01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/12/2010
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Informations complÚmentaires
POLOGNE
appel-offre

Produits pharmaceutiques

2010/S 247-376264 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
SPZZOZ Gryfice, ul. Niechorska 27, SPZZOZ w Gryficach, ul. Niechorska 27,
72-300 Gryfice, attn: Longina Owczarska, Agnieszka Skotnik,
POLOGNE-72-300Gryfice. Tel. +48 913842127. E-mail: zamowienia@medicam.pl.
Fax +48 913842127.
(SupplÚment au Journal officiel de l'Union europÚenne, 27.11.2010, 2010/S
231-352809)
Au lieu de:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawcˇw, w tym wymogi dotyczůce wpisu do
rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalno█ci konieczne do
dokonania oceny spe┬niania wymogˇw:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawcˇw, w tym wymogi dotyczůce wpisu do
rejestru zawodowego lub handlowego.
Informacje i formalno█ci konieczne do dokonania oceny spe┬niania wymogˇw:
O udzielenie zamˇwienia mogů ubiegaç siÖ Wykonawcy, ktˇrzy:
1) Spe┬niajů warunki okre█lone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamˇwie─
publicznych dotyczůce (za┬ůcznik nr 1), tj.:
a) posiadania uprawnie─ do wykonywania okre█lonej dzia┬alno█ci lub
czynno█ci, jeŘeli przepisy prawa nak┬adajů obowiůzek ich posiadania.
Posiadanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgodnie z
ustawů z dnia
   6. 9.2010 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008r. nr 45,
poz.271).
b) posiadania wiedzy i do█wiadczenia
Na potwierdzenie warunku Zamawiajůcy wymaga wykazu 2 dostaw o warto█ci
min. 50 000 PLN brutto kaŘda w okresie ostatnich trzech lat przed up┬ywem
terminu sk┬adania ofert a jeŘeli okres prowadzenia dzia┬alno█ci jest
krˇtszy - w tym okresie, z podaniem ich warto█ci, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorcˇw, oraz za┬ůczeniem dokumentu potwierdzajůcego, Ře te
dostawy zosta┬y wykonane naleŘycie.
c) dysponowania odpowiednim potencja┬em technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonywania zamˇwienia.
7/ 70 ENOTICES_medicam 25/11/2010- ID:2010-157132 Formularz standardowy 2
- PL
Dostawa lekˇw do Apteki szpitalnej przy SPZZOZ Gryfice.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajůcej wykonanie zamˇwienia
potwierdzajůcego, Ře wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno█ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzia┬alno█ci zwiůzanej z przedmiotem
zamˇwienia.
2) Nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1
Wymagane dokumenty potwierdzajůce spe┬nianie warunkˇw udzia┬u w
postÖpowaniu i wykazanie braku podstaw do wykluczenia.
1A. O█wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (za┬ůcznik nr 2)

   1.  Aktualny wypis z rejestru handlowego lub o█wiadczenie osoby fizycznej w
zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy (wystawionego nie wcze█niej niŘ 6
miesiÖcy przed up┬ywem terminu sk┬adania ofert).

   2.  Wykaz wykonanych 2 dostaw o warto█ci min. 50 000 PLN brutto kaŘda w
okresie ostatnich 3 lat przed up┬ywem terminu sk┬adania ofert a jeŘeli
okres prowadzenia dzia┬alno█ci jest krˇtszy - w tym okresie, z podaniem
ich warto█ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcˇw, oraz za┬ůczeniem
dokumentu potwierdzajůcego, Ře te dostawy zosta┬y wykonane naleŘycie
(za┬ůcznik nr 3).

   3.  Aktualne za█wiadczenie z UrzÖdu Skarbowego o nie zaleganiu z op┬atami
podatkˇw lub za█wiadczenie, Ře uzyska┬ przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, lub roz┬oŘenie na raty zaleg┬ych p┬atno█ci lub wstrzymanie w
ca┬o█ci wykonania decyzji w┬a█ciwego organu (z datů wydania nie wcze█niej
niŘ 3 miesiůce przed terminem do sk┬adania ofert).

   4.  Aktualne za█wiadczenie z ZUS lub KRUS-u o nie zaleganiu z op┬atami na
ubezpieczenie spo┬eczne i zdrowotne lub za█wiadczenie, Ře uzyska┬
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub roz┬oŘenie na raty
zaleg┬ych p┬atno█ci lub wstrzymanie w ca┬o█ci wykonania decyzji w┬a█ciwego
organu (z datů wydania nie wcze█niej niŘ 3 miesiůce przed terminem do
sk┬adania ofert).

   5.  Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo rˇwnowaŘne
za█wiadczenie w┬a█ciwego organu sůdowego lub administracyjnego kraju
pochodzenia osoby w zakresie okre█lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
(wystawionych nie wcze█niej niŘ 6 miesiÖcy przed up┬ywem terminu sk┬adania
ofert).

   6.  Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo rˇwnowaŘne
za█wiadczenie w┬a█ciwego organu sůdowego lub administracyjnego kraju
pochodzenia osoby w zakresie okre█lonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
(wystawionych nie wcze█niej niŘ 6 miesiÖcy przed up┬ywem terminu sk┬adania
ofert) ' dotyczy podmiotˇw zbiorowych.

   7.  Op┬aconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajůcego,
Ře Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno█ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzia┬alno█ci gospodarczej na sumÖ gwarancyjnů min. 500 000
PLN.

   8.  Zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgodnie z ustawů z
dnia
   6. 9.2010 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz.271).

   9.  Dowˇd wniesienia wadium

   9.  JeŘeli wykonawca ma siedzibÖ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentˇw, o ktˇrych mowa w pkt.
1,3,4,6 rozdzia┬u II SIWZ:
1) sk┬ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktˇrym ma siedzibÖ
lub miejsce zamieszkania, potwierdzajůce odpowiednio, Ře:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie og┬oszono upad┬o█ci,
b) nie zalega z uiszczaniem podatkˇw, op┬at, sk┬adek na ubezpieczenie
spo┬eczne i zdrowotne albo, Ře uzyska┬ przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roz┬oŘenie na raty zaleg┬ych p┬atno█ci lub wstrzymanie w
ca┬o█ci wykonania decyzji w┬a█ciwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania siÖ o zamˇwienie.

   2.  Dokumenty, o ktˇrych mowa w pkt 9 lit. a i c, powinny byç wystawione
nie wcze█niej niŘ 6 miesiÖcy przed up┬ywem terminu sk┬adania wnioskˇw o
dopuszczenie do udzia┬u w postÖpowaniu o udzielenie zamˇwienia albo
sk┬adania ofert. Dokument, o ktˇrym mowa w pkt 9 lit. b, powinien byç
wystawiony nie wcze█niej niŘ 3 miesiůce przed up┬ywem terminu sk┬adania
wnioskˇw o dopuszczenie do udzia┬u w postÖpowaniu o udzielenie zamˇwienia
albo sk┬adania ofert.

   3.  JeŘeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktˇrym wykonawca ma
siedzibÖ lub miejsce zamieszkania, nie wydaje siÖ dokumentˇw, o ktˇrych
mowa w pkt. 9, zastÖpuje siÖ je dokumentem zawierajůcym o█wiadczenie
z┬oŘone przed notariuszem, w┬a█ciwym organem sůdowym, administracyjnym
albo organem samorzůdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w ktˇrym wykonawca ma siedzibÖ lub miejsce
zamieszkania.

   4.  W przypadku wůtpliwo█ci co do tre█ci dokumentu z┬oŘonego przez
wykonawcÖ majůcego siedzibÖ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiajůcy moŘe zwrˇciç siÖ do w┬a█ciwych
organˇw odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktˇrym
wykonawca ma siedzibÖ lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie
niezbÖdnych informacji dotyczůcych przed┬oŘonego dokumentu.
Ocena zgodnie z regu┬ů spe┬nia /nie spe┬nia.
III.2.2) Zdolnoۇ ekonomiczna i finansowa
8/ 70 ENOTICES_medicam 25/11/2010- ID:2010-157132 Formularz standardowy 2
- PL
Dostawa lekˇw do Apteki szpitalnej przy SPZZOZ Gryfice.
Informacje i formalno█ci konieczne do dokonania oceny spe┬niania wymogˇw:
O udzielenie zamˇwienia mogů ubiegaç siÖ Wykonawcy, ktˇrzy:
1) Spe┬niajů warunki okre█lone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamˇwie─
publicznych dotyczůce (za┬ůcznik nr 1), tj.:
a) posiadania uprawnie─ do wykonywania okre█lonej dzia┬alno█ci lub
czynno█ci, jeŘeli przepisy prawa nak┬adajů obowiůzek ich posiadania.
Posiadanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgodnie z
ustawů z dnia
   6. 9.2010 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45,
poz.271).
b) posiadania wiedzy i do█wiadczenia
Na potwierdzenie warunku Zamawiajůcy wymaga wykazu 2 dostaw o warto█ci
min. 50 000 PLN brutto kaŘda w okresie ostatnich 3 lat przed up┬ywem
terminu sk┬adania ofert a jeŘeli okres prowadzenia dzia┬alno█ci jest
krˇtszy - w tym okresie, z podaniem ich warto█ci, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorcˇw oraz za┬ůczeniem dokumentu potwierdzajůcego, Ře te
dostawy zosta┬y wykonane naleŘycie.
c) dysponowania odpowiednim potencja┬em technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonywania zamˇwienia.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajůcej wykonanie zamˇwienia
potwierdzajůcego, Ře wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno█ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzia┬alno█ci zwiůzanej z przedmiotem
zamˇwienia.
2) Nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 Ust.1.
Wymagane dokumenty potwierdzajůce spe┬nianie warunkˇw udzia┬u w
postÖpowaniu i wykazanie braku podstaw do wykluczenia.
1A. O█wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (za┬ůcznik nr 2).

   1.  Aktualny wypis z rejestru handlowego lub o█wiadczenie osoby fizycznej w
zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy (wystawionego nie wcze█niej niŘ 6
miesiÖcy przed up┬ywem terminu sk┬adania ofert).

   2.  Wykaz wykonanych 2 dostaw o warto█ci min. 50 000 PLN brutto kaŘda w
okresie ostatnich 3 lat przed up┬ywem terminu sk┬adania ofert a jeŘeli
okres prowadzenia dzia┬alno█ci jest krˇtszy - w tym okresie, z podaniem
ich warto█ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcˇw, oraz za┬ůczeniem
dokumentu potwierdzajůcego, Ře te dostawy zosta┬y wykonane naleŘycie
(za┬ůcznik nr 3).

   3.  Aktualne za█wiadczenie z UrzÖdu Skarbowego o nie zaleganiu z op┬atami
podatkˇw lub za█wiadczenie, Ře uzyska┬ przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roz┬oŘenie na raty zaleg┬ych p┬atno█ci lub wstrzymanie w
ca┬o█ci wykonania decyzji w┬a█ciwego organu (z datů wydania nie wcze█niej
niŘ 3 miesiůce przed terminem do sk┬adania ofert).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardˇw:
9/ 70 ENOTICES_medicam 25/11/2010- ID:2010-157132 Formularz standardowy 2
- PL
Dostawa lekˇw do Apteki szpitalnej przy SPZZOZ Gryfice.

   4.  Aktualne za█wiadczenie z ZUS lub KRUS-u o nie zaleganiu z op┬atami na
ubezpieczenie spo┬eczne i zdrowotne lub za█wiadczenie, Ře uzyska┬
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub roz┬oŘenie na raty
zaleg┬ych p┬atno█ci lub wstrzymanie w ca┬o█ci wykonania decyzji w┬a█ciwego
organu (z datů wydania nie wcze█niej niŘ 3 miesiůce przed terminem do
sk┬adania ofert).

   5.  Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo rˇwnowaŘne
za█wiadczenie w┬a█ciwego organu sůdowego lub administracyjnego kraju
pochodzenia osoby w zakresie okre█lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
(wystawionych nie wcze█niej niŘ 6 miesiÖcy przed up┬ywem terminu sk┬adania
ofert).

   6.  Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo rˇwnowaŘne
za█wiadczenie w┬a█ciwego organu sůdowego lub administracyjnego kraju
pochodzenia osoby w zakresie okre█lonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
(wystawionych nie wcze█niej niŘ 6 miesiÖcy przed up┬ywem terminu sk┬adania
ofert) ' dotyczy podmiotˇw zbiorowych.

   7.  Op┬aconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajůcego,
Ře Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno█ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzia┬alno█ci gospodarczej na sumÖ gwarancyjnů min. 500 000
PLN.

   8.  Zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgodnie z ustawů z
dnia
   6. 9.2010 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz.271).

   9.  Dowˇd wniesienia wadium

   9.  JeŘeli wykonawca ma siedzibÖ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentˇw, o ktˇrych mowa w pkt 1, 3,
4, 6 rozdzia┬u II SIWZ:
1) sk┬ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktˇrym ma siedzibÖ
lub miejsce zamieszkania, potwierdzajůce odpowiednio, Ře:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie og┬oszono upad┬o█ci,
b) nie zalega z uiszczaniem podatkˇw, op┬at, sk┬adek na ubezpieczenie
spo┬eczne i zdrowotne albo, Ře uzyska┬ przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roz┬oŘenie na raty zaleg┬ych p┬atno█ci lub wstrzymanie w
ca┬o█ci wykonania decyzji w┬a█ciwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania siÖ o zamˇwienie;

   2.  Dokumenty, o ktˇrych mowa w pkt 9 lit. a i c, powinny byç wystawione
nie wcze█niej niŘ 6 miesiÖcy przed up┬ywem terminu sk┬adania wnioskˇw o
dopuszczenie do udzia┬u w postÖpowaniu o udzielenie zamˇwienia albo
sk┬adania ofert. Dokument, o ktˇrym mowa w pkt 9 lit. b, powinien byç
wystawiony nie wcze█niej niŘ 3 miesiůce przed up┬ywem terminu sk┬adania
wnioskˇw o dopuszczenie do udzia┬u w postÖpowaniu o udzielenie zamˇwienia
albo sk┬adania ofert.

   3.  JeŘeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktˇrym wykonawca ma
siedzibÖ lub miejsce zamieszkania, nie wydaje siÖ.
10/ 70 ENOTICES_medicam 25/11/2010- ID:2010-157132 Formularz standardowy 2
- PL
Dostawa lekˇw do Apteki szpitalnej przy SPZZOZ Gryfice.
Dokumentˇw, o ktˇrych mowa w pkt. 9, zastÖpuje siÖ je dokumentem
zawierajůcym o█wiadczenie z┬oŘone przed notariuszem, w┬a█ciwym organem
sůdowym, administracyjnym albo organem samorzůdu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktˇrym
wykonawca ma siedzibÖ lub miejsce zamieszkania.

   4.  W przypadku wůtpliwo█ci co do tre█ci dokumentu z┬oŘonego przez
wykonawcÖ majůcego siedzibÖ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiajůcy moŘe zwrˇciç siÖ do w┬a█ciwych
organˇw odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktˇrym
wykonawca ma siedzibÖ lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie
niezbÖdnych informacji dotyczůcych przed┬oŘonego dokumentu zgodnie z
regu┬ů spe┬nia /nie spe┬nia.
III.2.3) Zdolnoۇ techniczna
Informacje i formalno█ci konieczne do dokonania oceny spe┬niania wymogˇw:
O udzielenie zamˇwienia mogů ubiegaç siÖ Wykonawcy, ktˇrzy:
1) Spe┬niajů warunki okre█lone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamˇwie─
publicznych dotyczůce (za┬ůcznik nr 1), tj.:
a) posiadania uprawnie─ do wykonywania okre█lonej dzia┬alno█ci lub
czynno█ci, jeŘeli przepisy prawa nak┬adajů obowiůzek ich posiadania.
Posiadanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgodnie z
ustawů z dnia
   6. 9.2010 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008r. nr 45,
poz.271).
b) posiadania wiedzy i do█wiadczenia na potwierdzenie warunku Zamawiajůcy
wymaga wykazu 2 dostaw o warto█ci min. 50 000 PLN brutto kaŘda w okresie
ostatnich 3 lat przed up┬ywem terminu sk┬adania ofert a jeŘeli okres
prowadzenia dzia┬alno█ci jest krˇtszy - w tym okresie, z podaniem ich
warto█ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcˇw oraz za┬ůczeniem dokumentu
potwierdzajůcego, Ře te dostawy zosta┬y wykonane naleŘycie.
c) dysponowania odpowiednim potencja┬em technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonywania zamˇwienia.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajůcej wykonanie zamˇwienia
potwierdzajůcego, Ře wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno█ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzia┬alno█ci zwiůzanej z przedmiotem
zamˇwienia.
2) Nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 Ust.1.
Wymagane dokumenty potwierdzajůce spe┬nianie warunkˇw udzia┬u w
postÖpowaniu i wykazanie braku podstaw do wykluczenia.
1A. O█wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (za┬ůcznik nr 2).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardˇw:
11/ 70 ENOTICES_medicam 25/11/2010- ID:2010-157132 Formularz standardowy 2
- PL
Dostawa lekˇw do Apteki szpitalnej przy SPZZOZ Gryfice.

   1.  Aktualny wypis z rejestru handlowego lub o█wiadczenie osoby fizycznej w
zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy (wystawionego nie wcze█niej niŘ 6
miesiÖcy przed up┬ywem terminu sk┬adania ofert).

   2.  Wykaz wykonanych 2 dostaw o warto█ci min. 50 000 PLN brutto kaŘda w
okresie ostatnich 3 lat przed up┬ywem terminu sk┬adania ofert a jeŘeli
okres prowadzenia dzia┬alno█ci jest krˇtszy - w tym okresie, z podaniem
ich warto█ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcˇw, oraz za┬ůczeniem
dokumentu potwierdzajůcego, Ře te dostawy zosta┬y wykonane naleŘycie
(za┬ůcznik nr 3).

   3.  Aktualne za█wiadczenie z UrzÖdu Skarbowego o nie zaleganiu z op┬atami
podatkˇw lub za█wiadczenie, Ře uzyska┬ przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roz┬oŘenie na raty zaleg┬ych p┬atno█ci lub wstrzymanie w
ca┬o█ci wykonania decyzji w┬a█ciwego organu (z datů wydania nie wcze█niej
niŘ 3 miesiůce przed terminem do sk┬adania ofert).

   4.  Aktualne za█wiadczenie z ZUS lub KRUS-u o nie zaleganiu z op┬atami na
ubezpieczenie spo┬eczne i zdrowotne lub za█wiadczenie, Ře uzyska┬
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub roz┬oŘenie na raty
zaleg┬ych p┬atno█ci lub wstrzymanie w ca┬o█ci wykonania decyzji w┬a█ciwego
organu (z datů wydania nie wcze█niej niŘ 3 miesiůce przed terminem do
sk┬adania ofert).

   5.  Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo rˇwnowaŘne
za█wiadczenie w┬a█ciwego organu sůdowego lub administracyjnego kraju
pochodzenia osoby w zakresie okre█lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
(wystawionych nie wcze█niej niŘ 6 miesiÖcy przed up┬ywem terminu sk┬adania
ofert).

   6.  Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo rˇwnowaŘne
za█wiadczenie w┬a█ciwego organu sůdowego lub administracyjnego kraju
pochodzenia osoby w zakresie okre█lonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
(wystawionych nie wcze█niej niŘ 6 miesiÖcy przed up┬ywem terminu sk┬adania
ofert) ' dotyczy podmiotˇw zbiorowych.

   7.  Op┬aconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajůcego,
Ře Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno█ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzia┬alno█ci gospodarczej na sumÖ gwarancyjnů min. 500 000
PLN.

   8.  Zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgodnie z ustawů z
dnia
   6. 9.2010 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz.271).

   9.  Dowˇd wniesienia wadium

   9.  JeŘeli wykonawca ma siedzibÖ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentˇw, o ktˇrych mowa w pkt. 1, 3,
4, 6 rozdzia┬u II SIWZ:
1) sk┬ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktˇrym ma siedzibÖ
lub miejsce zamieszkania, potwierdzajůce odpowiednio, Ře:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie og┬oszono upad┬o█ci,
12/ 70 ENOTICES_medicam 25/11/2010- ID:2010-157132 Formularz standardowy 2
- PL
Dostawa lekˇw do Apteki szpitalnej przy SPZZOZ Gryfice.
b) nie zalega z uiszczaniem podatkˇw, op┬at, sk┬adek na ubezpieczenie
spo┬eczne i zdrowotne albo, Ře uzyska┬ przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roz┬oŘenie na raty zaleg┬ych p┬atno█ci lub wstrzymanie w
ca┬o█ci wykonania decyzji w┬a█ciwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania siÖ o zamˇwienie;

   2.  Dokumenty, o ktˇrych mowa w pkt 9 lit. a i c, powinny byç wystawione
nie wcze█niej niŘ 6 miesiÖcy przed up┬ywem terminu sk┬adania wnioskˇw o
dopuszczenie do udzia┬u w postÖpowaniu o udzielenie zamˇwienia albo
sk┬adania ofert. Dokument, o ktˇrym mowa w pkt. 9 lit. b, powinien byç
wystawiony nie wcze█niej niŘ 3 miesiůce przed up┬ywem terminu sk┬adania
wnioskˇw o dopuszczenie do udzia┬u w postÖpowaniu o udzielenie zamˇwienia
albo sk┬adania ofert.

   3.  JeŘeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktˇrym wykonawca ma
siedzibÖ lub miejsce zamieszkania, nie wydaje siÖ dokumentˇw, o ktˇrych
mowa w pkt. 9, zastÖpuje siÖ je dokumentem zawierajůcym o█wiadczenie
z┬oŘone przed notariuszem, w┬a█ciwym organem sůdowym, administracyjnym
albo organem samorzůdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w ktˇrym wykonawca ma siedzibÖ lub miejsce
zamieszkania.

   4.  W przypadku wůtpliwo█ci co do tre█ci dokumentu z┬oŘonego przez
wykonawcÖ majůcego siedzibÖ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiajůcy moŘe zwrˇciç siÖ do w┬a█ciwych
organˇw odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktˇrym
wykonawca ma siedzibÖ lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie
niezbÖdnych informacji dotyczůcych przed┬oŘonego dokumentu zgodnie z
regu┬ů spe┬nia /nie spe┬nia.
Lire:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawcˇw, w tym wymogi dotyczůce wpisu do
rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalno█ci konieczne do
dokonania oceny spe┬niania wymogˇw:
O udzielenie zamˇwienia mogů ubiegaç siÖ Wykonawcy, ktˇrzy:
1) Spe┬niajů warunki okre█lone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamˇwie─
publicznych dotyczůce (za┬ůcznik nr 1), tj.:
a) posiadania uprawnie─ do wykonywania okre█lonej dzia┬alno█ci lub
czynno█ci, jeŘeli przepisy prawa nak┬adajů obowiůzek ich posiadania
Posiadanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgodnie z
ustawů z dnia
   6. 9.2010 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45,
poz.271).
b) posiadania wiedzy i do█wiadczenia
Na potwierdzenie warunku Zamawiajůcy wymaga wykazu 2 dostaw o warto█ci
min. 50 000 PLN brutto kaŘda w okresie ostatnich trzech lat przed up┬ywem
terminu sk┬adania ofert a jeŘeli okres prowadzenia dzia┬alno█ci jest
krˇtszy - w tym okresie, z podaniem ich warto█ci, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorcˇw, oraz za┬ůczeniem dokumentu potwierdzajůcego, Ře te
dostawy zosta┬y wykonane naleŘycie.
c) dysponowania odpowiednim potencja┬em technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonywania zamˇwienia.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajůcej wykonanie zamˇwienia
2) Nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1
Wymagane dokumenty potwierdzajůce spe┬nianie warunkˇw udzia┬u w
postÖpowaniu i wykazanie braku podstaw do wykluczenia.
1A. O█wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (za┬ůcznik nr 2)

   1.  Aktualny wypis z rejestru handlowego lub o█wiadczenie osoby fizycznej w
zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy (wystawionego nie wcze█niej niŘ 6
miesiÖcy przed up┬ywem terminu sk┬adania ofert).

   2.  Wykaz wykonanych 2 dostaw o warto█ci min. 50 000 PLN brutto kaŘda w
okresie ostatnich 3 lat przed up┬ywem terminu sk┬adania ofert a jeŘeli
okres prowadzenia dzia┬alno█ci jest krˇtszy - w tym okresie, z podaniem
ich warto█ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcˇw, oraz za┬ůczeniem
dokumentu potwierdzajůcego, Ře te dostawy zosta┬y wykonane naleŘycie
(za┬ůcznik nr 3).

   3.  Aktualne za█wiadczenie z UrzÖdu Skarbowego o nie zaleganiu z op┬atami
podatkˇw lub za█wiadczenie, Ře uzyska┬ przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, lub roz┬oŘenie na raty zaleg┬ych p┬atno█ci lub wstrzymanie w
ca┬o█ci wykonania decyzji w┬a█ciwego organu (z datů wydania nie wcze█niej
niŘ 3 miesiůce przed terminem do sk┬adania ofert).

   4.  Aktualne za█wiadczenie z ZUS lub KRUS-u o nie zaleganiu z op┬atami na
ubezpieczenie spo┬eczne i zdrowotne lub za█wiadczenie, Ře uzyska┬
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub roz┬oŘenie na raty
zaleg┬ych p┬atno█ci lub wstrzymanie w ca┬o█ci wykonania decyzji w┬a█ciwego
organu (z datů wydania nie wcze█niej niŘ 3 miesiůce przed terminem do
sk┬adania ofert).

   5.  Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo rˇwnowaŘne
za█wiadczenie w┬a█ciwego organu sůdowego lub administracyjnego kraju
pochodzenia osoby w zakresie okre█lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
(wystawionych nie wcze█niej niŘ 6 miesiÖcy przed up┬ywem terminu sk┬adania
ofert).

   6.  Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo rˇwnowaŘne
za█wiadczenie w┬a█ciwego organu sůdowego lub administracyjnego kraju
pochodzenia osoby w zakresie okre█lonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
(wystawionych nie wcze█niej niŘ 6 miesiÖcy przed up┬ywem terminu sk┬adania
ofert) ' dotyczy podmiotˇw zbiorowych.

   7.  Zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgodnie z ustawů z
dnia
   6. 9.2010 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008r. nr 45, poz.271).

   8.  Dowˇd wniesienia wadium

   9.  JeŘeli wykonawca ma siedzibÖ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentˇw, o ktˇrych mowa w pkt.
1,3,4,6 rozdzia┬u II SIWZ:
1) sk┬ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktˇrym ma siedzibÖ
lub miejsce zamieszkania, potwierdzajůce odpowiednio, Ře:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie og┬oszono upad┬o█ci,
b) nie zalega z uiszczaniem podatkˇw, op┬at, sk┬adek na ubezpieczenie
spo┬eczne i zdrowotne albo Ře uzyska┬ przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roz┬oŘenie na raty zaleg┬ych p┬atno█ci lub wstrzymanie w
ca┬o█ci wykonania decyzji w┬a█ciwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania siÖ o zamˇwienie.

   2.  Dokumenty, o ktˇrych mowa w pkt 9 lit. a i c, powinny byç wystawione
nie wcze█niej niŘ 6 miesiÖcy przed up┬ywem terminu sk┬adania wnioskˇw o
dopuszczenie do udzia┬u w postÖpowaniu o udzielenie zamˇwienia albo
sk┬adania ofert. Dokument, o ktˇrym mowa w pkt 9 lit. b, powinien byç
wystawiony nie wcze█niej niŘ 3 miesiůce przed up┬ywem terminu sk┬adania
wnioskˇw o dopuszczenie do udzia┬u w postÖpowaniu o udzielenie zamˇwienia
albo sk┬adania ofert.

   3.  JeŘeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktˇrym wykonawca ma
siedzibÖ lub miejsce zamieszkania, nie wydaje siÖ dokumentˇw, o ktˇrych
mowa w pkt. 9, zastÖpuje siÖ je dokumentem zawierajůcym o█wiadczenie
z┬oŘone przed notariuszem, w┬a█ciwym organem sůdowym, administracyjnym
albo organem samorzůdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w ktˇrym wykonawca ma siedzibÖ lub miejsce
zamieszkania.

   4.  W przypadku wůtpliwo█ci co do tre█ci dokumentu z┬oŘonego przez
wykonawcÖ majůcego siedzibÖ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiajůcy moŘe zwrˇciç siÖ do w┬a█ciwych
organˇw odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktˇrym
wykonawca ma siedzibÖ lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie
niezbÖdnych informacji dotyczůcych przed┬oŘonego dokumentu.
Autres informations complÚmentaires
Zamawiajůcy zmienia tre█ç zapisu w pakiecie nr 38 dodajůc pozycjÖ nr
   2. 
Pakiet 38.
Rodzaj asortymentu Nazwa Handlowa Jedn.miary Iloۇ op, szt/rok.
2 3 4 5
Duosol nie zawierajůcy potasu worek a 5 000 ml szt. 3900.
Duosol zawierajůcy 2Mmol/L potasu worek a 5 000 ml szt. 2000.
 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / R╔SEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR