01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/10/2009
Date de péremption : 17/11/2009
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Produits pharmaceutiques

2009/S 201-288448 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Szpital Ogólny im. dr Edmunda WojtyÂy, ul. WyspiaÄskiego 26, attn: Graüyna
KorzeÄ, PL-43-300 Bielsko-BiaÂa. Tel. +48 338272509. E-mail:
sekretariat@szpital.bielsko.pl. Fax +48 338272505.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 19.9.2009, 2009/S
181-260039)
Objet: CPV: 33600000.
Produits pharmaceutiques.
Au lieu de: SIWZ cz. I.
I. Opis przedmiotu zamówienia.

   1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków dla potrzeb Szpitala Ogólnego
im. dr Edmunda WojtyÂy w Bielsku-BiaÂej przy ul. WyspiaÄskiego 26 z
podziaÂem na
41 minipakietów w obr™bie 6 pakietów.

   2.  SzczegóÂowy opis przedmiotu zamówienia stanowi… zaÂ…czniki:
- formularze asortymentowo-cenowe (zaÂ. nr od 1A do 1F do SIWZ) wg
poniüszej tabeli.
Pakiet nr I Leki zaÂ. nr 1 A.
Minipakiet 1 ' 23.
Pakiet nr II Antybiotyki zaÂ. nr 1 B.
Minipakiet 1 -
   7. 
Pakiet nr III PÂyny Infuzyjne A zaÂ. nr 1 C.
Minipakiet 1 -
   3. 
Pakiet nr IV PÂyny Infuzyjne C zaÂ. nr 1 D.
Minipakiet
   1. 
Pakiet nr V Psychotropy zaÂ. nr 1 E.
Minipakiet 1 -
   5. 
Pakiet nr VI Opoidy zaÂ. nr 1 F.
Minipakiet 1 -
   2. 
Razem Minipakietów: 41.
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
Dostawa leków z podziaÂem na 41 minipakietów w obr™bie 6 pakietów.
Pakiet I Leki ' 23 minipakiety ' zaÂ. 1A.
Pakiet II Antybiotyki ' 7 minipakietów ' zaÂ. 1B.
Pakiet III PÂyny Infuzyjne A ' 3 minipakiety ' zaÂ. 1C.
Pakiet IV PÂyny Infuzyjne C ' 1 minipakiet ' zaÂ. 1D.
Pakiet V Psychotropy ' 5 minipakietów ' zaÂ. 1E.
Pakiet VI Opoidy ' 2 minipakiety ' zaÂ. 1F.
II.2.1) CaÂkowita wielkoÛ‡ lub zakres:
Dostawa leków z podziaÂem na 41 minipakietów w obr™bie 6 pakietów.
Szacunkowa wartoÛ‡ zamówienia bez VAT: 825 431,00 PLN.
OgÂoszenie o zamówieniu: Informacja na temat cz™Ûci.
Cz™Û‡ 35 - 39.
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiaj…cy wymaga wniesienie wadium.
- caÂoÛ‡ zamówienia: 16 678,50 PLN na poszczególne cz™Ûci podano w
formularzach cenowych 'zaÂ. 1A-F do SIWZ.
Lire: SIWZ cz. I.
I. Opis przedmiotu zamówienia.

   1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków dla potrzeb Szpitala Ogólnego
im. dr Edmunda WojtyÂy w Bielsku-BiaÂej przy ul. WyspiaÄskiego 26 z
podziaÂem na
36 minipakietów w obr™bie 5 pakietów.

   2.  SzczegóÂowy opis przedmiotu zamówienia stanowi… zaÂ…czniki:
- formularze asortymentowo-cenowe (zaÂ. nr od 1A, B, C, D, F do SIWZ) wg
poniüszej tabeli.
Pakiet nr I Leki zaÂ. nr 1 A.
Minipakiet 1 ' 23.
Pakiet nr II Antybiotyki zaÂ. nr 1 B.
Minipakiet 1 -
   7. 
Pakiet nr III PÂyny Infuzyjne A zaÂ. nr 1 C.
Minipakiet 1 -
   3. 
Pakiet nr IV PÂyny Infuzyjne C zaÂ. nr 1 D.
Minipakiet
   1. 
Pakiet nr VI Opoidy zaÂ. nr 1 F.
Minipakiet 1 -
   2. 
Razem Minipakietów: 36.
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
Dostawa leków z podziaÂem na 36 minipakietów w obr™bie 5 pakietów.
Pakiet I Leki ' 23 minipakiety ' zaÂ. 1A.
Pakiet II Antybiotyki ' 7 minipakietów ' zaÂ. 1B.
Pakiet III PÂyny Infuzyjne A ' 3 minipakiety ' zaÂ. 1C.
Pakiet IV PÂyny Infuzyjne C ' 1 minipakiet ' zaÂ. 1D.
Pakiet VI Opoidy ' 2 minipakiety ' zaÂ. 1F.
II.2.1) CaÂkowita wielkoÛ‡ lub zakres:
Dostawa leków z podziaÂem na 36 minipakietów w obr™bie 5 pakietów.
Szacunkowa wartoÛ‡ zamówienia bez VAT: 795 546,00 PLN.
OgÂoszenie o zamówieniu: Informacja na temat cz™Ûci.
WykreÛla si™ cz™Û‡ 35-39.
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiaj…cy wymaga wniesienie wadium ' caÂoÛ‡ zamówienia: 15 981,50 PLN na
poszczególne cz™Ûci podano w formularzach cenowych ' zaÂ.
1A, B, C, D, F do SIWZ.
 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR