Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 12/10/2021
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Repas pr╚par╚s

2021/S 179-465473  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Varsovie: Repas pr╚par╚s 2021/S 179-465473 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej w Krakowie Num╚ro national d'identification: 368302575 Adresse postale: ul. ?elazna 59A Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-848 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marzena Pomorska Courriel: Marzena.Pomorska@wody.gov.pl T╚l╚phone: +48 126284373 Fax: +48 124301035 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.wody.gov.pl
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: www.przetargi.wody.gov.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: www.przetargi.wody.gov.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowa osoba prawna
I.5) Activit╚ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa posi?k█w profilaktycznych na potrzeby Pa?stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarz?du Gospodarki Wodnej w Krakowie Num╚ro de r╚f╚rence: KR.ROZ.2810.139.2021
II.1.2) Code CPV principal 15894200 Repas pr╚par╚s
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest dostawa posi?k█w profilaktycznych na potrzeby Pa?stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarz?du Gospodarki Wodnej w Krakowie. Zam█wienie zosta?o podzielone na 6 cz??ci: a) cz?? 1 dostawa posi?k█w dla gospodarstwa rybackiego (RUM) b) cz?? 2 dostawa posi?k█w dla Zarz?du Zlewni w Kielcach c) cz?? 3 dostawa posi?k█w dla Zarz?du Zlewni w Krakowie d) cz?? 4 dostawa posi?k█w dla Zarz?du Zlewni w Nowym S?czu e) cz?? 5 dostawa posi?k█w dla Zarz?du Zlewni w Sandomierzu f) cz?? 6 dostawa posi?k█w dla Zarz?du Zlewni w ?ywcu.
   2.  Szczeg█?owy wykaz i opis posi?k█w dla ka?dej z w/w cz??ci, stanowi?cych przedmiot zam█wienia znajduje si w za??cznikach nr 2 cz. A do F ˝ szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa posi?k█w dla gospodarstwa rybackiego (RUM)
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15894200 Repas pr╚par╚s
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL225 Bielski Lieu principal d'ex╚cution:
Wykonawca dostarczy przedmiot zam█wienia Zamawiaj?cemu do nast?puj?cych lokalizacji: Brz?czowice 287, 32-410 Dobczyce oraz ?winna Por?ba 258, 34-106 Mucharz
II.2.4) Description des prestations:
Posi?ki regeneracyjne musz spe?nia nast?puj?ce kryteria: 1) wymagania okre?lone w Rozporz?dzeniu Rady Ministr█w z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posi?k█w i napoj█w (Dz.U. 1996 nr 60 poz. 279) 2) przedmiot zam█wienia dobrej jako?ci bez zawarto?ci mi?sa oddzielonego mechanicznie (MOM), bez GMO, bez dodatku barwnik█w. 3) posi?ki wymienione w tabeli w pkt.2 dostarczane maj by w opakowaniach oryginalnych, fabrycznie zamkni?tych, bez fizycznych oznak i ?lad█w uszkodze 4) ka?de opakowanie jednostkowe musi posiada etykiet zawieraj?c dane szczeg█?owe przewidziane w obowi?zuj?cych przepisach, w szczeg█lno?ci w Rozporz?dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1169/2011 z dnia 25 pa?dziernika 2011r. 5) okres przydatno?ci do spo?ycia posi?k█w regeneracyjnych w momencie dostawy nie mo?e by kr█tszy ni 6 miesi?cy liczony od daty dostawy do Zamawiaj?cego, udokumentowanej dowodem dostawy. 6) Przedmiot zam█wienia powinien spe?nia szczeg█?owe wymagania wymienione w obowi?zuj?cych przepisach prawa dotycz?cego produkcji i obrotu ?ywno?ci a w szczeg█lno?ci: - Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 z p█?n. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi - Ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o og█lnym bezpiecze?stwie produkt█w (Dz.U. z 2016 r. poz. 2047 z p█?n. zm.) - Ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jako?ci handlowej artyku?█w rolno-spo?ywczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2178)
   2.  Wykonawca dostarczy zamawian parti artyku?█w za ka?dym razem do 5 dni roboczych od dnia z?o?enia zam█wienia przez przedstawiciela Zamawiaj?cego.
