Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 18/10/2021
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wschowa: ...lectricit╚, chauffage, ╚nergie solaire et nucl╚aire

2021/S 179-465460  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Wschowa: ...lectricit╚, chauffage, ╚nergie solaire et nucl╚aire 2021/S 179-465460 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Powiat Wschowski Adresse postale: Plac Kosynier█w 1 c Ville: Wschowa Code NUTS: PL43 Lubuskie Code postal: 67-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dominika B?a?ejak Courriel: przetargi@enmedia.org.pl T╚l╚phone: +48 616247468 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Jemielno, Adresse postale: Jemielno 81 Ville: Jemielno Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Code postal: 56-209 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dominika B?a?ejak Courriel: przetargi@enmedia.org.pl T╚l╚phone: +48 616247468 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://jemielno.pl/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Ku?lin, Adresse postale: Sczanieckiej 4, Ville: Ku?lin Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code postal: 64-316 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dominika B?a?ejak Courriel: przetargi@enmedia.org.pl T╚l╚phone: +48 616247468 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://kuslin.pl/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Paszowice, Adresse postale: Paszowice 137, Ville: Paszowice Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Code postal: 59-411 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dominika B?a?ejak Courriel: przetargi@enmedia.org.pl T╚l╚phone: +48 616247468 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.paszowice.pl/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Siedlec, Adresse postale: Zb?szy?ska 17, Ville: Siedlec Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code postal: 64-212 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dominika B?a?ejak Courriel: przetargi@enmedia.org.pl T╚l╚phone: +48 616247468 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.siedlec.pl/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Sk?pe, Adresse postale: Sk?pe 65, Ville: Sk?pe Code NUTS: PL43 Lubuskie Code postal: 66-213 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dominika B?a?ejak Courriel: przetargi@enmedia.org.pl T╚l╚phone: +48 616247468 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.skape.pl/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Trzciel Adresse postale: ul. Pozna?ska 22 Ville: Trzciel Code NUTS: PL43 Lubuskie Code postal: 66-320 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dominika B?a?ejak Courriel: przetargi@enmedia.org.pl T╚l╚phone: +48 616247468 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.trzciel.pl/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Powiat Wolszty?ski, , Adresse postale: ul. 5 Stycznia 5 Ville: Wolsztyn Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code postal: 64-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dominika B?a?ejak Courriel: przetargi@enmedia.org.pl T╚l╚phone: +48 616247468 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.powiatwolsztyn.pl/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Powiat Z?otowski, Adresse postale: ul. AL. Piasta 32, Ville: Z?ot█w, Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code postal: 77-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dominika B?a?ejak Courriel: przetargi@enmedia.org.pl T╚l╚phone: +48 616247468 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://zlotow-powiat.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
Le march╚ fait l'objet d'une proc╚dure conjointe
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://platformazakupowa.pl/transakcja/503705 Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://platformazakupowa.pl/transakcja/503705
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorit╚ r╚gionale ou locale
I.5) Activit╚ principale Services g╚n╚raux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
ĐDostawa energii elektrycznej dla Wschowskiej Grupy Zakupowej na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.ţ Num╚ro de r╚f╚rence: OSE.272.6.2021
II.1.2) Code CPV principal 09300000 ...lectricit╚, chauffage, ╚nergie solaire et nucl╚aire
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:

   4. 1. Przedmiotem niniejszego zam█wienia jest dostawa energii elektrycznej do obiekt█w wymienionych w Za??czniku nr 1A, 1B do SWZ ˝ opis przedmiotu zam█wienia w podziale na cz??ci zam█wienia. Zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. dla poszczeg█lnych cz??ci wynosi:
   4. 1.1. I cz?? zam█wienia ˝ o?wietlenie uliczne: 3 357 362 kWh (zam█wienie planowane), zgodnie z Za??cznikiem nr 1A do SWZ ˝ opis przedmiotu zam█wienia. Planowane zwi?kszenie/zmniejszenie do 30% wynosi: 1 007 208 kWh.
   4. 1.2. II cz?? zam█wienia ˝ pozosta?e obiekty: 9 980 986 kWh (zam█wienie planowane), zgodnie z Za??cznikiem nr 1B do SWZ ˝ opis przedmiotu zam█wienia. Planowane zwi?kszenie/zmniejszenie do 30% wynosi: 2 994 297 kWh.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots Nombre maximal de lots pouvant ═tre attribu╚s un soumissionnaire: 2
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
O?wietlenie uliczne
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09310000 ...lectricit╚
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code NUTS: PL43 Lubuskie Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'ex╚cution:
Powiat Wschowski, Powiat Wolszty?ski, Powiat Z?otowski, Gmina Ku?lin, Gmina Sk?pe, Gmina Siedlec, Gmina Trzciel, Gmina Jemielno, Gmina Paszowice
II.2.4) Description des prestations:

   4. 1. Przedmiotem niniejszego zam█wienia jest dostawa energii elektrycznej do obiekt█w wymienionych w Za??czniku nr 1A ˝ opis przedmiotu zam█wienia. Zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. dla I cz??ci zam█wienia ˝ o?wietlenie uliczne: 3 357 362 kWh (zam█wienie planowane), zgodnie z Za??cznikiem nr 1A do SWZ ˝ opis przedmiotu zam█wienia. Planowane zwi?kszenie/zmniejszenie do 30% wynosi: 1 007 208 kWh.
   4. 2. Ka?dy z Wykonawc█w mo?e z?o?y ofert na dowoln ilo? cz??ci zam█wienia, przy czym dla jednej cz??ci mo?e by z?o?ona tylko jedna oferta.
   4. 3. Szczeg█?owy zakres zam█wienia zosta okre?lony w Za??czniku nr 1A do SWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Pozosta?e warunki dotycz?ce realizacji zam█wienia okre?lone zosta?y w projekcie umowy sprzeda?y energii elektrycznej ˝ Za??cznik nr 2A do SWZ.
   4. 4. Dostawa energii elektrycznej odbywa si b?dzie na warunkach okre?lonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ˝ Prawo energetyczne oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczeg█lno?ci ze standardami jako?ci obs?ugi odbiorc█w okre?lonymi w Rozporz?dzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczeg█?owych zasad kszta?towania i kalkulacji taryf oraz rozlicze w obrocie energi elektryczn?. Parametry jako?ciowe energii elektrycznej w cz??ci dystrybucyjnej reguluje Rozporz?dzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 w sprawie szczeg█?owych warunk█w funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
   4. 5. Us?ugi dystrybucyjne b?d ?wiadczone na podstawie odr?bnej umowy zawartej przez Zamawiaj?cego z w?a?ciwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (zwany OSD) ˝ dane OSD zawarte s w Za??czniku nr 2A do SWZ. Sprzeda rezerwowa ?wiadczona jest przez: Enea S.A., Tauron Sprzeda Sp. z o.o.
   4. 6. Wymagania (obowi?zki) stawiane Wykonawcy, opisane zosta?y w projekcie umowy sprzeda?y stanowi?cy Za??cznik nr 2A do SWZ. Wykonanie czynno?ci wynikaj?cych z pe?nomocnictwa, stanowi?cego Za??cznik nr 2 do Umowy sprzeda?y energii elektrycznej, zwanej dalej Umow?. Zamawiaj?cy udzieli wy?onionemu w post?powaniu Wykonawcy pe?nomocnictwa.
   4. 7. Obowi?zuj?ce umowy sprzeda?y energii elektrycznej z dotychczasowymi sprzedawcami energii elektrycznej dla punkt█w poboru energii elektrycznej zawartych w Za??czniku nr 1A SWZ zawarte s na czas okre?lony i nieokre?lony, a dok?adny opis dla ka?dego z punkt█w PPE znajduje si w kolumnie o nazwie ĐOkres obowi?zywania umowy/ okres wypowiedzeniaţ.
   4. 8. W Za??czniku nr 1A SWZ informacyjnie wskazano aktualne parametry (grupa taryfowa/moce umowne), kt█re mog podlega zmianie w trakcie trwania umowy energii elektrycznej.
   4. 9. W toku realizacji Umowy Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwi?kszenia ??cznej ilo?ci zakupionej energii w zakresie do 30%, wzgl?dem zu?ycia energii elektrycznej podanej w ust.
   4. 1. powy?ej. Zaistnienie okoliczno?ci, o kt█rej mowa powy?ej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwi?kszenie wynagrodzenia nale?nego Wykonawcy z tytu?u niniejszej Umowy. Zwi?kszenie lub zmniejszenie ilo?ci energii elektrycznej nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszcze ze strony Wykonawcy. Zakres i zasady dokonania zmian opisany zosta w pkt 4,9 SWZ.
   4. 10. Zamawiaj?cy ma prawo, w okresie obowi?zywania Umowy do zmiany grup taryfowych, mocy umownej dla poszczeg█lnych PPE okre?lonych w za??czniku nr 1 do Umowy po uprzednim uzgodnieniu warunk█w technicznych dokonania tych zmian z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, zwanym dalej OSD. Zmiany w Umowie nast?powa b?d na pisemne zg?oszenie Zamawiaj?cego do Wykonawcy pocz?wszy od dokonania zmiany przez OSD. Powy?sze zmiany b?d przeprowadzone na zasadach okre?lonych w taryfie operatora systemu dystrybucyjnego odpowiedniego dla Zamawiaj?cego i b?d dotyczy?y, w szczeg█lno?ci zapewnienia danemu obiektowi poprawnego funkcjonowania (zgodne z jego przeznaczeniem) i/lub obni?enie koszt█w na us?udze dystrybucji.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/01/2022 Fin: 31/10/2023 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy wymaga od wykonawc█w wniesienia wadium dla I cz??ci w wysoko?ci : 25 000 z (s?ownie: dwadzie?cia pi? tysi?cy 00/100), Wadium wnoszone w pieni?dzu nale?y wp?aci przelewem na rachunek bankowy zamawiaj?cego w Bank Sp█?dzielczy we Wschowie nr konta: 34 8669 0001 2011 0003 8380 0007 z adnotacj?: ĐWadium, nr sprawy: OSE.272.06.2021. Cz. I i/lub cz. IIţ
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pozosta?e obiekty
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09310000 ...lectricit╚
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code NUTS: PL43 Lubuskie Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'ex╚cution:
Powiat Wschowski, Powiat Wolszty?ski, Powiat Z?otowski, Gmina Ku?lin, Gmina Sk?pe, Gmina Siedlec, Gmina Trzciel, Gmina Jemielno, Gmina Paszowice
II.2.4) Description des prestations:

   4. 1. Przedmiotem niniejszego zam█wienia jest dostawa energii elektrycznej do obiekt█w wymienionych w Za??czniku nr 1B ˝ opis przedmiotu zam█wienia. Zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. dla II cz??ci zam█wienia ˝ pozosta?e obiekty: 9 980 986 kWh (zam█wienie planowane), zgodnie z Za??cznikiem nr 1B do SWZ ˝ opis przedmiotu zam█wienia. Planowane zwi?kszenie/zmniejszenie do 30% wynosi: 2 994 297 kWh.
   4. 2. Ka?dy z Wykonawc█w mo?e z?o?y ofert na dowoln ilo? cz??ci zam█wienia, przy czym dla jednej cz??ci mo?e by z?o?ona tylko jedna oferta.
   4. 3. Szczeg█?owy zakres zam█wienia zosta okre?lony w Za??czniku nr 1B do SWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Pozosta?e warunki dotycz?ce realizacji zam█wienia okre?lone zosta?y w projekcie umowy sprzeda?y energii elektrycznej ˝ Za??cznik nr 2B do SWZ.
   4. 4. Dostawa energii elektrycznej odbywa si b?dzie na warunkach okre?lonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ˝ Prawo energetyczne oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczeg█lno?ci ze standardami jako?ci obs?ugi odbiorc█w okre?lonymi w Rozporz?dzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczeg█?owych zasad kszta?towania i kalkulacji taryf oraz rozlicze w obrocie energi elektryczn?. Parametry jako?ciowe energii elektrycznej w cz??ci dystrybucyjnej reguluje Rozporz?dzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 w sprawie szczeg█?owych warunk█w funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
   4. 5. Us?ugi dystrybucyjne b?d ?wiadczone na podstawie odr?bnej umowy zawartej przez Zamawiaj?cego z w?a?ciwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (zwany OSD) ˝ dane OSD zawarte s w Za??czniku nr 2B do SWZ. Sprzeda rezerwowa ?wiadczona jest przez: Enea S.A., Tauron Sprzeda Sp. z o.o.
   4. 6. Wymagania (obowi?zki) stawiane Wykonawcy, opisane zosta?y w projekcie umowy sprzeda?y stanowi?cy Za??cznik nr 2B do SWZ. Wykonanie czynno?ci wynikaj?cych z pe?nomocnictwa, stanowi?cego Za??cznik nr 2 do Umowy sprzeda?y energii elektrycznej, zwanej dalej Umow?. Zamawiaj?cy udzieli wy?onionemu w post?powaniu Wykonawcy pe?nomocnictwa.
   4. 7. Obowi?zuj?ce umowy sprzeda?y energii elektrycznej z dotychczasowymi sprzedawcami energii elektrycznej dla punkt█w poboru energii elektrycznej zawartych w Za??czniku nr 1B SWZ zawarte s na czas okre?lony i nieokre?lony, a dok?adny opis dla ka?dego z punkt█w PPE znajduje si w kolumnie o nazwie ĐOkres obowi?zywania umowy/ okres wypowiedzeniaţ.
   4. 8. W Za??czniku nr 1B SWZ informacyjnie wskazano aktualne parametry (grupa taryfowa/moce umowne), kt█re mog podlega zmianie w trakcie trwania umowy energii elektrycznej.
   4. 9. W toku realizacji Umowy Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwi?kszenia ??cznej ilo?ci zakupionej energii w zakresie do 30%, wzgl?dem zu?ycia energii elektrycznej podanej w ust.
   4. 1. powy?ej. Zaistnienie okoliczno?ci, o kt█rej mowa powy?ej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwi?kszenie wynagrodzenia nale?nego Wykonawcy z tytu?u niniejszej Umowy. Zwi?kszenie lub zmniejszenie ilo?ci energii elektrycznej nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszcze ze strony Wykonawcy. Zakres i zasady dokonania zmian opisany zosta w pkt 4,9 SWZ.
   4. 10. Zamawiaj?cy ma prawo, w okresie obowi?zywania Umowy do zmiany grup taryfowych, mocy umownej dla poszczeg█lnych PPE okre?lonych w za??czniku nr 1 do Umowy po uprzednim uzgodnieniu warunk█w technicznych dokonania tych zmian z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, zwanym dalej OSD. Zmiany w Umowie nast?powa b?d na pisemne zg?oszenie Zamawiaj?cego do Wykonawcy pocz?wszy od dokonania zmiany przez OSD. Powy?sze zmiany b?d przeprowadzone na zasadach okre?lonych w taryfie operatora systemu dystrybucyjnego odpowiedniego dla Zamawiaj?cego i b?d dotyczy?y, w szczeg█lno?ci zapewnienia danemu obiektowi poprawnego funkcjonowania (zgodne z jego przeznaczeniem) i/lub obni?enie koszt█w na us?udze dystrybucji.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/01/2022 Fin: 31/10/2023 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy wymaga od wykonawc█w wniesienia wadium dla II cz??ci w wysoko?ci 80 000 z (s?ownie: osiemdziesi?t tysi?cy 00/100) Wadium wnoszone w pieni?dzu nale?y wp?aci przelewem na rachunek bankowy zamawiaj?cego w Bank Sp█?dzielczy we Wschowie nr konta: 34 8669 0001 2011 0003 8380 0007 z adnotacj?: ĐWadium, nr sprawy: OSE.272.06.2021. Cz. I i/lub cz. IIţ
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Wykonawca posiada koncesj na prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej w zakresie obrotu energi elektryczn?, wydan przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki zgodnie z ustaw z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.). Warunek dotycz?cy uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej, jest spe?niony, je?eli co najmniej jeden z wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia posiada uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do kt█rych realizacji te uprawnienia s wymagane. Wym█g posiadania uprawnienia dotyczy wszystkich cz??ci zam█wienia. PROCEDURA:
   1.  Zamawiaj?cy zgodnie z art. 139 Pzp, przewiduje tzw. Đprocedur odwr█con?ţ, tj. najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu.
   2.  W przypadku z?o?enia przez Wykonawc█w dokument█w zawieraj?cych dane w walutach innych ni PLN, dane finansowe zostan przeliczone wed?ug ?redniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania og?oszenia o zam█wieniu w Dz.U.UE. Te same zasady zamawiaj?cy przyjmie przy przeliczeniu wszelkich innych danych finansowych w walucie.
   3. . W post?powaniu mog bra udzia Wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj wykluczeniu z post?powania o udzielenie zam█wienia w okoliczno?ciach, o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
   4. W post?powaniu mog bra udzia Wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj wykluczeniu z post?powania o udzielenie zam█wienia w okoliczno?ciach, o kt█rych mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4), 8 - 10) ustawy Pzp, kt█ry (przes?anki fakultatywne):
   4. 1. art. 109 ust. 1 pkt 4) Pzp w stosunku do kt█rego otwarto likwidacj?, og?oszono upad?o??, kt█rego aktywami zarz?dza likwidator lub s?d, zawar uk?ad z wierzycielami, kt█rego dzia?alno? gospodarcza jest zawieszona albo znajduje si on winnej tego rodzaju sytuacji wynikaj?cej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz?cia tej procedury,
   4. 2. art. 109 ust. 1 pkt 8) Pzp - w wyniku zamierzonego dzia?ania lub ra??cego niedbalstwa wprowadzi zamawiaj?cego w b??d przy przedstawianiu informacji, ?e nie podlega wykluczeniu, spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu lub kryteria selekcji, co mog?o mie istotny wp?yw na decyzje podejmowane przez zamawiaj?cego w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, lub kt█ry zatai te informacje lub nie jest wstanie przedstawi wymaganych podmiotowych ?rodk█w dowodowych,
   4. 3. art. 109 ust. 1 pkt 9) Pzp - bezprawnie wp?ywa lub pr█bowa wp?ywa na czynno?ci zamawiaj?cego lub pr█bowa pozyska lub pozyska informacje poufne, mog?ce da mu przewag w post?powaniu o udzielenie zam█wienia,
   4. 4. art. 109 ust. 1 pkt 10) Pzp - w wyniku lekkomy?lno?ci lub niedbalstwa przedstawi informacje wprowadzaj?ce w b??d, co mog?o mie istotny wp?yw na decyzje podejmowane przez zamawiaj?cego w post?powaniu o udzielenie zam█wienia.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Wykonawca posiada ?rodki finansowe lub zdolno? kredytow na kwot r█wn lub co najmniej: a) dla I cz??ci zam█wienia: 600 000 z?, b) dla II cz??ci zam█wienia: 1 300 000 z?. Je?eli Wykonawca sk?ada ofert na poszczeg█lne cz??ci zam█wienia, musi wykaza?, ?e posiada ?rodki finansowe lub zdolno? kredytow?, kt█rych ??czna warto? stanowi b?dzie sum warto?ci dla tych poszczeg█lnych cz??ci. PROCEDURA C.D.
   5.  Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okoliczno?ciach okre?lonych w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 5) lub art. 109 ust. 1 pkt 4), 8?10) ustawy Pzp, je?eli udowodni zamawiaj?cemu, ?e spe?ni ??cznie nast?puj?ce przes?anki:
   5. 1. naprawi lub zobowi?za si do naprawienia szkody wyrz?dzonej przest?pstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawid?owym post?powaniem, w tym poprzez zado??uczynienie pieni??ne,
   5. 2. wyczerpuj?co wyja?ni fakty i okoliczno?ci zwi?zane z przest?pstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawid?owym post?powaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie wsp█?pracuj?c odpowiednio z w?a?ciwymi organami, w tym organami ?cigania, lub zamawiaj?cym,
   5. 3. podj? konkretne ?rodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom, wykroczeniom lub nieprawid?owemu post?powaniu, w szczeg█lno?ci: a) zerwa wszelkie powi?zania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawid?owe post?powanie wykonawcy, b) zreorganizowa personel, c) wdro?y system sprawozdawczo?ci i kontroli, d) utworzy struktury audytu wewn?trznego do monitorowania przestrzegania przepis█w, wewn?trznych regulacji lub standard█w, e) wprowadzi wewn?trzne regulacje dotycz?ce odpowiedzialno?ci i odszkodowa za nieprzestrzeganie przepis█w, wewn?trznych regulacji lub standard█w.
   6.  Je?eli wykonawca polega na zdolno?ciach lub sytuacji podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby zamawiaj?cy zbada, czy nie zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, kt█re zosta?y przewidziane wzgl?dem Wykonawcy.
   7.  W przypadku wsp█lnego ubiegania si wykonawc█w o udzielenie zam█wienia zamawiaj?cy bada, czy nie zachodz podstawy wykluczenia wobec ka?dego z tych wykonawc█w.
   8.  O udzielenie zam█wienia mog ubiega si wykonawcy, kt█rzy:
   8. 1. nie podlegaj wykluczeniu;
   8. 2. spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu, o ile zosta?y one okre?lone przez zamawiaj?cego.
   9.  Informacja o wykonawcach, podwykonawcach, udost?pnienie zasob█w zawarta zosta?a w rozdziale 8 SWZ. Informacja o przedmiotowych ?rodkach dowodowych, innych dokumentach oraz dokumentach jakie nale?y z?o?y wraz z ofert?:
