01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/07/2009
Date de péremption : 17/08/2009
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Réfrigérateurs, Fours à micro-ondes, Matériel de réfrigération et de ventilation

2009/S 130-188822 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
P.P.U.P. "Poczta Polska" Centrum Infrastruktury Oddzia Regionalny w
Rzeszowie, ul. Asnyka 9, attn: Dariusz Zajdel, PL-35-959 Rzeszów. Tel. +48
178538545. E-mail: Dariusz.Zajdel@krakow.poczta-polska.pl. Fax +48
178533704.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne,
   7. 7.2009, 2009/S
127-185294)
Objet: CPV: 39711130, 39711362, 42500000.
Réfrigérateurs.
Fours à micro-ondes.
Matériel de réfrigération et de ventilation.
Au lieu de: II.1.1) Przedmiot zamówienia:
Dostawa radiomagnetofonów, chÂodziarki, kuchenek mikrofalowych i
klimatyzatorów dla potrzeb jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej OR
Rzeszów.
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
Przedmiot zamówienia swym zakresem obejmuje dostaw™ radiomagnetofonów,
chÂodziarki, kuchenek mikrofalowych i klimatyzatorów zgodnie z
zaÂ…cznikiem 1A do SIWZ.
II.1.6) Wspólny sÂownik (CPV):
32344210, 39711130, 39711362, 42500000
II.2.1) CaÂkowita wielkoÛ‡ lub zakres (w tymwszystkie cz™Ûci i opcje,
jeüeli dotyczy):
Dla caÂego Przedsi™biorstwa: pow 206 000 EUR i nie przekraczaj…cej 10
000,00 EUR. Dla przedmiotowego zamównienia: 12 300,00 PLN netto.
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeüeli dotyczy):
Zamawiaj…cy ü…da wniesienia wadium w wysokoÛci: 300,00 PLN (sÂownie
trzysta zÂotych 00/100) na zasadach okreÛlonych w SIWZ. Zamawiaj…cy nie
b™dzie ü…da wniesienia zabezpieczenia naleüytego wykonania umowy.
III.2.2) ZdolnoÛ‡ ekonomiczna i finansowa:

   3.  W celu potwierdzenia warunku znajdowania si™ przez wykonawc™ w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniaj…cej wykonanie zamówienia, zamawiaj…cy
ü…da nast™puj…cych dokumentów:
1) informacji banku lub SpóÂdzielczej Kasy Oszcz™dnoÛciowo-Kredytowej, w
których wykonawca posiada rachunek, potwierdzaj…cej wysokoÛ‡ posiadanych
Ûrodków finansowych lub zdolnoÛ‡ kredytow… wykonawcy, wystawionej nie
wczeÛniej niü 3 miesi…ce przed upÂywem terminu skÂadania ofert.
Zamawiaj…cy uzna ww. warunek za speÂniony, jeüeli Wykonawca ubiegaj…cy si™
o udzielenie zamówienia wykaüe si™ posiadaniem Ûrodków finansowych lub
zdolnoÛci kredytowej w wysokoÛci nie mniejszej jak: 1 500,00 PLN (sÂownie:
tysi…c pi™‡set zÂotych 00/100).
III.2.3) ZdolnoÛ‡ techniczna:

   2.  W celu potwierdzenia warunku posiadania przez wykonawc™ niezb™dnej
wiedzy i doÛwiadczenia oraz dysponowania potencjaÂem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiaj…cy ü…da nast™puj…cych
dokumentów:
1) wykazu wykonanych, a w przypadku ÛwiadczeÄ okresowych lub ci…gÂych
równieü wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem
wszcz™cia post™powania o udzielenie zamówienia, a jeüeli okres prowadzenia
dziaÂalnoÛci jest krótszy ' w tym okresie, odpowiadaj…cych swoim rodzajem
i wartoÛci… dostawom stanowi…cym przedmiot zamówienia, z podaniem ich
wartoÛci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz zaÂ…czenia dokumentów
potwierdzaj…cych, üe te dostawy zostaÂy wykonane naleüycie;
Zamawiaj…cy uzna ww. warunek za speÂniony, jeüeli Wykonawca ubiegaj…cy si™
o udzielenie zamówienia wykaüe si™ zrealizowaniem co najmniej 1 dostawy
odpowiadaj…cej swoim rodzajem dostawie stanowi…cej przedmiot zamówienia
(dostawa sprz™tu RTV i AGD), na wartoÛ‡ nie mniejsz… niü: 15 000,00 PLN
brutto (sÂownie brutto: pi™tnaÛcie tysi™cy 00/100) wraz z zaÂ…czeniem
dokumentów potwierdzaj…cych naleüyte wykonanie dostaw (np. referencje lub
protokoÂy bezusterkowych realizacji dostaw, z których wynika‡ musi, üe
dostawy zrealizowane zostaÂy naleüycie).
Lire: II.1.1) Przedmiot zamówienia:
Dostawa chÂodziarki, kuchenek mikrofalowych i klimatyzatorów dla potrzeb
jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej OR Rzeszów.
SII.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
Przedmiot zamówienia swym zakresem obejmuje dostaw™ chÂodziarki, kuchenek
mikrofalowych i klimatyzatorów zgodnie z zaÂ…cznikiem 1A do SIWZ.
II.1.6) Wspólny sÂownik (CPV):
39711130, 39711362, 42500000
II.2.1) CaÂkowita wielkoÛ‡ lub zakres (w tymwszystkie cz™Ûci i opcje,
jeüeli dotyczy):
Dla caÂego Przedsi™biorstwa: pow 206 000 EUR i nie przekraczaj…cej 10
000,00 EUR. Dla przedmiotowego zamównienia: 9 800,00 netto.
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeüeli dotyczy):
Zamawiaj…cy ü…da wniesienia wadium w wysokoÛci: 200,00 PLN (sÂownie
dwieÛcie zÂotych 00/100) na zasadach okreÛlonych w SIWZ. Zamawiaj…cy nie
b™dzie ü…da wniesienia zabezpieczenia naleüytego wykonania umowy.
III.2.2) ZdolnoÛ‡ ekonomiczna i finansowa:

   3.  W celu potwierdzenia warunku znajdowania si™ przez wykonawc™ w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniaj…cej wykonanie zamówienia, zamawiaj…cy
ü…da nast™puj…cych dokumentów:
1) informacji banku lub SpóÂdzielczej Kasy Oszcz™dnoÛciowo-Kredytowej, w
których wykonawca posiada rachunek, potwierdzaj…cej wysokoÛ‡ posiadanych
Ûrodków finansowych lub zdolnoÛ‡ kredytow… wykonawcy, wystawionej nie
wczeÛniej niü 3 miesi…ce przed upÂywem terminu skÂadania ofert.
Zamawiaj…cy uzna ww. warunek za speÂniony, jeüeli Wykonawca ubiegaj…cy si™
o udzielenie zamówienia wykaüe si™ posiadaniem Ûrodków finansowych lub
zdolnoÛci kredytowej w wysokoÛci nie mniejszej jak : 1 000,00 PLN
(sÂownie: jeden tysi…c zÂotych 00/100).
III.2.3) ZdolnoÛ‡ techniczna:

   2.  W celu potwierdzenia warunku posiadania przez wykonawc™ niezb™dnej
wiedzy i doÛwiadczenia oraz dysponowania potencjaÂem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiaj…cy ü…da nast™puj…cych
dokumentów:
1) wykazu wykonanych, a w przypadku ÛwiadczeÄ okresowych lub ci…gÂych
równieü wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem
wszcz™cia post™powania o udzielenie zamówienia, a jeüeli okres prowadzenia
dziaÂalnoÛci jest krótszy ' w tym okresie, odpowiadaj…cych swoim rodzajem
i wartoÛci… dostawom stanowi…cym przedmiot zamówienia, z podaniem ich
wartoÛci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz zaÂ…czenia dokumentów
potwierdzaj…cych, üe te dostawy zostaÂy wykonane naleüycie;
Zamawiaj…cy uzna ww. warunek za speÂniony, jeüeli Wykonawca ubiegaj…cy si™
o udzielenie zamówienia wykaüe si™ zrealizowaniem co najmniej 1 dostawy
odpowiadaj…cej swoim rodzajem dostawie stanowi…cej przedmiot zamówienia
(dostawa sprz™tu RTV i AGD), na wartoÛ‡ nie mniejsz… niü: 11 000,00 PLN
brutto (sÂownie brutto: jedenaÛcie tysi™cy 00/100) wraz z zaÂ…czeniem
dokumentów potwierdzaj…cych naleüyte wykonanie dostaw (np. referencje lub
protokoÂy bezusterkowych realizacji dostaw, z których wynika‡ musi, üe
dostawy zrealizowane zostaÂy naleüycie).
 
 
C L A S S E    C P V
39711130 - Réfrigérateurs 
39711362 - Fours à micro-ondes 
42500000 - Matériel de réfrigération et de ventilation 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR