Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti: Services de campagne publicitaire

2021/S 201-524750  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/10/2021 S201 Roumanie-Bucure?ti: Services de campagne publicitaire 2021/S 201-524750 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: AGENTIA NATIONALA PENTRU EGALITATEA DE SANSE INTRE FEMEI SI BARBATI Numéro national d'identification: 33160563 Adresse postale: Strada: Int.Camil Petrescu, nr. 5 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011032 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Esanu Ionela Courriel: rely.nedelcu@anes.gov.ro Téléphone: +40 213130059 Fax: +40 213672406 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.anes.gov.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Achizi?ie de servicii in vederea implement?rii unei campanii na?ionale de prevenire a violen?ei domestrice ?i a violen?ei împotriva femeilor în cadrul proiectului: "Sprijin pentru implementarea Conven?iei de la Istanbul în România" Numéro de référence: 278/25.01.2021
II.1.2) Code CPV principal 79341400 Services de campagne publicitaire
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Se urm?re?te realizarea ?i implementarea unei campanii na?ionale de: - informare ?i sensibilizare a elevilor, studen?ilor ?i cadrelor didactice cu privire la efectele negative ale stereotipurilor de gen, cu accent pe violen?a bazat pe gen - de informare cu privire la stereotipurile de gen ?i cre?terea gradului de con?tientizare a perspectivei societ??ii române?ti asupra problemelor femeilor rome. - de sondarea a opiniei publice in vederea monitoriz?rii Campaniei Na?ionale de informare privind stereotipurile de gen ?i cre?terea gradului de con?tientizare privind perspectiva societ??ii române?ti asupra problemelor femeilor rome"Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 828 000.00 RON
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Servicii de sondarea a opiniei publice in vederea monitoriz?rii campaniei na?ionale de informare privind stereotipurile de gen ?i cre?terea gradului de con?tientizare privind perspectiva societ??ii române?ti asupra problemelor femeilor rome
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79320000 Services de sondages d'opinion
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Conform specifica?iilor din caietul de sarcini
II.2.4) Description des prestations:
Achizi?ionarea de servicii de cercetare sociologic a popula?iei pe un e?antion reprezentativ la nivel na?ional, cu scopul de a identifica pe de-o parte rezultatele campaniei na?ionale de informare pentru cre?terea gradului de sensibilizare a comunit??ilor locale, cu privire la problematica violen?ei de gen, cu prec?dere pentru combaterea stereotipurilor de gen ?i pentru schimbarea atitudinii în ceea ce prive?te femeile de etnie rom?, ?i pe de alta parte pentru a populariza rezultatele ?i impactului acesteia. Sondajul de opinie se va organiza la nivel na?ional pentru popula?ia adult (+18 ani) a României.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Factorul de evaluare abordarea propus pentru prestarea serviciilor va fi apreciat în func?ie de calificativul "foarte bine/ bine/acceptabil". / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Factorul experien?a similar a personalului concretizat în num?rul de sondaje cantitative de complexitate similar în care au îndeplint activit??i similare ca cele pe care urmeaz s le îndeplineasc în viitorul contract / Pondération: 40 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Sprijin pentru implementarea Conven?iei de la Istanbul în România" Contract de finan?are: 16/61710/2018/29.01.2019 - MECANISMUL FINANCIAR NORVEGIAN - Programul Justi?ie 2014-2020
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
"Campanie Na?ional de informare ?i sensibilizare a elevilor, studen?ilor ?i cadrelor didactice cu privire la efectele negative ale stereotipurilor de gen, cu accent pe violen?a bazat pe gen"
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79342200 Services de promotion 79823000 Services d'impression et de livraison
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Conform specifica?iilor din caietul de sarcini
II.2.4) Description des prestations:
Obiectul contractului const în organizarea campaniei na?ionale de informare ?i sensibilizare a elevilor, studen?ilor ?i cadrelor didactice cu privire la efectele negative ale stereotipurilor de gen, cu accent pe violen?a bazat pe gen. Activit??i cuprinse în contract:
   1.  Asigurarea unei echipe de 4 exper?i pentru realizarea ?i implementarea campaniei de informare ?i sensibilizare a 10.000 de elevi, studen?i ?i cadrelor didactice cu privire la efectele negative ale stereotipurilor de gen, cu accent pe violen?a bazat pe gen în unit??i ?colare ?i universit??i
   2.  Organizarea a 4 dezbateri na?ionale
   3.  Elaborarea materialelor promo?ionale
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Factorul de evaluare abordarea propus pentru prestarea serviciilor va fi apreciat în func?ie de calificativul "foarte bine/ bine/acceptabil". / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Factorul experien?a similar a personalului concretizat în num?rul de proiecte/campanii de complexitate similar în care au îndeplint activit??i similare ca cele pe care urmeaz s le îndeplineasc în viitorul contract / Pondération: 40 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Sprijin pentru implementarea Conven?iei de la Istanbul în România" Contract de finan?are: 16/61710/2018/29.01.2019 - MECANISMUL FINANCIAR NORVEGIAN - Programul Justi?ie 2014-2020
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Campanie national de informare cu privire la stereotipurile de gen ?i cre?terea gradului de con?tientizare a perspectivei societ??ii române?ti asupra problemelor femeilor rome
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79341400 Services de campagne publicitaire 79823000 Services d'impression et de livraison 79951000 Services d'organisation de séminaires
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Conform specifica?iilor din caietul de sarcini
II.2.4) Description des prestations:
Obiectul contractului const în organizarea campaniei na?ionale de informare cu privire la stereotipurile de gen ?i cre?terea gradului de con?tientizare a perspectivei societ??ii române?ti asupra problemelor femeilor rome. Activit??ile cuprinse în contract:
   1.  Asigurarea unei echipe de 4 exper?i pentru realizarea ?i implementarea campanii na?ionale de informare ?i sensibilizare la nivelul comunit??ilor locale, cu privire la problematica violen?ei de gen, cu prec?dere pentru combaterea stereotipurilor de gen ?i pentru schimbarea atitudinii în ceea ce prive?te femeile de etnie rom - grup tinta 20.000 de persoane (femei de etnie rom?, reprezentan?i ai comunit??ilor locale ale etniei rome, reprezentan?i ai autorit??ilor locale ?i profesionisti cu responsabilit??i in ceea ce prive?te abordarea problemelor comunit??ii de etnie roma) la nivel na?ional.
   2.  Elaborarea ?i implementarea campaniei na?ionale media (radio ?i televiziune) pentru sensibilizarea fa? de discriminarea femeilor rome
   3.  Organizarea a 4 dezbateri na?ionale, axate pe sensibilizarea reprezentan?ilor autorit??ilor publice care se ocup de problemele femeilor rome la nivel regional
   4.  Organizarea a 21 de seminarii la nivel jude?ean axate pe prevenirea violen?ei domestice ?i a m?surilor de protec?ie pentru femeile rome, noile prevederi legale na?ionale din cadrul Conven?iei de la Istanbul
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Factorul de evaluare Num?rul de spoturi radio difuzate suplimentar Va fi apreciat în func?ie de num?rul de spoturi radio difuzate suplimentar fa? de cele solicitate în caietul de sarcini / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: Factorul de evaluare Num?rul de spoturi TV difuzate suplimentar Va fi apreciat în func?ie de num?rul de spoturi TV difuzate suplimentar fa? de cele solicitate în caietul de sarcini. / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: Factorul de evaluare abordarea propus pentru prestarea serviciilor va fi apreciat în func?ie de calificativul "foarte bine/ bine/acceptabil". / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Factorul experien?a similar a personalului concretizat în num?rul de proiecte/campanii de complexitate similar în care au îndeplint activit??i similare ca cele pe care urmeaz s le îndeplineasc în viitorul contract / Pondération: 40 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Sprijin pentru implementarea Conven?iei de la Istanbul în România" Contract de finan?are: 16/61710/2018/29.01.2019 - MECANISMUL FINANCIAR NORVEGIAN - Programul Justi?ie 2014-2020
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 034-083809
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 20
Lot nº: 3 Intitulé:
Servicii de sondarea a opiniei publice in vederea monitoriz?rii campaniei na?ionale de informare privind stereotipurile de gen ?i cre?terea gradului de con?tientizare privind perspectiva societ??ii române?ti asupra problemelor femeilor rome
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
27/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Institutul Roman pentru Evaluare si Strategie Numéro national d'identification: RO 26101785 Adresse postale: Strada Calea Turzii, Nr. 150 Ville: Cluj-Napoca Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 454550 Pays: Roumanie Courriel: office@ires.ro Téléphone: +40 364860001 Fax: +40 364860003 Adresse internet: www.ires.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 74 451.26 RON Valeur totale du marché/du lot: 54 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 27
Lot nº: 2 Intitulé:
Campanie national de informare cu privire la stereotipurile de gen ?i cre?terea gradului de con?tientizare a perspectivei societ??ii române?ti asupra problemelor femeilor rome
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
05/10/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SC Avangarde Business Group SRL Numéro national d'identification: 32128882 Adresse postale: Strada MARGELELOR, Nr. 70 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 062304 Pays: Roumanie Courriel: office@group-avangarde.ro Téléphone: +40 212520414 Adresse internet: www.avangardeacademy.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 331 306.09 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 178 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 26
Lot nº: 1 Intitulé:
"Campanie Na?ional de informare ?i sensibilizare a elevilor, studen?ilor ?i cadrelor didactice cu privire la efectele negative ale stereotipurilor de gen, cu accent pe violen?a bazat pe gen"
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
05/10/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SC Avangarde Business Group SRL Numéro national d'identification: 32128882 Adresse postale: Strada MARGELELOR, Nr. 70 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 062304 Pays: Roumanie Courriel: office@group-avangarde.ro Téléphone: +40 212520414 Adresse internet: www.avangardeacademy.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 028 994.79 RON Valeur totale du marché/du lot: 596 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
12/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
79320000 - Services de sondages d'opinion 
79341400 - Services de campagne publicitaire 
79342200 - Services de promotion 
79823000 - Services d'impression et de livraison 
79951000 - Services d'organisation de séminaires