01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/12/2016
Date de péremption : 29/12/2016
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Produits pharmaceutiques, Articles de pharmacie

2016/S 242-441290 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

15/12/2016
S242
- - Fournitures - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Katowice: Produits pharmaceutiques

2016/S 242-441290

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2016/S 227-413228)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego GÛrno?l?skie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca
ul. Zio?owa 45/47
Katowice
40-635
Pologne
Point(s) de contact: jw.
TÈlÈphone: +48 323598449
Courriel: mstefanowicz@gcm.pl
Fax: +48 322029501
Code NUTS: PL22A Adresse(s) internet: Adresse principale: www.bip.gcm.pl

www.bip.gcm.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa lekÛw.

NumÈro de rÈfÈrence: DZ/3321/195/16

II.1.2)
Code CPV principal
33600000

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:

   3.  Opis przedmiotu zamÛwienia
   3. 1. Przedmiotem zamÛwienia jest: Dostawa lekÛw zad. 1 ñ zad. 32 (opis w Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia) SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera Za??cznik 2b.
   3. 3. Wymagania Zamawiaj?cego dotycz?ce przedmiotu zamÛwienia: 1) oferowany wyrÛb medyczny musi posiada atesty, certyfikaty i by zarejestrowany zgodnie z przepisami prawa wymagaj?cymi posiadania atestÛw, certyfikatÛw oraz rejestracji, 2) oferowany wyrÛb medyczny musi by wprowadzony do obrotu i u?ywania zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015r., poz. 876), 3) oferowany wyrÛb medyczny musi odpowiada normom lub specyfikacjom technicznym obowi?zuj?cym dla tego wyrobu; 13. Opis kryteriÛw, ktÛrymi zamawiaj?cy b?dzie si kierowa przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriÛw i sposobu oceny ofert Kryterium cena waga: 60 % Termin wykonania zamÛwienia cz?stkowego waga: 40 %.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
13/12/2016

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2016/S 227-413228

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 15/12/2016

Lire:

Date: 29/12/2016

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 15/12/2016

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 29/12/2016

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques 
33680000 - Articles de pharmacie 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR