01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/11/2009
Date de péremption : 29/12/2009
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Produits pharmaceutiques

2009/S 227-325044 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha 1a, attn:
Beata Kierzkowska, PL-02-097 Warszawa. Tel. +48 225991701. E-mail:
zp@spcsk.amwaw.edu.pl. Fax +48 225991704.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 13.11.2009, 2009/S
219-315015)
Objet: CPV: 33600000.
Produits pharmaceutiques.
Au lieu de: III.2) Warunki udziaÂu
III.2.2) ZdolnoÛ‡ ekonomiczna i finansowa
O udzielenie zamówienia mog… ubiega‡ si™ wykonawcy, którzy speÂniaj…
warunki okreÛlone w art 22 ust 1 ustawy Prawo zamówieÄ publicznych oraz
speÂniaj… wymogi okreÛlone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Ocena speÂnienia powyüszych warunków wymaganych od wykonawców prowadzona
b™dzie na podstawie analizy dokumentów i oÛwiadczeÄ zaÂ…czonych do oferty.
Wszystkie dokumenty musz… by‡ zÂoüone w formie oryginaÂów lub kserokopii
poÛwiadczonych za zgodnoÛ‡ z oryginaÂem przez osob™ uprawnion… do
skÂadania oÛwiadczeÄ woli w imieniu wykonawcy. Jeüeli uprawnienie wynika z
odr™bnego peÂnomocnictwa, naleüy je zaÂ…czy‡ do oferty. W celu
potwierdzenia speÂnienia ww. warunków wykonawcy zobowi…zani s… przedÂoüy‡
1) Dokumenty okreÛlone w Rozporz…dzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
19.5.2006 r. (z póúniejszymi zmianami) w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich moüe ü…da‡ zamawiaj…cy od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mog… by‡ skÂadane par. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i par 2 (w przypadku
wykonawców wspólnie ubiegaj…cych si™ o zamówienie, dokumenty skÂadaj…
wszyscy wykonawcy. 2) oÛwiadczenie wykonawcy, üe speÂnia warunki okreÛlone
w art 22 ust 1 ustawy Prawo zamówieÄ publicznych (w przypadku wykonawców
wspólnie ubiegaj…cych si™ o zamówienie, oÛwiadczenie skÂada peÂnomocnik w
imieniu wszystkich wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegaj…cy si™ o
zamówienie zobowi…zani s… do ustanowienia peÂnomocnika do reprezentowania
ich w post™powaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania ich w
post™powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
PeÂnomocnictwo naleüy zaÂ…czy‡ do oferty.
Lire: III.2) Warunki udziaÂu
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotycz…ce wpisu do
rejestru zawodowego lub handlowego.
Informacje i formalnoÛci konieczne do dokonania oceny speÂnienia wymogów:
O udzielenie zamówienia mog… ubiega‡ si™ wykonawcy, którzy speÂniaj…
warunki okreÛlone w art 22 ust 1 ustawy Prawo zamówieÄ publicznych oraz
speÂniaj… wymogi okreÛlone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Ocena speÂnienia powyüszych warunków wymaganych od wykonawców prowadzona
b™dzie na podstawie analizy dokumentów i oÛwiadczeÄ zaÂ…czonych do oferty.
Wszystkie dokumenty musz… by‡ zÂoüone w formie oryginaÂów lub kserokopii
poÛwiadczonych za zgodnoÛ‡ z oryginaÂem przez osob™ uprawnion… do
skÂadania oÛwiadczeÄ woli w imieniu wykonawcy. Jeüeli uprawnienie wynika z
odr™bnego peÂnomocnictwa, naleüy je zaÂ…czy‡ do oferty. W celu
potwierdzenia speÂnienia ww. warunków wykonawcy zobowi…zani s… przedÂoüy‡
1) Dokumenty okreÛlone w Rozporz…dzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
19.5.2006 r. (z póúniejszymi zmianami) w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich moüe ü…da‡ zamawiaj…cy od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mog… by‡ skÂadane par. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i par 2 (w przypadku
wykonawców wspólnie ubiegaj…cych si™ o zamówienie, dokumenty skÂadaj…
wszyscy wykonawcy. 2) oÛwiadczenie wykonawcy, üe speÂnia warunki okreÛlone
w art 22 ust 1 ustawy Prawo zamówieÄ publicznych (w przypadku wykonawców
wspólnie ubiegaj…cych si™ o zamówienie, oÛwiadczenie skÂada peÂnomocnik w
imieniu wszystkich wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegaj…cy si™ o
zamówienie zobowi…zani s… do ustanowienia peÂnomocnika do reprezentowania
ich w post™powaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania ich w
post™powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
PeÂnomocnictwo naleüy zaÂ…czy‡ do oferty.
 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR