Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw: Services d'impression et de livraison

2021/S 201-524551  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/10/2021 S201 Pologne-Wroc?aw: Services d'impression et de livraison 2021/S 201-524551 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROC?AWIU Adresse postale: UL. BOROWSKA 213 Ville: WROC?AW Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 50-556 Pays: Pologne Point(s) de contact: El?bieta Komar Courriel: ekomar@usk.wroc.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.usk.wroc.pl Adresse du profil díacheteur: www.usk.wroc.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: SP ZOZ
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Us?uga kompleksowej obs?ugi wydruku i urz?dze drukuj?cych NumÈro de rÈfÈrence: DZP.242.220.2021
II.1.2) Code CPV principal 79823000 Services d'impression et de livraison
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest: Us?uga kompleksowej obs?ugi wydruku i urz?dze drukuj?cych SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia jest okre?lony w Opisie przedmiotu zamÛwienia i w Formularzu cenowym - Za??czniki nr 2A i 5 do SWZ
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 569 402.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'exÈcution:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza ñ Radeckiego ul. Borowska 213, 50-556 Wroc?aw
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest uruchomienie i utrzymanie przez okres 24 miesi?cy systemu kompleksowej obs?ugi urz?dze drukuj?cych u?ytkowanych przez Zamawiaj?cego w zamian za comiesi?czn op?at uwzgl?dniaj?c: Koszt wydruku jednej strony A4/A3/DL5/DL6 ujednolicon dla wszystkich urz?dze Zamawiaj?cego; Dostarczenie materia?Ûw eksploatacyjnych- tonerÛw, b?bnÛw, pasÛw transferu oraz fuserÛw Koszt serwisu w tym us?ug i u?ytych do naprawy cz??ci serwisowych Koszt przekazanych do korzystania oraz dostarczonych urz?dze?; Obliczan na podstawie ilo?ci wykonanych wydrukÛw raportowanych do serwisu Wykonawcy oraz warto?ci materia?Ûw eksploatacyjnych (dla urz?dze wyszczegÛlnionych w za??czniku nr 3). Szacowana ilo? pakietÛw stron A4 wydruku t.j 1 pakiet = 100 stron w ramach realizacji przedmiotu zamÛwienia: 200000(dwie?cie tysi?cy) pakietÛw stron w okresie 24 miesi?cy.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Kryteria oceny ofert: C ñ ??czna cena ofertowa brutto - 60%, N ñ CZAS NAPRAWY LUB ZAST?PIENIE URZ?DZENIA SPRAWNYM/ czas naprawy lub zast?pienie urz?dzenia sprawnym w newralgicznych punktach Szpitala tj. Poradnia Specjalistyczna, Izb Przyj? i SOR, Dzia?u Diagnostyki Laboratoryjnej, Pracowni RTG - 20% CE ñ CZAS DOSTARCZENIA MATERIA?"W EKSPLOATACYJNYCH - 20%
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 138-367332
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Us?uga kompleksowej obs?ugi wydruku i urz?dze drukuj?cych
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
08/10/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PHU AVI SYSTEM Arkadiusz Maciejowski, ul. Moniuszki 68e, 58-300 Wa?brzych (lider konsorcjum) Ville: Wa?brzych Code NUTS: PL517 Wa?brzyski Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PRINTCSU Sp. z o.o., ul. Zwi?zkowa 26, 20-148 Lublin (cz?onek konsorcjum) Ville: Lublin Code NUTS: PL814 Lubelski Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 761 926.75 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 569 402.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium.
   2.  Do oferty nale?y do??czy?
:
1) Formularz oferty ñ Za??cznik nr 2 2) Formularz cenowy ñ Za??cznik nr 2A 3) Pe?nomocnictwo upowa?niaj?ce do z?o?enia oferty, o ile ofert sk?ada pe?nomocnik; 4) Pe?nomocnictwo dla pe?nomocnika do reprezentowania w post?powaniu WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamÛwienia - dotyczy ofert sk?adanych przez WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamÛwienia; 5) O?wiadczenie Wykonawcy - JEDZ, o ktÛrym mowa w pkt. IX.1. SWZ w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku wspÛlnego ubiegania si o zamÛwienie przez WykonawcÛw, o?wiadczenie o niepoleganiu wykluczeniu sk?ada ka?dy z WykonawcÛw;
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy PZP przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla post?powa powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz SIWZ przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
11/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
79823000 - Services d'impression et de livraison