Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de gestion d'immeubles et d'installations

2021/S 201-524703  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/10/2021 S201 Pologne-Varsovie: Services de gestion d'immeubles et d'installations 2021/S 201-524703 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej w Szczecinie Numéro national d'identification: 368302575 Adresse postale: ul. ?elazna 59A Ville: Warszawa Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Code postal: 00-848 Pays: Pologne Courriel: zamowienia.szczecin@wody.gov.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szczecin.wody.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowa osoba prawna
I.5) Activité principale Autre activité: Gospodarka wodna i utrzymanie wód
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Us?uga kompleksowa - utrzymanie cieków naturalnych i urz?dze wodnych na terenie dzia?ania PGW WP RZGW w Szczecinie Numéro de référence: SZ.ROZ.2810.16.2021
II.1.2) Code CPV principal 79993000 Services de gestion d'immeubles et d'installations
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie us?ug zwi?zanych z utrzymaniem w nale?ytym stanie technicznym cieku oraz budowli hydrotechnicznych w celu zapewnienia swobodnego sp?ywu wód. Wykonawca na czas trwania prac zapewnia nadzór przyrodniczy. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia dla danej cz??ci zamówienia zawieraj przedmiary robót i kosztorysy nak?adcze oznaczone jako za??cznik nr 13 do SWZ, opis przedmiotu zamówienia za??cznik nr 10 do SWZ oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac utrzymaniowych oraz nadzoru przyrodniczego za??cznik nr 12 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 3 308 787.65 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
NW Gryfice
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79993000 Services de gestion d'immeubles et d'installations
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie us?ug zwi?zanych z utrzymaniem w nale?ytym stanie technicznym cieku oraz budowli hydrotechnicznych w celu zapewnienia swobodnego sp?ywu wód. Wykonawca na czas trwania prac zapewnia nadzór przyrodniczy. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia dla danej cz??ci zamówienia zawieraj przedmiary robót i kosztorysy nak?adcze oznaczone jako za??cznik nr 13 do SWZ, opis przedmiotu zamówienia za??cznik nr 10 do SWZ oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac utrzymaniowych oraz nadzoru przyrodniczego za??cznik nr 12 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Oferty oceniane b?d na podstawie nast?puj?cych kryteriów: Cena brutto - waga 60 % Termin p?atno?ci (T) - waga 20% Mno?nik Wysoko?ci Kar Umownych (M) - waga 20 % wadium: 5000,00 z
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
NW Kamie Pomorski
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79993000 Services de gestion d'immeubles et d'installations
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie us?ug zwi?zanych z utrzymaniem w nale?ytym stanie technicznym cieku oraz budowli hydrotechnicznych w celu zapewnienia swobodnego sp?ywu wód. Wykonawca na czas trwania prac zapewnia nadzór przyrodniczy. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia dla danej cz??ci zamówienia zawieraj przedmiary robót i kosztorysy nak?adcze oznaczone jako za??cznik nr 13 do SWZ, opis przedmiotu zamówienia za??cznik nr 10 do SWZ oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac utrzymaniowych oraz nadzoru przyrodniczego za??cznik nr 12 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Oferty oceniane b?d na podstawie nast?puj?cych kryteriów: Cena brutto - waga 60 % Termin p?atno?ci (T) - waga 20% Mno?nik Wysoko?ci Kar Umownych (M) - waga 20 % wadium: 5000,00 z
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
NW Nowogard
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79993000 Services de gestion d'immeubles et d'installations
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie us?ug zwi?zanych z utrzymaniem w nale?ytym stanie technicznym cieku oraz budowli hydrotechnicznych w celu zapewnienia swobodnego sp?ywu wód. Wykonawca na czas trwania prac zapewnia nadzór przyrodniczy. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia dla danej cz??ci zamówienia zawieraj przedmiary robót i kosztorysy nak?adcze oznaczone jako za??cznik nr 13 do SWZ, opis przedmiotu zamówienia za??cznik nr 10 do SWZ oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac utrzymaniowych oraz nadzoru przyrodniczego za??cznik nr 12 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Oferty oceniane b?d na podstawie nast?puj?cych kryteriów: Cena brutto - waga 60 % Termin p?atno?ci (T) - waga 20% Mno?nik Wysoko?ci Kar Umownych (M) - waga 20 % wadium: 5000,00 z
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
NW ?widwin
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79993000 Services de gestion d'immeubles et d'installations
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie us?ug zwi?zanych z utrzymaniem w nale?ytym stanie technicznym cieku oraz budowli hydrotechnicznych w celu zapewnienia swobodnego sp?ywu wód. Wykonawca na czas trwania prac zapewnia nadzór przyrodniczy. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia dla danej cz??ci zamówienia zawieraj przedmiary robót i kosztorysy nak?adcze oznaczone jako za??cznik nr 13 do SWZ, opis przedmiotu zamówienia za??cznik nr 10 do SWZ oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac utrzymaniowych oraz nadzoru przyrodniczego za??cznik nr 12 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Oferty oceniane b?d na podstawie nast?puj?cych kryteriów: Cena brutto - waga 60 % Termin p?atno?ci (T) - waga 20% Mno?nik Wysoko?ci Kar Umownych (M) - waga 20 % wadium: 5000,00 z
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
NW Ko?obrzeg
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79993000 Services de gestion d'immeubles et d'installations
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie us?ug zwi?zanych z utrzymaniem w nale?ytym stanie technicznym cieku oraz budowli hydrotechnicznych w celu zapewnienia swobodnego sp?ywu wód. Wykonawca na czas trwania prac zapewnia nadzór przyrodniczy. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia dla danej cz??ci zamówienia zawieraj przedmiary robót i kosztorysy nak?adcze oznaczone jako za??cznik nr 13 do SWZ, opis przedmiotu zamówienia za??cznik nr 10 do SWZ oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac utrzymaniowych oraz nadzoru przyrodniczego za??cznik nr 12 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Oferty oceniane b?d na podstawie nast?puj?cych kryteriów: Cena brutto - waga 60 % Termin p?atno?ci (T) - waga 20% Mno?nik Wysoko?ci Kar Umownych (M) - waga 20 % wadium: 5000,00 z
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
NW Choszczno I
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79993000 Services de gestion d'immeubles et d'installations
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie us?ug zwi?zanych z utrzymaniem w nale?ytym stanie technicznym cieku oraz budowli hydrotechnicznych w celu zapewnienia swobodnego sp?ywu wód. Wykonawca na czas trwania prac zapewnia nadzór przyrodniczy. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia dla danej cz??ci zamówienia zawieraj przedmiary robót i kosztorysy nak?adcze oznaczone jako za??cznik nr 13 do SWZ, opis przedmiotu zamówienia za??cznik nr 10 do SWZ oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac utrzymaniowych oraz nadzoru przyrodniczego za??cznik nr 12 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Oferty oceniane b?d na podstawie nast?puj?cych kryteriów: Cena brutto - waga 60 % Termin p?atno?ci (T) - waga 20% Mno?nik Wysoko?ci Kar Umownych (M) - waga 20 % wadium: 5000,00 z
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
NW Choszczno II
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79993000 Services de gestion d'immeubles et d'installations
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie us?ug zwi?zanych z utrzymaniem w nale?ytym stanie technicznym cieku oraz budowli hydrotechnicznych w celu zapewnienia swobodnego sp?ywu wód. Wykonawca na czas trwania prac zapewnia nadzór przyrodniczy. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia dla danej cz??ci zamówienia zawieraj przedmiary robót i kosztorysy nak?adcze oznaczone jako za??cznik nr 13 do SWZ, opis przedmiotu zamówienia za??cznik nr 10 do SWZ oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac utrzymaniowych oraz nadzoru przyrodniczego za??cznik nr 12 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Oferty oceniane b?d na podstawie nast?puj?cych kryteriów: Cena brutto - waga 60 % Termin p?atno?ci (T) - waga 20% Mno?nik Wysoko?ci Kar Umownych (M) - waga 20 % wadium: 5000,00 z
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
NW Goleniów
Lot nº: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79993000 Services de gestion d'immeubles et d'installations
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie us?ug zwi?zanych z utrzymaniem w nale?ytym stanie technicznym cieku oraz budowli hydrotechnicznych w celu zapewnienia swobodnego sp?ywu wód. Wykonawca na czas trwania prac zapewnia nadzór przyrodniczy. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia dla danej cz??ci zamówienia zawieraj przedmiary robót i kosztorysy nak?adcze oznaczone jako za??cznik nr 13 do SWZ, opis przedmiotu zamówienia za??cznik nr 10 do SWZ oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac utrzymaniowych oraz nadzoru przyrodniczego za??cznik nr 12 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Oferty oceniane b?d na podstawie nast?puj?cych kryteriów: Cena brutto - waga 60 % Termin p?atno?ci (T) - waga 20% Mno?nik Wysoko?ci Kar Umownych (M) - waga 20 % wadium: 5000,00 z
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
NW Pyrzyce
Lot nº: 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79993000 Services de gestion d'immeubles et d'installations
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie us?ug zwi?zanych z utrzymaniem w nale?ytym stanie technicznym cieku oraz budowli hydrotechnicznych w celu zapewnienia swobodnego sp?ywu wód. Wykonawca na czas trwania prac zapewnia nadzór przyrodniczy. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia dla danej cz??ci zamówienia zawieraj przedmiary robót i kosztorysy nak?adcze oznaczone jako za??cznik nr 13 do SWZ, opis przedmiotu zamówienia za??cznik nr 10 do SWZ oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac utrzymaniowych oraz nadzoru przyrodniczego za??cznik nr 12 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Oferty oceniane b?d na podstawie nast?puj?cych kryteriów: Cena brutto - waga 60 % Termin p?atno?ci (T) - waga 20% Mno?nik Wysoko?ci Kar Umownych (M) - waga 20 % wadium: 5000,00 z
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
NW Stargard I
Lot nº: 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79993000 Services de gestion d'immeubles et d'installations
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie us?ug zwi?zanych z utrzymaniem w nale?ytym stanie technicznym cieku oraz budowli hydrotechnicznych w celu zapewnienia swobodnego sp?ywu wód. Wykonawca na czas trwania prac zapewnia nadzór przyrodniczy. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia dla danej cz??ci zamówienia zawieraj przedmiary robót i kosztorysy nak?adcze oznaczone jako za??cznik nr 13 do SWZ, opis przedmiotu zamówienia za??cznik nr 10 do SWZ oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac utrzymaniowych oraz nadzoru przyrodniczego za??cznik nr 12 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Oferty oceniane b?d na podstawie nast?puj?cych kryteriów: Cena brutto - waga 60 % Termin p?atno?ci (T) - waga 20% Mno?nik Wysoko?ci Kar Umownych (M) - waga 20 % wadium: 5000,00 z
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
NW Stargard II
Lot nº: 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79993000 Services de gestion d'immeubles et d'installations
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie us?ug zwi?zanych z utrzymaniem w nale?ytym stanie technicznym cieku oraz budowli hydrotechnicznych w celu zapewnienia swobodnego sp?ywu wód. Wykonawca na czas trwania prac zapewnia nadzór przyrodniczy. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia dla danej cz??ci zamówienia zawieraj przedmiary robót i kosztorysy nak?adcze oznaczone jako za??cznik nr 13 do SWZ, opis przedmiotu zamówienia za??cznik nr 10 do SWZ oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac utrzymaniowych oraz nadzoru przyrodniczego za??cznik nr 12 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Oferty oceniane b?d na podstawie nast?puj?cych kryteriów: Cena brutto - waga 60 % Termin p?atno?ci (T) - waga 20% Mno?nik Wysoko?ci Kar Umownych (M) - waga 20 % wadium: 5000,00 z
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
NW Stargard III
Lot nº: 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79993000 Services de gestion d'immeubles et d'installations
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie us?ug zwi?zanych z utrzymaniem w nale?ytym stanie technicznym cieku oraz budowli hydrotechnicznych w celu zapewnienia swobodnego sp?ywu wód. Wykonawca na czas trwania prac zapewnia nadzór przyrodniczy. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia dla danej cz??ci zamówienia zawieraj przedmiary robót i kosztorysy nak?adcze oznaczone jako za??cznik nr 13 do SWZ, opis przedmiotu zamówienia za??cznik nr 10 do SWZ oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac utrzymaniowych oraz nadzoru przyrodniczego za??cznik nr 12 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Oferty oceniane b?d na podstawie nast?puj?cych kryteriów: Cena brutto - waga 60 % Termin p?atno?ci (T) - waga 20% Mno?nik Wysoko?ci Kar Umownych (M) - waga 20 % wadium: 5000,00 z
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
NW Stargard IV
Lot nº: 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79993000 Services de gestion d'immeubles et d'installations
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie us?ug zwi?zanych z utrzymaniem w nale?ytym stanie technicznym cieku oraz budowli hydrotechnicznych w celu zapewnienia swobodnego sp?ywu wód. Wykonawca na czas trwania prac zapewnia nadzór przyrodniczy. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia dla danej cz??ci zamówienia zawieraj przedmiary robót i kosztorysy nak?adcze oznaczone jako za??cznik nr 13 do SWZ, opis przedmiotu zamówienia za??cznik nr 10 do SWZ oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac utrzymaniowych oraz nadzoru przyrodniczego za??cznik nr 12 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Oferty oceniane b?d na podstawie nast?puj?cych kryteriów: Cena brutto - waga 60 % Termin p?atno?ci (T) - waga 20% Mno?nik Wysoko?ci Kar Umownych (M) - waga 20 % wadium: 5000,00 z
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
NW Gryfino
Lot nº: 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79993000 Services de gestion d'immeubles et d'installations
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie us?ug zwi?zanych z utrzymaniem w nale?ytym stanie technicznym cieku oraz budowli hydrotechnicznych w celu zapewnienia swobodnego sp?ywu wód. Wykonawca na czas trwania prac zapewnia nadzór przyrodniczy. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia dla danej cz??ci zamówienia zawieraj przedmiary robót i kosztorysy nak?adcze oznaczone jako za??cznik nr 13 do SWZ, opis przedmiotu zamówienia za??cznik nr 10 do SWZ oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac utrzymaniowych oraz nadzoru przyrodniczego za??cznik nr 12 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Oferty oceniane b?d na podstawie nast?puj?cych kryteriów: Cena brutto - waga 60 % Termin p?atno?ci (T) - waga 20% Mno?nik Wysoko?ci Kar Umownych (M) - waga 20 % wadium: 5000,00 z
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
NW Chojna
Lot nº: 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79993000 Services de gestion d'immeubles et d'installations
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie us?ug zwi?zanych z utrzymaniem w nale?ytym stanie technicznym cieku oraz budowli hydrotechnicznych w celu zapewnienia swobodnego sp?ywu wód. Wykonawca na czas trwania prac zapewnia nadzór przyrodniczy. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia dla danej cz??ci zamówienia zawieraj przedmiary robót i kosztorysy nak?adcze oznaczone jako za??cznik nr 13 do SWZ, opis przedmiotu zamówienia za??cznik nr 10 do SWZ oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac utrzymaniowych oraz nadzoru przyrodniczego za??cznik nr 12 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Oferty oceniane b?d na podstawie nast?puj?cych kryteriów: Cena brutto - waga 60 % Termin p?atno?ci (T) - waga 20% Mno?nik Wysoko?ci Kar Umownych (M) - waga 20 % wadium: 5000,00 z
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
NW Szczecin
Lot nº: 16
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79993000 Services de gestion d'immeubles et d'installations
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie us?ug zwi?zanych z utrzymaniem w nale?ytym stanie technicznym cieku oraz budowli hydrotechnicznych w celu zapewnienia swobodnego sp?ywu wód. Wykonawca na czas trwania prac zapewnia nadzór przyrodniczy. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia dla danej cz??ci zamówienia zawieraj przedmiary robót i kosztorysy nak?adcze oznaczone jako za??cznik nr 13 do SWZ, opis przedmiotu zamówienia za??cznik nr 10 do SWZ oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac utrzymaniowych oraz nadzoru przyrodniczego za??cznik nr 12 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Oferty oceniane b?d na podstawie nast?puj?cych kryteriów: Cena brutto - waga 60 % Termin p?atno?ci (T) - waga 20% Mno?nik Wysoko?ci Kar Umownych (M) - waga 20 % wadium: 5000,00 z
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
NW My?libórz
Lot nº: 17
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79993000 Services de gestion d'immeubles et d'installations
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie us?ug zwi?zanych z utrzymaniem w nale?ytym stanie technicznym cieku oraz budowli hydrotechnicznych w celu zapewnienia swobodnego sp?ywu wód. Wykonawca na czas trwania prac zapewnia nadzór przyrodniczy. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia dla danej cz??ci zamówienia zawieraj przedmiary robót i kosztorysy nak?adcze oznaczone jako za??cznik nr 13 do SWZ, opis przedmiotu zamówienia za??cznik nr 10 do SWZ oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac utrzymaniowych oraz nadzoru przyrodniczego za??cznik nr 12 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Oferty oceniane b?d na podstawie nast?puj?cych kryteriów: Cena brutto - waga 60 % Termin p?atno?ci (T) - waga 20% Mno?nik Wysoko?ci Kar Umownych (M) - waga 20 % wadium: 5000,00 z
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
NW ?winoujscie
Lot nº: 18
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79993000 Services de gestion d'immeubles et d'installations
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie us?ug zwi?zanych z utrzymaniem w nale?ytym stanie technicznym cieku oraz budowli hydrotechnicznych w celu zapewnienia swobodnego sp?ywu wód. Wykonawca na czas trwania prac zapewnia nadzór przyrodniczy. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia dla danej cz??ci zamówienia zawieraj przedmiary robót i kosztorysy nak?adcze oznaczone jako za??cznik nr 13 do SWZ, opis przedmiotu zamówienia za??cznik nr 10 do SWZ oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac utrzymaniowych oraz nadzoru przyrodniczego za??cznik nr 12 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Oferty oceniane b?d na podstawie nast?puj?cych kryteriów: Cena brutto - waga 60 % Termin p?atno?ci (T) - waga 20% Mno?nik Wysoko?ci Kar Umownych (M) - waga 20 % wadium: 5000,00 z
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 128-339926
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 4
Lot nº: 4 Intitulé:
NW ?widwin
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/10/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Drew-Kos Dariusz Ró?ycki Numéro national d'identification: 093174510 Ville: Tuchola Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 164 506.72 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 9
Lot nº: 9 Intitulé:
NW Pyrzyce
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/10/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DREN Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 364640520 Ville: Recz Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 184 080.63 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 10
Lot nº: 10 Intitulé:
NW Stargard I
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/10/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugowy Zak?ad Robót Melioracyjnych Jan Nowak Numéro national d'identification: 810710217 Ville: Stargard Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MELIOR Kasjan Nowak - partner ul. Warzywna 18A, 73-110 Numéro national d'identification: 320528443 Ville: Stargard Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 168 808.59 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 11
Lot nº: 11 Intitulé:
NW Stargard II
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/10/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FIRMA HANDLOWO US?UGOWA RENPIOTR PIOTR PAW?OW Grudzi?dzka 10 73-110 Numéro national d'identification: 811974562 Ville: Stargard Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 86 201.24 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 13
Lot nº: 13 Intitulé:
NW Stargard IV
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/10/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FIRMA HANDLOWO US?UGOWA RENPIOTR PIOTR PAW?OW Grudzi?dzka 10 73-110 Stargard Numéro national d'identification: 811974562 Ville: Stargard Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 149 099.33 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Informacja dotycz?ca przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuj?, ?e: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzib w Warszawie przy ul. ?elaznej 59A, 00-848 Warszawa, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16; b) kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW WP mo?liwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl; c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?d na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi?zanym z post?powaniem o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem post?powania SZ.ROZ.2180.16.2021 prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamówie publicznych; d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b?d osoby lub podmioty, którym udost?pniona zostanie dokumentacja post?powania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamówie publicznych; e) Pani/Pana dane osobowe b?d przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamówie publicznych, przez okres 4 lat licz?c od ko?ca roku kalendarzowego, w którym zako?czono post?powanie o udzielenie zamówienia, a je?eli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca?y czas trwania umowy; f) obowi?zek podania przez Pani?/Pana danych osobowych bezpo?rednio Pani/Pana dotycz?cych jest wymogiem ustawowym okre?lonym w przepisach ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamówie publicznych, zwi?zanym z udzia?em w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania okre?lonych danych wynikaj z ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamówie publicznych; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b?d podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. h) posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dost?pu do danych osobowych Pani/Pana dotycz?cych; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupe?nienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupe?nienia nie mo?e skutkowa zmian wyniku post?powania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z przepisami ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamówie publicznych oraz nie mo?e narusza integralno?ci protoko?u oraz jego za??czników); na podstawie art. 18 RODO prawo ??dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze?eniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa?ne wzgl?dy interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa?stwa cz?onkowskiego); prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaj Pa?stwo, ?e przetwarzanie danych osobowych Pa?stwa dotycz?cych narusza przepisy RODO i) nie przys?uguje Pa?stwu: w zwi?zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni?cia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pa?stwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. iod@wody.gov.pl
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587702 Fax: +48 224587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
1 Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach okre?lonych dla warto?ci zamówienia równej lub przekraczaj?cej kwoty okre?lone w przepisach okre?lonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 2 ?rodkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 19.1 SWZ s?:
   2. 1 Odwo?anie.
   2. 2 Skarga do s?du. 3 Kwestie dotycz?ce odwo?ania uregulowane s w art. 513 - 578 ustawy Pzp. 4 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom i uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Kwestie dotycz?ce skargi do s?du regulowane s w art. 579 - 590 ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
79993000 - Services de gestion d'immeubles et d'installations