Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2021
Date de péremption : 15/11/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Zgierz: Services d'Èvacuation des eaux usÈes et d'Èlimination des dÈchets, services d'hygiÈnisation et services relatifs l'environnement

2021/S 201-524420  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/10/2021 S201 Pologne-Zgierz: Services d'Èvacuation des eaux usÈes et d'Èlimination des dÈchets, services d'hygiÈnisation et services relatifs l'environnement 2021/S 201-524420 Avis de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Zgierz NumÈro national d'identification: 472057840 Adresse postale: ul. ??czycka 4 Ville: Zgierz Code NUTS: PL712 ?Ûdzki Code postal: 95-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Katarzyna Cie?lak Courriel: kcieslak@gmina.zgierz.pl TÈlÈphone: +48 427162515 Fax: +48 427164554 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.gminazgierz.pl Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/gminazgierz
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/gminazgierz Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
OdbiÛr i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych z terenu gminy Zgierz.
NumÈro de rÈfÈrence: Z?.271/1.2021
II.1.2) Code CPV principal 90000000 Services d'Èvacuation des eaux usÈes et d'Èlimination des dÈchets, services d'hygiÈnisation et services relatifs l'environnement
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych pochodz?cych z nieruchomo?ci, w ktÛrych zamieszkuj mieszka?cy oraz z nieruchomo?ci, na ktÛrych znajduj si domki letniskowe lub z innych nieruchomo?ci wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, znajduj?cych si na terenie gminy Zgierz w sposÛb zapewniaj?cy osi?gni?cie odpowiednich poziomÛw recyklingu, przygotowanie do ponownego u?ycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadÛw komunalnych ulegaj?cych biodegradacji przekazywanych do sk?adowania.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90512000 Services de transport des ordures mÈnagËres 90513200 Services d'Èlimination de dÈchets solides urbains 90533000 Services de gestion de dÈcharges 90514000 Services de recyclage des ordures mÈnagËres
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL712 ?Ûdzki Lieu principal d'exÈcution:
Gmina Zgierz
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych pochodz?cych z nieruchomo?ci, w ktÛrych zamieszkuj mieszka?cy oraz z nieruchomo?ci, na ktÛrych znajduj si domki letniskowe lub z innych nieruchomo?ci wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, znajduj?cych si na terenie gminy Zgierz w sposÛb zapewniaj?cy osi?gni?cie odpowiednich poziomÛw recyklingu, przygotowanie do ponownego u?ycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadÛw komunalnych ulegaj?cych biodegradacji przekazywanych do sk?adowania.
   2.  Wykonawca w ramach ?wiadczenia us?ugi zobowi?zany jest do prowadzenia od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Punktu Selektywnego Zbierania OdpadÛw Komunalnych (zwany dalej PSZOK), do ktÛrego b?d przekazywane odpady pochodz?ce z nieruchomo?ci, w ktÛrych zamieszkuj mieszka?cy oraz z nieruchomo?ci, na ktÛrych znajduj si domki letniskowe lub z innych nieruchomo?ci wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, znajduj?ce si na terenie gminy Zgierz. PSZOK bezp?atnie przyjmowa b?dzie nast?puj?ce frakcje odpadÛw komunalnych: papier, metale, tworzywa sztuczne, szk?o, odpady opakowaniowe wielomateria?owe oraz bioodpady, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikuj?ce si do odpadÛw medycznych powsta?e w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktÛw leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczegÛlno?ci igie i strzykawek, zu?yte baterie i akumulatory, zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zu?yte opony od samochodÛw osobowych, odpady budowlane i rozbiÛrkowe oraz odpady tekstyliÛw i odzie?y. ZbiÛrka winna odbywa si w prowadzonym przez wykonawc PSZOK w sposÛb zapewniaj?cy ?atwy dost?p dla mieszka?cÛw. PSZOK ma funkcjonowa?, przez ca?y okres umowy od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach od 7 do 15 oraz w sobot od 8 do 13.
   3.  Przedmiot zamÛwienia obejmuje odebranie i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych oraz zapewnienie w?a?cicielom nieruchomo?ci workÛw na odpady zbierane w sposÛb selektywny oraz na bioodpady. Rozumie si przez to odbieranie w ka?dej ilo?ci udost?pnionych odpadÛw z pojemnikÛw lub workÛw wystawionych przed posesj?, przy drodze lub z wn?k w ogrodzeniu ñ pergoli; odbieranie w ka?dej ilo?ci, dostarczonych do PSZOK odpadÛw pochodz?cych z nieruchomo?ci zamieszka?ych, z nieruchomo?ci na ktÛrych znajduj si domki letniskowe lub innych nieruchomo?ci wykorzystywanych na cele rekreacyjno ñ wypoczynkowe, znajduj?cych si na terenie gminy Zgierz. Zapewnienie workÛw na frakcje segregowane odbywa b?dzie si na zasadzie Ñworek za worekî chyba, ?e w?a?ciciel nieruchomo?ci zg?osi potrzeb otrzymania dodatkowych workÛw na poszczegÛlne frakcje selektywnych odpadÛw. Wykonawca zobowi?zuje si do zagospodarowania odebranych odpadÛw komunalnych zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami.
II.2.5) CritËres díattribution
Le prix n'est pas le seul critËre d'attribution et tous les critËres sont ÈnoncÈs uniquement dans les documents du marchÈ
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DÈbut: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Wykonawca spe?ni warunek, je?eli wyka?e, ?e: 1) posiada wpis do rejestru dzia?alno?ci regulowanej, o ktÛrej mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.), prowadzonego przez w?a?ciwy organ, obejmuj?cy co najmniej rodzaje i kody odpadÛw komunalnych wymienionych w za??czniku nr 3 SWZ. 2) posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie dzia?alno?ci w zakresie transportu odpadÛw zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 779 ze zm.) w zakresie rodzajÛw odpadÛw obj?tych niniejszym post?powaniem lub wypis z rejestru bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (zwanej dalej BDO), 3) posiada aktualne zezwolenie na zbieranie odpadÛw zgodnie z ustaw z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.) wydan dla nieruchomo?ci, na ktÛrej b?dzie prowadzony Punkt Selektywnej ZbiÛrki OdpadÛw Komunalnych.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Wykonawca spe?ni warunek je?eli wyka?e, ?e jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci na kwot?, co najmniej 1 000 000 z?.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Wykonawca spe?ni warunek, je?eli wyka?e, ?e: 1) w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy - w tym okresie, wykona co najmniej 2 zamÛwienia polegaj?ce na odbiorze odpadÛw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci w sposÛb ci?g?y przez okres minimum roku, o masie ??cznej minimum - 2000 Mg. 2) b?dzie dysponowa specjalistycznym sprz?tem w tym, co najmniej pi?cioma pojazdami przystosowanymi do odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadÛw komunalnych oraz co najmniej czterema pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadÛw komunalnych, a tak?e co najmniej jednym pojazdem bez funkcji kompaktuj?cej umo?liwiaj?cym odbiÛr odpadÛw komunalnych z trudno dost?pnych terenÛw, 3) b?dzie dysponowa baz magazynowo - transportow usytuowan na terenie gminy Zgierz lub w odleg?o?ci nie wi?kszej ni 60 km od jej granicy, na terenie, do ktÛrego Wykonawca posiada tytu prawny.
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Zamawiaj?cy za??cza do swz wzÛr umowy.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 15/11/2021 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 12/02/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 15/11/2021 Heure locale: 11:00 Lieu:
platformazakupowa/pn/gminazgierz.pl Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Otwarcie ofert nast?puje po up?ywie terminu sk?adania ofert, nie pÛ?niej ni nast?pnego dnia, po dniu, w ktÛrym up?yn? termin sk?adania ofert. Osoba upowa?niona : Katarzyna Cie?lak
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: oui Calendrier prÈvisionnel de publication des prochains avis:
2022 rok
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn z przepisami ustawy czynno? zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie za-mÛwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupÛw, systemie kwalifikowania wykonawcÛw lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupÛw, systemie kwalifikowania wynawcÛw lub konkursie, do ktÛrej zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by do tego obowi?zany.
   8.  Odwo?anie wnosi si?: 1) w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto? jest rÛwna albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni okre?lony w lit. a; 2) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si w terminie: 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto? jest rÛwna albo przekracza progi unijne; 3) Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w pkt. 2) wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto? jest rÛwna albo przekracza progi unijne; 4) Je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosi wykonawcy do z?o?enia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupÛw lub umowy ramowej, odwo?anie wnosi si nie pÛ?niej ni?: - w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia. - 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia. SzczegÛ?owo ?rodki ochrony prawnej opisane s w Dziale IX ustawy.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a Urz?du zamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 Ville: warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
12/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
90000000 - Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement 
90512000 - Services de transport des ordures ménagères 
90513200 - Services d'élimination de déchets solides urbains 
90514000 - Services de recyclage des ordures ménagères 
90533000 - Services de gestion de décharges