01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/06/2009
Date de péremption : 21/07/2009
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Réseaux

2009/S 120-174044 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Centrum Ratownictwa Gliwice, ul. BolesÂawa ÚmiaÂego 2B, attn: Grzegorz
Nitkiewicz, PL-44-121 Gliwice. Tel. +48 323019815. E-mail:
g.nitkiewicz@poczta.crg.gliwice.pl. Fax +48 323019814.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 11.6.2009, 2009/S
110-158985)
Objet: CPV: 32400000.
Réseaux.
Au lieu de: III.1.1)
1) Zamawiaj…cy wymaga wniesienia wadium przez wykonawc™ w wysokoÛci 200
000,00 PLN (sÂownie: dwieÛcie tysi™cy zÂotych i 0 groszy)
II.1.5)
- wykonaniem gÂównego stanowiska - zarz…dzania i monitoringu obrazu z
kamer, systemu nadzoru nad skrzyüowaniami, zarz…dzania sieci… WiMAX
802.16d/e, sieci… szkieletow… oraz systemami informatycznymi. -
kompleksowym wykonaniem serwerowni w dwupoziomowej komorze ekranuj…cej
wraz z podÂog… technologiczn…. Komora ekranuj…ca musi zosta‡ zabudowana w
pomieszczeniu na drugiej kondygnacji wieüy zegarowej - budynek 3 przy ul.
Bojkowskiej 37, 44-100 Gliwice.
III.2.2)
'- informacj™ banku lub spóÂdzielczej kasy oszcz™dnoÛciowo-kredytowej, w
którym wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzaj…cej wysokoÛ‡
posiadanych Ûrodków finansowych lub zdolnoÛ‡ kredytow… wykonawcy,
wystawion… nie wczeÛniej niü 3 miesi…ce przed upÂywem terminu skÂadania
ofert,
III.2.3)
Niezb™dna wiedza i doÛwiadczenie:
Wykonawca musi wykaza‡, üe w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszcz™cia
post™powania o udzielenie zamówienia, a jeüeli okres prowadzenia
dziaÂalnoÛci jest krótszy - w tym okresie wykona naleüycie:
- co najmniej jeden system monitoringu wizyjnego dziaÂaj…cy w jednym
systemie zarz…dzania z wdroüeniem nie mniej niü 110 kamer - monitoring
miasta lub monitoring na obiektach np. wojskowych, lotniskach, dworcach,
stadionach, w bankach itp., o wartoÛci nie mniejszej niü 2 000 000 PLN
brutto (sÂownie: dwa miliony zÂotych brutto),
- co najmniej jeden system monitoringu wizyjnego z wdroüeniem nie mniej
niü 50 kamer zewn™trznych - monitoring miasta lub monitoring na obiektach
np. wojskowych, lotniskach, dworcach, stadionach, w bankach itp., o
wartoÛci nie mniejszej niü 1 000 000 PLN brutto (sÂownie: jeden milion
zÂotych brutto),
- co najmniej jedno zamówienie polegaj…ce na wdroüeniu systemu: instalacji
telewizji przemysÂowej o wartoÛci nie mniejszej niü 30 000 PLN brutto
(sÂownie: trzydzieÛci tysi™cy zÂotych brutto),
- co najmniej jedno zamówienie polegaj…ce na wdroüeniu systemu: instalacji
antywÂamaniowej w klasie SA4 o wartoÛci nie mniejszej niü 5 000 PLN brutto
(sÂownie: pi™‡ tysi™cy zÂotych brutto),
- co najmniej jedno zamówienie polegaj…ce na wdroüeniu systemu: instalacji
wczesnego wykrywania poüaru o wartoÛci nie mniejszej niü 15 000 PLN brutto
(sÂownie: pi™tnaÛcie tysi™cy zÂotych brutto),
- co najmniej jedno zamówienie polegaj…ce na wdroüeniu: zintegrowanego
systemu zarz…dzania bezpieczeÄstwem o wartoÛci nie mniejszej niü 30 000
PLN brutto (sÂownie: trzydzieÛci tysi™cy zÂotych brutto).
IV.3.3) 20.7.2009 (08:00)
IV.3.4) 20.7.2009 (08:00)
IV.3.8) 20.7.2009 (08:15)
Lire: III.1.1)
1) Zamawiaj…cy wymaga wniesienia wadium przez Wykonawc™ w wysokoÛci 170
000,00 PLN (sÂownie: sto siedemdziesi…t tysi™cy zÂotych i 0 groszy)
II.1.5)
- wykonaniem gÂównego stanowiska - zarz…dzania i monitoringu obrazu z
kamer, systemu nadzoru nad skrzyüowaniami, zarz…dzania sieci… WiMAX
802.16d/e, sieci… szkieletow… oraz systemami informatycznymi,
- kompleksowym wykonaniem serwerowni w dwupoziomowej komorze ekranuj…cej
wraz z podÂog… technologiczn…. Komora ekranuj…ca musi zosta‡ zabudowana w
pomieszczeniu na drugiej kondygnacji wieüy zegarowej - budynek 3 przy ul.
Bojkowskiej 37, 44-100 Gliwice.
III.2.2)
'- informacj™ banku lub spóÂdzielczej kasy oszcz™dnoÛciowo-kredytowej, w
którym wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzaj…cej wysokoÛ‡
posiadanych Ûrodków finansowych lub zdolnoÛ‡ kredytow… wykonawcy, na kwot™
nie mniejsz… niü 4 000 000,00 PLN, wystawion… nie wczeÛniej niü 3 miesi…ce
przed upÂywem terminu skÂadania ofert,
III.2.3)
Posiadanie niezb™dnej wiedzy i doÛwiadczenia:
Za speÂnienie powyüszego warunku Zamawiaj…cy uzna stan, z którego wynika‡
b™dzie üe:
Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszcz™cia post™powania o
udzielenie zamówienia, a jeüeli okres prowadzenia dziaÂalnoÛci jest
krótszy - w tym okresie wykona naleüycie:
- co najmniej jeden system monitoringu wizyjnego dziaÂaj…cy w jednym
systemie zarz…dzania z wdroüeniem nie mniej niü 50 kamer - monitoring
miasta lub monitoring na obiektach wojskowych lub lotniskach lub dworcach
lub stadionach lub w bankach, o wartoÛci nie mniejszej niü 1 000 000,00 zÂ
brutto (sÂownie: jeden milion zÂotych brutto),
- co najmniej jeden system monitoringu wizyjnego z wdroüeniem nie mniej
niü 50 kamer zewn™trznych - monitoring miasta lub monitoring na obiektach
wojskowych lub lotniskach lub dworcach lub stadionach lub w bankach, o
wartoÛci nie mniejszej niü 1000 000,00 z brutto (sÂownie: jeden milion
zÂotych brutto),
- co najmniej dwie realizacje polegaj…ce na dostawie i uruchomieniu linku
radiowego (radiolinii) w tym co najmniej jedna z radiolinii o
przepÂywnoÛci powyüej 50 Mb/s, o wartoÛci nie mniejszej niü 70 000,00 PLN
brutto kaüda (sÂownie: siedemdziesi…t tysi™cy zÂotych brutto),
- co najmniej jedna realizacja polegaj…ca na dostawie i wykonaniu systemu
WiMAX w iloÛci minimum jednej stacji bazowej czterosektorowej z minimum 50
terminalami, o wartoÛci nie mniejszej niü 300 000,00 PLN brutto (sÂownie:
trzysta tysi™cy zÂotych brutto),
- co najmniej jedna realizacja polegaj…ca na dostawie i wykonaniu systemu
zarz…dzania tysi…cem kamer, o wartoÛci nie mniejszej niü 150 000,00 PLN
brutto (sÂownie: sto pi™‡dziesi…t tysi™cy zÂotych brutto),
- co najmniej jedna realizacja polegaj…ca na dostawie i wykonaniu systemu
sterowania ruchem (sygnalizacja Ûwietlna), o wartoÛci nie mniejszej niü
200 000,00 PLN brutto (sÂownie: dwieÛcie tysi™cy zÂotych brutto),
- co najmniej jedno zamówienie polegaj…ce na dostawie i wdroüeniu systemu
instalacji telewizji przemysÂowej o wartoÛci nie mniejszej niü 30 000 PLN
brutto (sÂownie: trzydzieÛci tysi™cy zÂotych brutto),
- co najmniej jedno zamówienie polegaj…ce na dostawie i wdroüeniu systemu
instalacji antywÂamaniowej w klasie SA4, o wartoÛci nie mniejszej niü 5
000 PLN brutto (sÂownie: pi™‡ tysi™cy zÂotych brutto),
- co najmniej jedno zamówienie polegaj…ce na dostawie i wdroüeniu systemu
instalacji wczesnego wykrywania poüaru, o wartoÛci nie mniejszej niü 15
000 PLN brutto (sÂownie: pi™tnaÛcie tysi™cy zÂotych brutto),
- co najmniej jedno zamówienie polegaj…ce na dostawie i wdroüeniu
zintegrowanego systemu zarz…dzania bezpieczeÄstwem, o wartoÛci nie
mniejszej niü 30 000 PLN brutto (sÂownie: trzydzieÛci tysi™cy zÂotych
brutto).
IV.3.3) 21.7.2009 (08:00)
IV.3.4) 21.7.2009 (08:00)
IV.3.8) 21.7.2009 (08:15)
 
 
C L A S S E    C P V
32400000 - Réseaux 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR