01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/09/2010
Date de péremption : 29/09/2010
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Réactifs de laboratoire , Analyseurs , Verrerie de laboratoire , Pipettes de laboratoire et accessoires

2010/S 175-266426 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Samodzielny Publiczny ZakÂad Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital
Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Áodzi
' Centralny Szpital Weteranów, ul. ûeromskiego 113, SPZOZ USK im. WAM w
Áodzi CSW, kompleks szpitalny, ul. Sterlinga 1/3, 91-425 Áódú, attn: mgr
Iwona Nowacka-KoziÄska, POLOGNE-90-549Áódú. Tel. +48 426644343. E-mail:
zp@skwam.lodz.pl. Fax +48 426365396.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 18.8.2010, 2010/S
159-245814)
Au lieu de:
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu 23.9.2010 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert 23.9.2010 (10:30)
Lire:
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu 29.9.2010 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert 29.9.2010 (10:30)
Autres informations complémentaires
Zmiany zostaÂy wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
 
 
C L A S S E    C P V
33696500 - Réactifs de laboratoire 
33793000 - Verrerie de laboratoire 
38434000 - Analyseurs 
38437000 - Pipettes de laboratoire et accessoires 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR