dopuszcza si dostaw odmian tylko krajowych, uprawianych w Polsce) 3916kg 84truskawka (dopuszcza si dostaw odmian tylko krajowych, uprawianych w Polsce) 4526kg 85winogrono bia?e bezpestkowe, rodzynkowe 5392kg 86winogrono ciemne bezpestkokowe 2742 kg 87wi?nia (dopuszcza si dostaw odmian tylko krajowych, uprawianych704 88ziemniaki72130 kg 89ziemniaki m?ode16346kg 90ziemniaki s?odkie - BATATY (r█zne 1710 kg
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: zasady rozlicze / Pond╚ration: 10 Crit╦re de qualit╚ - Nom: zasady realizacji dostaw w trakcie realizacji umowy / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: system jako?ci / Pond╚ration: 10 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 14 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
przedmiot zam█wienia:w przypadku ??obka nr 66, 67, 68 b?dzie realizowany na potrzeby realizacji projektu: Đ??obki na startţ w przypadku ??obka nr 3 i 40 b?dzie realizowany na potrzeby realizacji projektu Đ??obkowy startţ w przypadku ??obka nr 70 i 71 b?dzie realizowany na potrzeby realizacji projektu Đ??obek szans na r█wny startţ
II.2.14) Informations compl╚mentaires Cd. II.2.13. w przypadku ??obka nr 72 b?dzie realizowany na potrzeby realizacji projektu ĐMaluchy ??obkuj?, rodzice pracuj?ţ Projekty wsp█?finansowane ze ?rodk█w EFS w ramach RPO w. mazowieckiego na lata 2014˝2020
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawy mleka i przetwor█w mlecznych
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15500000 Produits laitiers
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Jogurt naturalny 1 - 2 % t?uszczu; sk?ad: mleko pasteryzowane i/lub mleko, ?ywe kultury bakterii (bez dodatku ?elatyny, cukru) op. 1kg (w kg) 8549 kg Jogurt naturalny 1 - 2 % t?uszczu; sk?ad: mleko pasteryzowane i/lub mleko, ?ywe kultury bakterii (bez dodatku mleka w proszku, ?elatyny) opakowania oko?o 0,33kg (w kg) 4023 kg Jogurt naturalny 1 - 2 % t?uszczu; sk?ad: mleko pasteryzowane i/lub mleko, ?ywe kultury bakterii (bez dodatku mleka w proszku, ?elatyny) opakowania oko?o 0,15kg (w kg) 2200 kg Polski jogurt naturalny bez laktozy, (zawarto? laktozy 100 g.) 503 Jogurt naturalny typu greckiego (w sk?adzie bez ?elatyny i mleka w proszku) op. 300-400g (w kg) 12650 kg Kefir (sk?ad:mleko pasteryzowane, ?ywe kultury bakterii i dro?d?y kefirowych, dopuszczalny dod. mleka w proszku) op. oko?o 400g (w kg) 8320 kg Ma?lanka naturalna (sk?ad: ma?lanka naturalna, mleko pasteryzowane, dopuszczalna - serwatka w proszku, ?ywe kultury bakterii mlekowych) (op. 0,3 - 1 Kg) 8400 kg Ma?lanka naturalna bez laktozy (sk?ad: ma?lanka naturalna, mleko, dopuszczalne - bia?ka mleka, enzym-laktaza, ?ywe kultury bakterii mlekowych) (op. 0,75 l) 100 kg Mas?o extra minimum 82 % t?uszczu 27000 szt Mas?o extra minimum 82 % t?uszczu bez laktozy 251 szt Margaryna ro?linna (zawieraj?ca co najmniej 40 % jednonienasyconych kwas█w t?uszczowych, bogata w witaminy A, D i E, nie zawieraj?ce konserwant█w, bez t?uszcz█w utwardzonych, bez laktozy) typu "Rama 100 % ro?linna" lub r█wnowa?ne o powy?szych parametrach (op.450g) 150 szt Margaryna ro?linna (zawieraj?ca co najmniej 50 % wielonienasyconych kwas█w t?uszczowych, bogata w witaminy A, D i E, nie zawieraj?ce konserwant█w, bez t?uszcz█w utwardzonych, bez laktozy) typu "Flora Light" lub r█wnowa?ne o powy?szych parametrach w kubku (op.400g) 1200 szt Mleko ?wie?e 3,2 % t?uszczu pasteryzowane (dodatkowo dopuszcza si homogenizacj i/lub mikrofiltracj?) 240900 l Mleko bez laktozy 2- 3,2 % t?uszczu wyprodukowane z mleka ?wie?ego, pasteryzowanego, zawarto? laktozy 00 ml mleka 4800 l Ser ?█?ty typu szwajcarskiego pakowany pr█?niowo w kawa?ku, kt█ry charakteryzuje jednolita masa pokryta dziurkami wielko?ci oliwek o kolorze blado?█?tym. Ma ?agodny, s?odki smak typu ementaler, mazdamer, sok█ Mlekovita lub r█wnowa?ny o powy?szych parametrach 750 kg Ser ?█?ty typu holenderskiego - mierzwiony - plasterkowny w extracieniutkie plastry typu edamski, gouda, pakowany ementaler, mazdamer lub r█wnowa?ny o powy?szych parametrach opakowanie oko?o 0,15 kg 780 kg Ser ?█?ty typu holenderskiego (np. gouda) i/lub szwjcarskiego bez laktozy (np. sok█?) w plastrach, opakowanie max. 0,2 kg 50 kg Ser mozzarella mini kulki (opakowanie 120-150g) 440 kg Ser mozzarella maxi wa?ek (opakowanie 200-250g) 700 kg ?mietana 12 % t?uszczu (sk?ad: ?miatanka lub ?miatana lub ?miatanka pasteryzowana i ?ywe kultury bakterii mlekowych - bez innych dodatk█w) opakowanie 0,18-0,35 kg 201 kg ?mietana 18 % t?uszczu (sk?ad: ?miatanka lub ?miatana lub ?miatanka pasteryzowana i ?ywe kultury bakterii mlekowych - bez innych dodatk█w) opakowanie 0,18-0,35 kg 355 kg ?mietana 18 % t?uszczu bez laktozy; opakowanie 0,18-0,35 kg 25 kg Ser twarogowy (kwasowy) p█?t?usty. Sklad: mleko krowie pasteryzowane, czyste/?ywe kultury bakterii mlekowych. Bez soli, bez dodatku cukru, bez konserwant█w, ekologiczny. Typu twar█g wiejski p█lt?usty BIO firmy Bioprodukt lub r█wnowa?ny bez zmiany sk?adu. (gramatura opakowania od 0,2-0,5kg) 13500 kg Ser twarogowy p█?t?usty bez laktozy (sk?adniki: mleko, kultury bakterii). Bez soli, bez dodatku cukru, bez konserwant█w 50 kg Mleko 3,2 % t?uszczu UHT; opakowanie karton z nakr?tk lub inne umo?liwiaj?ce szczelne zamkni?cie opakowania po otwarciu (OPAKOWANIE 0,5L) 450 l Mleko 3,2 % t?uszczu UHT; opakowanie karton z nakr?tk lub inne umo?liwiaj?ce szczelne zamkni?cie opakowania po otwarciu (OPAKOWANIE 1L) 800 l
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: zasady rozlicze / Pond╚ration: 10 Crit╦re de qualit╚ - Nom: zasady realizacji dostaw w trakcie realizacji umowy / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: system jako?ci / Pond╚ration: 10 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
przedmiot zam█wienia: w przypadku ??obka nr 3 i 40 b?dzie realizowany na potrzeby realizacji projektu Đ??obkowy startţ w przypadku ??obka nr 70 i 71 b?dzie realizowany na potrzeby realizacji projektu Đ??obek szans na r█wny startţ w przypadku ??obka nr 72 b?dzie realizowany na potrzeby realizacji projektu ĐMaluchy ??obkuj?, rodzice pracuj?ţ
II.2.14) Informations compl╚mentaires Cd. II.2.13. Projekty wsp█?finansowane ze ?rodk█w EFS w ramach RPO w. mazowieckiego na lata 2014˝2020
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawy artyku?█w spo?ywczych og█lnego przeznaczenia ?ywieniowego
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15800000 Produits alimentaires divers 15400000 Huiles et graisses animales ou v╚g╚tales 15881000 Pr╚parations alimentaires homog╚n╚is╚es 15890000 Produits alimentaires et produits secs divers 15893100 Pr╚parations alimentaires 15894000 Produits alimentaires transform╚s 15411110 Huile d'olive
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
1Amarantus - ekspandowane nasiona tzw. popping130kg 2Ananas plastry w syropie - puszka, masa netto po ods?czeniu min. 0,34 kg 748kg 3Any ca?y lub w gwiazdkach - PRZYPRAWA KORZENNA bez glutaminianu sodu, bez konserwant█w1kg
   4. Bazylia - PRZYPRAWA ZIO?OWA bez glutaminianu sodu, bez konserwant█w8kg 5Biszkopty (pszenne; bez substancji konserwujacych, bez syropu glukozowo-fruktozowego, bez sztucznych barwnik█w, bez substancji spulchniaj?cych) 1100kg 6Biszkopty bezglutenowe (w sk?adzie bez glutenu, bez mleka, bez soi)50kg 7Brzoskwinia po?█wki w zalewie - puszka; masa netto po ods?czeniu min. 0,47 kg1574kg 8Bu?ka tarta pszenna (sk?ad: m?ka pszenna, woda, dro?d?e, s█l) bez laktozy, bez jaj, bez soi500kg 9Bu?ka tarta bezglutenowa (na opakowniu symbol przekre?lonego k?osa)50kg 10Chrupki kukurydziane (sk?adniki: grys kukurydziany lub kasza kukurydziana 100%, bez soli, bez barwnik█w, bez konserwant█w)600kg 11Chrzan tarty (zawarto? chrzanu w sk?adzie min. 70%) - opakowanie: s?oik250kg 12Ciecierzyca (cieciorka) - nasiona suche270kg 13Cieciorka (ciecierzyca) gotowana na parze; sk?ad: groszek cieciorka, woda, s█l - opakowanie: puszka 760kg 14Cukier bia?y 8300kg 15Cukier puder (bez dodatk█w typu antyzbrylacze, opakowanie foliowe typu PE/PET )150kg 16Cukier waniliowy lub cukier z wanili typu Amylon lub r█wnowa?ny w skladzie: cukier br?zowy lb bia?y + wanilia (min.1,5%)120kg 17Cynamon mielony - PRZYPRAWA KORZENNA bez glutaminianu sodu, bez konserwant█w10kg 18Czarnuszka ca?a - PRZYPRAWA KORZENNA bez glutaminianu sodu, bez konserwant█w2kg 19Cz?ber - PRZYPRAWA ZIO?OWA bez glutaminianu sodu, bez konserwant█w 2kg 20Czosnek suszony (p?atki) - przyprawa bez glutaminianu sodu, bez konserwant█w5kg 21Daktyle suszone drylowane (bez pestek) BIO/EKO bez konserwant█w200kg 22Dro?d?e "?wie?e"94kg 23D?em 100% owoc█w, bez konserwant█w, bez dodatku cukru, s?odzony sokiem jab?kowym ˝ r█?ne smaki (w tym dost?pne ka?dorazowo na zam█wienie ??obka:wi?nia, brzoskwinia, czarna porzeczka, truskawka itp.) 450kg 24Estragon - PRZYPRAWA ZIO?OWA bez glutaminianu sodu, bez konserwant█w2kg 25Fasola czerwona gotowana na parze; sk?ad: czerwona fasola, woda, s█l, substancja wi???ca: chlorek wapnia - opakowanie puszka560kg 26Fasola bia?a gotowana na parze; sk?ad: bia?a fasola, woda, s█l, substancja wi???ca: chlorek wapnia - opakowanie puszka450kg 27Figi suszone bez substancji konserwujacych EKO/BIO 100kg 28Ga?ka muszkata?owa mielona - PRZYPRAWA KORZENNA bez glutaminianu sodu, bez konserwant█w2kg 29Go?dziki ca?e lub mielone - PRZYPRAWA KORZENNA bez glutaminianu sodu, bez konserwant█w2kg 30Groszek ptysiowy naturalny, w sk?adzie: jaja, m?ka pszenna, margaryna lub t?uszcz ro?linny, woda, s█l) bez konserwant█w, barwnik█w, ?rodk█w spulchniajacych i innych dodatk█w269 kg 31Groszek ptysiowy bezglutenowy - opakownie oznaczone symbolem przekre?lonego k?osa.20kg 32Herbata czarna li?ciasta 81kg 33Herbata owocowa lub zio?owo-owocowa bez cukru, o r█?nych smakach2042op 34Herbatniki pszenne BIO kszta?t: prostok?tne lub okr?g?e typu Bio Ania lub r█wnowa?ne w sk?adzie: m?ka pszenna, cukier trzcinowy, t?uszcz kokosowy, s█l (dopuszcza si inne sk?adniki z wyj?tkiem substancji konserwuj?cych, spulchniajacych, emulgator█w, syropu glukozowo-fruktozowego)680kg 35Herbatniki typu mini zoo Bio Ania lub r█wnowa?ne o sk?adzie: bez jaj (dopuszczalne ?ladowe ilo?ci jaj), bez mleka300kg 36Herbatniki bezglutenowe (w sk?adzie bez glutenu, bez mleka, bez jaj)70kg 37Imbir mielony- PRZYPRAWA KORZENNA bez glutaminianu sodu, bez konserwant█w 3kg 38KAKAO naturalne182 kg 39Kardamon mielony - PRZYPRAWA KORZENNA bez glutaminianu sodu, bez konserwant█w 1kg 40Kasza bulgur826 kg 41Kasza gryczana bia?a (niepalona)650kg 42kasza gryczana krakowska 380kg 43Kasza gryczana pra?ona780kg 44Kasza jaglana1000kg 45kasza jeczmienna 670 kg 46kasza j?czmienna mazurska (per?owa)600 kg 47kasza j?czmienna wiejska (?amana)800kg 48Kasza kukurydziana850kg 49Kasza kus-kus1050 50Kasza manna1343kg
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: zasady rozlicze / Pond╚ration: 10 Crit╦re de qualit╚ - Nom: zasady realizacji dostaw w trakcie realizacji umowy / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: system jako?ci / Pond╚ration: 10 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
przedmiot zam█wienia: w przypadku ??obka nr 3 i 40 b?dzie realizowany na potrzeby realizacji projektu Đ??obkowy startţ w przypadku ??obka nr 70 i 71 b?dzie realizowany na potrzeby realizacji projektu Đ??obek szans na r█wny startţ w przypadku ??obka nr 72 b?dzie realizowany na potrzeby realizacji projektu ĐMaluchy ??obkuj?, rodzice pracuj?ţ
II.2.14) Informations compl╚mentaires Cd. II.2.13. Projekty wsp█?finansowane ze ?rodk█w EFS w ramach RPO w. mazowieckiego na lata 2014˝2020
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawy artyku?█w spo?ywczych specjalnego przeznaczenia ?ywieniowego (baby food)
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15800000 Produits alimentaires divers 15880000 Produits nutritionnels sp╚ciaux 15893100 Pr╚parations alimentaires 15894000 Produits alimentaires transform╚s
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Kaszka bezmleczna zbo?owa z owocami lub bez owoc█w, ,zawierajaca gluten, po 6,8,9 m-cu,wszystkie smaki w ramach AKTUALNEJ oferty producenta dost?pne ka?dorazowo na zam█wienie ??obka kg170 Kaszki bezmleczne wielozbo?owe bez dodatku cukru, zawierajace zbo?a pe?noziarniste, z glutenem lub bez glutenu, wszystkie smaki w ramach AKTUALNEJ oferty producenta dost?pne ka?dorazowo na zam█wienie ??obka kg 170 Kaszki mleczne wielozbo?owe, bez dodatku cukru, zawierajace zbo?a pe?noziarniste, z glutenem lub bez glutenu, wszystkie smaki w ramach AKTUALNEJ oferty producenta dost?pne ka?dorazowo na zam█wienie ??obkakg150 Kaszki mleczne z owocami lub bez owoc█w (tj. o smaku waniliowym) dla niemowl?t po 4 ,6,9,12 m-cu ?ycia bez zb█ zawieraj?cych gluten, w tym kaszki mleczno ry?owe z owocami bez dodatku cukru (bezglutenowe) bez dodatku sztucznych barwnik█w; wszystkie smaki w ramach AKTUALNEJ oferty producenta dost?pne ka?dorazowo na zam█wienie ??obka kg 200 Kaszki mleczne zbo?owe z owocami lub bez owoc█w dla niemowl?t po 4,6,9 m-cu ?ycia bez dodatku sztucznych barwnik█w (zawieraj?ce gluten); wszystkie smaki w ramach AKTUALNEJ oferty producenta dost?pne ka?dorazowo na zam█wienie ??obka kg 101 Kaszki ry?owe z owocami, bezmleczna, bezglutenowa, po 4,6 m-cu ?ycia, w tym kaszki bezmleczne ry?owe z owocami bez dodatku cukru; wszystkie smaki w ramach AKTUALNEJ oferty producenta dost?pne ka?dorazowo na zam█wienie ??obka kg 1200 Kleik ry?owy (bezmleczny); po 4 miesi?cu ?ycia, bez dodatku cukru kg 101 Mleko modyfikowane bezglutenowe dla dzieci typu "BEBIKO 1,2,2R, 3,3R,4,4R, 5" lub r█wnowa?ne w sk?adzie, wszystkie rodzaje dost?pne w ramach aktualnej oferty producenta zaoferowanego przez Wykonawc - dost?pne ka?dorazowo na zam█wienie ??obka kg 1257 Mleko modyfikowane dla dzieci hypoalergiczne "NAN pro 1HA,2HA" - zapotrzebowanie ten konkrety rodzaj mleka wynika ze wskaza lekarskich zawartych na za?wiadczeniu, b?dacym podstaw do podania mleka dziecku w ??obku. kg 28 Mleko modyfikowane dla dzieci "NAN pro 1,2,3" - zapotrzebowanie ten konkrety rodzaj mleka wynika ze wskaza lekarskich zawartych na za?wiadczeniu, b?dacym podstaw do podania mleka dziecku w ??obku. kg 64 Mleko modyfikowane dla dzieci hypoalergiczne i inne specjanego przeznaczenia medycznego typu "BEBIKO HA1; HA2, AR, COMFORT"- zapotrzebowanie ten konkrety rodzaj mleka wynika ze wskaza lekarskich zawartych na za?wiadczeniu, b?dacym podstaw do podania mleka dziecku w ??obku. kg 33 Mleko modyfikowane dla dzieci typu bebilon 1,2,3,4,5 - zapotrzebowanie ten konkrety rodzaj mleka wynika ze wskaza lekarskich zawartych na za?wiadczeniu, b?dacym podstaw do podania mleka dziecku w ??obku. kg 65 Mleko modyfikowane specjalistyczne dla dzieci typu bebilon HA 1,2,3; AR, COMFORT" - zapotrzebowanie ten konkrety rodzaj mleka wynika ze wskaza lekarskich zawartych na za?wiadczeniu, b?dacym podstaw do podania mleka dziecku w ??obku. kg 30 Owocowy mus dla niemowl?t po 4 i/lub 6 i/lub po 8 m-cu ?ycia bez cukru i sztucznych barwnik█w,konserwant█w, 100% owoc█w i/lub owoce z dodatkiem zb█ i/lub owoce z warzywami, i/lub owoce z dodatkiem jogurtu lub napoj█w ro?linnych, tj. wszystkie smaki w ramach AKTUALNEJ oferty producenta dost?pne ka?dorazowo na zam█wienie ??obka - (tubka) kg 145 Produkt zbo?owy (bezglutenowy, bezlaktozowy, bezsojowy) dla niemowl?t po 4 miesi?cu ?ycia z dodatkiem m?czki ?wi?toja?skiej typu Alerlac lub sinlac lub r█wnowa?ny o w/w sk?adzie kg. 10 Przeciery owocowe typu BOBOVITA lub r█wnowa?ne o sk?adzie: jednorodne np. jab?ko,gruszka ,suszona ?liwka,banan lub mixy r█?nych owoc█w, bez dodatku cukru, konserwant█w i sztucznych barwnik█w, wszystkie smaki w ramach AKTUALNEJ oferty producenta dost?pne ka?dorazowo na zam█wienie ??obka (s?oik) kg 1437
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: zasady rozlicze / Pond╚ration: 10 Crit╦re de qualit╚ - Nom: zasady realizacji dostaw w trakcie realizacji umowy / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: system jako?ci / Pond╚ration: 10 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
przedmiot zam█wienia: w przypadku ??obka nr 3 i 40 b?dzie realizowany na potrzeby realizacji projektu Đ??obkowy startţ w przypadku ??obka nr 70 i 71 b?dzie realizowany na potrzeby realizacji projektu Đ??obek szans na r█wny startţ w przypadku ??obka nr 72 b?dzie realizowany na potrzeby realizacji projektu ĐMaluchy ??obkuj?, rodzice pracuj?ţ
II.2.14) Informations compl╚mentaires Cd. II.2.13. Projekty wsp█?finansowane ze ?rodk█w EFS w ramach RPO w. mazowieckiego na lata 2014˝2020
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawy mi?sa i w?dlin
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15131500 Produits base de volaille 15100000 Produits de l'╚levage, viande et produits base de viande
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Ciel?cina - udziec, ciel?cina zadnia Extra b/k 1882KG Filet pier z indyka 7255KG Filet pier z kurczaka 6294KG ?opatka wieprzowa - z p█?tuszy klasy E lub S b/k, t?uszczu i sk█ry1990KG Mi?so wo?owe - pieczeniowe z zadu wo?owego klasy J b/k 2190KG Schab ?rodkowy b/k2710KG Szynka wieprzowa - z p█?tuszy klasy E lub S b/k, t?uszczu i sk█ry 2802KG Szynka/pol?dwica z kurczaka w?dzona (w sk?adzie bez glutenu, bez laktozy, bez soi, bez konserwant█w) 2438KG Szynka/pol?dwica wieprzowa (w sk?adzie bez glutenu, bez laktozy, bez soi, bez konserwant█w) 986KG tuszka z kr█lika kg 10 KG cd.cz. nr 3 sekcja II.2.4) Opis zam█wienia 51Kasza orkiszowa 533 kg 52kasza owsiana 315 kg 53Kawa orkiszowa BIO (sklad: orkisz 80% -100%, korze cykorii 0-20% - pra?one z upraw ekologicznych) 35kg 54Kawa zbo?owa rozpuszczalna bez cukru. Sk?ad: j?czmie?, s?█d j?czmienny, cykoria, ?yto, ?ladowe ilo?ci mleka. Firmy Nestle Caro lub r█wnowa?na o powy?szym sk?adzie 112 kg 55Kawa zbo?owa rozpuszczalna bezglutenowa (na opakowaniu znak przekre?lonego k?osa)20 kg 56Kminek ca?y - PRZYPRAWA KORZENNA bez glutaminianu sodu, bez konserwant█w2kg 57Kminek mielony - PRZYPRAWA KORZENNA bez glutaminianu sodu, bez konserwant█w3kg 58Kolendra li?cie - PRZYPRAWA ZIO?OWA bez glutaminianu sodu, bez konserwant█w2kg 59Komosa ry?owa (Quinoa) czarna lub bia?a lub czerwona lub kolorowa, dost?pna w ramach aktualnej oferty handlowej wskazanego przez Wykonawc producenta i wskazanej wielko?ci opakowania 150 kg 60Koncentrat pomidorowy 30% w s?oiku bez konserwant█w 905kg 61Kukurydza z?ocista, konserwowa bez dodatku cukru, sk?ad: kukurydza, woda, s█l 801 kg 62Kurkuma - PRZYPRAWA KORZENNA bez glutaminianu sodu, bez konserwant█w 8kg 63Kwasek cytrynowy - kwas cytrynowy do ?ywno?ci 22kg 64Li? laurowy - PRZYPRAWA KORZENNA bez glutaminianu sodu, bez konserwant█w 7 kg 65Lubczyk - PRZYPRAWA ZIO?OWA bez glutaminianu sodu, bez konserwant█w 9kg 66Majeranek - PRZYPRAWA ZIO?OWA bez glutaminianu sodu, bez konserwant█w 13kg 67Mak niebieski 100% BIO41 kg 68"Makaron bezglutenowy (w sk?adzie m?ka ry?owa, m?ka kukurydziana) o kszta?cie typu pene i/lub ?widerki i/lub rurka prosta karbowana i/lub nitka cienka ilub kolanka i/lub muszelki i/lub ?azanki i/lub gwiazdki i/lub cyferki ) - opakowanie produktu ma by oznaczone mi?dzynarodowym znakiem przekre?lonego k?osa, w sk?adzie bez glutenu, bez skrobi, bez jaj, bez soi, bez mleka) Wszystkie wskazane kszta?ty dost?pne w ramach AKTUALNEJ oferty handlowej producenta oraz wielko?ci opakowania wskazanego przez Wykonawc - dost?pne ka?dorazowo na zam█wienie ??obka." 100 kg 69Makaron bezglutenowy kolorowe ?widerki (sk?ad: m?ka kukurydziana, m?ka ry?owa, m?ka gryczana, pomidory w proszku, szpinak w proszku, burak czerwony w proszku) - opakowanie produktu ma by oznaczone mi?dzynarodowym znakiem przekre?lonego k?osa, w sk?adzie bez glutenu, bez skrobi, bez jaj, bez soi. 90kg 70Makaron spaghetti bezglutenowy - opakowanie oznaczone symbolem pzekre?lonego k?osa. 30 kg 71Makaron spaghetti pszenny, w sk?adzie bez jaj (dopuszcza si ?ladow zawarto? jaj) 400 kg 72MAKARON minimum czterojajeczny, kszta?t: muszelki malutkie/ry?/gwiazdki/weso?e literki/?azanki Wszystkie wskazane rodzaje w ramach AKTUALNEJ oferty producenta dost?pne ka?dorazowo na zam█wienie ??obka. 1250kg 73Makaron minimum pi?ciojajeczny, kszta?t nitki/krajanka lub inny. Wszystkie rodzaje w ramach AKTUALNEJ oferty producenta dost?pne ka?dorazowo na zam█wienie ??obka. 201 kg 74Makaron o kszta?cie rurek w wersji MINI (sk?ad: m?ka makaronowa pszenna, marchewka w proszku (1%), szpinak w proszku (0,5%), groszek zielony w proszku (0,4%), dynia w proszku (0,4%), broku?y w proszku (0,4%). Dopuszcza si ?ladow zawarto? jaj)330kg 75Makaron o kszta?cie kokardek w wersji MINI (sk?ad: m?ka makaronowa pszenna. Dopuszcza si ?ladow zawartos jaj 400 kg
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: zasady rozlicze / Pond╚ration: 10 Crit╦re de qualit╚ - Nom: zasady realizacji dostaw w trakcie realizacji umowy / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: system jako?ci / Pond╚ration: 10 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
przedmiot zam█wienia: w przypadku ??obka nr 3 i 40 b?dzie realizowany na potrzeby realizacji projektu Đ??obkowy startţ w przypadku ??obka nr 70 i 71 b?dzie realizowany na potrzeby realizacji projektu Đ??obek szans na r█wny startţ w przypadku ??obka nr 72 b?dzie realizowany na potrzeby realizacji projektu ĐMaluchy ??obkuj?, rodzice pracuj?ţ
II.2.14) Informations compl╚mentaires Cd. II.2.13. Projekty wsp█?finansowane ze ?rodk█w EFS w ramach RPO w. mazowieckiego na lata 2014˝2020
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawy mro?onych warzyw i owoc█w
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15896000 Produits surgel╚s 15331170 L╚gumes congel╚s
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
1 "Ananas kostka1597 kg 2 Bor█wka ameryka?ska1589 kg 3 B"B mro?ony 373kg 4 Broku?y opakowanie (r█zyczki)5783kg 5 Brukselka 3671kg 6 Brzoskwinia kostka 2866kg 7 Buraki puree (100% buraki) 5682kg 8 Cukinia krojona w kostk 2665kg 9 Czarna porzeczka 2665kg 10 Czere?nia bez pestki 1901kg 11 Dynia kostka 3671kg 12 Fasola szparagowa ZIELONA 4476kg 13 Fasola szparagowa ?"?TA 3810kg 14 Groszek zielony 3763kg 15 Gruszka kostka (bez gniazd nasiennych) 1961kg 16 Jab?ko kostka (bez gniazd nasiennych) 1509kg 17 Jagoda czarna (sztywne opakowanie) 1798kg 18 Kalafior opakowanie (r█?yczki) 5558kg 19 Kiwi kostka 523kg 20 "Koperek na - krojona w igie?ki bez ?odyg kg Koperek myty, siekany i mro?ony. ?odygi s usuwane. Produkt jest wolny od chor█b, ple?ni i zanieczyszcze?. " 195kg 21 Kukurydza ziarno 1458kg 22 Maliny extra 3061kg 23 Mango kostka 1673kg 24 Marchew m?oda junior 3936kg 25 Marchewka krojona w kostk 3269kg 26 Morela kostka 3225kg 27 Owoce mieszane (sk?ad: truskawki, maliny, czarna porzeczka, wi?nie) 4030kg 28 "Pietruszka na - g?adka, otarta bez ?odyg Li?cie pietruszki myte, siekane i mro?one. ?odygi s usuwane. " 116kg 29 Szpinak rozdrobniony opakowanie (100% szpinak) 3794kg 30 ?liwka bez pestki 3541kg 31 Truskawki bez szypu?ek 6768kg 32 Wi?nia bez pestki 4898kg 33 W?oszczyzna krojona w paski (sk?ad: marchweka, pietruszka, seler i por) 4073kg 34 ?urawina ogrodowa 1157kg cd. cz. nr 3 sekcja I.2.4) Opis zam█wienia 76Makaron o kszta?cie pi█r (pene) w wersji MINI (sk?ad: m?ka makaronowa pszenna. Dopuszcza si ?ladow zawarto? jaj) 402 kg 77Makaron o kszta?cie k█?ek w wersji MINI (sk?ad: m?ka makaronowa pszenna. Dopuszcza si ?ladow zawarto? jaj) 420 kg 78Makaron orkiszowy ekologiczny BIO (sk?ad 100% m?ki orkiszowej, ewentulanie woda) kszta?t: rurki lub inny 327 kg 79Makaron pe?noziarnisty, sklad: m?ka makaronowa pszenna pe?noziarnista, kszta?ty: ?widerki i/lub gniazda i/lub wst??ki dost?pne w aktualnej ofercie wskazanego przez Wykonawc producenta i wskazanej wielko?ci opakowania 750 kg 80Makaron ry?owy muszelki/?widerki 230 kg 81Makaron ry?owy nitki/wst??ki 90 kg 82M?ka gryczana 262 kg 83M?ka jaglana 107 kg 84M?ka kokosowa 100% 80 kg 85M?ka kukurydziana 372 kg 86M?ka migda?owa 100% 80 kg 87M?ka orkiszowa bia?a typ 630 140 kg 88M?ka orkiszowa pe?noziarnista 22 kg 89M?ka owsiana 87 kg 90M?ka owsiana bezglutenowa; w sk?adzie: czysty owies bezglutenowy 100 %, na opakowaniu znak przekre?lonego k?osa 40 kg 91M?ka pe?noziarnista 3 ziarna (pszenica, ?yto,orkisz) do wypieku chleba 65 kg 92M?ka pszenna luksusowa typ 500 lub r█wnowa?ne o typie 500 2711 kg 93M?ka pszenna tortowa typ 450 lub r█wnowa?na o typie 450 3800 kg 94M?ka pszenna chlebowa typ 750 3 kg 95M?ka pszenna pe?noziarnista 201 kg 96M?ka ry?owa 136 kg 97M?ka z nasion amarantusa 40 kg 98M?ka ziemniaczana (skrobia ziemniaczana) 1476 kg 99M?ka ?ytnia chlebowa typ 720 50 kg 100M?ka ?ytnia pe?noziarnista 15 kg 101Mi?ta saszetki typu Vitax lub r█wnowa?ne (opakowanie "ZBIORCZE" 10-40 saszetek) 1150 op 102Migda?ay ?uskane, blanszowane w p?atkach 140 kg 103Mi█d naturalny (pszczeli) 441 kg 104Mleko/mleczko kokosowe o zawarto?ci co najmniej 60% ekstraktu z kokosa 1300 l 105Morele suszone bez substancji konserwuj?cych 210 kg 106Musztarda bez substancji konserwuj?cych 190 kg 107Nap█j jaglany BIO w kartonie typu NATUMI lub r█wnowa?ny 1800 l 108Nap█j orkiszowy BIO z wapniem z alg morskich 1300 l 109Nap█j sojowy naturalny BIO z wapniem z alg morskich 1100 l 110Nap█j owsiany z wapniem z alg morskich BIO 750 l 111Nap█j ry?owy z wapniem BIO 800 l 112Nap█j migda?owy bez dodatku cukr█w BIO 800 l 113Nasiona chia (sza?wi hiszpa?skiej) 104 kg 114Olej rzepakowy niskoerukowy 4300 l 115Olej z pestek winogron 533 l 116Oliwa z oliwek z pierwszego t?oczenia extra virgin 1000 l 117Oregano - PRZYPRAWA ZIO?OWA bez glutaminianu sodu, bez konserwant█w 5kg 118Orkisz ekspandowany BIO 19kg 119Orzechy pinii 25kg 120Orzechy w?oskie 40kg
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: zasady rozlicze / Pond╚ration: 10 Crit╦re de qualit╚ - Nom: zasady realizacji dostaw w trakcie realizacji umowy / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: system jako?ci / Pond╚ration: 10 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
przedmiot zam█wienia: w przypadku ??obka nr 3 i 40 b?dzie realizowany na potrzeby realizacji projektu Đ??obkowy startţ w przypadku ??obka nr 70 i 71 b?dzie realizowany na potrzeby realizacji projektu Đ??obek szans na r█wny startţ w przypadku ??obka nr 72 b?dzie realizowany na potrzeby realizacji projektu ĐMaluchy ??obkuj?, rodzice pracuj?ţ
II.2.14) Informations compl╚mentaires Cd. II.2.13. Projekty wsp█?finansowane ze ?rodk█w EFS w ramach RPO w. mazowieckiego na lata 2014˝2020
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawy mro?onych filet█w rybnych
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15220000 Poisson, filets de poisson et autre chair de poisson congel╚s
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
1 Filet rybny, mro?ony z dorsza, spos█b pakowania - tafla przek?adana foli (shaterpack), nie glazurowana, ubytek po rozmro?eniu do 5%. (kraj pochodzenia surowca inny ni Chiny) - KG 5116 kg 2 Filet rybny, mro?ony z ?ososia atlantyckiego bez o?ci i bez sk█ry, spos█b pakownia - pr█?niowo ka?dy p?at oddzielnie, nie glazurowany, ubytek po rozmro?eniu do 5% (kraj pochodzenia surowca - kraje skandynawskie, Irlandia, Szkocja) - KG 1929 kg 3 Filet rybny, mro?ony z mintaja, spos█b pakowania - tafla przek?adana foli (shaterpack), nie glazurowana, ubytek po rozmro?eniu do 5%. (kraj pochodzenia surowca Rosja/Ameryka) - KG 5720 kg cd. cz. nr 3 sekcja I.2.4) Opis zam█wienia 121 Orzechy laskowe 35 kg 122 Orzechy nerkowca (?uskane, bez soli; dopuszcza si orzechy pra?one bez soli ) 50 kg 123 Papryka s?odka - PRZYPRAWA KORZENNA bez glutaminianu sodu, bez konserwant█w 12 kg 124 Papryka w?dzona s?odka - PRZYPRAWA KORZENNA bez glutaminianu sodu, bez konserwant█w 8 kg 125 Pestki dyni ?uskane 66 kg 126 PIEPRZ zio?owy mielony 23 kg 127 PIEPRZ czarny ziarnisty 1 kg 128 PIEPRZ czarny mielony 28 kg 129 PIEPRZ kolorowy ziarnisty 1 kg 130 PIEPRZ bia?y mielony 4 kg 131 PIEPRZ cytrynowy mielony 12 kg 132 P?atki ?ytnie (pe?noziarniste) 416 kg 133 P?atki jaglane (pe?noziarniste) 568 kg 134 P?atki j?czmienne b?yskawiczne 453 kg 135 P?atki j?czmienne pe?noziarniste 230 kg 136 P?atki kukurydziane typu Corn Flakes bezglutenowe (opakowanie produktu ma by oznaczone mi?dzynarodowym znakiem przekre?lonego k?osa) 580 kg 137 P?atki kukurydziane typu Corn Flakes pe?noziarniste 214 kg 138 P?atki orkiszowe pe?noziarniste 393 kg 139 P?atkiowsiane b?yskawiczne 508 kg 140 P?atki owsiane pe?noziarniste 290 kg 141 P?atki gryczane pe?noziarniste 450 kg 142 P?atki pszenne (pe?noziarniste) 450 kg 143 P?atki ry?owe b?yskawiczne 800 kg 144 Pomidory ca?e (min. 60%) bez sk█rki w soku pomidorowym (min. 30%) - puszka 800 kg 145 Pomidory suszone BIO/ORGANIC (sk?ad: pomidory min. 93%, s█l) 70 kg 146 Pomidory suszone w oleju ro?linnym/zalewie olejowej i/lub oliwie z olivek extra virgin (w sk?adzie pomidory suszone min. 50%; bez konserwant█w; dopuszczalne: s█l, przyprawy/zio?a naturalne, czosnek, regulatory kwasowo?ci, ocet winny) 100 kg 147 Proso ekspandowane (kasza jaglana ekspandowana) BIO 25 kg 148 Proszek do pieczenia 65 kg 149 Proszek do pieczenia bezglutenowy (z mi?dzynarodowym znakiem przekre?lonego k?osa) 5 kg 150 Przecier pomidorowy, sk?ad:pomidory min 99%; bez konserwant█w 1200 kg 151 Przyprawa do piernika - PRZYPRAWA KORZENNA bez glutaminianu sodu, bez konserwant█w 3 kg 152 Curry przyprawa - kompozycja przypraw bez glutaminianu sodu, bez konserwant█w: kardamon mielony. 5 kg 153 Rodzynki su?ta?skie bez substancji konserwujacych 290 kg 154 Rozmaryn - PRZYPRAWA ZIO?OWA bez glutaminianu sodu, bez konserwant█w 4 kg 155 Rumianek saszetki typu Vitax lub r█wnowa?ne (opakowanie "ZBIORCZE" 10-40 saszetek) 1100 op 156 Ry bia?y d?ugoziarnisty kl.I 1800 kg 157 Ry czerwony 354 kg 158 Ry ja?minowy 1000 kg 159 Ry pe?noziarnisty parboiled naturalny 550 kg 160 Ry preparowany bia?y/br?zowy (ekspandowany) Bio 40 kg 161 Sezam 112 kg 162 Siemi lniane ca?e 25 kg 163 S?onecznik ?uskany (nasiona s?onecznika) 100 kg 164 Soczewica czerwona - nasiona suche 500 kg 165 Soczewica gotowana na parze, sk?ad: soczewica, woda, s█l, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, emulgator: chlorek wapnia, aromat naturalny - opakowanie puszka 508 kg 166 Soczewica zielona - nasiona suche 180 kg 167 Soja - nasiona suche 160 kg 168 S█l morska jodowana, drobnoziarnista, bez antyzbrylaczy 800 kg 169 S█l o obni?onej zawarto?ci sodu (sodowo-potasowa) bez antyzbrylacza E536 typu Sante lub r█wnowa?na o powy?szych parametrach 510 kg 170 Syrop owocowy; smaki: malinowy, malinowy z melis?, dzika r█?a, aronia, trskawka, czarna porzeczka, wi?nia, malina z lip?, malina z ?urawin?, pomara?cza, - smaki aktualnie dost?pne w ofercie handlowej producenta, ka?dorazowo na zam█wienie ??obka. 503 l
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: zasady rozlicze / Pond╚ration: 10 Crit╦re de qualit╚ - Nom: zasady realizacji dostaw w trakcie realizacji umowy / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: system jako?ci / Pond╚ration: 10 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
przedmiot zam█wienia: w przypadku ??obka nr 3 i 40 b?dzie realizowany na potrzeby realizacji projektu Đ??obkowy startţ w przypadku ??obka nr 70 i 71 b?dzie realizowany na potrzeby realizacji projektu Đ??obek szans na r█wny startţ w przypadku ??obka nr 72 b?dzie realizowany na potrzeby realizacji projektu ĐMaluchy ??obkuj?, rodzice pracuj?ţ
II.2.14) Informations compl╚mentaires Cd. II.2.13. Projekty wsp█?finansowane ze ?rodk█w EFS w ramach RPO w. mazowieckiego na lata 2014˝2020
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawy ?wie?o wypiekanego pieczywa na naturalnym zakwasie
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15810000 Produits de panification, p'tisserie fraËche et g'teaux
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
1Bu?ka wroc?awska . Sk?ad: m?ka pszenna, woda, t?uszcz ro?linny, dro?d?e, s█l, cukier (w sk?adzie bez laktozy, bez konserwant█w, bez sztucznych barwnik█w) kg 8 400 2Chleb razowy ?ytni. Sk?ad: m?ka ?ytnia min. 60% (w tym m?ka ?ytnia razowa min. 30%), woda, s█l. (bez laktozy, bez dro?d?y, bez konserwant█w) kg 7 400 3Chleb tradycyjny pszenno-?ytni . Sk?ad: m?ka pszenna, m?ka ?ytnia i/lub zakwas ?ytni (m?ka ?ytnia, woda,),woda,s█l, dro?d?e. (bez laktozy, bez konserwant█w, bez sztucznych dodatk█w) kg8 900 4Chleb orkiszowy. Sk?ad: m?ka orkiszowa 40%, woda, p?atki orkiszowe 10%, ob?uszczone ziarno orkiszu, wysuszony zakwas orkiszu pe?noziarnistego, olej rzepakowy, s█l, piekarskie dro?d?e prasowane). Dopuszcza si modyfikacje sk?adu z zachowaniem zawarto?ci m?ki orkiszowej min. 40% oraz wypieku na naturalnym zakwasie orkiszowym. kg400 5Bu?ka bezglutenowa wyborowa (tradycyjna jasna z m?ki ry?owej) w sk?adzie bez jaj, laktozy, soi (z oznakowaniem przekre?lonego k?osa) kg 300 6Chleb bezglutenowy (z oznakowaniem przekre?lonego k?osa). W sk?adzie bez: glutenu, jaj, laktozy; typu chleb bezglutenowy rustykalny Putka (200g) lub bezglutenowy z prosem Putka (230g) lub art. r█wnowa?ny w sk?adzie bez: glutenu, jaj, laktozy; gramatura max. 0,4kg/szt. kg100 cd. cz. nr 3 sekcja I.2.4) Opis zam█wienia 171 ?liwka suszona bez substancji konserwujacych 185 kg 172Tapioka (skrobia z manioku 100%) BIO 90kg 173Tapioka per?y lub kulki (sklad: tapioka min.95%, dopuszczalna woda max. 5%, bez konserwant█w) 120kg 174Trawa cytrynowa ci?ta - PRZYPRAWA ZIO?OWA bez glutaminianu sodu, bez konserwant█w 4kg 175Tymianek - PRZYPRAWA ZIO?OWA bez glutaminianu sodu, bez konserwant█w 5kg 176Wafle kukurydziane okr?g?e bez soli BIO (sk?ad 100% kukurydza ekologiczna) 250 kg 177Wafle ry?owe naturalne okr?g?e (sk?ad: ry br?zowy 100%) na opakowaniu znak przekre?lonego k?osa 380 kg 178Wafle ry?owe okr?g?e z dodatkami typu amarantus, kukurydza, dynia, s?onecznik, wiesio?ek, algi itp. (sk?ad: min. 80% ry br?zowy) typ dodatk█w do wyboru wed?ug aktualnej oferty handlowej producenta, dost?pny ka?dorazowo na zam█wienie ??obka 128 kg 179Wafle "suche/domowe" przenne BIO, dopuszcza si w sk?adzie: m?ka pszenna, woda, olej ro?linny, s█l, otr?by pszenne. Kszta?t du?ego kwadratu lub prostok?ta. 128kg 180Wafle "suche/domowe" orkiszowe BIO, dopuszcza si w sk?adzie: m?ka orkiszowa, olej ro?linny, s█l. Kszta?t du?ego kwadratu lub prostok?ta. 190kg 181Wafle suche bezglutenowe (na opakowaniu mi?dzynarodowy znak przekre?oonego k?osa) 25kg 182Wi█rki kokosowe bez substancji konserwuj?cych 160 kg 183Ziele angielskie ca?e - PRZYPRAWA KORZENNA bez glutaminianu sodu, bez konserwant█w 8kg 184Ziele angielskie mielone - PRZYPRAWA KORZENNA bez glutaminianu sodu, bez konserwant█w 10kg 185Zielony groszek gotowany na parze, sk?ad: groszek, woda, s█l, cukier - opakowanie puszka 400kg 186Zio?a dalmaty?skie - PRZYPRAWA ZIO?OWA bez glutaminianu sodu, bez konserwant█w 4kg 187Zio?a greckie - PRZYPRAWA ZIO?OWA bez glutaminianu sodu, bez konserwant█w 7 kg 188Zio?a kaukaskie - PRZYPRAWA ZIO?OWA bez glutaminianu sodu, bez konserwant█w 3 kg 189Zio?a prowansalskie - PRZYPRAWA ZIO?OWA bez glutaminianu sodu, bez konserwant█w 8 kg 190Zio?a sr█dziemnomorskie - PRZYPRAWA ZIO?OWA bez glutaminianu sodu, bez konserwant█w 5 kg 191Zio?a toska?skie - PRZYPRAWA ZIO?OWA bez glutaminianu sodu, bez konserwant█w 12 kg 192Zio?a transylwa?skie - PRZYPRAWA ZIO?OWA bez glutaminianu sodu, bez konserwant█w 3 kg 193?elatyna wieprzowa 65 kg 194?urawina suszona bez substancji konserwujacych 190 kg 195Chrupi?cy kokosowy smako?yk/pralina kokosowa z ca?ym migda?em w ?rodku 4 kg 196Wafle przek?adane kremem orzechowym arachidowym 14 kg 197Kruche ciasteczka deserowe obsypane kryszta?kami cukru. 14 kg 198CIASTKA BISZKOPTOWE Z GALARETK 32 kg 199Ciastka kruche z orzechami laskowymi, karmelem, rodzynkami i chrupkami ry?owymi oblane mleczn czekolad 28 kg 200CIASTKA KRUCHE MARKIZ R█zne smaki 18 kg
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: zasady rozlicze / Pond╚ration: 10 Crit╦re de qualit╚ - Nom: zasady realizacji dostaw w trakcie realizacji umowy / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: System jako?ci / Pond╚ration: 10 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
przedmiot zam█wienia: w przypadku ??obka nr 3 i 40 b?dzie realizowany na potrzeby realizacji projektu Đ??obkowy startţ w przypadku ??obka nr 70 i 71 b?dzie realizowany na potrzeby realizacji projektu Đ??obek szans na r█wny startţ w przypadku ??obka nr 72 b?dzie realizowany na potrzeby realizacji projektu ĐMaluchy ??obkuj?, rodzice pracuj?ţ
II.2.14) Informations compl╚mentaires Cd. II.2.13. Projekty wsp█?finansowane ze ?rodk█w EFS w ramach RPO w. mazowieckiego na lata 2014˝2020
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawy jaj kurzych
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 03142500 ňufs
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
1 jaja kurze klasy A (jaja ?wie?e) w kategorii M (jaja o wadze 53-63 gram) 331 896 SZT cd.cz. nr 3 II
   2. 4 201 Ciastka biszkoptowe przek?adane nadzieniem kakaowym i kawa?kami czekolady mlecznej z mleka alpejskiego, oblane mleczna czekolad z mleka alpejskiego 30 kg 202 Ciastka zbo?owe z owocami (z musli) wzbogacone w ?elazo, magnez, witaminy E i B1 14 kg 203 Herbata bia?a aromatyzowana np. z malin?; z granatem; opakowanie min. 20 torebek 18 op 204 HERBATA CZARNA aromatyzowana 18 op 205 Herbata czarna, ekspresowa w torebkach o smakach np..: pomara?cza i imbir; cytryna i limonka; mango i truskawka; czarna porzeczka, malina; karmel; opakowanie min. 20 torebek 28 op 206 Herbata ekspresowa zielona w torebkach; klasyczna lub r█?ne smaki, opakowanie min. 20 torebek 14 op 207 KAWA MIELONA W OPAKOWANIACH 3 kg 208 KAWA ROZPUSZCZALNA W S?OIKU 11 kg 209 Kawa ziarnista pochodzenia w?oskiego o mieszance ziaren-sk?ad: 100% arabika typu LAVAZZA lub r█wnowa?na bez zmiany skladu; 16 kg 210 Kawa ziarnista pochodzenia w?oskiego o mieszance ziaren-sk?ad: arabika (40%) i robusta (60%) typu LAVAZZA Grand Espresso lub r█wnowa?na bez zmiany skladu; 10 kg 211 Kawa ziarnista pochodzenia w?oskiego o mieszance ziaren-sk?ad: arabika (80%) i robusta (20%) typu LAVAZZA BLUE Gold Selection lub r█wnowa?na bez zmiany skladu; 10 kg 212 MIESZANKA S?ONYCH CIASTECZEK MAXI MIX 9 kg 213 ORZESZKI S?ONE W OPAKOWANICH 18 kg 214 PALUSZKI S?ONE W OPAKOWANIACH 18 kg 215 Praliny czekoladowe z nadzieniem r█?ne rodzaje smak█w np: czekoladowa; mleczna; migda?owa; deserowa; 18 op 216 30-50 kostek lekkiej, delikatnej pianki w kruchej czekoladzie - r█?ne smak np..: wanilowe, ?mietankowe, czekoladowe, cytrynowe), waga kostki min. 10 g 3 kg 217 SOK 100% KARTON R"?NE SMAKI dost?pne w aktualnej ofercie handlowej producenta wskazanego przez Wykonawc 18 l
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: zasady rozlicze / Pond╚ration: 10 Crit╦re de qualit╚ - Nom: zasady realizacji dostaw w trakcie realizacji umowy / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: System jako?ci / Pond╚ration: 10 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
przedmiot zam█wienia: w przypadku ??obka nr 3 i 40 b?dzie realizowany na potrzeby realizacji projektu Đ??obkowy startţ w przypadku ??obka nr 70 i 71 b?dzie realizowany na potrzeby realizacji projektu Đ??obek szans na r█wny startţ w przypadku ??obka nr 72 b?dzie realizowany na potrzeby realizacji projektu ĐMaluchy ??obkuj?, rodzice pracuj?ţ
II.2.14) Informations compl╚mentaires Cd. II.2.13. Projekty wsp█?finansowane ze ?rodk█w EFS w ramach RPO w. mazowieckiego na lata 2014˝2020
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawy naturalnej wody ?r█dlanej wraz z dzier?aw i serwisem dystrybutor█w dozuj?cych podgrzan i sch?odzon naturaln wod ?r█dlan z pojemnik█w
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 41110000 Eau potable
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
1 "Dostawa wody ?r█dlanej w butlach o pojemno?ci 18,9 L lub 19 L Wymagania dotycz?ce wody: woda ?r█dlana pierwszego gatunku, odpowiadaj?ca obowi?zuj?cym polskim normom jako?ciowym." 8 573 butla 2 "Dzier?awa dystrybutor█w do dozowania wody ciep?ej i zimnej wody. Wymagania dotycz?ce dystrybutor█w: urz?dzenia elektryczne zasilane 230V woda podgrzewana do temp.85-100 st. C. woda sch?adzana do temp.5-10 st. C. do ustawienia na pod?odze, niewymagaj?cy postawienia na blacie/p█?ce (wys. do 140 cm.) przystosowany do butli z poz. 1" 515 szt.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Zasady rozlicze / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Zasady realizacji dostaw w trakcie realizacji umowy / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
przedmiot zam█wienia: w przypadku ??obka nr 3 i 40 b?dzie realizowany na potrzeby realizacji projektu Đ??obkowy startţ w przypadku ??obka nr 70 i 71 b?dzie realizowany na potrzeby realizacji projektu Đ??obek szans na r█wny startţ w przypadku ??obka nr 72 b?dzie realizowany na potrzeby realizacji projektu ĐMaluchy ??obkuj?, rodzice pracuj?ţ
II.2.14) Informations compl╚mentaires Cd. II.2.13. Projekty wsp█?finansowane ze ?rodk█w EFS w ramach RPO w. mazowieckiego na lata 2014˝2020
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
O udzielenie zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy:a)dotyczy cz??ci nr 1-9: posiadaj zg?oszon dzia?alno? gospodarcz w zakresie produkcji, sk?adowania, konfekcjonowania i obrotu artyku?ami rolno-spo?ywczymi, zgodnie z ustaw z dnia 21 grudnia 2000 r. o jako?ci handlowej artyku?█w rolno-spo?ywczych, b)dotyczy wszystkich cz??ci: posiadaj zg?oszon dzia?alno? podlegaj?c urz?dowej kontroli organ█w Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z ustaw z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia albo posiadaj zg?oszon dzia?alno? rejestrowan zwi?zan z produkcj?, przetwarzaniem i dystrybucj produkt█w pochodzenia zwierz?cego, zgodnie z ustaw z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierz?cego.1) w przypadku sk?adania oferty na cz??ci od 1 do 9 - potwierdzenie zg?oszenia w?a?ciwemu organowi Inspekcji Jako?ci Handlowej Artyku?█w Rolno-Spo?ywczych, podj?cia dzia?alno?ci gospodarczej w zakresie produkcji, sk?adowania, konfekcjonowania i obrotu artyku?ami rolno-spo?ywczymi, zgodnie z ustaw z dnia 21 grudnia 2000 r. o jako?ci handlowej artyku?█w rolno-spo?ywczych;Dzia?alno? obj?ta potwierdzeniem ma dotyczy cz??ci zam█wienia lub rodzaju ?ywno?ci (grupy produkt█w) obejmuj?cych przedmiot zam█wienia w cz??ci/cz??ciach, na kt█r sk?adana jest oferta;2)w przypadku sk?adania oferty na wszystkie cz??ci - aktualna decyzja lub za?wiadczenie w?a?ciwego organu Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z ustaw z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia w sprawie wpisu do rejestru zak?ad█w lub w sprawie zatwierdzenia zak?adu podlegaj?cych urz?dowej kontroli organ█w Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie produkcji (je?li Wykonawca jest producentem) sk?adowania, konfekcjonowania i obrotu artyku?ami rolno-spo?ywczymi lub w zakresie sk?adowania, konfekcjonowania i obrotu artyku?ami rolno-spo?ywczymi (je?li Wykonawca nie jest producentem) albo aktualna decyzja lub za?wiadczenie w?a?ciwego organu Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z ustaw z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierz?cego w sprawie wpisu do rejestru lub w sprawie zatwierdzenia zak?adu prowadz?cego sprzeda bezpo?redni produkt█w pochodzenia zwierz?cego (ze wskazaniem produkt█w pochodz?cych z zak?adu kt█re mog by wprowadzane na rynek na terytorium RP);Dzia?alno? obj?ta decyzj ma dotyczy cz??ci zam█wienia lub rodzaju ?ywno?ci (grupy produkt█w) obejmuj?cych przedmiot zam█wienia w cz??ci/cz??ciach, na kt█r sk?adana jest oferta;Decyzja lub za?wiadczenie ma by wystawione nie wcze?niej ni 12 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Je?eli dokument zosta wystawiony w okresie p█?niejszym ni wskazany powy?ej, Wykonawca zobowi?zany jest za??czy do dokumentu o?wiadczenie, ?e informacje zawarte w dokumencie s aktualne i nie uleg?y zmianie na dzie up?ywu terminu sk?adania ofert;W przypadku, gdy ofert sk?ada Wykonawca z Unii Europejskiej, spoza obszaru RP, do oferty nale?y za??czy aktualn decyzj wydan przez w?a?ciwy organ danego kraju o zatwierdzeniu zak?adu w zakresie zam█wienia wraz z weterynaryjnym numerem identyfikacyjnym w przypadku dotycz?cym ?ywno?ci (grupy produkt█w) pochodzenia zwierz?cego;W przypadku, gdy ofert sk?ada Wykonawca z kraj█w poza Uni Europejsk do oferty nale?y za??czy aktualn decyzj wydan przez w?a?ciwy organ w danym kraju o dopuszczeniu zak?adu do produkcji i na eksport na rynki innych kraj█w (w tym kraj█w Unii Europejskiej) w zakresie zam█wienia; 10.1 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawca z?o?y nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty:1)informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:a)art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. ˝ Prawo zam█wie publicznych, zwanej dalej Đustaw?ţ,b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka karnego,c)art. 109 ust.1 pkt 2 lit. a ustawy;d)art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotycz?cej ukarania za wykroczenie, za kt█re wymierzono
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
udzielenie zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy posiadaj odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej tj. s ubezpieczeni od odpowiedzialno?ci cywilnej (deliktowej, kontraktowej) w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia na sum gwarancyjn nie ni?sz ni?: a) 600.000 z (s?ownie: sze??set tysi?cy z?otych) w przypadku sk?adania oferty na Cz?? nr 1 - Dostawy ?wie?ych warzyw i owoc█w oraz owoc█w sezonowych;b)500.000 z (s?ownie: pi??set tysi?cy z?otych) w przypadku sk?adania oferty na Cz?? nr 2 - Dostawy mleka i przetwor█w mlecznych;c) 350.000 z (s?ownie: trzysta pi??dziesi?t tysi?cy z?otych) w przypadku sk?adania oferty na Cz?? nr 3 - Dostawy artyku?█w spo?ywczych og█lnego przeznaczenia ?ywieniowego;d) 55.000 z (s?ownie: pi??dziesi?t pi? tysi?cy z?otych) w przypadku sk?adania oferty na Cz?? nr 4 - Dostawy artyku?█w spo?ywczych specjalnego przeznaczenia ?ywieniowego (baby food);e) 370.000 z (s?ownie: trzysta siedemdziesi?t tysi?cy z?otych) w przypadku sk?adania oferty na Cz?? nr 5 - Dostawy mi?sa i w?dlin;f)200.000 z (s?ownie: dwie?cie tysi?cy z?otych) w przypadku sk?adania oferty na Cz?? nr 6 - Dostawy mro?onych warzyw i owoc█w;g)100.000 z (s?ownie: sto tysi?cy z?otych) w przypadku sk?adania oferty na Cz?? nr 7 - Dostawy mro?onych filet█w rybnych;h)70.000 z (s?ownie: siedemdziesi?t tysi?cy z?otych) w przypadku sk?adania oferty na Cz?? nr 8 - Dostawy ?wie?o wypiekanego pieczywa na naturalnym zakwasie;i)30.000 z (s?ownie: trzydzie?ci tysi?cy z?otych) w przypadku sk?adania oferty na Cz?? nr 9 - Dostawy jaj kurzych;j) 25.000 z (s?ownie: dwadzie?cia pi? tysi?cy z?otych) w przypadku sk?adania oferty na Cz?? nr 10 - Dostawy naturalnej wody ?r█dlanej wraz z dzier?aw i serwisem dystrybutor█w dozuj?cych podgrzan i sch?odzon naturaln wod ?r█dlan z pojemnik█w;Spe?nienie warunku udzia?u w post?powaniu nale?y wykaza oddzielnie dla ka?dej z cz??ci na kt█r sk?adana jest oferta (w przypadku sk?adania oferty na wi?cej ni jedn cz?? zam█wienia i ch?ci przedstawienia tej samej polisy OC dla wszystkich cz??ci zam█wienia ˝ warunek udzia?u w post?powaniu okre?lony dla tych cz??ci nale?y zsumowa przy czym Zamawiaj?cy nie wymaga przedstawienia polisy OC na sum gwarancyjn wy?sz ni
   1. 000.000,00 z ˝s?ownie: jeden milion z?otych ˝ niezale?nie od ilo?ci cz??ci zam█wienia, na kt█re sk?adana jest oferta).Warto?ci podane w dokumentach potwierdzaj?cych spe?nienie warunku w walutach innych ni PLN, Wykonawca przeliczy wg ?redniego kursu NBP (Tabela A), na dzie up?ywu terminu sk?adania ofert.1)dokumenty potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia na sum gwarancyjn okre?lon przez Zamawiaj?cego;Je?eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo?e z?o?y wymaganych przez zamawiaj?cego dokument█w, zamawiaj?cy dopuszcza z?o?enie przez wykonawc innych dokument█w, kt█re w wystarczaj?cy spos█b potwierdz spe?nianie opisanego przez zamawiaj?cego warunku udzia?u w post?powaniu. cd.III
   1. 1.e) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotycz?cej skazania za przest?pstwo lub ukarania za wykroczenie, za kt█re wymierzono kar aresztu;sporz?dzonej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem.2) o?wiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawc?, kt█ry z?o?y odr?bn ofert?, ofert cz??ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej. Wz█r o?wiadczenia stanowi za??cznik nr 4 do SWZ. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):

   6. 1Z post?powania o udzielenie zam█wienia Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawc na podstawie art.108 ust. 1 ustawy Pzp:1)b?d?cego osob fizyczn?, kt█rego prawomocnie skazano za przest?pstwo:a)udzia?u w zorganizowanej grupie przest?pczej albo zwi?zku maj?cym na celu pope?nienie przest?pstwa lub przest?pstwa skarbowego, o kt█rym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,b)handlu lud?mi, o kt█rym mowa w art.189a Kodeksu karnego,c)o kt█rym mowa w art. 228˝230a,art.250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,d)finansowania przest?pstwa o charakterze terrorystycznym, o kt█rym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przest?pstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przest?pnego pochodzenia pieni?dzy lub ukrywania ich pochodzenia, o kt█rym mowa w art. 299Kodeksu karnego,e)o charakterze terrorystycznym, o kt█rym mowa w art. 115 ▀ 20 Kodeksu karnego, lub maj?ce na celu pope?nienie tego przest?pstwa,f)powierzenia wykonywania pracy ma?oletniemu cudzoziemcowi, o kt█rym mowa w art. 9ust.2 ustawy z dnia 15czerwca2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaj?cym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o kt█rych mowa w art. 296˝307 Kodeksu karnego, przest?pstwo oszustwa, o kt█rym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przest?pstwo przeciwko wiarygodno?ci dokument█w, o kt█rych mowa w art. 270˝277d Kodeksu karnego, lub przest?pstwo skarbowe,h)o kt█rym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaj?cym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ˝ lub za odpowiedni czyn zabroniony okre?lony w przepisach prawa obcego - (art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy);2)je?eli urz?duj?cego cz?onka jego organu zarz?dzaj?cego lub nadzorczego, wsp█lnika sp█?ki w sp█?ce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w sp█?ce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przest?pstwo, o kt█rym mowa w pkt 1 (art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy);3)wobec kt█rego wydano prawomocny wyrok s?du lub ostateczn decyzj administracyjn o zaleganiu z uiszczeniem podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne, chyba ?e wykonawca odpowiednio przed up?ywem terminu do sk?adania wniosk█w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo przed up?ywem terminu sk?adania ofert dokona p?atno?ci nale?nych podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi???ce porozumienie w sprawie sp?aty tych nale?no?ci (art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy);4)wobec kt█rego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania si o zam█wienia publiczne (art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy);5)je?eli zamawiaj?cy mo?e stwierdzi?, na podstawie wiarygodnych przes?anek, ?e wykonawca zawar z innymi wykonawcami porozumienie maj?ce na celu zak?█cenie konkurencji, w szczeg█lno?ci je?eli nale??c do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w, z?o?yli odr?bne oferty, oferty cz??ciowe lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, chyba ?e wyka??, ?e przygotowali te oferty lub wnioski niezale?nie od siebie (art.108 ust.1 pkt 5 ustawy);6)je?eli, w przypadkach, o kt█rych mowa w art. 85ust.1, dosz?o do zak?█cenia konkurencji wynikaj?cego z wcze?niejszego zaanga?owania tego wykonawcy lub podmiotu, kt█ry nale?y z wykonawc do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w, chyba ?e spowodowane tym zak?█cenie konkurencji mo?e by wyeliminowane w inny spos█b ni przez wykluczenie wykonawcy z udzia?u w post?powaniu o udzielenie zam█wienia (art. 108 ust.1 pkt 6 ustawy) cd.III
   1. 1.e)za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego, za?wiadczenie albo innego dokumentu w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS,odpis lub informacj z KRS lub CEIDG,o?wiadczenie wykonawcy o aktualno?ci
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
O udzielenie zam█wienia mog ubiega si wykonawcy, kt█rzy: 1) w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wykonali lub wykonuj nale?ycie co najmniej jedno zam█wienie (jedna dostawa, jedna umowa - dla potrzeb w/w warunku nie podlegaj sumowaniu zam█wienia realizowane po sobie w bezpo?rednim odst?pie czasu, jak r█wnie zam█wienia udzielane w cz??ciach) odpowiadaj?ce swoim rodzajem i warto?ci dostawom stanowi?cym przedmiot zam█wienia tj. zwi?zane z dostarczaniem: a) ?wie?ych warzyw lub owoc█w w przypadku sk?adania oferty na Cz?? nr 1 - Dostawy ?wie?ych warzyw i owoc█w; b) artyku?█w mleczarskich w przypadku sk?adania oferty na Cz?? nr 2 - Dostawy mleka i przetwor█w mlecznych; c) artyku?█w spo?ywczych w przypadku sk?adania oferty na Cz?? nr 3 - Dostawy artyku?█w spo?ywczych og█lnego przeznaczenia ?ywieniowego; d) artyku?█w spo?ywczych w przypadku sk?adania oferty na Cz?? nr 4 - Dostawy artyku?█w spo?ywczych specjalnego przeznaczenia ?ywieniowego (baby food); e) mi?sa lub w?dlin w przypadku sk?adania oferty na Cz?? nr 5 - Dostawy mi?sa i w?dlin; f) mro?onych warzyw lub owoc█w w przypadku sk?adania oferty na Cz?? nr 6 - Dostawy mro?onych warzyw i owoc█w; g) mro?onych ryb lub filet█w rybnych w przypadku sk?adania oferty na Cz?? nr 7 - Dostawy mro?onych filet█w rybnych; h) ?wie?o wypiekanego pieczywa w przypadku sk?adania oferty na Cz?? nr 8 - Dostawy ?wie?o wypiekanego pieczywa na naturalnym zakwasie; i) jaj kurzych konsumpcyjnych w przypadku sk?adania oferty na Cz?? nr 9 - Dostawy jaj kurzych; j) wody ?r█dlanej wraz z serwisem urz?dze dozuj?cych w przypadku sk?adania oferty na Cz?? nr 10 - Dostawy naturalnej wody ?r█dlanej wraz z dzier?aw i serwisem dystrybutor█w dozuj?cych podgrzan i sch?odzon naturaln wod ?r█dlan z pojemnik█w; przy czym warto? zrealizowanego lub realizowanego zam█wienia ma wynosi co najmniej: a) 990.000 z (s?ownie: dziewi??set dziewi??dziesi?t tysi?cy z?otych) z podatkiem VAT w przypadku sk?adania oferty na Cz?? nr 1; b) 750.000 z (s?ownie: siedemset pi??dziesi?t tysi?cy z?otych) z podatkiem VAT w przypadku sk?adania oferty na Cz?? nr 2; c) 490.000 z (s?ownie: czterysta dziewi??dziesi?t tysi?cy z?otych) z podatkiem VAT w przypadku sk?adania oferty na Cz?? nr 3; d) 92.000 z (s?ownie: dziewi??dziesi?t dwa tysi?ce z?otych) z podatkiem VAT w przypadku sk?adania oferty na Cz?? nr 4; e) 530.000 z (s?ownie: pi??set trzydzie?ci tysi?cy z?otych) z podatkiem VAT w przypadku sk?adania oferty na Cz?? nr 5; f) 310.000 z (s?ownie: trzysta dziesi? tysi?cy z?otych) z podatkiem VAT w przypadku sk?adania oferty na Cz?? nr 6; g) 150.000 z (s?ownie: sto pi??dziesi?t tysi?cy z?otych) z podatkiem VAT w przypadku sk?adania oferty na Cz?? nr 7; h) 110.000 z (s?ownie: sto dziesi? tysi?cy z?otych) z podatkiem VAT w przypadku sk?adania oferty na Cz?? nr 8; i) 46.000 z (s?ownie: czterdzie?ci sze? tysi?cy z?otych) z podatkiem VAT w przypadku sk?adania oferty na Cz?? nr 9; j) 42.000 z (s?ownie: czterdzie?ci dwa tysi?ce z?otych) z podatkiem VAT w przypadku sk?adania oferty na Cz?? nr 10. Spe?nienie warunku udzia?u w post?powaniu nale?y wykaza oddzielnie dla ka?dej z cz??ci na kt█r sk?adana jest oferta (zam█wienia wskazane w wykazach dostaw dla poszczeg█lnych cz??ci zam█wienia nie mog si powtarza?). W przypadku, gdy w ramach jednego zam█wienia, dostawy przedmiotu zam█wienia obejmowa?y r█?ne grupy asortymentu ˝ w█wczas nale?y poda warto? zrealizowanych dostaw w ramach tego zam█wienia oddzielnie dla ka?dej z grupy asortymentu ˝ celem potwierdzenia spe?nienia warunku udzia?u w post?powaniu w zakresie zdolno?ci technicznej lub zawodowej (do?wiadczenie) dla ka?dej z cz??ci na kt█r sk?adana jest oferta. Warto?ci podane w dokumentach potwierdzaj?cych spe?nienie warunku w walutach innych ni PLN, Wykonawca przeliczy wg ?redniego kursu NBP (Tabela A), na dzie up?ywu terminu sk?adania ofert. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
Z post?powania o udzielenie zam█wienia Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawc na podstawie art.109ust.1ustawy Pzp:1)kt█ry naruszy obowi?zki dotycz?ce p?atno?ci podatk█w,op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne,z wyj?tkiem przypadku,o kt█rym mowa w art.108 ust.1pkt 3,chyba ?e wykonawca odpowiednio przed up?ywem terminu do sk?adania wniosk█w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo przed up?ywem terminu sk?adania ofert dokona p?atno?ci nale?nych podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi???ce porozumienie w sprawie sp?aty tych nale?no?ci-art.109ust.1pkt1 ustawyPzp;2)kt█ry naruszy obowi?zki w dziedzinie ochrony ?rodowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy:a)b?d?cego osob fizyczn skazanego prawomocnie za przest?pstwo przeciwko ?rodowisku, o kt█rym mowa w rozdzialeXXII Kodeksu karnego lub za przest?pstwo przeciwko prawom os█b wykonuj?cych prac zarobkow?, o kt█rym mowa w rozdzialeXXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony okre?lony w przepisach prawa obcego,b)b?d?cego osob fizyczn prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko ?rodowisku, je?eli za jego pope?nienie wymierzono kar aresztu, ograniczenia wolno?ci lub kar grzywny,c)wobec kt█rego wydano ostateczn decyzj administracyjn o naruszeniu obowi?zk█w wynikaj?cych z prawa ochrony ?rodowiska, prawa pracy lub przepis█w o zabezpieczeniu spo?ecznym, je?eli wymierzono t decyzj kar pieni??n?;-art.109ust.1pkt 2)ustawy Pzp3)je?eli urz?duj?cego cz?onka jego organu zarz?dzaj?cego lub nadzorczego, wsp█lnika sp█?ki w sp█?ce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w sp█?ce komandytowej lubkomandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przest?pstwo lub ukarano za wykroczenie, o kt█rym mowa w pkt 2lit.a lub b˝art.109ust.1pkt3ustawyPzp;4)w stosunku do kt█rego otwarto likwidacj?, og?oszono upad?o??, kt█rego aktywami zarz?dza likwidator lub s?d, zawar uk?ad z wierzycielami, kt█rego dzia?alno? gospodarcza jest zawieszona albo znajduje si on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj?cej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz?cia tej procedury˝art.109ust.1pkt4 ustawyPzp;5)kt█ry w spos█b zawiniony powa?nie naruszy obowi?zki zawodowe, co podwa?a jego uczciwo??, w szczeg█lno?ci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dzia?ania lub ra??cego niedbalstwa nie wykona lub nienale?ycie wykona zam█wienie, co zamawiaj?cy jest w stanie wykaza za pomoc stosownych dowod█w˝art.109ust.1 pkt5 ustawy Pzp;6)je?eli wyst?puje konflikt interes█w w rozumieniu art.56ust.2,kt█rego nie mo?na skutecznie wyeliminowa w inny spos█b ni przez wykluczenie wykonawcy˝art.109ust.1pkt6ustawyPzp;7)kt█ry, z przyczyn le??cych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykona lub nienale?ycie wykona albo d?ugotrwale nienale?ycie wykonywa istotne zobowi?zanie wynikaj?ce z wcze?niejszej umowy w sprawie zam█w.publicz. lub umowy koncesji, co doprowadzi?o do wypowiedzenia lub odst?pienia od umowy, odszkodowania, wykonania zast?pczego lub realizacji uprawnie z tytu?u r?kojmi za wady˝art.109ust.1pkt7ustawyPzp;8)kt█ry w wyniku zamierzonego dzia?ania lub ra??cego niedbalstwa wprowadzi zamawiaj?cego w b??d przy przedstawianiu informacji, ?e nie podlega wykluczeniu, spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu lub kryteria selekcji, co mog?o mie istotny wp?yw na decyzje podejmowane przez zamawiaj?cego w post?. o udzielenie zam█wienia, lub kt█ry zatai te informacje lub nie jest w stanie przedstawi wymaganych podmiotowych ?rodk█w dowodowych art.109ust.1pkt 8ustawy Pzp;9)kt█ry bezprawnie wp?ywa lub pr█bowa wp?ywa na czynno?ci zamawiaj?cego lub pr█bowa pozyska lub pozyska informacje poufne, mog?ce da mu przewag w post?. o udzielenie zam█wienia˝art.109ust.1pkt 9ustawy Pzp;10)kt█ry w wyniku lekkomy?lno?ci lub niedbalstwa przedstawi informacje wprowadzaj?ce w b??d,co mog?o mie istotny wp?yw na decyzje podejmowaneprzez zamawiaj?cego.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
cd.III.1.3)dysponuj co najmniej 1miejscem sk?adowania/magazynowania asortymentu(niezale?nie od liczby cz??ci, na kt█re sk?adana jest oferta)sk?adaj?cego si na przedmiot zam█wienia posiadaj?cego aktualn decyzj wydan przez w?a?ciwy organPISdotycz?c zatwierdzenia zak?adu (magazynu) podlegaj?cego urz?dowej kontroli organ█w PIS,w zakresie produkcji (je?li Wykonawca jest producentem) sk?adowania, konfekcjonowania i obrotu artyku?ami rolno-spo?ywczymi lub w zakresie sk?adowania, konfekcjonowania i obrotu artyku?ami rolno-spo?ywczymi (je?li Wykonawca nie jest producentem) albo decyzj wydan przez w?a?ciwy organ IW dotycz?c zatwierdzenia zak?adu prowadz?cego sprzeda bezpo?redni produkt█w pochodzenia zwierz?cego (ze wskazaniem produkt█w pochodz?cych z zak?adu, kt█re mog by wprowadzane na rynek na terytorium RP),3)dysponuj co najmniej:a)9?rodkami transportu˝w przypadku sk?adania oferty na cz?? nr1 lub 2 lub 8,5?rodkami transportu w przypadku sk?adania ofertyna cz?? nr 3 lub 5 lub 9
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte Proc╚dure acc╚l╚r╚e Justification:
Opublikowanie wst?pnego og?oszenia informacyjnego i wype?nieniem dyspozycji art.138 ust.2 pkt 1
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 28/09/2021 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 26/12/2021
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 28/09/2021 Heure locale: 12:00 Lieu:
https://miniportal.uzp.gov.pl.
https://miniportal.uzp.gov.pl Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Ofertynale?y z?o?y za po?rednictwem Formularza do z?o?enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dost?pnego na ePUAP i udost?pnionego r█wnie na miniPortalu,Otwarcie ofert nast?puje poprzez u?ycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dost?pnego po zalogowaniu w zak?adce Deszyfrowanie na miniPortalu i nast?puje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.Zamawiaj?cy nie przewiduje jawnego otwarcia ofert
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La commande en ligne sera utilis╚e La facturation en ligne sera accept╚e
Le paiement en ligne sera utilis╚
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Informacje o dofinansowaniu:1przedmiot zam█wienia w przypadku ??obka nr 66, 67, 68 b?dzie realizowany na potrzeby realizacji projektu: Đ??obki na startţ wsp█?finansowanego ze ?rodk█w Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew█dztwa Mazowieckiego na lata 2014 ˝ 2020 Osi Priorytetowej VII ĐRozw█j rynku pracyţ Dzia?ania
   8. 3 ĐU?atwianie powrotu do aktywno?ci zawodowej os█b sprawuj?cych opiek nad dzie?mi do lat 3ţ, Poddzia?ania
   8. 3.2 ĐU?atwienie powrotu do aktywno?ci zawodowej w ramach ZITţ Umowa nr: RPMA. 08.03.02-14-b153/18,2) przedmiot zam█wienia w przypadku ??obka nr 3 i 40 b?dzie realizowany na potrzeby realizacji projektu Đ??obkowy startţ wsp█?finansowanego ze ?rodk█w Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew█dztwa Mazowieckiego na lata 2014 ˝ 2020 Osi Priorytetowej VII ĐRozw█j rynku pracyţ Dzia?ania
   8. 3 ĐU?atwianie powrotu do aktywno?ci zawodowej os█b sprawuj?cych opiek nad dzie?mi do lat 3ţ, Poddzia?ania
   8. 3.2 ĐU?atwienie powrotu do aktywno?ci zawodowej w ramach ZITţ Umowa nr: RPMA. 08.03.02-14-D928/20, 3)przedmiot zam█wienia w przypadku ??obka nr 70 i 71 b?dzie realizowany na potrzeby realizacji projektu Đ??obek szans na r█wny startţ wsp█?finansowanego ze ?rodk█w EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew█dztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VII ĐRozw█j rynku pracyţ Dzia?ania
   8. 3 ĐU?atwianie powrotu do aktywno?ci zawodowej os█b sprawuj?cych opiek nad dzie?mi do lat 3ţ, Poddzia?ania
   8. 3.1 ĐU?atwianie powrotu do aktywno?ci zawodowejţ Umowa nr RPMA.08.03.01-14-e274/20.3.6,4)przedmiot zam█wienia w przypadku ??obka nr 72 b?dzie realizowany na potrzeby realizacji projektu ĐMaluchy ??obkuj?, rodzice pracuj?ţ wsp█?finansowanego ze ?rodk█w EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew█dztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VII ĐRozw█j rynku pracyţ Dzia?ania
   8. 3 ĐU?atwianie powrotu do aktywno?ci zawodowej os█b sprawuj?cych opiek nad dzie?mi do lat 3ţ, Poddzia?ania
   8. 3.2 ĐU?atwianie powrotu do aktywno?ci zawodowej w ramach ZITţ. cd.III.2.2) c)3 (trzema) ?rodkami transportu ˝ w przypadku sk?adania oferty na cz?? nr 4 lub 6 lub 7 lub 10, Zamawiaj?cy wymaga z?o?enia wraz z ofert nast?puj?cych ?rodk█w dowodowych: 1) Kserokopie etykiet zaoferowanych artyku?█w lub inne dokumenty zawieraj?ce informacje pochodz?ce bezpo?rednio od producenta o oferowanym przedmiocie zam█wienia w zakresie odnosz?cym si do obj?cia go systemem jako?ci. Zamawiaj?cy jednocze?nie informuje, i do oceny oferty w Kryterium ĐSystem jako?ciţ b?dzie bra pod uwag tylko i wy??czenie dokumenty z?o?one w ofercie na dzie up?ywu terminu sk?adania ofert (w/w dokumenty w ramach kryterium oceny ofert nie podlegaj uzupe?nieniu). 2) Za?wiadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jako?ci potwierdzaj?cego, ?e dostarczane produkty odpowiadaj okre?lonym normom lub specyfikacjom technicznym: za?wiadczenia zawieraj?ce ocen jako?ci handlowej artyku?█w rolno ˝ spo?ywczych b?d?cych przedmiotem niniejszego zam█wienia pochodz?ce od podmiot█w uprawnionych do kontroli jako?ci (np. ?wiadectwo jako?ci handlowej wydane przez Wojew█dzkiego Inspektora Jako?ci Handlowej Artyku?█w Rolno-Spo?ywczych), a w przypadku gdy Wykonawca nie dysponuje za?wiadczeniami na ca?y asortyment zam█wienia obowi?zany jest przed?o?y o?wiadczenie, i oferowane przez niego artyku?y rolno-spo?ywcze spe?niaj wymagania w zakresie jako?ci handlowej okre?lone w przepisach o jako?ci handlowej oraz dodatkowe wymagania dotycz?ce tych artyku?█w je?eli ich spe?nienie zosta?o zadeklarowane przez producenta. Za??cznik nr 7 do SWZ. 3) Za?wiadczenia lub decyzje lub opinie w?a?ciwego organu Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdro?onego sytemu HACCP lub zasad Dobrej Praktyki Produkcji (GMP) lub Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) wystawione nie wcze?niej ni 12 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Przed
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Postepu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 00-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach okre?lonych dla warto?ci zam█wienia przekraczaj?cej progi unijne.2. ?rodkami ochrony prawnej, o kt█rych mowa w ust.1 s?:1) odwo?anie,2) skarga do s?du.3. Kwestie dotycz?ce odwo?ania uregulowane s w art. 513 ˝ 578 ustawy Pzp.4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powaniaodwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Kwestie dotycz?ce skargi do s?duregulowane s w art. 579 ˝ 590 ustawy Pzp. cd.VI 3Przed?o?one za?wiadczenie winno potwierdza?, ?e Wykonawca wdro?y oraz stosuje zasady systemu HACCP lub stosuje zasady Dobrej Praktyki Produkcji lub Dobrej Praktyki Higienicznej ˝ podstawa prawna art. 59 i 73 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia. Je?eli dokument zosta wystawiony w okresie p█?niejszym ni wskazany powy?ej, Wykonawca zobowi?zany jest za??czy do dokumentu o?wiadczenie, ?e informacje zawarte w dokumencie s aktualne i nie uleg?y zmianie na dzie up?ywu terminu sk?adania ofert. Zamawiaj?cy ponadto dopuszcza przedstawienie innego dokumentu tj. aktualnego certyfikatu niezale?nego podmiotu (jednostki certyfikuj?cej posiadaj?cej akredytacj Polskiego Centrum Akredytacji) potwierdzaj?cego wdro?enie sytemu HACCP lub zasad Dobrej Praktyki Produkcji (GMP) lub Dobrej Praktyki Higienicznej(GHP). 4) W przypadku sk?adania oferty na cz?? nr 6 i 7 - Kserokopie etykiet (dla ka?dej z pozycji kalkulacji cenowej) zaoferowanych artyku?█w lub inne dokumenty (specyfikacje produktu) zawieraj?ce informacje pochodz?ce bezpo?rednio od producenta o oferowanym przedmiocie zam█wienia w zakresie odnosz?cym si do wymaga Zamawiaj?cego okre?lonych w opisie przedmiotu zam█wienia dla danej cz??ci - ka?dy za??czony dokument nale?y oznaczy numerem pozycji kalkulacji cenowej. 5) W przypadku sk?adania oferty na cz?? nr 10 - Aktualny certyfikat wystawiony na (lub inny dokument) potwierdzaj?cy wdro?enie systemu zarz?dzania jako?ci zgodnie z norm ISO 9001:2008 lub nowsz w zakresie produkcji / rozlewu oferowanej przez Wykonawc wody ?r█dlanej. 6) W przypadku sk?adania oferty na cz?? nr 10 - ?wiadectwo wydane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Pa?stwowy Zak?ad Higieny zawieraj?ce ocen i kwalifikacj rodzajow oferowanej wody; oferowana woda musi spe?nia wymagania okre?lone w rozporz?dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych w█d mineralnych, w█d ?r█dlanych i w█d sto?owych (Dz. U. z 2011 r. Nr 85, poz. 466). 7) Je?eli wykonawca nie z?o?y przedmiotowych ?rodk█w dowodowych wraz z ofert lub z?o?one przedmiotowe ?rodki dowodowe s niekompletne, Zamawiaj?cy wezwie do ich z?o?enia lub uzupe?nienia w wyznaczonym terminie zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy.
   1.  O udzielenie zam█wienia mog ubiega si wykonawcy, kt█rzy:1)nie podlegaj wykluczeniu,2) spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu.2. Wykonawca sk?ada aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie w zakresie wskazanym w pkt
   1.  Informacje zawarte w o?wiadczeniu stanowi wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.3. O?wiadczenie, o kt█rym mowa w pkt 2, sk?ada si na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia, sporz?dzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiaj?cym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej Đjednolitym dokumentemţ. 1) Instrukcja wype?nienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zam█wienia JEDZ (European Single Procurement Document ESPD) zosta?a udost?pniona na stronie UZP.
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
03142500 - îufs 
03200000 - CÚrÚales, pommes de terre, lÚgumes, fruits et noix 
03212100 - Pommes de terre 
03221000 - LÚgumes 
03222000 - Fruits et fruits Ó coque 
15100000 - Produits de l'Úlevage, viande et produits Ó base de viande 
15131500 - Produits Ó base de volaille 
15220000 - Poisson, filets de poisson et autre chair de poisson congelÚs 
15331170 - LÚgumes congelÚs 
15400000 - Huiles et graisses animales ou vÚgÚtales 
15411110 - Huile d'olive 
15500000 - Produits laitiers 
15800000 - Produits alimentaires divers 
15810000 - Produits de panification, pÔtisserie fraţche et gÔteaux 
15880000 - Produits nutritionnels spÚciaux 
15881000 - PrÚparations alimentaires homogÚnÚisÚes 
15890000 - Produits alimentaires et produits secs divers 
15893100 - PrÚparations alimentaires 
15894000 - Produits alimentaires transformÚs 
15896000 - Produits surgelÚs 
41110000 - Eau potable