Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: SpectromËtres

2021/S 201-522491  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/10/2021 S201 Pologne-Varsovie: SpectromËtres 2021/S 201-522491 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet Warszawski Adresse postale: ul. Krakowskie Przedmie?cie 26/28 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-927 Pays: Pologne Point(s) de contact: Bogus?aw Jarosz Courriel: zp@cent.uw.edu.pl TÈlÈphone: +48 225543625 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.uw.edu.pl Adresse du profil díacheteur: http://dzp.uw.edu.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
sprzeda i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW ñ post?powanie 3 NumÈro de rÈfÈrence: CeNT-361-9/2021
II.1.2) Code CPV principal 38433000 SpectromËtres
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest sprzeda i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW: komora ?rodowiskowa
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia stanowi za??cznik Nr 1 do Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 67 500.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Centrum Nowych Technologii UW, Warszawa, ul. ?wirki i Wigury 93
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest sprzeda i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW: komora ?rodowiskowa
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia stanowi za??cznik Nr 1 do Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin wykonania / PondÈration: 20% CritËre de qualitÈ - Nom: okres gwarancji / PondÈration: 20% Prix - PondÈration: 60%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 154-408648
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
sprzeda i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW ñ post?powanie 3
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
05/10/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BRUKER Polska Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 7792232438 Adresse postale: ul. Budziszy?ska 69 Ville: Pozna Code NUTS: PL415 Miasto Pozna Code postal: 60-179 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 55 284.55 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 67 500.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy.
   2.  Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zamÛwie dodatkowych, o ktÛrych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy.
   3.  Komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami odbywa si przy u?yciu poczty elektronicznej e-mail, miniPortalu lub ePUAP, zgodnie z zapisami w SWZ, przy czym sk?adanie ofert mo?e nast?pi wy??cznie przy u?yciu miniPortalu.
   4.  Informacje dotycz?ce komunikacji przy u?yciu miniPortalu podane s w SWZ.
   5.  Adres Zamawiaj?cego do korespondencji za pomoc poczty elektronicznej e-mail: zp@cent.uw.edu.pl.
   6.  Je?eli Zamawiaj?cy lub Wykonawca przekazuj o?wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drog elektroniczn przy u?yciu e-mail, ka?da ze Stron, na ??danie drugiej Strony, niezw?ocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
   7.  We wszelkiej korespondencji zwi?zanej z niniejszym post?powaniem Zamawiaj?cy i Wykonawcy pos?uguj si numerem post?powania.
   8.  Zamawiaj?cy pracuje (z wyj?tkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych okre?lonych w Zarz?dzeniu Nr 288 Rektora UW z dn. 21 grudnia 2020 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2021 roku) od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach
   9. 00 ñ 17.00. Zarz?dzenie dost?pne na stronie internetowej UW http://www.monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/AllItems.aspx.
   9.  Osoba uprawniona do porozumiewania si z Wykonawcami: zgodnie z zapisem w SWZ. Kontakt wy??cznie w sprawach organizacyjnych. 10. Zamawiaj?cy, zgodnie z zasad ustawy Prawo zamÛwie publicznych, nie udziela telefonicznych informacji zwi?zanych z prowadzonym post?powaniem. 11. Oferta (Formularz oferty wg wzoru zamieszczonego w SWZ), wraz z za??czonymi o?wiadczeniami musi by sporz?dzona pod rygorem niewa?no?ci w formie elektronicznej, w formacie danych: pdf, doc lub docx. 12. Oferta musi by podpisana przez osob?/osoby upowa?nione do reprezentowania Wykonawcy (WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamÛwienia) za pomoc kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 13. Oferta nie mo?e by z?o?ona za pomoc poczty elektronicznej Zamawiaj?cego. 14. Zasady tworzenia i przes?ania oferty opisane s w SWZ. 15. Wykonawca wraz z ofert z?o?y formularz - o?wiadczenie dot. spe?nienia przez oferowany sprz?t wszystkich wymaganych parametrÛw. W tabeli formularza Wykonawca poda informacje dotycz?ce oferowanego sprz?tu: nazw firmy producenta sprz?tu oraz oznaczenia identyfikacyjne okre?laj?ce oferowany sprz?t w sposÛb jednoznaczny i nie budz?cy w?tpliwo?ci, w tym mark?, typ, model sprz?tu (je?li wyst?puj?). W przypadku niepodania przez Wykonawc ??danych danych dotycz?cych oferowanego sprz?tu, oferta, jako nieodpowiadaj?ca tre?ci SWZ, zostanie odrzucona. 16. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? wprowadzenia zmian w umowie, ktÛre b?d mog?y by dokonane z powodu zaistnienia okoliczno?ci, niemo?liwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku wyst?pienia ktÛrejkolwiek z nast?puj?cych sytuacji: 1) zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, nr rachunku bankowego), 2) zmiany przepisÛw prawa maj?cych wp?yw na warunki realizacji umowy, 3) zmiany parametrÛw sprz?tu zaproponowanego w ofercie na elementy rÛwnowa?ne lub o lepszych parametrach jedynie w sytuacji, gdy zaoferowane elementy zosta?y wycofane z produkcji po terminie sk?adania ofert. Parametry nowego sprz?tu wymagaj uzgodnienia i akceptacji Zamawiaj?cego. 17. Termin zwi?zania ofert wynosi 90 dni. zp@cent.uw.edu.pl http://www.monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/AllItems.aspx
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
11/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
38433000 - Spectromètres