01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 03/10/2009
Date de péremption : 12/10/2009
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Produits pharmaceutiques

2009/S 191-273987 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Tomaszowskie Centrum Zdrowia, ul. Jana PawÂa II 35, Sekretariat Dyrektora,
attn: Joanna Ogórek, Sylwia Fr…ckowiak, PL-97-200 Tomaszów Mazowiecki.
Tel. +48 447257134. E-mail: centrum@tomaszow.org.pl. Fax +48 447257235.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne,
   3. 9.2009, 2009/S
169-243847)
Objet: CPV: 33600000.
Produits pharmaceutiques.
Au lieu de: II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przedmiotem zamówienia niniejszego post™powania przetargowego s… dostawy
leków dla NZOZ Tomaszowskiego Centrum Zdrowia z siedzib… w Tomaszowie Maz.
ul. Jana PawÂa II 35. SzczegóÂowa lista pozycji z okreÛleniem postaci i
dawki, wielkoÛci opakowania oraz szacunkowej iloÛci zapotrzebowania
pogrupowane w Pakiety znajduje si™ w arkuszach Excel zaÂ…czniku nr 2 do
SIWZ ' "Przedmiot zamówienia - formularz cenowy".
II.1.8) Podzia na cz™Ûci:
Informacje na temat cz™Ûci.
Cz™Û‡ 27.
Nazwa: Pakiet 22. Antybiotyki i Ûrodki uspokajaj…ce.

   1.  Krótki opis: SzczegóÂow… list™ pozycji zawiera zaÂ…cznik nr 2

   2.  WielkoÛc lub zakres:
Szacunkowy koszt bez VAT: 93 177,10 PLN.
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje
Pakiet 22. Antybiotyki i Ûrodki uspakajaj…ce 1 990,00 PLN.
III.2.2) ZdolnoÛ‡ ekonomiczna i finansowa
Pakiet 22. Antybiotyki i Ûrodki uspakajaj…ce 3 000,00 PLN.
Lire: II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przedmiotem zamówienia niniejszego post™powania przetargowego s… Dostawy
Leków dla NZOZ Tomaszowskiego Centrum Zdrowia z siedzib… w Tomaszowie Maz.
ul. Jana PawÂa II 35. SzczegóÂowa lista pozycji z okreÛleniem postaci i
dawki, wielkoÛci opakowania oraz szacunkowej iloÛci zapotrzebowania
pogrupowane w Pakiety znajduje si™ w arkuszach Excel zaÂ…czniku nr 2 do
SIWZ ' "Przedmiot zamówienia - formularz cenowy" - zmodyfikowany.
II.1.8) Podzia na cz™Ûci:
Informacje na temat cz™Ûci.
Cz™Û‡ 27.
Nazwa: Pakiet 22. Antybiotyki i Ûrodki uspokajaj…ce ' zmodyfikowany.

   1.  Krótki opis: SzczegóÂow… list™ pozycji zawiera zaÂ…cznik nr 2 '
zmodyfikowany

   2.  WielkoÛc lub zakres:
Szacunkowy koszt bez VAT: 39 766,05 PLN.
Cz™Û‡ nr 28.
Nazwa: Pakiet 22a. Antybiotyki i Ûrodki uspokajaj…ce.
Krótki opis: SzczegóÂow… list™ pozycji zawiera zaÂ…cznik nr
   2. 
Wspólny SÂownik ZamówieÄ: 33600000-6.
WielkoÛc lub zakres: 53 411,05.
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje
Pakiet 22. Antybiotyki i Ûrodki uspakajaj…ce 850,00 PLN.
Pakiet 22a. Antybiotyki i Ûrodki uspakajaj…ce 1 140 PLN.
III.2.2) ZdolnoÛ‡ ekonomiczna i finansowa
Pakiet 22. Antybiotyki i Ûrodki uspakajaj…ce 1 280,00 PLN.
Pakiet 22a. Antybiotyki i Ûrodki uspakajaj…ce 1 720 PLN.
 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR