Contact Inscription gratuite Connexion
annonces appels offres marches publics
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 29/10/2010
Date de péremption : 08/09/2010
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Quatre-quatre , Véhicules à usage spécial

2010/S 211-321872 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o., ul. Marsa 95, attn: Magdalena
Kostecka-Únieg, POLOGNE-04-470Warszawa. Tel. +48 225121246. E-mail:
magdalena.kostecka@zewt.com.pl. Fax +48 225121624.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 31.7.2010, 2010/S
147-227570)Procédure incomplèteLa procédure de passation a été déclarée
infructueuse.
Autres informations complémentaires
W zwi…zku z prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego post™powaniem
nr 572/10/BU/UP na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.1.2004
r. Prawo zamówieÄ publicznych (Pzp) (Dz. U. 2006 nr 164 poz. 1163 z póún.
zm.) dalej zwan… 'ustaw…' Zamawiaj…cy informuje, üe przedmiotowe
post™powanie zostaÂo uniewaünione.
Uzasadnienie faktyczne.
Odrzucono wszystkie oferty zÂoüone w post™powaniu.
Uzasadnienie prawne.
Na podstawie art. 93.1.1) ustawy Pzp - nie zÂoüono üadnej oferty
niepodlegaj…cej odrzuceniu albo nie wpÂyn…Â üaden wniosek o dopuszczenie
do udziaÂu w post™powaniu od wykonawcy niepodlegaj…cego wykluczeniu.
 
 
C L A S S E    C P V
34113300 - Quatre-quatre 
34114000 - Véhicules à usage spécial 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR