Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

2021/S 201-524697  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/10/2021 S201 Pologne-Varsovie: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 2021/S 201-524697 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Polskie Koleje Pa?stwowe S.A.
Adresse postale: Al. Jerozolimskie 142 A Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-305 Pays: Pologne Point(s) de contact: PKP S.A. Centrala, Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa Courriel: przetargi@pkp.pl Téléphone: +48 224749141 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.pkp.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Spó?ka Skarbu Pa?stwa
I.5) Activité principale Autre activité: Spó?ka Skarbu Pa?stwa
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
?wiadczenie us?ugi In?yniera Kontraktu sprawuj?cego nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach zada inwestycyjnych pn.:"Przebudowa dw. kolejowych:Mrzezino, Swarzewo"w podziale na dwaZadania Numéro de référence: KFZ/2021/WNP-012696/012697
II.1.2) Code CPV principal 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:

   1. Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ugi In?yniera Kontraktu sprawuj?cego nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach zada inwestycyjnych pn.
:
"Przebudowa dworców kolejowych: Mrzeziny, Swarzewo" w podziale na dwa Zadania.
   2. Wykonawca mo?e z?o?y jedn ofert zgodnie z w?asnym wyborem, na jedn lub wi?cej cz??ci zamówienia (Zadania), przy czym mo?e z?o?y jedn ofert na dane Zadanie Uwaga: Ze wzgl?du na brak mo?liwo?ci zamieszczenia wi?kszej ilo?ci informacji szczegó?owe informacje zawarte s w SWZ zamieszczonej na Platformie Zakupowej - "Platforma" lub "System" pod adresem: https://pkp.eb2b.com.pl https://pkp.eb2b.com.pl
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie nr I - ?wiadczenie us?ugi In?yniera Kontraktu sprawuj?cego nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa dworca kolejowego Mrzezino"
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71247000 Supervision des travaux de construction 71248000 Supervision du projet et documentation 71520000 Services de conduite des travaux 71521000 Services de conduite de chantier 71530000 Services de conseil en construction 71540000 Services de gestion de la construction 71541000 Services de gestion de projets de construction 71630000 Services de contrôle et d'essais techniques 71631000 Services d'inspection technique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL63 Pomorskie Lieu principal d'exécution:
Mrzezino
II.2.4) Description des prestations:

   1. Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ugi In?yniera Kontraktu sprawuj?cego nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach realizacji zadania inwestycyjnego przebudowa dworca kolejowego Mrzezino.
   2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Za??cznik nr 1a do SWZ, zwany dalej
:
"OPZ" dla Zadania nr I.
   3. Zakres obowi?zków Wykonawcy zosta szczegó?owo okre?lony we Wzorze Umowy stanowi?cym Za??cznik nr 10a do SWZ oraz w OPZ stanowi?cym Za??cznik nr 1a do SWZ dla Zadania nr I.
   4. Zamawiaj?cy, w ramach ?adnego Zadania, nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnej obiektów budowlanych z jego udzia?em, niemniej jednak zaleca si?, aby wykonawca bardzo szczegó?owo sprawdzi w terenie warunki wykonywania przedmiotu zamówienia.
   5. Zamawiaj?cy odst?puje od okre?lenia wymaga dotycz?cych zatrudnienia przez Wykonawc lub podwykonawc osób na podstawie stosunku pracy przy realizacji zamówienia.
   6. Zamawiaj?cy wymaga, aby przy realizacji zamówienia osoby skierowane przez Wykonawc do realizacji zamówienia, wymienione w rozdz. IX ust. 2 pkt 4) lit. c), porozumiewa?y si z Zamawiaj?cym w j?zyku polskim lub za po?rednictwem t?umacza j?zyka polskiego. W korespondencji pomi?dzy Wykonawc a Zamawiaj?cym za obowi?zuj?cy uznaje si j?zyk polski, przy czym Zamawiaj?cy w tym przypadku wymaga pos?ugiwania si przez personel Wykonawcy j?zykiem polskim w stopniu zaawansowanym C1 - zgodnie ze skal przyj?t przez Rad Europy - CEFR Common European Framework lub za po?rednictwem t?umacza j?zyka polskiego, natomiast w korespondencji pomi?dzy Wykonawc?, a Zamawiaj?cym za obowi?zuj?cy uznaje si j?zyk polski co najmniej w wy?ej wymienionym stopniu zaawansowania.
