Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services d'organisation d'événements

2021/S 201-524630  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/10/2021 S201 Pologne-Varsovie: Services d'organisation d'événements 2021/S 201-524630 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Numéro national d'identification: 5261645000 Adresse postale: Aleje Ujazdowskie 1/3 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-583 Pays: Pologne Point(s) de contact: Izabela Czerwi?ska Courriel: wzp@mc.gov.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.premier.gov.pl Adresse du profil d'acheteur: www.kprm.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Organizacja mi?dzynarodowego Forum Zarz?dzania Internetem pod egid Organizacji Narodów Zjednoczonych - IGF Katowice 2021 Numéro de référence: ZS-43/2020
II.1.2) Code CPV principal 79952000 Services d'organisation d'événements
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest organizacja Forum Zarz?dzania Internetem pod egid Organizacji Narodów Zjednoczonych - IGF Katowice 2021 zgodnie ze szczegó?owym opisem przedmiotu zamówienia (SOPZ), stanowi?cym Za??cznik nr 2 do SIWZ oraz na warunkach okre?lonych we wzorze umowy, który stanowi Za??cznik nr 3 do SIWZ
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 7 291 613.13 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 22462000 Imprimés publicitaires 30191140 Accessoires d'identification personnelle 39294100 Produits d'information et de promotion 55120000 Services de réunions et de conférences organisés dans des hôtels 55321000 Services de préparation de repas 55520000 Services traiteur 60000000 Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets) 60140000 Transport non régulier de passagers 63512000 Vente de billets de voyages à forfait 63513000 Services d'information touristique 72400000 Services internet 72413000 Services de conception de sites WWW (World Wide Web) 79710000 Services de sécurité 79822500 Services de conception graphique 79956000 Services d'organisation de foires et d'expositions 85121000 Services de pratique médicale 79961000 Services photographiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'exécution:
Mi?dzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest organizacja Forum Zarz?dzania Internetem pod egid Organizacji Narodów Zjednoczonych - IGF Katowice 2021 zgodnie ze szczegó?owym opisem przedmiotu zamówienia (SOPZ), stanowi?cym Za??cznik nr 2 do SIWZ oraz na warunkach okre?lonych we wzorze umowy, który stanowi Za??cznik nr 3 do SIWZ
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Do?wiadczenie Wykonawcy 1 (D1) / Pondération: 35 Critère de qualité - Nom: Do?wiadczenie Wykonawcy 2 (D2) / Pondération: 5 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cemu przys?uguje prawo rozszerzenia zakresu us?ug o us?ugi dodatkowe uwzgl?dniaj?ce dodatkowe, bie??ce potrzeby Zamawiaj?cego (dalej: "Prawo opcji") szczegó?owo opisane w SOPZ. Prawo opcji mo?e by wykonane przez Zamawiaj?cego w ramach jednej b?d wi?kszej liczby zapotrzebowa w zwi?zku z pojawiaj?cymi si w trakcie realizacji Umowy potrzebami Zamawiaj?cego, w formie zlece dodatkowych. Zamawiaj?cy informuje, i mo?e, ale nie musi zleci Wykonawcy wykonania zamówienia obj?tego Prawem opcji. Wykonawcy nie przys?uguj z tytu?u nieskorzystania przez Zamawiaj?cego z Prawa opcji, ?adne roszczenia. Prawo opcji wygasa z ko?cem obowi?zywania niniejszej Umowy. Warto? Prawa opcji nie przekroczy kwoty okre?lonej w § 11 ust. 2 pkt 2 Umowy
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 250-626116
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: ZS-43/2020 Intitulé:
Organizacja mi?dzynarodowego Forum Zarz?dzania Internetem pod egid Organizacji Narodów Zjednoczonych - IGF Katowice 2021
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BERM Spó?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci spó?ka komandytowa Numéro national d'identification: 8992722165 Adresse postale: Wi?niowa 40B/17 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-520 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EL PADRE spó?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci Numéro national d'identification: 5213473972 Adresse postale: ul. Mesy?ska 6 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-761 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CPL MEETINGS & EVENTS, LDA Numéro national d'identification: 508272386 Adresse postale: Rua Bartolomeu Dias n 148 3 Ft Ville: Carcavelos Code NUTS: PT Portugal Code postal: 2775 551 Pays: Portugal
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 7 488 427.64 PLN Valeur totale du marché/du lot: 7 291 613.13 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?: Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?: Wykonawcom, a tak?e innym osobom, których interes w uzyskaniu zamówienia dozna lub mo?e dozna uszczerbku, oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów uPzp, przys?uguje prawo do wniesienia ?rodków ochrony prawnej na zasadach okre?lonych w dziale VI uPzp. Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie uPzp albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone powy?ej wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si i Zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
22462000 - Imprimés publicitaires 
30191140 - Accessoires d'identification personnelle 
39294100 - Produits d'information et de promotion 
55120000 - Services de réunions et de conférences organisés dans des hôtels 
55321000 - Services de préparation de repas 
55520000 - Services traiteur 
60000000 - Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets) 
60140000 - Transport non régulier de passagers 
63512000 - Vente de billets de voyages à forfait 
63513000 - Services d'information touristique 
72400000 - Services internet 
72413000 - Services de conception de sites WWW (World Wide Web) 
79710000 - Services de sécurité 
79822500 - Services de conception graphique 
79952000 - Services d'organisation d'événements 
79956000 - Services d'organisation de foires et d'expositions 
79961000 - Services photographiques 
85121000 - Services de pratique médicale