Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-WyszkÛw: Services d'Èlaboration (cuisson) de repas

2021/S 201-524730  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/10/2021 S201 Pologne-WyszkÛw: Services d'Èlaboration (cuisson) de repas 2021/S 201-524730 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESP" ZAK?AD"W OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE NumÈro national d'identification: 000308726 Adresse postale: 07-200 WYSZK"W, ULICA: KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 1 Ville: WYSZK"W Code NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny Code postal: 07-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dzia ZamÛwie Publicznych i Zaopatrzenia SPZZOZ w Wyszkowie Courriel: zp@szpitalwyszkow.pl TÈlÈphone: +48 297437676 Fax: +48 297437605 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpitalwyszkow.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny Publiczny ZespÛ Zak?adÛw Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Ca?odobowe ?wiadczenie us?ug w zakresie ?ywienia pacjentÛw w okresie 36 miesi?cy w SPZZOZ w Wyszkowie wraz z dzier?aw pomieszcze kuchennych i pomocniczych oraz wyposa?eniem NumÈro de rÈfÈrence: DEZ/Z/341/ZP-25/2021
II.1.2) Code CPV principal 55322000 Services d'Èlaboration (cuisson) de repas
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ugi pn. ÑCa?odobowe ?wiadczenie us?ug w zakresie ?ywienia pacjentÛw w okresie 36 miesi?cy w SPZZOZ w Wyszkowie wraz z dzier?aw pomieszcze kuchennych i pomocniczych oraz wyposa?eniemî w oparciu o zasady GHP/GMP (zasady Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej) oraz systemu Analizy Zagro?e i Krytycznych PunktÛw Kontroli HACCP.
   2.  Us?uga powinna by prowadzona zgodnie z ustaw z 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2021).
   3.  Planowana ?rednia miesi?czna liczba osobodni w ?ywieniu wynosi 100 (w tym dieta lekkostrawna - 60, dieta podstawowa - 10, pi?cioposi?kowa - 30), przy czym liczba ta mo?e ulec zmianie w zale?no?ci od aktualnych potrzeb Zamawiaj?cego.
   4.  Wykonawca zobowi?zuje si do elastycznego reagowania na zwi?kszone lub zmniejszone potrzeby Zamawiaj?cego w zakresie wykonywania us?ugi.
   5.  Opis Przedmiotu ZamÛwienia stanowi Za??cznik nr
   1. 
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 55520000 Services traiteur
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL9 Makroregion wojewÛdztwo mazowieckie Lieu principal d'exÈcution:
Samodzielny Publiczny ZespÛ Zak?adÛw Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, zwany dalej SPZZOZ w Wyszkowie Adres: ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 WyszkÛw
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ugi pn. ÑCa?odobowe ?wiadczenie us?ug w zakresie ?ywienia pacjentÛw w okresie 36 miesi?cy w SPZZOZ w Wyszkowie wraz z dzier?aw pomieszcze kuchennych i pomocniczych oraz wyposa?eniemî w oparciu o zasady GHP/GMP (zasady Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej) oraz systemu Analizy Zagro?e i Krytycznych PunktÛw Kontroli HACCP.
   2.  Us?uga powinna by prowadzona zgodnie z ustaw z 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2021).
   3.  Planowana ?rednia miesi?czna liczba osobodni w ?ywieniu wynosi 100 (w tym dieta lekkostrawna - 60, dieta podstawowa - 10, pi?cioposi?kowa - 30), przy czym liczba ta mo?e ulec zmianie w zale?no?ci od aktualnych potrzeb Zamawiaj?cego.
   4.  Wykonawca zobowi?zuje si do elastycznego reagowania na zwi?kszone lub zmniejszone potrzeby Zamawiaj?cego w zakresie wykonywania us?ugi.
   5.  Opis Przedmiotu ZamÛwienia stanowi Za??cznik nr
   1. 
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
SPZZOZ w Wyszkowie po przeanalizowaniu okoliczno?ci faktycznych i prawnych podj? decyzj o skorzystaniu z przes?anki o ktÛrej mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, dokonuj?c skrÛcenia terminu sk?adania ofert do 15 dni od dnia przekazania og?oszenia o zamÛwieniu Urz?dowi Publikacji Unii Europejskiej. Dnia 20.07.2021 r. zosta?o wszcz?te post?powanie o udzielenie zamÛwienia. Dnia
   9. 09.2021 r.post?powanie zosta?o uniewa?nione (cena najkorzystniejszej oferty przewy?sza?a kwot jak zamawiaj?cy planowa przeznaczy na realizacj zamÛwienia).Okres udzielania zamÛwienia na us?ug uleg wyd?u?eniu w zwi?zku z faktem, i wcze?niejsze post?powanie, przy zachowaniu terminÛw ustawowych, zosta?o uniewa?nione, a Wykonawca nie zosta wy?oniony. Wa?ny interes spo?eczny, polegaj?cy na skutecznym zapewnieniu pacjentom szpitala wy?ywienia powoduje, ?e przyspieszenie post?powania jest uzasadnione. Zamawiaj?cy nie zmieni zapisÛw w SWZ.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 186-483490
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Ca?odobowe ?wiadczenie us?ug w zakresie ?ywienia pacjentÛw w okresie 36 miesi?cy w SPZZOZ w Wyszkowie wraz z dzier?aw pomieszcze kuchennych i pomocniczych oraz wyposa?eniem
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
INFORMACJA O RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osÛb fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogÛlne rozporz?dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ÑRODOî, informuje si?, ?e: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPZZOZ w Wyszkowie, ul. KEN nr 1, 07-200 WyszkÛw, www.szpitalwyszkow.pl; telefon: 29/743-76-11. inspektorem ochrony danych osobowych w SPZZOZ w Wyszkowie jest Pani/Pani Anna B?a?ejczak- Jarosi?ska, kontakt: adres e-mail: anna.blazejczak.jarosinska@gmail.com, telefon 503537237; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?d na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi?zanym z przedmiotowym post?powaniem o udzielenie zamÛwienia publicznego prowadzonym w trybie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp (tryb podstawowy bez negocjacji) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b?d osoby lub podmioty, ktÛrym udost?pniona zostanie dokumentacja post?powania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. ñ Prawo zamÛwie publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz 1129), dalej Ñustawa Pzpî; Pani/Pana dane osobowe b?d przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako?czenia post?powania o udzielenie zamÛwienia, a je?eli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca?y czas trwania umowy; obowi?zek podania przez Pani?/Pana danych osobowych bezpo?rednio Pani/Pana dotycz?cych jest wymogiem ustawowym okre?lonym w przepisach ustawy Pzp, zwi?zanym z udzia?em w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia publicznego, konsekwencje niepodania okre?lonych danych wynikaj z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b?d podejmowane w sposÛb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dost?pu do danych osobowych Pani/Pana dotycz?cych, na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO prawo ??dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze?eniem przypadkÛw, o ktÛrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ?e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz?cych narusza przepisy RODO, nie przys?uguje Pani/Panu: w zwi?zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni?cia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktÛrym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. www.szpitalwyszkow.pl anna.blazejczak.jarosinska@gmail.com
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: Warszawa Ville: ul. Post?pu 17A Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a?:
   1.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn z przepisami ustawy czynno? Zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy, 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia do ktÛrej Zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy,
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Biuletynie ZamÛwie Publicznych lub tre?ci SWZ na stronie internetowej.
   6.  Zgodnie z art. 515 ustawy Pzp odwo?anie wnosi si w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni okre?lony w pkt 1). Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si w terminie 5 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   7.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp., stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   8.  W post?powaniu tocz?cym si wskutek wniesienia skargi stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi inaczej.
   9.  Skarg wnosi si do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamÛwie publicznych, zwanego dalej "s?dem zamÛwie publicznych". 10. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem. 11. Prezes Izby przekazuje skarg wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zamÛwie publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
11/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
55322000 - Services d'élaboration (cuisson) de repas 
55520000 - Services traiteur