   7. Zamawiaj?cy w ramach ?adnego Zadania, nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
   8.  Wykonawca jest zobowi?zany do wykonywania wszelkich czynno?ci wynikaj?cych z SWZ oraz przestrzegania wymaga "Procedury dotycz?cej wymaga w zakresie BHP wobec wykonawców oraz podwykonawców realizuj?cych us?ugi na rzecz PKP S.A." - która stanowi Za??cznik nr 6 do Umowy (w zakresie przepisów BHP).
   9. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? powierzenia wykonania cz??ci zamówienia podwykonawcom. 10.Wykonawca zobowi?zany jest wskaza w o?wiadczeniu JEDZ, którego wzór stanowi za??cznik nr 3 do SWZ oraz Formularzu oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 2 do SWZ, cz??ci zamówienia, których wykonanie zamierza powierzy podwykonawcom i poda nazwy podwykonawców (o ile s znane na obecnym etapie). 11.Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamówie?, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy us?ug, polegaj?cych na powtórzeniu podobnych us?ug, jak w zamówieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem. ??czna warto? tych zamówie w ramach Zadania nr I nie przekroczy 10 % warto?ci zamówienia podstawowego. 12.Zakres i warunki udzielania zamówie podobnych zosta?y okre?lone w rozdz. VII SWZ. 13.Zamawiaj?cy wymaga, aby Przedmiot Umowy w ramach Zadania nr I zosta zrealizowany w terminie wskazanym w rozdz. VIII SWZ, tj. w terminie do 81 tygodni od dnia zawarcia umowy. Okre?lenie w sekcji II.2.7 og?oszenia - okres w dniach 567 stanowi 81 tygodni. 14.Warto? szacunkowa podana w sekcji II.2.6 og?oszenia jest warto?ci zamówienia podstawowego z uwzgl?dnieniem zamówie?, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 15.Zamawiaj?cy wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysoko?ci: 3 000,00z dla Zadania nr I. 16.Zamawiaj?cy wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy. 17.Wykonawca, którego oferta, w ramach Zadania nr I, zosta?a wybrana jako najkorzystniejsza, zobowi?zany jest wnie? najpó?niej w dniu podpisania Umowy zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5 % ceny ca?kowitej podanej w ofercie. Uwaga: ze wzgl?du na brak mo?liwo?ci zamieszczenia wi?kszej ilo?ci informacji szczegó?owe informacje zawarte s w SWZ zamieszczonej na "platformie" pod adresem (https://pkp.eb2b.com.pl). https://pkp.eb2b.com.pl
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Program Operacyjny Infrastruktura i ?rodowisko (POII 2014-2020).
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie nr II - ?wiadczenie us?ugi In?yniera Kontraktu sprawuj?cego nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa dworca kolejowego Swarzewo"
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71247000 Supervision des travaux de construction 71248000 Supervision du projet et documentation 71520000 Services de conduite des travaux 71521000 Services de conduite de chantier 71530000 Services de conseil en construction 71540000 Services de gestion de la construction 71541000 Services de gestion de projets de construction 71630000 Services de contrôle et d'essais techniques 71631000 Services d'inspection technique 92520000 Services de musées et de préservation des sites historiques et des services connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL63 Pomorskie Lieu principal d'exécution:
Swarzewo
II.2.4) Description des prestations:

   1. Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ugi In?yniera Kontraktu sprawuj?cego nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach realizacji zadania inwestycyjnego przebudowa dworca kolejowego Swarzewo.
   2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Za??cznik nr 1b do SWZ, zwany dalej
:
"OPZ" dla Zadania nr II.
   3. Zakres obowi?zków Wykonawcy zosta szczegó?owo okre?lony we Wzorze Umowy stanowi?cym Za??cznik nr 10b do SWZ oraz w OPZ stanowi?cym Za??cznik nr 1b do SWZ dla Zadania nr II.
   4. Zamawiaj?cy, w ramach ?adnego Zadania, nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnej obiektów budowlanych z jego udzia?em, niemniej jednak zaleca si?, aby wykonawca bardzo szczegó?owo sprawdzi w terenie warunki wykonywania przedmiotu zamówienia.
   5. Zamawiaj?cy odst?puje od okre?lenia wymaga dotycz?cych zatrudnienia przez Wykonawc lub podwykonawc osób na podstawie stosunku pracy przy realizacji zamówienia.
   6. Zamawiaj?cy wymaga, aby przy realizacji zamówienia osoby skierowane przez Wykonawc do realizacji zamówienia, wymienione w rozdz. IX ust. 2 pkt 4) lit. d), porozumiewa?y si z Zamawiaj?cym w j?zyku polskim lub za po?rednictwem t?umacza j?zyka polskiego. W korespondencji pomi?dzy Wykonawc a Zamawiaj?cym za obowi?zuj?cy uznaje si j?zyk polski, przy czym Zamawiaj?cy w tym przypadku wymaga pos?ugiwania si przez personel Wykonawcy j?zykiem polskim w stopniu zaawansowanym C1 - zgodnie ze skal przyj?t przez Rad Europy - CEFR Common European Framework lub za po?rednictwem t?umacza j?zyka polskiego, natomiast w korespondencji pomi?dzy Wykonawc?, a Zamawiaj?cym za obowi?zuj?cy uznaje si j?zyk polski co najmniej w wy?ej wymienionym stopniu zaawansowania.
   7. Zamawiaj?cy, w ramach ?adnego Zadania, nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
   8.  Wykonawca jest zobowi?zany do wykonywania wszelkich czynno?ci wynikaj?cych z SWZ oraz przestrzegania wymaga "Procedury dotycz?cej wymaga w zakresie BHP wobec wykonawców oraz podwykonawców realizuj?cych us?ugi na rzecz PKP S.A." - która stanowi Za??cznik nr 6 do Umowy (w zakresie przepisów BHP).
   9. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? powierzenia wykonania cz??ci zamówienia podwykonawcom. 10.Wykonawca zobowi?zany jest wskaza w o?wiadczeniu JEDZ, którego wzór stanowi za??cznik nr 3 do SWZ oraz Formularzu oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 2 do SWZ, cz??ci zamówienia, których wykonanie zamierza powierzy podwykonawcom i poda nazwy podwykonawców (o ile s znane na obecnym etapie). 11.Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamówie?, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy us?ug, polegaj?cych na powtórzeniu podobnych us?ug, jak w zamówieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem. ??czna warto? tych zamówie w ramach Zadania nr II nie przekroczy 10 % warto?ci zamówienia podstawowego. 12.Zakres i warunki udzielania zamówie podobnych zosta?y okre?lone w rozdz. VII SWZ. 13.Zamawiaj?cy wymaga, aby Przedmiot Umowy w ramach Zadania nr II zosta zrealizowany w terminie wskazanym w rozdz. VIII SWZ, tj. w terminie do 91 tygodni od dnia zawarcia umowy. Okre?lenie w sekcji II.2.7 og?oszenia - okres w dniach 637 stanowi 91 tygodni. 14.Warto? szacunkowa podana w sekcji II.2.6 og?oszenia jest warto?ci zamówienia podstawowego z uwzgl?dnieniem zamówie?, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 15.Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci: 3 000,00z dla Zadania nr II. 16.Zamawiaj?cy wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy. 17.Wykonawca, którego oferta, w ramach Zadania nr II, zosta?a wybrana jako najkorzystniejsza, zobowi?zany jest wnie? najpó?niej w dniu podpisania Umowy zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5 % ceny ca?kowitej podanej w ofercie. Uwaga: ze wzgl?du na brak mo?liwo?ci zamieszczenia wi?kszej ilo?ci informacji szczegó?owe informacje zawarte s w SWZ zamieszczonej na "platformie" pod adresem (https://pkp.eb2b.com.pl). https://pkp.eb2b.com.pl
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Program Operacyjny Infrastruktura i ?rodowisko (POII 2014-2020).
