Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: SpectromËtres

2021/S 201-522477  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/10/2021 S201 Pologne-Varsovie: SpectromËtres 2021/S 201-522477 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Mazowiecki Urz?d WojewÛdzki w Warszawie Adresse postale: p. Bankowy 3/5 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-950 Pays: Pologne Point(s) de contact: Katarzyna Ga?ecka Courriel: przetarg@mazowieckie.pl TÈlÈphone: +48 226956685 Fax: +48 226956687 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://bip.mazowieckie.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup urz?dze do wykonywania kontroli na lotniczych przej?ciach granicznych na terenie wojewÛdztwa mazowieckiego ñ cz?? I NumÈro de rÈfÈrence: BOU-IV.272.25.2021
II.1.2) Code CPV principal 38433000 SpectromËtres
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup urz?dze do wykonywania kontroli na lotniczych przej?ciach granicznych na terenie wojewÛdztwa mazowieckiego ñ Cz?? I: zakup urz?dzenia do wykrywania ?ladowych ilo?ci materia?Ûw wybuchowych z identyfikacj substancji i pe?n bibliotek pracuj?cego w technologii spektrometru Ramana z przeznaczeniem dla PlacÛwki Stra?y Granicznej Warszawa-Ok?cie.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 227 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup urz?dze do wykonywania kontroli na lotniczych przej?ciach granicznych na terenie wojewÛdztwa mazowieckiego ñ Cz?? I: zakup urz?dzenia do wykrywania ?ladowych ilo?ci materia?Ûw wybuchowych z identyfikacj substancji i pe?n bibliotek pracuj?cego w technologii spektrometru Ramana z przeznaczeniem dla PlacÛwki Stra?y Granicznej Warszawa-Ok?cie.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Gwarancja na urz?dzenia / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin realizacji zamÛwienia / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 147-390707
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Zakup urz?dze do wykonywania kontroli na lotniczych przej?ciach granicznych na terenie wojewÛdztwa mazowieckiego ñ cz?? I
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
29/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Tusnovics Instruments Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Bociana 4a lok. 49A Ville: KrakÛw Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Code postal: 31-231 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 152 845.53 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 227 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX ustawy PZP (art. 505-590 ustawy PZP) przys?uguj wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy PZP.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  ?rodkami ochrony prawnej s odwo?anie i skarga do s?du na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby.
   4.  Odwo?anie przys?uguje na:
   4. 1. niezgodn z przepisami ustawy PZP czynno? zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,
   4. 2. zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy PZP,
   4. 3. zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia na podstawie ustawy PZP, mimo ?e zamawiaj?cy by do tego obowi?zany.
   5.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   6.  Odwo?anie wnosi si w terminie:
   6. 1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej,
   6. 2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni okre?lony w
   6. 1.
   7.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   8.  Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w pkt 21.6 i 21.7 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   9.  Je?eli zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwo?anie wnosi si nie pÛ?niej ni w terminie:
   9. 1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia,
   9. 2. 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia . 10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 11. Skarg wnosi si do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamÛwie publicznych. 12. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
11/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
38433000 - Spectromètres