Contact Inscription gratuite Connexion
annonces appels offres marches publics
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 29/10/2010
Date de péremption : 21/06/2010
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Produits pharmaceutiques

2010/S 211-321928 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Centrum Onkologii-Instytut im. M.SkÂodowskiej-Curie, ul.W.K.Roentgena 5,
Sekcja ZamówieÄ Publicznych, pokój 100, attn: Teresa Melibruda,
POLOGNE-02-781. Warszawa. Tel. +48 225462253. E-mail: teresam@coi.waw.pl.
Fax +48 225462253.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 14.5.2010, 2010/S
93-139226)
Inne dodatkowe informacje
Procedury niepeÂnej.
Zamówienia nie udzielono.
Zamówienie moüe by‡ przedmiotem ponownej publikacji.
Jednej lub wi™cej cz™Ûci.
Post™powanie w zakresie pakietu nr 4 zostaÂo uniewaünione na podstawie
art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówieÄ publicznych - cena
najkorzystniejszej oferty przewyüsza kwot™, któr… zamawiaj…cy zamierza
przeznaczy‡ na sfinansowanie zamówienia.
 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR