Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Consommables médicaux

2021/S 201-522510  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/10/2021 S201 Pologne-Varsovie: Consommables médicaux 2021/S 201-522510 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Numéro national d'identification: 5220002529 Adresse postale: ul. Banacha 1a Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-097 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dominika Górnicka Courriel: zp@uckwum.pl Téléphone: +48 22/599-17-49 Fax: +48 22/599-17-04 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://uckwum.pl Adresse du profil d'acheteur: https://uckwum.ezamawiajacy.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
System pier?cieniowo-pr?towy do zewn?trznej stabilizacji z?ama oraz wyd?u?e ko?ci. DZPUCK.262.106.2021 Numéro de référence: DZPUCK.262.106.2021
II.1.2) Code CPV principal 33140000 Consommables médicaux
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu pier?cieniowo-pr?towego do zewn?trznej stabilizacji z?ama oraz wyd?u?e ko?ci dla UCK WUM. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Za??cznik nr 1 (Formularz cenowy).
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 440 300.41 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Szpital Kliniczny Dzieci?tka Jezus Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narz?du Ruchu ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu pier?cieniowo-pr?towego do zewn?trznej stabilizacji z?ama oraz wyd?u?e ko?ci dla UCK WUM. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Za??cznik nr 1 (Formularz cenowy).
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
Podstawa prawna: art. 214 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. - Prawo zamówie publicznych, zwane dalej "ustaw?", (Dz.U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) - w post?powaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wp?yn? ?aden wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo wszystkie wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu zosta?y odrzucone na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 albo nie zosta?y z?o?one ?adne oferty albo wszystkie oferty zosta?y odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub, ze wzgl?du na ich niezgodno? z opisem przedmiotu zamówienia, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5, a pierwotne warunki zamówienia nie zosta?y w istotny sposób zmienione. Uzasadnienie faktyczne: W celu zakupu systemu pier?cieniowo-pr?towego do zewn?trznej stabilizacji z?ama oraz wyd?u?e ko?ci przeprowadzone zosta?o post?powanie w trybie przetargu nieograniczonego nr DZPUCK.262.063.2021. W post?powaniu nr DZPUCK.262.063.2021 z?o?ono jedn ofert?, która zosta?a odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) Pzp - z?o?one przez Wykonawc przedmiotowe ?rodki dowodowe nie potwierdza?y warunków zamówienia. W zwi?zku z konieczno?ci zabezpieczenia w zestawy do operacji metod Ilizarowa pacjentów szpitala oraz brakiem mo?liwo?ci wykorzystania zasobów w?asnych jednostki w realizacji zapotrzebowania, przeprowadzenie post?powania przetargowego to jedyna mo?liwo? wykonania zamówienia. Zachowanie pierwotnych warunków zamówienia pozwala na zastosowanie trybu zamówienia z wolnej r?ki, zgodnie z art. 214. Ust 1 pkt 6) ustawy Pzp.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
System pier?cieniowo-pr?towy do zewn?trznej stabilizacji z?ama oraz wyd?u?e ko?ci.
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/10/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Master-Med Piotr Mazurkiewicz Adresse postale: ul. Gustawa Morcinka 13B Ville: Kraków Code NUTS: PL Polska Code postal: 31-672 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 440 300.41 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 22/458-78-00 Fax: +48 22/458-78-01
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX ustawy Pzp. Informacje dot. sk?adania odwo?a zawarte s w rozdziale XXI SWZ
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 22/458-78-00 Fax: +48 22/458-78-01
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
33140000 - Consommables médicaux