Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wa?cz: Citernes, rÈservoirs, conteneurs; radiateurs et chaudiËres de chauffage central

2021/S 179-465617  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Wa?cz: Citernes, rÈservoirs, conteneurs; radiateurs et chaudiËres de chauffage central 2021/S 179-465617 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Skarb Pa?stwa - 1 Regionalna Baza Logistyczna w Wa?czu Adresse postale: ul. Ciasna 7 Ville: Wa?cz Code NUTS: PL Polska Code postal: 78-600 Pays: Pologne Courriel: 1rblog.szp@ron.mil.pl TÈlÈphone: +48 261472624 Fax: +48 261472971 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.1rblog.wp.mil.pl Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/1rblog
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Jednostka Bud?etowa Sektora FinansÛw Publicznych
I.5) ActivitÈ principale DÈfense
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa kontenerÛw ?adunkowych hakowych ISO serii 1C lub 1CC NumÈro de rÈfÈrence: 13/2021
II.1.2) Code CPV principal 44600000 Citernes, rÈservoirs, conteneurs; radiateurs et chaudiËres de chauffage central
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa kontenerÛw ?adunkowych hakowych ISO serii 1C lub 1CC zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiaj?cego wymaganiami zawartymi w SWZ oraz ÑSpecyfikacji technicznejî stanowi?cej za??cznik nr 6 do SWZ, w ilo?ci i asortymencie przedstawionym w tabeli zawartej w rozdziale III SWZ, przy czym ilo?ci uj?te w opcji w tabeli, w kolumnie Ñilo? w opcjiî mog by wykorzystane w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiaj?cego. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, o ktÛrym mowa w art. 31 ust. 2 uPzp wraz z podaniem ilo?ci zamÛwionego przedmiotu zamÛwienia, Zamawiaj?cy poinformuje Wykonawc (pisemnie lub mailem) w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 110 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44613300 Conteneurs marchandises standard
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
1 Regionalna Baza Logistyczna w Wa?czu ñ Wielkopowierzchniowy Wielobran?owy Sk?ad Materia?owy Pi?a, ul. Powsta?cÛw Wielkopolskich 180, 64-920 Pi?a.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa kontenerÛw ?adunkowych hakowych ISO serii 1C lub 1CC w ilo?ci 30 szt w zakresie zamÛwienia podstawowego oraz 10 sztuk w zakresie zamÛwienia opcjonalnego.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin wykonania zamÛwienia / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z prawa opcji (art. 31 ust. 2 uPzp) polegaj?cego na mo?liwo?ci zwi?kszenia podstawowego zakresu ilo?ciowego przedmiotu zamÛwienia okre?lonego co do asortymentu i ilo?ci w tabeli pkt 1 rozdzia?u III SWZ kolumna Ñilo? podstawowaî ñ gwarantowanego Wykonawcy, maksymalnie o ilo?ci wskazane w tabeli kolumna Ñilo? w opcjiî. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, o ktÛrym mowa w art. 31 ust. 2 uPzp wraz z podaniem ilo?ci zamÛwionego przedmiotu zamÛwienia, Zamawiaj?cy poinformuje Wykonawc (pisemnie lub mailem) w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 093-241087
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Dostawa kontenerÛw ?adunkowych hakowych ISO serii 1C lub 1CC
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
09/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: METALPOWER Sp. z o.o.
Ville: Buszewo 33 Code NUTS: PL Polska Code postal: 62-045 Pniewy Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 421 128.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 110 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia lub poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej na zasadach okre?lonych w Dziale VI ustawy Prawo zamÛwie publicznych.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
44600000 - Citernes, réservoirs, conteneurs; radiateurs et chaudières de chauffage central 
44613300 - Conteneurs à marchandises standard