Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de gestion de biens immobiliers pour le compte de tiers

2021/S 201-524673  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/10/2021 S201 Pologne-Varsovie: Services de gestion de biens immobiliers pour le compte de tiers 2021/S 201-524673 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Polska Agencja Inwestycji i Handlu SpÛ?ka Akcyjna ul. Krucza 50 00-025 Warszawa NumÈro national d'identification: 012070669 Adresse postale: ul.Krucza 50 Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 00-025 Pays: Pologne Point(s) de contact: Karolina Dominikowska Courriel: bpp@paih.gov.pl TÈlÈphone: +48 887863880 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.paih.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale Affaires Èconomiques et financiËres
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug Operatora Pawilonu Polski na ?wiatowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich NumÈro de rÈfÈrence: DOW.DSiPG.25/10/2021/PN
II.1.2) Code CPV principal 70330000 Services de gestion de biens immobiliers pour le compte de tiers
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ug Operatora Pawilonu Polski na ?wiatowej Wystawie Expo 2020 Dubai.
   2.  W ramach ?wiadczenia us?ug Operatora Pawilonu Polski na ?wiatowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju, Wykonawca b?dzie odpowiedzialny za realizacj nast?puj?cych zada?
:
a) Zapewnienie us?ug niezb?dnych do zapewnienia utrzymania funkcjonowania Pawilonu Polski; b) Zabezpieczenie logistyczno-organizacyjne funkcjonowania Pawilonu Polski oraz organizowanych przez Zamawiaj?cego wydarze?.
   3.  Wykonawca obowi?zany jest zrealizowa przedmiot zamÛwienia zgodnie z niniejszym SWZ w tym zgodnie z opisem przedmiotu zamÛwienia (dalej: ÑOPZî), stanowi?cym Za??cznik nr 1 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 892 017.20 EUR
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60171000 Location de voitures particuliËres avec chauffeur 79710000 Services de sÈcuritÈ 90910000 Services de nettoyage
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: AE United Arab Emirates Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Dubaj w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ug Operatora Pawilonu Polski na ?wiatowej Wystawie Expo 2020 Dubai.
   2.  W ramach ?wiadczenia us?ug Operatora Pawilonu Polski na ?wiatowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju, Wykonawca b?dzie odpowiedzialny za realizacj nast?puj?cych zada?
:
a) Zapewnienie us?ug niezb?dnych do zapewnienia utrzymania funkcjonowania Pawilonu Polski; b) Zabezpieczenie logistyczno-organizacyjne funkcjonowania Pawilonu Polski oraz organizowanych przez Zamawiaj?cego wydarze?.
   3.  Wykonawca obowi?zany jest zrealizowa przedmiot zamÛwienia zgodnie z niniejszym SWZ w tym zgodnie z opisem przedmiotu zamÛwienia (dalej: ÑOPZî), stanowi?cym Za??cznik nr 1 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: SposÛb realizacji us?ug dotycz?cych utrzymania porz?dku i czysto?ci oraz ochrony i nadzoru w zakresie zapewnienia odpowiedniej jako?ci i potrzeb Zamawiaj?cego / PondÈration: 25 CritËre de qualitÈ - Nom: Jako? i elastyczno? w realizacji us?ugi zapewnienia ?rodkÛw transportu oraz dostaw niezb?dnych artyku?Ûw powszechnego u?ytku na rzecz Zamawiaj?cego / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Do?wiadczenie pracownika Wykonawcy wyznaczonego do pe?nienia zada Koordynatora ze strony Wykonawcy / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 131-347551
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug Operatora Pawilonu Polski na ?wiatowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
04/10/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 1 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BERM SpÛ?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci spÛ?ka komandytowa ñ Lider Konsorcjum NumÈro national d'identification: 8992722165 Adresse postale: ul. Wi?niowa 40B lok. 17 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-520 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EL PADRE sp. z o.o. - Cz?onek Konsorcjum NumÈro national d'identification: 5213473972 Adresse postale: ul. Mesy?ska 6 Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 02-761 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 049 253.20 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 892 017.20 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
O udzielenie zamÛwienia mog si ubiega Wykonawcy, ktÛrzy nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1, a tak?e art. 109 ust. 1 pkt. 1), 4), 5), 7) ñ 10) Ustawy Pzp. Wykonawca, ktÛrego oferta zostanie najwy?ej oceniona, z?o?y na wezwanie Zamawiaj?cego zgodnie z art. 139 ust. 2 aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie o spe?nianiu warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz o?wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu ZamÛwienia (JEDZ) ñ z?o?ony zgodnie z informacjami okre?lonymi w Za??czniku Nr 4 do SWZ. Wykonawca, ktÛrego oferta zostanie najwy?ej oceniona a ktÛry powo?uje si na zasoby innych podmiotÛw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?niania, w zakresie, w jakim powo?uje si na ich zasoby, warunkÛw udzia?u w post?powaniu sk?ada tak?e jednolite dokumenty dotycz?ce tych podmiotÛw oraz zamieszcza informacje o tych podmiotach w JEDZ. W przypadku wspÛlnego ubiegania si o zamÛwienie przez WykonawcÛw, na wezwanie Zamawiaj?cego JEDZ sk?ada ka?dy z WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o zamÛwienie. Dokumenty te potwierdzaj spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktÛrym ka?dy z WykonawcÛw wykazuje spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom i innym podmiotom przys?uguj ?rodki ochrony prawnej opisane w Dziale IX ustawy, w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list organizacji uprawnionych do wnoszenia ?rodkÛw ochrony prawnej, prowadzon przez Prezesa Urz?du ZamÛwie Publicznych.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
11/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
60171000 - Location de voitures particulières avec chauffeur 
70330000 - Services de gestion de biens immobiliers pour le compte de tiers 
79710000 - Services de sécurité 
90910000 - Services de nettoyage