Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw: Lasers

2021/S 179-465666  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Wroc?aw: Lasers 2021/S 179-465666 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Politechnika Wroc?awska Adresse postale: Wybrze?e Wyspia?skiego 27 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 50-370 Pays: Pologne Point(s) de contact: W niniejszym post?powaniu o udzielenie zamÛwienia o sygn. SZP/242-062/2021 komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami odbywa si przy u?yciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia oraz poczty elektronicznej justyna.kulpa@pwr.edu.pl Courriel: justyna.kulpa@pwr.edu.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://przetargi.pwr.edu.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: uczelnia wy?sza
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
SZP/242-062/2021 Dostawa femtosekundowego ?rÛd?a laserowego dla Katedry Teorii Pola, Uk?adÛw Elektronicznych i Optoelektroniki Wydzia?u Elektroniki PWr ñ zakup realizowany w ramach projektu NLPQT NumÈro de rÈfÈrence: SZP/242-062/2021
II.1.2) Code CPV principal 38636100 Lasers
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa femtosekundowego ?rÛd?a laserowego dla Katedry Teorii Pola, Uk?adÛw Elektronicznych i Optoelektroniki Wydzia?u Elektroniki Politechniki Wroc?awskiej.
   2.  Kod CPV
:
38636100-3 Lasery.
   3.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia znajduje si odpowiednio w Za??czniku nr 3 do SIWZ - OPZ.
   4.  SzczegÛ?owy zakres wykonania przedmiotu zamÛwienia, b?d?cy projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamÛwienia publicznego, znajduje si we wzorze umowy, stanowi?cym Za??cznik nr 2 SIWZ.
   5.  Zamawiaj?cy o?wiadcza, ?e przedmiot zamÛwienia dofinansowany zosta z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Dzia?ania
   4. 2 Programu Operacyjnego Inteligentny RozwÛj 2014-2020 ñ projekt: "NLPQT - Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych", Nr projektu: POIR.04.02.00-00-B003/18.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 898 758.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'exÈcution:
Politechnika Wroc?awska, Wydzia Elektroniki, bud. C-3 pok. 05, ul. Janiszewskiego 11-17, 50-370 Wroc?aw
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa femtosekundowego ?rÛd?a laserowego dla Katedry Teorii Pola, Uk?adÛw Elektronicznych i Optoelektroniki Wydzia?u Elektroniki Politechniki Wroc?awskiej.
   2.  Kod CPV
:
38636100-3 Lasery.
   3.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia znajduje si odpowiednio w Za??czniku nr 3 do SIWZ - OPZ.
   4.  SzczegÛ?owy zakres wykonania przedmiotu zamÛwienia, b?d?cy projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamÛwienia publicznego, znajduje si we wzorze umowy, stanowi?cym Za??cznik nr 2 SIWZ.
   5.  Zamawiaj?cy o?wiadcza, ?e przedmiot zamÛwienia dofinansowany zosta z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Dzia?ania
   4. 2 Programu Operacyjnego Inteligentny RozwÛj 2014-2020 ñ projekt: "NLPQT - Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych", Nr projektu: POIR.04.02.00-00-B003/18.
   6.  Termin realizacji przedmiotu zamÛwienia wynosi do 24 tygodni od dnia podpisania umowy. SzczegÛ?y dotycz?ce terminu i warunkÛw realizacji przedmiotu zamÛwienia znajduj si we wzorze umowy, stanowi?cym Za??cznik nr 2 do SWZ.
   7. Wykonawca zobowi?zany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysoko?ci 10 000,00 PLN.
   8. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? zmiany zawartej umowy w stosunku do tre?ci wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 uPzp, w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy i SWZ.
   9. Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy. 10. Zgodnie z art. 257 uPzp Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? uniewa?nienia przedmiotowego post?powania, je?eli ?rodki, ktÛre Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia, nie zosta?y mu przyznane. 11. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwrÛconej, o ktÛrej mowa w art. 139 ust. 1 uPzp, tj. Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu. 12. Zgodnie z art. 107 uPzp, w przypadku, gdy wykonawca nie z?o?y przedmiotowych ?rodkÛw dowodowych lub z?o?one przedmiotowe ?rodki dowodowe s niekompletne, zamawiaj?cy wezwie do ich z?o?enia lub uzupe?nienia w wyznaczonym terminie. Zasady tej nie stosuje si?, je?eli przedmiotowy ?rodek dowodowy s?u?y potwierdzeniu zgodno?ci z cechami lub kryteriami okre?lonymi w opisie kryteriÛw oceny ofert lub, pomimo z?o?enia przedmiotowego ?rodka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodz przes?anki uniewa?nienia post?powania.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom:
   1. 2. Kryterium ñ burst MHz z mo?liwo?ci wybierania co n-tego impulsu z oferowanej sekwencji impulsÛw (BR) / PondÈration: 10% CritËre de qualitÈ - Nom:
   1. 3. Kryterium ñ burst GHz o zwi?kszonej ilo?ci impulsÛw w jednej paczce (GB) / PondÈration: 10% CritËre de qualitÈ - Nom:
   1. 4. Kryterium ñ okres gwarancji (OG) / PondÈration: 10% CritËre de qualitÈ - Nom:
   1. 5. Kryterium ñ ?rednica wi?zki (SW) / PondÈration: 10% CritËre de qualitÈ - Nom:
   1. 6. Kryterium ñ zakres cz?stotliwo?ci repetycji (CR) / PondÈration: 10% Prix - PondÈration: 50%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Zamawiaj?cy o?wiadcza, ?e przedmiot zamÛwienia dofinansowany zosta z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Dzia?ania
   4. 2 Programu Operacyjnego Inteligentny RozwÛj 2014-2020 ñ projekt
:
"NLPQT - Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych", Nr projektu: POIR.04.02.00-00-B003/18
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 091-235115
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
SZP/242-062/2021 Dostawa femtosekundowego ?rÛd?a laserowego dla Katedry Teorii Pola, Uk?adÛw Elektronicznych i Optoelektroniki Wydzia?u Elektroniki PWr ñ zakup realizowany w ramach projektu NLPQT
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
30/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TRUMPF Polska SpÛ?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci sp. k.
Adresse postale: ul. Po?czy?ska 111 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 01-303 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 898 758.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 2a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw uPzp -Dzia IX uPzp
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: jw.
Ville: WARSZAWA Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
38636100 - Lasers