Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2021
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de collecte et de collation de donn╚es

2021/S 201-524687  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/10/2021 S201 Pologne-Varsovie: Services de collecte et de collation de donn╚es 2021/S 201-524687 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wojew█dztwo Mazowieckie Adresse postale: UL.JAGIELLO?SKA 26 Ville: WARSZAWA Code NUTS: PL9 Makroregion wojew█dztwo mazowieckie Code postal: 03-719 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marta Kowalczyk Courriel: marta.kowalczyk@mazovia.pl T╚l╚phone: +48 223141671 Fax: +48 223141670 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mazovia.pl Adresse du profil dÝacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: administracja samorz?dowa
I.5) Activit╚ principale Services g╚n╚raux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Cyfryzacja danych Pa?stwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji - tura XI Num╚ro de r╚f╚rence: CG-R-IV.ZP.U.272.16.2021.MK
II.1.2) Code CPV principal 72314000 Services de collecte et de collation de donn╚es
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest zakup us?ug polegaj?cych na zrealizowaniu ĐCyfryzacji danych Pa?stwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacjiţ, w ramach projektu ĐRegionalne partnerstwo samorz?d█w Mazowsza dla aktywizacji spo?ecze?stwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacjiţ ˝ Projekt ASI, wsp█?finansowanego przez Uni Europejsk ze ?rodk█w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew█dztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 ˝ dla Powiat█w: Bia?obrzeskiego, Ostro??ckiego, Szyd?owieckiego, Wyszkowskiego i Wo?omi?skiego - tura XI. W ramach zam█wienia zrealizowane zostan prace odpowiednio dla poszczeg█lnych Powiat█w: cyfryzacja danych PZGiK szczebla powiatowego w zakresie: cyfryzacji, w drodze skanowania, dokument█w uzasadniaj?cych wpisy do EGiB i dokument█w uzasadniaj?cych tre? mapy zasadniczej.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 513 037.32 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Powiat Bia?obrzeski (skanowanie)
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71222100 Services de cartographie des zones urbaines 71222200 Services de cartographie des zones rurales
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL9 Makroregion wojew█dztwo mazowieckie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest przekszta?cenie do postaci cyfrowej, w drodze skanowania, dokument█w uzasadniaj?cych wpisy do EGiB i dokument█w uzasadniaj?cych tre? mapy zasadniczej ˝ dla powiatu Bia?obrzeskiego. Dok?adny zakres prac zosta opisany w za??cznikach do specyfikacji warunk█w zam█wienia (SWZ) nr 2a_3a_cz?? I - Powiat Bia?obrzeski - skanowanie
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres ?wiadczenia r?kojmi / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Warto? niedoszacowania / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
RPMA.02.01.01-14-2177/15 ĐRegionalne partnerstwo samorz?d█w Mazowsza dla aktywizacji spo?ecze?stwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacjiţ ˝ Projekt ASI, wsp█?finansowany przez Uni Europejsk ze ?rodk█w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew█dztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy b?dzie ??da od Wykonawcy, kt█remu udzieli zam█wienia, wniesienia, najp█?niej w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5 % wynagrodzenia umownego brutto
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Powiat Ostro??cki (skanowanie)
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71222100 Services de cartographie des zones urbaines 71222200 Services de cartographie des zones rurales
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL9 Makroregion wojew█dztwo mazowieckie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest przekszta?cenie do postaci cyfrowej, w drodze skanowania, dokument█w uzasadniaj?cych wpisy do EGiB i dokument█w uzasadniaj?cych tre? mapy zasadniczej ˝ dla powiatu Ostro??ckiego. Dok?adny zakres prac zosta opisany w za??cznikach do SWZ nr 2b_3b_cz?? II - Powiat Ostro??cki - skanowanie
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres ?wiadczenia r?kojmi / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Warto? niedoszacowania / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
RPMA.02.01.01-14-2177/15 ĐRegionalne partnerstwo samorz?d█w Mazowsza dla aktywizacji spo?ecze?stwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacjiţ ˝ Projekt ASI, wsp█?finansowany przez Uni Europejsk ze ?rodk█w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew█dztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy b?dzie ??da od Wykonawcy, kt█remu udzieli zam█wienia, wniesienia, najp█?niej w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5 % wynagrodzenia umownego brutto
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Powiat szyd?owiecki (skanowanie)
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71222100 Services de cartographie des zones urbaines 71222200 Services de cartographie des zones rurales
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL9 Makroregion wojew█dztwo mazowieckie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest przekszta?cenie do postaci cyfrowej, w drodze skanowania, dokument█w uzasadniaj?cych wpisy do EGiB i dokument█w uzasadniaj?cych tre? mapy zasadniczej ˝ dla powiatu Szyd?owieckiego. Dok?adny zakres prac zosta opisany w za??cznikach do SWZ nr 2c_3c_cz?? III - Powiat Szyd?owiecki - skanowanie
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres ?wiadczenia r?kojmi / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Warto? niedoszacowania / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
RPMA.02.01.01-14-2177/15 ĐRegionalne partnerstwo samorz?d█w Mazowsza dla aktywizacji spo?ecze?stwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacjiţ ˝ Projekt ASI, wsp█?finansowany przez Uni Europejsk ze ?rodk█w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew█dztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy b?dzie ??da od Wykonawcy, kt█remu udzieli zam█wienia, wniesienia, najp█?niej w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5 % wynagrodzenia umownego brutto
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Powiat Wo?omi?ski (skanowanie)
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71222100 Services de cartographie des zones urbaines 71222200 Services de cartographie des zones rurales
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL9 Makroregion wojew█dztwo mazowieckie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest przekszta?cenie do postaci cyfrowej, w drodze skanowania, dokument█w uzasadniaj?cych wpisy do EGiB i dokument█w uzasadniaj?cych tre? mapy zasadniczej ˝ dla powiatu Wo?omi?skiego. Dok?adny zakres prac zosta opisany w za??cznikach do SWZ nr 2d_3d_cz?? IV - Powiat Wo?omi?ski - skanowanie
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres ?wiadczenia r?kojmi / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Warto? niedoszacowania / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
RPMA.02.01.01-14-2177/15 ĐRegionalne partnerstwo samorz?d█w Mazowsza dla aktywizacji spo?ecze?stwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacjiţ ˝ Projekt ASI, wsp█?finansowany przez Uni Europejsk ze ?rodk█w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew█dztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy b?dzie ??da od Wykonawcy, kt█remu udzieli zam█wienia, wniesienia, najp█?niej w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5 % wynagrodzenia umownego brutto
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Powiat Wyszkowski (skanowanie)
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71222100 Services de cartographie des zones urbaines 71222200 Services de cartographie des zones rurales
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL9 Makroregion wojew█dztwo mazowieckie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest przekszta?cenie do postaci cyfrowej, w drodze skanowania, dokument█w uzasadniaj?cych wpisy do EGiB i dokument█w uzasadniaj?cych tre? mapy zasadniczej ˝ dla powiatu Wyszkowskiego. Dok?adny zakres prac zosta opisany w za??cznikach do SWZ nr 2e_3e_cz?? V - Powiat Wyszkowski - skanowanie
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres ?wiadczenia r?kojmi / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Warto? niedoszacowania / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
RPMA.02.01.01-14-2177/15 ĐRegionalne partnerstwo samorz?d█w Mazowsza dla aktywizacji spo?ecze?stwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacjiţ ˝ Projekt ASI, wsp█?finansowany przez Uni Europejsk ze ?rodk█w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew█dztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy b?dzie ??da od Wykonawcy, kt█remu udzieli zam█wienia, wniesienia, najp█?niej w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5 % wynagrodzenia umownego brutto
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2021/S 098-257112
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 1 Intitul╚:
Powiat Bia?obrzeski (skanowanie)
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
23/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 8 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 8 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 8
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PRZEDSI?BIORSTWO US?UGOWE ARCHI-SCAN Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Gda?ska 27 Ville: Zabrze Code NUTS: PL22 ?l?skie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 78 861.79 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 53 008.13 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
Powiat Ostro??cki (skanowanie)
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
21/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 8 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 8 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 8
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Okr?gowe Przedsi?biorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. Adresse postale: ul. 1 Maja 13 Ville: Olsztyn Code NUTS: PL622 Olszty?ski Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 27 804.88 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 12 739.50 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le march╚ est susceptible dÝ═tre sous-trait╚ Description succincte de la part du contrat sous-trait╚e:
zakres i nazwa nie znany
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3
Lot n : 3 Intitul╚:
Powiat szyd?owiecki (skanowanie)
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
20/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 8 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 8 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 8
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GCPS Sp. z o. o.- Lider Adresse postale: Ul. Bursaki 19A Ville: Lublin Code NUTS: PL814 Lubelski Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GGPS Sp. z o. o.
Adresse postale: ul. Bursaki 19A Ville: Lublin Code NUTS: PL814 Lubelski Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 73 170.73 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 34 320.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 4
Lot n : 4 Intitul╚:
Powiat Wo?omi?ski (skanowanie)
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
21/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 9 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 9 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 9
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Okr?gowe Przedsi?biorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. Adresse postale: ul. 1 Maja 13 Ville: Olsztyn Code NUTS: PL622 Olszty?ski Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 239 593.50 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 124 412.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le march╚ est susceptible dÝ═tre sous-trait╚ Description succincte de la part du contrat sous-trait╚e:
zakres i nazwa nie znany
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 5
Lot n : 5 Intitul╚:
Powiat Wyszkowski (skanowanie)
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
23/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 5 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 5 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 5
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PRZEDSI?BIORSTWO US?UGOWE ARCHI-SCAN Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Gda?ska 27 Ville: Zabrze Code NUTS: PL22 ?l?skie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 93 606.42 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 56 097.56 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: S?d Polubowny przy Prokuratorii Generalnej RP Adresse postale: ul. Krucza 36 / Wsp█lna 6 Ville: Warszawa Code postal: 00-522 Pays: Pologne Courriel: sp@prokuratoria.gov.pl T╚l╚phone: +48 226958504 Fax: +48 226958111 Adresse internet: https://sp.prokuratoria.gov.pl/
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat termin█w sk?adania odwo?a?: Dzia IX ustawy z 11.09.2019 Prawo zam█wie publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.)
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
11/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
71222100 - Services de cartographie des zones urbaines 
71222200 - Services de cartographie des zones rurales 
72314000 - Services de collecte et de collation de donnÚes