   1.  Zamawiaj?cy nie wymaga od wykonawc█w przed?o?enia przedmiotowych ?rodk█w dowodowych.
   2.  W celu spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu i braku podstaw wykluczenia, zamawiaj?cy wezwie wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie kr█tszym ni 10 dni od dnia wezwania, nast?puj?cych podmiotowych ?rodk█w dowodowych aktualnych na dzie z?o?enia podmiotowych ?rodk█w dowodowych:
   2. 1. spe?nienie warunk█w udzia?u w post?powaniu ˝ w zakresie opisanym w Rozdziale 6: a) warunek z pkt
   6. 1.2. - koncesji na prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej w zakresie obrotu energia elektryczn?, wydanej przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki zgodnie z ustaw z dnia 10 kwietnia 1997 roku ˝ Prawo energetyczne, b) warunek z pkt
   6. 1.3. - Informacji banku lub sp█?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko? posiadanych ?rodk█w finansowych lub zdolno? kredytow Wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni 1 miesi?c przed up?ywem terminu sk?adania ofert na kwot r█wn lub co najmniej: - dla I cz??ci zam█wienia: 600 000 z?, - dla II cz??ci zam█wienia: 1 300 000 z?. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
c) je?eli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie mo?e z?o?y wymaganych przez zamawiaj?cego podmiotowych ?rodk█w dowodowych, o kt█rych mowa w pkt
   9. 2.1. lit b), wykonawca sk?ada inne podmiotowe ?rodki dowodowe, kt█re w wystarczaj?cy spos█b potwierdzaj spe?nianie opisanego przez zamawiaj?cego warunku udzia?u w post?powaniu dotycz?cego sytuacji ekonomicznej lub finansowej. d) warunek z pkt
   6. 1.4. - wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych r█wnie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych dostawy zosta?y wykonane lub s wykonywane, oraz za??czeniem dowod█w okre?laj?cych, czy te dostawy zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o kt█rych mowa, s referencje b?d inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz kt█rego dostawy zosta?y wykonane, a w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli wykonawca z przyczyn niezale?nych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument█w ˝ o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wystawione w okresie ostatnich 3 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert - o?wiadczenie wg wzoru stanowi?cego za??cznik Nr 5 do SWZ, Podstawy wykluczenia opisane w rozdziale 7 SWZ:
   1.  W celu braku podstaw wykluczenia, Zamawiaj?cy wezwie wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie kr█tszym ni 10 dni od dnia wezwania, nast?puj?cych podmiotowych ?rodk█w dowodowych aktualnych na dzie z?o?enia podmiotowych ?rodk█w dowodowych: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: ´ art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp, ´ art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka karnego, ˝ sporz?dzonej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; b) o?wiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawc?, kt█ry z?o?y odr?bn ofert?, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej ˝ o?wiadczenie wg wzoru stanowi?cego za??cznik nr 6A, 6B do SWZ, c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) Pzp, sporz?dzonych nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, d) o?wiadczenia wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania (za??cznik nr 7 do SWZ), o kt█rych mowa w: ´ art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp, ´ art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, ´ art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, dotycz?cych zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?█cenie konkurencji, ´ art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp, ´ art. 109 ust. 1 pkt 8˝10) ustawy.
   2.  W przypadku wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia podmiotowe ?rodki dowodowe, wymienione w ppkt
   9. 2.2. (tj. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia), sk?ada ka?dy z wykonawc█w wyst?puj?cych wsp█lnie.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
 
1.Zdolno?ci techniczna lub zawodowa: zamawiaj?cy stawia minimalne warunki jakie winien spe?ni wykonawca, do realizacji zam█wienia na odpowiednim poziomie jako?ciowym: wykonawca musi wykaza?, ?e w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszcz?cia post?powania o udzielenie zam█wienia, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy to w tym okresie, posiada wiedz i do?wiadczenie w zrealizowaniu co najmniej 1 dostaw energii elektrycznej u jednego odbiorcy/zamawiaj?cego, gdzie wielko? roczna (12 miesi?cy) ka?dej z nich nie by?a ni?sza ni?: a) dla I cz??ci zam█wienia: 2 000 000 kWh, b) dla II cz??ci zam█wienia: 3 000 000kWh. Wykazana przez wykonawc dostawa mo?e by ?wiadczeniem okresowym lub ci?g?ym, kt█ra spe?nia powy?szy warunek, a dostawa wykonywana jest nadal. W takim przypadku cz?? zam█wienia ju wykonana musi spe?ni wymogi okre?lone przez zamawiaj?cego w warunku w pkt
   6. 1.4. Zamawiaj?cy okre?la, ?e wykonanie ww. dostaw powinien wykaza samodzielnie co najmniej jeden z wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia. Zamawiaj?cy nie dopuszcza, by wykonawcy sumowali do?wiadczenie w celu wykazania spe?niania tego warunku udzia?u w post?powaniu. W przypadku sk?adania oferty na dwie cz??ci, Wykonawca mo?e si wykaza jedn dostaw na ??czn wielko? odpowiadaj?c sumie rocznej wielko?ci dla cz??ci I i II, albo dwiema oddzielnymi dostawami na ??czn wielko? roczn odpowiadaj?c co najmniej sumie wielko?ci rocznych dla cz??ci I i II, przy czym jedna z nich ma odpowiada wielko?ci rocznej dla cz??ci II zam█wienia tj. min. 3 000 000 kWh. Dokumenty podmiot█w zagranicznych:
   1.  Je?eli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument█w, o kt█rych mowa w.:
   1. 1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o kt█rej mowa w ppkt
   9. 2.2. lit. a) ˝ sk?ada informacj z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr s?dowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny r█wnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania w zakresie, o kt█rym mowa w ppkt
   9. 2.2. lit. a) ˝ dokument powinien by wystawiony nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jego z?o?eniem,
   1. 2. za?wiadczenia, o kt█rym mowa w pkt
   9. 2.2. lit. c) - sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e nie otwarto jego likwidacji, nie og?oszono upad?o?ci, jego aktywami nie zarz?dza likwidator lub s?d, nie zawar uk?adu z wierzycielami, jego dzia?alno? gospodarcza nie jest zawieszona, ani nie znajduje si on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj?cej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz?cia tej procedury ˝ dokument/-ty powinien by wystawiony nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed ich z?o?eniem.
   1. 3. w kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si dokument█w, o kt█rych mowa w pkt
   9. 10., lub gdy dokumenty te nie odnosz si do wszystkich przypadk█w, o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 zast?puje si je odpowiednio w ca?o?ci lub w cz??ci dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os█b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, kt█rej dokument mia dotyczy?, z?o?one pod przysi?g?, lub, je?eli w kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania nie ma przepis█w o o?wiadczeniu pod przysi?g?, z?o?one przed organem s?dowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego, w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokumenty powinny by wystawione analogicznie do wymienionych w ppkt
   9. 10.1. i
   9. 10.2,
   1. 4. Do podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby na zasadach art. 118 Pzp, maj?cych siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowienia pkt
   9. 10. stosuje si odpowiednio. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
JEDZ:
   1.  Do oferty wykonawca do??cza o?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spe?nianiu warunk█w udzia?u w post?powaniu w zakresie wskazanym przez zamawiaj?cego w Rozdziale 6 i 7 SWZ ˝ zgodne ze wzorem stanowi?cym za??cznik nr 4 do SWZ (art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - JEDZ).
   2.  W przypadku wsp█lnego ubiegania si o zam█wienie przez wykonawc█w, o?wiadczenie, o kt█rym mowa w pkt
   9. 11. sk?ada ka?dy z wykonawc█w. O?wiadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu lub w zakresie, w jakim ka?dy z wykonawc█w wykazuje spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu.
   3.  W przypadku, gdy cz?? zam█wienia b?dzie wykonywana przez podwykonawc?, zamawiaj?cy zbada, czy nie zachodz wobec podwykonawcy nieb?d?cego podmiotem udost?pniaj?cym zasoby podstawy wykluczenia, o kt█rych mowa w art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 4), 8-10) ustawy Pzp. Wykonawca winien przedstawi na ??danie zamawiaj?cego o?wiadczenie, o kt█rym mowa w pkt
   9. 11. (punkt powy?ej). Dokumenty sk?adane wraz z ofert?:
   1.  formularz ofertowy ˝ wg wzoru stanowi?cego za??cznik nr 3A/3B do SWZ,
   2.  o?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe?nieniu warunk█w w post?powaniu w zakresie wskazanym w Rozdziale 6 i 7 SWZ (JEDZ) ˝ wg wzoru stanowi?cego za??cznik nr 4 do SWZ,
   3.  zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego - wg wzoru stanowi?cego za??cznik nr 8A/8B do SWZ (je?eli dotyczy),
   4.  o?wiadczenie, z kt█rego wynika, kt█re dostawy wykonaj poszczeg█lni wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si o udzielenie zam█wienia - wg wzoru stanowi?cego za??cznik nr 9A/9B do SWZ (je?eli dotyczy),
   5.  pe?nomocnictwo lub inny dokument potwierdzaj?cy umocowanie do reprezentowania wykonawcy ˝ w przypadku gdy umocowanie osoby nie wynika z dokument█w rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego w?a?ciwego rejestru). Warunek ten dotyczy r█wnie odpowiednio osoby dzia?aj?cej w imieniu wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia publicznego oraz podwykonawc█w. Pe?nomocnictwo to musi w swej tre?ci jednoznacznie wskazywa uprawnienie do reprezentowania w post?powaniu o udzielenie zam█wienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zam█wienia publicznego. Umocowanie wymagane jest na ka?dym etapie prowadzonego post?powania,
   6.  Odpis lub informacj z Krajowego Rejestru S?dowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej lub innego w?a?ciwego rejestru (je?eli dotyczy) - w celu potwierdzenia, ?e osoba dzia?aj?ca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, sporz?dzone nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed ich z?o?eniem. Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokument█w sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania (wykonawca mo?e wskaza w ofercie adresy internetowe og█lnodost?pnych i bezp?atnych baz danych, z kt█rych zamawiaj?cy b?dzie m█g pobra dokumenty wymienione w
   9. 16.5.),
   7.  zastrze?enie tajemnicy przedsi?biorstwa (je?eli dotyczy).
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Termin realizacji zam█wienia wyniesie 24 miesi?ce, od
   1. 01.2022 do 31.12.2023, z zastrze?eniem zapis█w w ust.
   5. 2˝5.4.
   2.  Informacja o warunkach realizacji umowy zawarta jest w projektowanych postanowieniach umowy wg za??cznika nr 2 do SWZ.
   3.  Zamawiaj?cy przewiduje wprowadzenie zmian umownych zgodnie z zapisami w projektowanych postanowieniach umowy wg za??cznika nr 2 do SWZ.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 18/10/2021 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 15/01/2022
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 18/10/2021 Heure locale: 11:15 Lieu:
U pe?nomocnika Zamawiaj?cego za po?rednictwem platformy zakupowej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/transakcja/503705 Je?eli otwarcie ofert nast?puje przy u?yciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, kt█ra powoduje brak mo?liwo?ci otwarcia ofert w terminie okre?lonym przez Zamawiaj?cego, otwarcie ofert nast?puje niezw?ocznie po usuni?ciu awarii. https://platformazakupowa.pl/transakcja/503705 Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Komisja przetargowa powo?ana przez pe?nomocnika Zamawiaj?cego. Otwarcie nast?pi po uprzednim odszyfrowaniu ofert z?o?onych za po?rednictwem platformy zakupowej. Zgodnie z ustaw Pzp Zamawiaj?cy nie ma obowi?zku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w spos█b jawny z udzia?em wykonawc█w lub transmitowania sesji otwarcia za po?rednictwem elektronicznych narz?dzi do przekazu wideo on-line.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques
Le paiement en ligne sera utilis╚
VI.3) Informations compl╚mentaires:
W post?powaniu o udzielenie zam█wienia ofert?, o?wiadczenie, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, sk?ada si?, pod rygorem niewa?no?ci, w formie elektronicznej.
   2.  Oferty, o?wiadczenia, o kt█rych mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe ?rodki dowodowe, w tym o?wiadczenie, o kt█rym mowa w art. 117 ust. 4 (dotyczy wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia) ustawy Pzp, pe?nomocnictwo, sporz?dza si w postaci elektronicznej, w formatach danych okre?lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia?alno?ci podmiot█w realizuj?cych zadania publiczne.
   3.  Informacje, o?wiadczenia lub dokumenty, inne ni okre?lone w ust. 2, przekazywane w post?powaniu, sporz?dza si w postaci elektronicznej, w formatach danych okre?lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia?alno?ci podmiot█w realizuj?cych zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpo?rednio do wiadomo?ci przekazywanej przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej ˝ za po?rednictwem platformazakupowa.pl
   4.  Oferta powinna by?:
   4. 1. sporz?dzona w j?zyku polskim;
   4. 2. z?o?ona przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej tzn. za po?rednictwem platformazakupowa.pl
   4. 3. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osob (osoby) upowa?nion (upowa?nione).
   5.  Informacja o ?rodkach komunikacji elektronicznej, przy u?yciu kt█rych Zamawiaj?cy b?dzie komunikowa si z wykonawcami oraz informacja o wymaganiach technicznych oraz organizacyjnych sporz?dzania, wysy?ania i odbierania korespondencji elektronicznej ˝ szczeg█?owy opis zawarty jest w rozdziale 10 SWZ.
   6.  Informacja o ochronie danych osobowych zawarta jest w rozdziale 35 SWZ.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat termin█w sk?adania odwo?a?:
   1.  ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX ustawy Pzp przys?uguj wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w.
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby.
   3. 1. Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu,
   3. 2. Domniemywa si?, ?e zamawiaj?cy m█g zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
   4.  Odwo?anie przys?uguje na:
   4. 1. niezgodn z przepisami ustawy czynno? zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakup█w, systemie kwalifikowania wykonawc█w lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy,
   4. 2. zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakup█w, systemie kwalifikowania wykonawc█w lub konkursie, do kt█rej zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy,
   4. 3. zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by do tego obowi?zany.
   5.  Odwo?anie wnosi si w przypadku zam█wie?, kt█rych warto? jest r█wna albo przekracza progi unijne, w terminie:
   5. 1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej,
   5. 2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni okre?lony w ppkt 33.5.1.
   6.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si w terminie:
   6. 1. 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej, w przypadku zam█wie?, kt█rych warto? jest r█wna albo przekracza progi unijne.
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w pkt 33.6. wnosi si w terminie:
   7. 1. 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia, w przypadku zam█wie?, kt█rych warto? jest r█wna albo przekracza progi unijne
   8.  Je?eli zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwo?anie wnosi si nie p█?niej ni w terminie:
   8. 1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia albo:
   8. 2. 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy: a) nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie Publicznych Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
09300000 - ╔lectricitÚ, chauffage, Únergie solaire et nuclÚaire 
09310000 - ╔lectricitÚ