01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/01/2011
Date de péremption : 24/01/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Réactifs de laboratoire

2011/S 1-000081 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr WÂ. BiegaÄskiego w Áodzi, ul.
Kniaziewicza 1/5, Sekcja ds. ZamówieÄ Publicznych, attn: Elübieta
Ogrodowczyk, POLOGNE-91-347Áódú. Tel. +48 422516166. E-mail:
zampubliczne@bieganski.com.pl. Fax +48 422516166.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 14.12.2010, 2010/S
242-369904)
Au lieu de:
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych: 20.1.2011
(9:30)
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 20.1.2011 (9:30)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 20.1.2011 (10:00)
Lire:
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych: 24.1.2011
(9:30)
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 24.1.2011 (9:30)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 24.1.2011 (10:00)
Autres informations complémentaires
Zmiany zostaÂy wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
 
 
C L A S S E    C P V
33696500 - Réactifs de laboratoire 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR