01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/02/2011
Date de péremption : 28/02/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Produits pharmaceutiques

2011/S 27-042571 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Centrum Onkologii Instytut im. M. SkÂodowskiej-Curie Oddzia w Krakowie,
ul. Garncarska 11, Sekcja ZamówieÄ Publicznych, attn: Halina ûak,
POLOGNE-31-115Kraków. Tel. +48 124231565. E-mail: z5zampub@cyfronet.pl.
Fax +48 124231565.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 25.1.2011, 2011/S
16-024732)
Au lieu de:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotycz…ce wpisu do
rejestru zawodowego lub handlowego:
Wykonawca speÂni warunek jeÛli posiada waüne zezwolenie GÂównego
Inspektora Farmaceutycznego (GIF) w zakresie prowadzenia hurtowni
farmaceutycznej, a w przypadku skÂadania oferty na leki psychotropowe i
Ûrodki odurzaj…ce - odpowiednie zezwolenie, lub waüne zezwolenie GÂównego
Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie, jeüeli wykonawca jest
wytwórc…, lub w przypadku wykonawcy prowadz…cego skÂad konsygnacyjny -
zezwolenie na prowadzenie skÂadu zawieraj…ce uprawnienia przyznane przez
GÂównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie obrotu produktami
leczniczymi.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych: 23.2.2011
(14:00)
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 24.2.2011 (12:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 24.2.2011 (12:15)
Lire:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotycz…ce wpisu do
rejestru zawodowego lub handlowego:
Wykonawca speÂni warunek jeÛli posiada waüne zezwolenie w zakresie
prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, a w przypadku skÂadania oferty na
leki psychotropowe i Ûrodki odurzaj…ce ' odpowiednie zezwolenie, lub waüne
zezwolenie GÂównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie, jeüeli
wykonawca jest wytwórc…, lub w przypadku wykonawcy prowadz…cego skÂad
konsygnacyjny ' zezwolenie na prowadzenie skÂadu zawieraj…ce uprawnienia
przyznane przez GÂównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie obrotu
produktami leczniczymi.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych: 27.2.2011
(14:00)
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 28.2.2011 (12:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 28.2.2011 (12:15)
Autres informations complémentaires
Zmiany zostaÂy wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR