Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Ordinateurs personnels

2021/S 179-465733  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Varsovie: Ordinateurs personnels 2021/S 179-465733 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaros?awa D?browskiego NumÈro national d'identification: PL911 Adresse postale: ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-908 Pays: Pologne Point(s) de contact: Rados?aw Jankowski Courriel: dzp@wat.edu.pl TÈlÈphone: +48 261839763 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.wat.edu.pl Adresse du profil díacheteur: https://wat.ezamawiajacy.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Uczelnia Publiczna
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
DOSTAWA ZESTAW"W KOMPUTEROWYCH WRAZ Z AKCESORIAMI NumÈro de rÈfÈrence: 32/DIN/2021
II.1.2) Code CPV principal 30213000 Ordinateurs personnels
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia dostawa zestawÛw komputerowych wraz z akcesoriami tj: komputery typu All-In-One 24î i 22î
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 776 580.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaros?awa D?browskiego, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia dostawa zestawÛw komputerowych wraz z akcesoriami tj: komputery typu All-In-One 24î i 22î
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Gwarancja / PondÈration: 30 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin realizacji / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy, ktÛra zostaje zawarta na okres 6 miesi?cy od daty jej podpisania. ??czna maksymalna warto? wszystkich zamÛwie opcjonalnych, wynosi do 40% zamÛwienia podstawowego. Wykonawca o?wiadcza, i wyra?a zgod na przewidziane Umow prawo opcji i nie b?dzie dochodzi od Zamawiaj?cego wykonania cz??ci umowy w zakresie prawa opcji w przypadku nie skorzystania przez Zamawiaj?cego w ca?o?ci lub cz??ci z prawa opcji. Nie skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji nie skutkuje powstaniem roszczenia po stronie Wykonawcy o wykonanie prawa, jak i nie powoduje powstania odpowiedzialno?ci odszkodowawczej. Termin realizacji zamÛwienia obj?tego prawem opcji wynosi do 30 dni od daty z?o?enia zg?oszenia
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? zastosowania zerowej stawki podatku VAT od towarÛw i us?ug (0% VAT) na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarÛw i us?ug (Dz. U. z 2021 r. poz. 685). W ofercie uwzgl?dni nale?y 23% podatek od towarÛw i us?ug naliczaj?c go w SzczegÛ?owym opisie przedmiotu zamÛwienia i podaj?c w Formularzu oferty.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 092-237582
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
DOSTAWA ZESTAW"W KOMPUTEROWYCH WRAZ Z AKCESORIAMI
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
10/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us?ugowe PIOMAR Sp. z o.o. Ville: Brzeg Code NUTS: PL524 Opolski Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 776 580.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 730 573.20 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Informacje na temat RODO znajduj si w rozdziale XXVII SWZ.
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? dokonania zmian w zawartej umowie w nast?puj?cych sytuacjach
:
1) Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? dokonania zmian w sposobie i terminie realizacji przedmiotu zamÛwienia na zasadach okre?lonych w art. 455 ustawy Prawo zamÛwie publicznych. 2) Strony ustalaj?, mo?liwo? zmiany modelu lub typu przedmiotu zamÛwienia, pod warunkiem wycofania z produkcji obj?tego umow modelu lub typu i zast?pienie ich nowocze?niejszymi modelami o lepszych parametrach technicznych korzystniejszych dla Zamawiaj?cego, z zachowaniem formy pisemnej poprzez wprowadzenie aneksu do umowy. 3) W przypadku, gdy producent nie posiada w swojej ofercie nowszego modelu lub modelu spe?niaj?cego wymagania Zamawiaj?cego, Wykonawca po uzyskaniu zgody Zamawiaj?cego mo?e zaproponowa model innego producenta, o lepszych parametrach technicznych, korzystniejszych dla Zamawiaj?cego. Podstaw do sporz?dzenia aneksu b?dzie o?wiadczenie producenta lub oficjalnego dystrybutora o wycofaniu z produkcji obj?tego umow przedmiotu zamÛwienia
   3.  Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y za po?rednictwem Platformy, podpisane przez osoby uprawnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym nast?puj?ce dokumenty: 1) Formularz oferty - systemowy; 2) Jednolity europejski dokument zamÛwienia (JEDZ); 3) SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia ñ stanowi?cy za??cznik Nr 1 do SWZ; 4) Pe?nomocnictwo (w przypadku, gdy Wykonawc reprezentuje pe?nomocnik), z ktÛrego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentÛw sk?adanych wraz z ofert?; 5) Dokument potwierdzaj?cy wniesienie wadium w formie innej ni pieni??na
   4.  Wykonawca przed up?ywem terminu sk?adania ofert, tj do dnia 15.06.2021r. do godz. 09:00 jest zobowi?zany wnie? wadium w wysoko?ci 16 000,00 z?.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych ñ Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych ñ Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia. SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej zawiera Dzia IX ustawy Prawo zamÛwie publicznych - ?rodki Ochrony Prawnej.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych ñ Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
30213000 - Ordinateurs personnels