Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 18/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw: Réactifs de laboratoire

2021/S 179-465468  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Wroc?aw: Réactifs de laboratoire 2021/S 179-465468 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wojewódzki Zespó Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Numéro national d'identification: 8992228643 Adresse postale: ul. Dobrzy?ska 21/23 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 50-403 Pays: Pologne Point(s) de contact: Olimpia Szaran Courriel: przetargi@wzsoz.wroc.pl Fax: +48 717747771 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.dobrzynska.wroc.pl Adresse du profil d'acheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/dobrzynska_wroc
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/dobrzynska_wroc Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny publiczny zak?ad opieki zdrowotnej
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzier?aw analizatora do wykonywania bada biochemicznych Numéro de référence: 47/P/21
II.1.2) Code CPV principal 33696500 Réactifs de laboratoire
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa, wed?ug potrzeb Zamawiaj?cego, odczynników laboratoryjnych do wykonywania bada biochemicznych wraz z dzier?aw analizatora.Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y o?wiadczenie na standardowym formularzu JEDZ, pod rygorem niewa?no?ci, w formie elektronicznej. Do zachowania formy elektronicznej wystarcza z?o?enie JEDZ w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.W przypadku wspólnego ubiegania si o zamówienie przez Wykonawców, o?wiadczenie w formie JEDZ, sk?ada ka?dy z Wykonawców.Wykonawca, który polega na zdolno?ciach lub sytuacji podmiotówudost?pniaj?cych zasoby, o których mowa w art. 118 ustawy Pzp., przedstawia o?wiadczenie w formie JEDZ podmiotu udost?pniaj?cego zasoby, potwierdzaj?ce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powo?uje si na jego zasoby.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38434520 Analyseurs de sang
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'exécution:
Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej (pok. 302) w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, ul. Dobrzy?ska 21/23, 50-403 Wroc?aw.
II.2.4) Description des prestations:
Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zosta uj?ty w formularzu asortymentowo - cenowym stanowi?cym za??cznik od nr 2 do SWZ i za??czniku nr 3 do SWZ - Zestawienie parametrów techniczno - u?ytkowych dla analizatora i odczynników do wykonania bada biochemicznych a warunki i zasady realizacji zamówienia okre?lone s w projekcie umowy stanowi?cym za??cznik nr 5 do SWZ.W celu potwierdzenia zgodno?ci oferowanych dostaw z wymaganiami okre?lonymi w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowi?zany do??czy do oferty przedmiotowe ?rodki dowodowe, wymagane przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 107 ust. 1 ustawy Pzp., tj: 1)na potwierdzenie, ?e oferowane wyroby medyczne, stanowi?ce przedmiot zamówienia, spe?niaj wymagania okre?lone w ustawie z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych - dokumenty potwierdzaj?ce dopuszczenie do obrotu na ka?dy oferowany produkt w postaci Deklaracji Zgodno?ci wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostk notyfikacyjn (je?eli dotyczy) oraz Formularza Powiadomienia / Zg?oszenia do Prezesa Urz?du; w przypadku kiedy wyroby obj?te przedmiotem zamówienia nie zosta?y zakwalifikowane przez producenta jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, w zwi?zku z czym nie podlegaj przepisom cytowanej ustawy, ani dyrektywom europejskim, dla tego wyrobu Zamawiaj?cy odst?puje od wymogu dostarczenia dokumentów opisanych powy?ej. 2)katalog lub folder (lub wyci?g z katalogu lub folderu) potwierdzaj?cy, ?e zaoferowany analizator jest zgodny z wymaganiami Zamawiaj?cego, zawieraj?cego nazw producenta, nazw produktu, nr katalogowy, tak by mo?liwa by?a jego identyfikacja. Zaleca si?, aby Wykonawca wskaza poprzez zaznaczenie w katalogu lub folderze poszczególne wymagane przez Zamawiaj?cego parametry i funkcje. W przypadku, gdyby za??czone do oferty katalogi (foldery) nie prezentowa?y identycznego produktu jak oferowany lub nie zawiera?y wszystkich parametrów wymaganych przez Zamawiaj?cego, nale?y t rozbie?no? wskaza i wykaza (opisa?) w jaki sposób zaoferowany analizator spe?nia wymogi okre?lone w SWZ;3)katalog lub folder (lub wyci?g z katalog lub folder) zawieraj?cy nazw producenta, nazw produktu, nr katalogowy zaoferowanych odczynników, kalibratorów, kontroli, materia?