   3.  Dostawa b?dzie zrealizowana w dni robocze od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach od
   8. 00 do 14.00 po uprzednim poinformowaniu Zamawiaj?cego faxem lub e-mailem, o planowanym terminie dostawy. Zamawiaj?cy mo?e odm█wi odbioru dostawy, je?li nast?pi ona po godz. 14.00 ˝ niezale?nie od zaistnia?ych przyczyn op█?nienia dostawy.
   4.  Przedmiot zam█wienia zostanie roz?adowany przez Wykonawc we wskazanym przez Zamawiaj?cego pomieszczeniu.
   5.  Wykonawca zobowi?zany jest dostarcza przedmiot zam█wienia wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie naruszaj?cych praw os█b trzecich.
   6.  Koszty dostawy i roz?adunku w miejsce wskazane przez Zamawiaj?cego obci??aj Wykonawc i nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do dodatkowych nale?no?ci.
   7.  W przypadku nieterminowej dostawy Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do nie odbierania jej bez jakichkolwiek konsekwencji.
   8.  Zamawiaj?cy wyznaczy osoby, kt█re w dniu dostawy dokonaj odbioru dostarczonych artyku?█w spo?ywczych.
   9.  Ka?dy nieprawid?owy, uszkodzony b?d wadliwy towar zostanie zwr█cony Wykonawcy co zostanie potwierdzone na sporz?dzonym protokole reklamacyjnym. 10. Dostawca zobowi?zany b?dzie do odbioru palet z dostawy, chyba ?e w dokumentach z dostawy zaznaczy, ze palety staj si nieodp?atnie w?asno?ci RZGW w Krakowie.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 4 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa posi?k█w dla Zarz?du Zlewni w Kielcach
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15894200 Repas pr╚par╚s
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL721 Kielecki Lieu principal d'ex╚cution:
Wykonawca dostarczy przedmiot zam█wienia Zamawiaj?cemu do lokalizacji Zarz?du Zlewni w Kielcach, ul. Robotnicza 5, 25-662 Kielce
II.2.4) Description des prestations:
Posi?ki regeneracyjne musz spe?nia nast?puj?ce kryteria: 1) wymagania okre?lone w Rozporz?dzeniu Rady Ministr█w z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posi?k█w i napoj█w (Dz.U. 1996 nr 60 poz. 279) 2) przedmiot zam█wienia dobrej jako?ci bez zawarto?ci mi?sa oddzielonego mechanicznie (MOM), bez GMO, bez dodatku barwnik█w. 3) posi?ki wymienione w tabeli w pkt.2 dostarczane maj by w opakowaniach oryginalnych, fabrycznie zamkni?tych, bez fizycznych oznak i ?lad█w uszkodze 4) ka?de opakowanie jednostkowe musi posiada etykiet zawieraj?c dane szczeg█?owe przewidziane w obowi?zuj?cych przepisach, w szczeg█lno?ci w Rozporz?dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1169/2011 z dnia 25 pa?dziernika 2011r. 5) okres przydatno?ci do spo?ycia posi?k█w regeneracyjnych w momencie dostawy nie mo?e by kr█tszy ni 6 miesi?cy liczony od daty dostawy do Zamawiaj?cego, udokumentowanej dowodem dostawy. 6) Przedmiot zam█wienia powinien spe?nia szczeg█?owe wymagania wymienione w obowi?zuj?cych przepisach prawa dotycz?cego produkcji i obrotu ?ywno?ci a w szczeg█lno?ci: - Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 z p█?n. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi - Ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o og█lnym bezpiecze?stwie produkt█w (Dz.U. z 2016 r. poz. 2047 z p█?n. zm.) - Ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jako?ci handlowej artyku?█w rolno-spo?ywczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2178)
   2.  Wykonawca dostarczy zamawian parti artyku?█w za ka?dym razem do 5 dni roboczych od dnia z?o?enia zam█wienia przez przedstawiciela Zamawiaj?cego.