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 171-446056
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Zadanie nr I - ?wiadczenie us?ugi In?yniera Kontraktu sprawuj?cego nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa dworca kolejowego Mrzezino"
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 2 Intitulé:
Zadanie nr II - ?wiadczenie us?ugi In?yniera Kontraktu sprawuj?cego nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa dworca kolejowego Swarzewo"
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Uzasadnienie prawne: Post?powanie zosta?o uniewa?nione na podstawie art. 255 pkt 6) ustawy Pzp poniewa post?powanie obarczone jest niemo?liw do usuni?cia wad uniemo?liwiaj?c zawarcie niepodlegaj?cej uniewa?nieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Uzasadnienie faktyczne: Zamawiaj?cy wszcz? post?powanie o udzielenie zamówienia w dniu 30.08.2021 r. przekazuj?c og?oszenie o zamówieniu Urz?dowi Publikacji Unii Europejskiej na formularzu odpowiadaj?cym Dyrektywie 2014/24/UE tj. jako Zamawiaj?cy subsydiowany. Dnia 28 lipca 2021 r. wesz?a w ?ycie ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. poz. 780) - dalej "UTK po zmianie), która wprowadzi?a szereg zmian w obr?bie aktualnych definicji, m.in. sieci kolejowej. Dotychczas sie kolejowa by?a zdefiniowana jako uk?ad po??czonych ze sob dróg kolejowych zarz?dzany przez zarz?dc infrastruktury. Obecnie, na skutek implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjno?ci systemu kolei w Unii Europejskiej, sie kolejowa definiowana jest jako linie kolejowe, stacje pasa?erskie, stacje rozrz?dowe, terminale towarowe i wszystkie inne elementy infrastruktury kolejowej niezb?dne do zapewnienia bezpiecznej i ci?g?ej eksploatacji systemu kolei Unii (art. 4 pkt 4 UTK po zmianie). Jako element sieci kolejowej wskazano m.in. stacj pasa?ersk?, która zgodnie z art. 4 pkt 53 UTK po zmianie, jest obiektem infrastruktury us?ugowej obejmuj?cym dworzec kolejowy wraz z infrastruktur umo?liwiaj?c pasa?erom dost?p do peronu, pieszo lub pojazdem, z drogi publicznej lub dworca kolejowego. Bior?c pod uwag zmian ww. definicji oraz tre? art. 5 ustawy Pzp, PKP S.A. nale?y zakwalifikowa jako Zamawiaj?cego sektorowego. Tym samym przedmiotowe post?powanie, Zamawiaj?cy winien prowadzi na przepisach ustawy Pzp, dotycz?cych zamówie sektorowych. W zwi?zku z powy?szym, Zamawiaj?cy uniewa?nia przedmiotowe post?powanie, z uwagi na fakt, i jest ono obarczone niemo?liw do usuni?cia wad?, uniemo?liwiaj?c zawarcie niepodlegaj?cej uniewa?nieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587840 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcom przys?uguj ?rodki ochrony prawnej zgodnie z Dzia?em IX ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587840 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 
71247000 - Supervision des travaux de construction 
71248000 - Supervision du projet et documentation 
71520000 - Services de conduite des travaux 
71521000 - Services de conduite de chantier 
71530000 - Services de conseil en construction 
71540000 - Services de gestion de la construction 
71541000 - Services de gestion de projets de construction 
71630000 - Services de contrôle et d'essais techniques 
71631000 - Services d'inspection technique 
92520000 - Services de musées et de préservation des sites historiques et des services connexes