ów eksploatacyjnych oraz akcesoriów.Dane dotycz?ce oferowanych parametrów, cech, warunków realizacji, zawarte w ofercie oraz dokumentach do niej do??czonych (np. informacje zawarte na ulotkach, w instrukcjach i katalogach) musz by jednakowe. Wype?niony i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy:1)Formularz Oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do SWZ - wype?niony i podpisany przez Wykonawc?,2)Formularz asortymentowo-cenowy, którego wzór stanowi za??cznik nr 2 do SWZ - wype?niony i podpisany przez Wykonawc?,3)Zestawienie parametrów techniczno-u?ytkowych dla analizatora i odczynników do wykonania bada biochemicznych, którego wzór stanowi za??cznik nr 3 do SWZ - wype?niony i podpisany przez Wykonawc?4)O?wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) wg sporz?dzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. ustanawiaj?cym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16).6)Zobowi?zanie podmiotu trzeciego (je?li wyst?puje).7)Pe?nomocnictwo do z?o?enia (podpisania) oferty i jej za??czników w mieniu Wykonawcy - je?eli dotyczy. Pe?nomocnictwo winno by przed?o?one w formie orygina?u opatrzone podpisem mocodawcy lub odpisu po?wiadczonego notarialnie.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Termin dostawy / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: Termin wa?no?ci odczynników / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: Parametry techniczne analizatora i odczynników / Pondération: 30 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepe?nej ilo?ci asortymentu okre?lonego w Formularzu asortymentowo - cenowym, stanowi?cym za??cznik nr 2 do SWZ. Zamawiaj?cy wykorzysta 70% asortymentu. Pozosta?e 30% Zamawiaj?cy wykorzysta w razie zaistnienia takiej potrzeby. Z tytu?u nie wykorzystania pe?nej ilo?ci asortymentu nie przys?uguj Wykonawcy wobec Zamawiaj?cego roszczenia odszkodowawcze. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowi?zany b?dzie do: 1)wydzier?awienia Zamawiaj?cemu fabrycznie nowego analizatora do wykonywania bada biochemicznych, zwanego dalej "analizatorem"
   1. 1) Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? wydzier?awienia analizatora u?ywanego, którego rok produkcji b?dzie nie starszy ni 2016 pod warunkiem, ?e wszystkie kluczowe dla funkcjonowania analizatora cz??ci zostan wymienione na nowe,
   1. 2) dzier?awiony sprz?t musi by wolny od wad prawnych i fizycznych i pracowa na zamawianych odczynnikach,
   1. 3) wymagania okre?lone w za??czniku nr 3 do SWZ nale?y traktowa jako wymagania minimalne, stawiane przez Zamawiaj?cego dla oferowanego analizatora,
   1. 4) w cenie oferty Wykonawca zapewni serwis w siedzibie Zamawiaj?cego oraz wsparcie techniczne na warunkach okre?lonych w projekcie umowy,
   1. 5) w cenie oferty Wykonawca zapewni szkolenie personelu Zamawiaj?cego w zakresie obs?ugi zaoferowanego analizatora. 2)sukcesywnych dostaw do siedziby Zamawiaj?cego odczynników, kalibratorów, materia?ów kontrolnych i materia?ów eksploatacyjnych kompatybilnych z oferowanym sprz?tem lub dedykowanych przez producenta do oferowanego analizatora, zwanych dalej "odczynnikami", spe?niaj?cych nast?puj?ce wymagania:
   2. 1) oferowane odczynniki musz w ilo?ci zabezpieczaj?cej wykonanie ilo?ciowe wszystkich oznacze (pacjent+ materia?y kontrolne) wykazanych w za??czniku nr 2 do SWZ,
   2. 2) oferowane odczynniki musz posiada opakowania umo?liwiaj?ce ich bezpo?rednie wstawienie na pok?ad analizatora bez konieczno?ci ich przelewania poza analizatorem,
   2. 3) oferowane odczynniki musz posiada terminy wa?no?ci gwarantuj?ce optymalne wykorzystanie zamawianych produktów tj. minimum 6 miesi?cy od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiaj?cego- oferowane odczynniki musz spe?nia wszystkie wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.
   2. 4) oferowane odczynniki musz spe?nia wymagania zasadnicze okre?lone w rozporz?dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymaga zasadniczych oraz procedur oceny zgodno?ci wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz za??cznikach do wymienionego rozporz?dzenia. Ponadto Zamawiaj?cy wymaga od Wykonawcy: 1)wype?nienia formularza asortymentowo-cenowego stanowi?cego za??cznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie wype?nienie wszystkich pól skutkowa b?dzie odrzuceniem oferty. W przypadku niepodzielno?ci ilo?ci oznacze w opakowaniu, nale?y zaokr?gli je w gór do pe?nego opakowania, 2)wype?nienia za??cznika nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Zestawienie parametrów techniczno-u?ytkowych analizatora i odczynników do wykonania bada biochemicznych, nie wype?nienie wszystkich pól (ze szczególnym wskazaniem na kolumn zawieraj?c opis parametrów oferowanych) skutkowa b?dzie odrzuceniem oferty, 3)wyszczególnienia w za??czniku nr 2 oraz skalkulowania wystarczaj?cej ilo?ci odczynników, kalibratorów, materia?ów kontrolnych, zu?ywalnych i innych materia?ów eksploatacyjnych koniecznych do wykonywania bada biochemicznych na zaoferowanym analizatorze. W przypadku nieuwzgl?dnienia cho?by jednego elementu lub zani?enia ilo?ci asortymentu w stosunku do zapotrzebowania, Wykonawca na w?asny koszt dostarczy dany element lub brakuj?c ilo? towaru.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires O udzielenie zamówienia mo?e ubiega si Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamówienia publicznego w okoliczno?ciach, o których mowa w: a)art. 108 ust. 1 ustawy Pzp; b)art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4, 7, 8 i 10 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium. Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie wyznacza szczegó?owego warunku w tym zakresie.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy nie wyznacza szczegó?owego warunku w tym zakresie.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy nie wyznacza szczegó?owego warunku w tym zakresie.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Warunki i zasady realizacji zamówienia okre?lone s w projekcie umowy stanowi?cym za??cznik nr 5 do SWZ. Wybrany Wykonawca jest zobowi?zany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okre?lonych w projekcie umowy, stanowi?cym za??cznik nr 5 do SWZ. Zakres ?wiadczenia wykonawcy wynikaj?cy z umowy, jest to?samy z jego zobowi?zaniem zawartym w ofercie. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? zmiany zawartej umowy w stosunku do tre?ci wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w projekcie umowy, stanowi?cym z??cznik nr 5 do SWZ.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 18/10/2021 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 16/01/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 18/10/2021 Heure locale: 10:05 Lieu:
Ofert wraz z wymaganymi dokumentami nale?y umie?ci na (platformazakupowa.pl) na stronie prowadzonego post?powania pod adresem (https://platformazakupowa.pl/pn/dobrzynska_wroc).Otwarcie ofert nast?pi niezw?ocznie po up?ywie terminu sk?adania ofert, jednak nie pó?niej ni nast?pnego dnia po dniu, w którym up?yn? termin sk?adania ofert. https://platformazakupowa.pl/pn/dobrzynska_wroc Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Je?eli otwarcie ofert nast?puje przy u?yciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak mo?liwo?ci otwarcia ofert w terminie okre?lonym przez Zamawiaj?cego, otwarcie ofert nast?puje niezw?ocznie po usuni?ciu awarii.. Osob uprawnion do kontaktu z wykonawcami jest Olimpia Szaran.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia ni?ej wymienionych dokumentów lub o?wiadcze?: 1)Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a)art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, b)art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczy orzeczenia zakazu ubiegania si o zamówienie publiczne tytu?em ?rodka karnego, sporz?dzonej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem. 2)Za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków i op?at, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem podatków lub op?at wraz z za?wiadczeniem Zamawiaj?cy ??da z?o?enia dokumentów potwierdzaj?cych, ?e odpowiednio przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo przed up?ywem terminu sk?adania ofert Wykonawca dokona p?atno?ci nale?nych podatków lub op?at wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci. 3)Za?wiadczenia albo innego dokumentu w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub w?a?ciwego oddzia?u regionalnego lub w?a?ciwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz z za?wiadczeniem albo innym dokumentem Zamawiaj?cy ??da z?o?enia dokumentów potwierdzaj?cych, ?e odpowiednio przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo przed up?ywem terminu sk?adania ofert Wykonawca dokona p?atno?ci nale?nych sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawar wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci. 4)Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporz?dzonych nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji. 5)O?wiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawc?, który z?o?y odr?bn ofert?, ofert cz??ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej. 6)O?wiadczenia wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego, o których mowa w:a)art. 108 ust.1 pkt 3-6 ustawy Pzp, b)art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odno?nie do naruszenia obowi?zków dotycz?cych p?atno?ci podatków i op?at lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op?atach lokalnych,c)art. 109 ust. 1 pkt 7, 8, 10 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia - wy?ej wymienione dokumenty sk?ada ka?dy z Wykonawców wyst?puj?cych wspólnie; W przypadku innego podmiotu, na którego zdolno?ciach lub sytuacji Wykonawca polega, ww. dokumenty sk?ada w odniesieniu do ka?dego z tych podmiotów.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Przepisy dotycz?ce odwo?ania zosta?y zawarte w artyku?ach od art. 513 do art. 576 ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Biuro Odwo?a Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
33696500 - Réactifs de laboratoire 
38434520 - Analyseurs de sang