   3.  Dostawa b?dzie zrealizowana w dni robocze od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach od
   8. 00 do 14.00 po uprzednim poinformowaniu Zamawiaj?cego faxem lub e-mailem, o planowanym terminie dostawy. Zamawiaj?cy mo?e odm█wi odbioru dostawy, je?li nast?pi ona po godz. 14.00 ˝ niezale?nie od zaistnia?ych przyczyn op█?nienia dostawy.
   4.  Przedmiot zam█wienia zostanie roz?adowany przez Wykonawc we wskazanym przez Zamawiaj?cego pomieszczeniu.
   5.  Wykonawca zobowi?zany jest dostarcza przedmiot zam█wienia wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie naruszaj?cych praw os█b trzecich.
   6.  Koszty dostawy i roz?adunku w miejsce wskazane przez Zamawiaj?cego obci??aj Wykonawc i nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do dodatkowych nale?no?ci.
   7.  W przypadku nieterminowej dostawy Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do nie odbierania jej bez jakichkolwiek konsekwencji.
   8.  Zamawiaj?cy wyznaczy osoby, kt█re w dniu dostawy dokonaj odbioru dostarczonych artyku?█w spo?ywczych.
   9.  Ka?dy nieprawid?owy, uszkodzony b?d wadliwy towar zostanie zwr█cony Wykonawcy co zostanie potwierdzone na sporz?dzonym protokole reklamacyjnym. 10. Dostawca zobowi?zany b?dzie do odbioru palet z dostawy, chyba ?e w dokumentach z dostawy zaznaczy, ze palety staj si nieodp?atnie w?asno?ci RZGW w Krakowie.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 4 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa posi?k█w dla Zarz?du Zlewni w Krakowie
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15894200 Repas pr╚par╚s
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL214 Krakowski Lieu principal d'ex╚cution:
Wykonawca dostarczy przedmiot zam█wienia Zamawiaj?cemu do: G█ra Ja?owcowa 1 , 32-410 Dobczyce oraz Kryspin█w 278 32-060 Liszki
II.2.4) Description des prestations:
Posi?ki regeneracyjne musz spe?nia nast?puj?ce kryteria: 1) wymagania okre?lone w Rozporz?dzeniu Rady Ministr█w z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posi?k█w i napoj█w (Dz.U. 1996 nr 60 poz. 279) 2) przedmiot zam█wienia dobrej jako?ci bez zawarto?ci mi?sa oddzielonego mechanicznie (MOM), bez GMO, bez dodatku barwnik█w. 3) posi?ki wymienione w tabeli w pkt.2 dostarczane maj by w opakowaniach oryginalnych, fabrycznie zamkni?tych, bez fizycznych oznak i ?lad█w uszkodze 4) ka?de opakowanie jednostkowe musi posiada etykiet zawieraj?c dane szczeg█?owe przewidziane w obowi?zuj?cych przepisach, w szczeg█lno?ci w Rozporz?dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1169/2011 z dnia 25 pa?dziernika 2011r. 5) okres przydatno?ci do spo?ycia posi?k█w regeneracyjnych w momencie dostawy nie mo?e by kr█tszy ni 6 miesi?cy liczony od daty dostawy do Zamawiaj?cego, udokumentowanej dowodem dostawy. 6) Przedmiot zam█wienia powinien spe?nia szczeg█?owe wymagania wymienione w obowi?zuj?cych przepisach prawa dotycz?cego produkcji i obrotu ?ywno?ci a w szczeg█lno?ci: - Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 z p█?n. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi - Ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o og█lnym bezpiecze?stwie produkt█w (Dz.U. z 2016 r. poz. 2047 z p█?n. zm.) - Ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jako?ci handlowej artyku?█w rolno-spo?ywczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2178)
   2.  Wykonawca dostarczy zamawian parti artyku?█w za ka?dym razem do 5 dni roboczych od dnia z?o?enia zam█wienia przez przedstawiciela Zamawiaj?cego.
   3.  Dostawa b?dzie zrealizowana w dni robocze od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach od
   8. 00 do 14.00 po uprzednim poinformowaniu Zamawiaj?cego faxem lub e-mailem, o planowanym terminie dostawy. Zamawiaj?cy mo?e odm█wi odbioru dostawy, je?li nast?pi ona po godz. 14.00 ˝ niezale?nie od zaistnia?ych przyczyn op█?nienia dostawy.
   4.  Przedmiot zam█wienia zostanie roz?adowany przez Wykonawc we wskazanym przez Zamawiaj?cego pomieszczeniu.
   5.  Wykonawca zobowi?zany jest dostarcza przedmiot zam█wienia wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie naruszaj?cych praw os█b trzecich.
   6.  Koszty dostawy i roz?adunku w miejsce wskazane przez Zamawiaj?cego obci??aj Wykonawc i nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do dodatkowych nale?no?ci.
   7.  W przypadku nieterminowej dostawy Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do nie odbierania jej bez jakichkolwiek konsekwencji.
   8.  Zamawiaj?cy wyznaczy osoby, kt█re w dniu dostawy dokonaj odbioru dostarczonych artyku?█w spo?ywczych.
   9.  Ka?dy nieprawid?owy, uszkodzony b?d wadliwy towar zostanie zwr█cony Wykonawcy co zostanie potwierdzone na sporz?dzonym protokole reklamacyjnym. 10. Dostawca zobowi?zany b?dzie do odbioru palet z dostawy, chyba ?e w dokumentach z dostawy zaznaczy, ze palety staj si nieodp?atnie w?asno?ci RZGW w Krakowie.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 4 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa posi?k█w dla Zarz?du Zlewni w Nowym Saczu
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15894200 Repas pr╚par╚s
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL218 Nowos?decki Lieu principal d'ex╚cution:
Wykonawca dostarczy przedmiot zam█wienia Zamawiaj?cemu do lokalizacji Zarz?du Zlewni w Nowym S?czu, ul. Na?ciszowska 31, 33-300 Nowy S?cz
II.2.4) Description des prestations:
Posi?ki regeneracyjne musz spe?nia nast?puj?ce kryteria: 1) wymagania okre?lone w Rozporz?dzeniu Rady Ministr█w z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posi?k█w i napoj█w (Dz.U. 1996 nr 60 poz. 279) 2) przedmiot zam█wienia dobrej jako?ci bez zawarto?ci mi?sa oddzielonego mechanicznie (MOM), bez GMO, bez dodatku barwnik█w. 3) posi?ki wymienione w tabeli w pkt.2 dostarczane maj by w opakowaniach oryginalnych, fabrycznie zamkni?tych, bez fizycznych oznak i ?lad█w uszkodze 4) ka?de opakowanie jednostkowe musi posiada etykiet zawieraj?c dane szczeg█?owe przewidziane w obowi?zuj?cych przepisach, w szczeg█lno?ci w Rozporz?dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1169/2011 z dnia 25 pa?dziernika 2011r. 5) okres przydatno?ci do spo?ycia posi?k█w regeneracyjnych w momencie dostawy nie mo?e by kr█tszy ni 6 miesi?cy liczony od daty dostawy do Zamawiaj?cego, udokumentowanej dowodem dostawy. 6) Przedmiot zam█wienia powinien spe?nia szczeg█?owe wymagania wymienione w obowi?zuj?cych przepisach prawa dotycz?cego produkcji i obrotu ?ywno?ci a w szczeg█lno?ci: - Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 z p█?n. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi - Ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o og█lnym bezpiecze?stwie produkt█w (Dz.U. z 2016 r. poz. 2047 z p█?n. zm.) - Ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jako?ci handlowej artyku?█w rolno-spo?ywczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2178)
   2.  Wykonawca dostarczy zamawian parti artyku?█w za ka?dym razem do 5 dni roboczych od dnia z?o?enia zam█wienia przez przedstawiciela Zamawiaj?cego.
   3.  Dostawa b?dzie zrealizowana w dni robocze od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach od
   8. 00 do 14.00 po uprzednim poinformowaniu Zamawiaj?cego faxem lub e-mailem, o planowanym terminie dostawy. Zamawiaj?cy mo?e odm█wi odbioru dostawy, je?li nast?pi ona po godz. 14.00 ˝ niezale?nie od zaistnia?ych przyczyn op█?nienia dostawy.
   4.  Przedmiot zam█wienia zostanie roz?adowany przez Wykonawc we wskazanym przez Zamawiaj?cego pomieszczeniu.
   5.  Wykonawca zobowi?zany jest dostarcza przedmiot zam█wienia wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie naruszaj?cych praw os█b trzecich.
   6.  Koszty dostawy i roz?adunku w miejsce wskazane przez Zamawiaj?cego obci??aj Wykonawc i nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do dodatkowych nale?no?ci.
   7.  W przypadku nieterminowej dostawy Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do nie odbierania jej bez jakichkolwiek konsekwencji.
   8.  Zamawiaj?cy wyznaczy osoby, kt█re w dniu dostawy dokonaj odbioru dostarczonych artyku?█w spo?ywczych.
   9.  Ka?dy nieprawid?owy, uszkodzony b?d wadliwy towar zostanie zwr█cony Wykonawcy co zostanie potwierdzone na sporz?dzonym protokole reklamacyjnym. 10. Dostawca zobowi?zany b?dzie do odbioru palet z dostawy, chyba ?e w dokumentach z dostawy zaznaczy, ze palety staj si nieodp?atnie w?asno?ci RZGW w Krakowie.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 4 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa posi?k█w dla Zarz?du Zlewni w Sandomierzu
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15894200 Repas pr╚par╚s
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL722 Sandomiersko-j?drzejowski Lieu principal d'ex╚cution:
Wykonawca dostarczy przedmiot zam█wienia Zamawiaj?cemu do lokalizacji Nadzoru Wodnego w Sandomierzu, ul. Staromiejska 14, 27-600 Sandomierz
II.2.4) Description des prestations:
Posi?ki regeneracyjne musz spe?nia nast?puj?ce kryteria: 1) wymagania okre?lone w Rozporz?dzeniu Rady Ministr█w z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posi?k█w i napoj█w (Dz.U. 1996 nr 60 poz. 279) 2) przedmiot zam█wienia dobrej jako?ci bez zawarto?ci mi?sa oddzielonego mechanicznie (MOM), bez GMO, bez dodatku barwnik█w. 3) posi?ki wymienione w tabeli w pkt.2 dostarczane maj by w opakowaniach oryginalnych, fabrycznie zamkni?tych, bez fizycznych oznak i ?lad█w uszkodze 4) ka?de opakowanie jednostkowe musi posiada etykiet zawieraj?c dane szczeg█?owe przewidziane w obowi?zuj?cych przepisach, w szczeg█lno?ci w Rozporz?dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1169/2011 z dnia 25 pa?dziernika 2011r. 5) okres przydatno?ci do spo?ycia posi?k█w regeneracyjnych w momencie dostawy nie mo?e by kr█tszy ni 6 miesi?cy liczony od daty dostawy do Zamawiaj?cego, udokumentowanej dowodem dostawy. 6) Przedmiot zam█wienia powinien spe?nia szczeg█?owe wymagania wymienione w obowi?zuj?cych przepisach prawa dotycz?cego produkcji i obrotu ?ywno?ci a w szczeg█lno?ci: - Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 z p█?n. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi - Ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o og█lnym bezpiecze?stwie produkt█w (Dz.U. z 2016 r. poz. 2047 z p█?n. zm.) - Ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jako?ci handlowej artyku?█w rolno-spo?ywczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2178)
   2.  Wykonawca dostarczy zamawian parti artyku?█w za ka?dym razem do 5 dni roboczych od dnia z?o?enia zam█wienia przez przedstawiciela Zamawiaj?cego.
   3.  Dostawa b?dzie zrealizowana w dni robocze od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach od
   8. 00 do 14.00 po uprzednim poinformowaniu Zamawiaj?cego faxem lub e-mailem, o planowanym terminie dostawy. Zamawiaj?cy mo?e odm█wi odbioru dostawy, je?li nast?pi ona po godz. 14.00 ˝ niezale?nie od zaistnia?ych przyczyn op█?nienia dostawy.
   4.  Przedmiot zam█wienia zostanie roz?adowany przez Wykonawc we wskazanym przez Zamawiaj?cego pomieszczeniu.
   5.  Wykonawca zobowi?zany jest dostarcza przedmiot zam█wienia wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie naruszaj?cych praw os█b trzecich.
   6.  Koszty dostawy i roz?adunku w miejsce wskazane przez Zamawiaj?cego obci??aj Wykonawc i nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do dodatkowych nale?no?ci.
   7.  W przypadku nieterminowej dostawy Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do nie odbierania jej bez jakichkolwiek konsekwencji.
   8.  Zamawiaj?cy wyznaczy osoby, kt█re w dniu dostawy dokonaj odbioru dostarczonych artyku?█w spo?ywczych.
   9.  Ka?dy nieprawid?owy, uszkodzony b?d wadliwy towar zostanie zwr█cony Wykonawcy co zostanie potwierdzone na sporz?dzonym protokole reklamacyjnym. 10. Dostawca zobowi?zany b?dzie do odbioru palet z dostawy, chyba ?e w dokumentach z dostawy zaznaczy, ze palety staj si nieodp?atnie w?asno?ci RZGW w Krakowie.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 4 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa posi?k█w dla Zarz?du Zlewni w ?ywcu
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15894200 Repas pr╚par╚s
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL225 Bielski Lieu principal d'ex╚cution:
Wykonawca dostarczy przedmiot zam█wienia Zamawiaj?cemu do lokalizacji Zarz?du Zlewni w ?ywcu, ul. Armii Krajowej 10, 34-300 ?ywiec.
II.2.4) Description des prestations:
Posi?ki regeneracyjne musz spe?nia nast?puj?ce kryteria: 1) wymagania okre?lone w Rozporz?dzeniu Rady Ministr█w z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posi?k█w i napoj█w (Dz.U. 1996 nr 60 poz. 279) 2) przedmiot zam█wienia dobrej jako?ci bez zawarto?ci mi?sa oddzielonego mechanicznie (MOM), bez GMO, bez dodatku barwnik█w. 3) posi?ki wymienione w tabeli w pkt.2 dostarczane maj by w opakowaniach oryginalnych, fabrycznie zamkni?tych, bez fizycznych oznak i ?lad█w uszkodze 4) ka?de opakowanie jednostkowe musi posiada etykiet zawieraj?c dane szczeg█?owe przewidziane w obowi?zuj?cych przepisach, w szczeg█lno?ci w Rozporz?dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1169/2011 z dnia 25 pa?dziernika 2011r. 5) okres przydatno?ci do spo?ycia posi?k█w regeneracyjnych w momencie dostawy nie mo?e by kr█tszy ni 6 miesi?cy liczony od daty dostawy do Zamawiaj?cego, udokumentowanej dowodem dostawy. 6) Przedmiot zam█wienia powinien spe?nia szczeg█?owe wymagania wymienione w obowi?zuj?cych przepisach prawa dotycz?cego produkcji i obrotu ?ywno?ci a w szczeg█lno?ci: - Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 z p█?n. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi - Ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o og█lnym bezpiecze?stwie produkt█w (Dz.U. z 2016 r. poz. 2047 z p█?n. zm.) - Ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jako?ci handlowej artyku?█w rolno-spo?ywczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2178)
   2.  Wykonawca dostarczy zamawian parti artyku?█w za ka?dym razem do 5 dni roboczych od dnia z?o?enia zam█wienia przez przedstawiciela Zamawiaj?cego.
   3.  Dostawa b?dzie zrealizowana w dni robocze od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach od
   8. 00 do 14.00 po uprzednim poinformowaniu Zamawiaj?cego faxem lub e-mailem, o planowanym terminie dostawy. Zamawiaj?cy mo?e odm█wi odbioru dostawy, je?li nast?pi ona po godz. 14.00 ˝ niezale?nie od zaistnia?ych przyczyn op█?nienia dostawy.
   4.  Przedmiot zam█wienia zostanie roz?adowany przez Wykonawc we wskazanym przez Zamawiaj?cego pomieszczeniu.
   5.  Wykonawca zobowi?zany jest dostarcza przedmiot zam█wienia wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie naruszaj?cych praw os█b trzecich.
   6.  Koszty dostawy i roz?adunku w miejsce wskazane przez Zamawiaj?cego obci??aj Wykonawc i nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do dodatkowych nale?no?ci.
   7.  W przypadku nieterminowej dostawy Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do nie odbierania jej bez jakichkolwiek konsekwencji.
   8.  Zamawiaj?cy wyznaczy osoby, kt█re w dniu dostawy dokonaj odbioru dostarczonych artyku?█w spo?ywczych.
   9.  Ka?dy nieprawid?owy, uszkodzony b?d wadliwy towar zostanie zwr█cony Wykonawcy co zostanie potwierdzone na sporz?dzonym protokole reklamacyjnym. 10. Dostawca zobowi?zany b?dzie do odbioru palet z dostawy, chyba ?e w dokumentach z dostawy zaznaczy, ze palety staj si nieodp?atnie w?asno?ci RZGW w Krakowie.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 4 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Z post?powania o udzielenie zam█wienia wyklucza si?, z zastrze?eniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawc?, na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
   2.  O?wiadczenia lub dokumenty potwierdzaj?ce brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu: a) o?wiadczenie wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez zamawiaj?cego, zgodnego z wzorem stanowi?cym Za??cznik do SWZ; b) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, wystawiona nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; c) o?wiadczenia wykonawcy, w zakresie okre?lonym w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w, z innym wykonawc?, kt█ry z?o?y odr?bn ofert?, ofert cz??ciow albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej;
   3.  Wykonawca zagraniczny: a) je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument█w, o kt█rych mowa w pkt 10.3.2 SWZ ˝ sk?ada informacj z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr s?dowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny r█wnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o kt█rym mowa w pkt 10.3.2 SWZ. Dokument powinien by wystawiony nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jgo z?o?eniem. b) Je?eli w kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si dokument█w, o kt█rych mowa w pkt 12.1, lub gdy dokumenty te nie odnosz si do wszystkich przypadk█w, o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, ustawy Pzp, zast?puje si je odpowiednio w ca?o?ci lub w cz??ci dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os█b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, kt█rej dokument mia dotyczy?, z?o?one pod przysi?g?, lub, je?eli w kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania nie ma przepis█w o o?wiadczeniu pod przysi?g?, z?o?one przed organem s?dowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego, w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienia pkt 12.1 SWZ odnosz?ce si do wymaganych termin█w wa?no?ci poszczeg█lnych dokument█w stosuje si?.
   3.  Zamawiaj?cy nie ustanawia szczeg█lnych warunk█w udzia?u w post?powaniu.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie ustanawia szczeg█lnych warunk█w w tym zakresie
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie ustanawia szczeg█lnych warunk█w w tym zakresie
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Warunki realizacji umowy okre?la projekt umowy, stanowi?cy z??cznik nr 1 do SWZ.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 12/10/2021 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 10/12/2021
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 12/10/2021 Heure locale: 11:00 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi w siedzibie jednostki organizacyjnej Zamawiaj?cego, tj. Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ˝ Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marsza?ka J█zefa Pi?sudskiego 22, 31-109 Krak█w Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Zamawiaj?cy nie organizuje jawnej sesji otwarcia ofert. Niezw?ocznie po otwarciu ofert Zamawiaj?cy zamie?ci na platformie informacj z otwarcia ofert.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.3) Informations compl╚mentaires:
I. Oferta:
   1. 1 Na ofert sk?adaj si?: 1) Formularz oferty zgodny w tre?ci z Za??cznikiem Nr 3 do SWZ, 2) Formularz asortymentowo-cenowy dla cz??ci 1 i/lub 2 i/lub 3 i/lub 4 i/lub 5 i/lub 6 - zgodny/e w tre?ci odpowiednio z Za??cznikami nr: 4a i/lub 4b i/lub 4c i/lub 4d i/lub 4e i/lub 4f do SWZ .2 O?wiadczenia lub dokumenty sk?adane razem z ofert?:
   2. 1 pe?nomocnictwo, w przypadku, gdy ofert lub za??czone do niej o?wiadczenia lub dokumenty podpisuje pe?nomocnik lub inne dokumenty potwierdzaj?ce uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub po?wiadczenia za zgodno? z orygina?em sk?adanych o?wiadcze lub dokument█w.
   2. 2 JEDZ, aktualny na dzie sk?adania ofert, celem tymczasowego potwierdzenia, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku wsp█lnego ubiegania si o zam█wienie przez Wykonawc█w, JEDZ sk?ada ka?dy z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o zam█wienie. Wykonawca mo?e ograniczy si do wype?nienia sekcji w cz??ci IV i nie musi wype?nia ?adnej z pozosta?ych sekcji w cz??ci IV. Wykonawca/y zobowi?zany jest sporz?dzi dokument JEDZ wed?ug instrukcji UZP zamieszczonej na stronie internetowej UZP: https://www.uzp.gov.pl/_data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf?fbclid=IwAR2A_jyCn8MpUpwFI90S83y9DtryoTSzDVjjIwV-EdNHT8F2OcwdLoP8CCM)
   2. 3 Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si o udzielenie zam█wienia s zobowi?zani do??czy do oferty o?wiadczenie, z kt█rego wynika, kt█re dostawy wykonaj poszczeg█lni wykonawcy (o?wiadczenie z art. 117 ust. 4 pzp).
   2. 4. dokument Self cleaning ˝ w okoliczno?ciach okre?lonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 oraz 109 ust 1 p. 4) ustawy Pzp wykonawca nie podlega wykluczeniu, je?eli udowodni zamawiaj?cemu, ?e spe?ni ??cznie nast?puj?ce przes?anki okre?lone w art. 110 ust. 2 pzp:
   1.  naprawi lub zobowi?za si do naprawienia szkody wyrz?dzonej przest?pstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawid?owym post?powaniem, w tym poprzez zado??uczynienie pieni??ne;
   2.  wyczerpuj?co wyja?ni fakty i okoliczno?ci zwi?zane z przest?pstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawid?owym post?powaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie wsp█?pracuj?c odpowiednio z w?a?ciwymi organami, w tym organami ?cigania, lub zamawiaj?cym;
   3.  podj? konkretne ?rodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom, wykroczeniom lub nieprawid?owemu post?powaniu, w szczeg█lno?ci: a. zerwa wszelkie powi?zania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawid?owe post?powanie wykonawcy, b. zreorganizowa personel, c. wdro?y system sprawozdawczo?ci i kontroli, d. utworzy struktury audytu wewn?trznego do monitorowania przestrzegania przepis█w, wewn?trznych regulacji lub standard█w, e. wprowadzi wewn?trzne regulacje dotycz?ce odpowiedzialno?ci i odszkodowa za nieprzestrzeganie przepis█w, wewn?trznych regulacji lub standard█w II. Wadium Zamawiaj?cy nie ??da wniesienia wadium w niniejszym post?powaniu https://www.uzp.gov.pl/_data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf?fbclid=IwAR2A_jyCn8MpUpwFI90S83y9DtryoTSzDVjjIwV-EdNHT8F2OcwdLoP8CCM
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie: 1) 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przes?ana za pomoc ?rodk█w komunikacji elektronicznej;
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub specyfikacji istotnych warunk█w zam█wienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunk█w zam█wienia na stronie internetowej Zamawiaj?cego
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
15894200 - Repas prÚparÚs