Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui

2021/S 201-524624  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/10/2021 S201 Roumanie-Bucure?ti: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 2021/S 201-524624 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA Numéro national d'identification: 16031712 Adresse postale: Strada: Apolodor, nr. 17 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 050741 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Dan Andrei Pavel, Mihai Marin Courriel: dana.vulpasu@anaf.ro Téléphone: +40 213872370 / +40 213871383 Fax: +40 213102051 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.anaf.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office national(e) ou fédéral(e)
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Servicii de dezvoltare software, integrare, instruire ?i consultan? privind sistemul informatic de monitorizare a tranzac?iilor intracomunitare de bunuri (SIMTIC) ?i pentru elaborarea procedurii de monitorizare a tranzac?iilor intracomunitare de bunuri", cod SIPOCA 702 Numéro de référence: 16031712/2020/702/3
II.1.2) Code CPV principal 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Servicii de dezvoltare software, integrare, instruire ?i consultan? privind sistemul informatic de monitorizare a tranzac?iilor intracomunitare de bunuri (SIMTIC) ?i pentru elaborarea procedurii de monitorizare a tranzac?iilor intracomunitare de bunuri si servicii: realizarea de servicii de analiz?, design, dezvoltare, integrare, testare, implementare, între?inere corectiv?, adaptiv ?i evolutiv a sistemului, instruire în utilizarea software ?i consulan? privind elaborarea procedurii de monitorizare a tranzac?iilor intracomunitare de bunuri. Achizitia desfasurata in cadrul proiectului i?i propune s r?spund la nevoia identificat prin implementarea unei proceduri specifice de monitorizare a tranzac?iilor intracomunitare de bunuri ?i a unui sistem informatic dedicat, care s creasc volumul datelor culese în prezent în punctele de trecere a frontierei de stat comune cu statele membre U.E. ?i totodat s reduc interac?iunea dintre reprezentan?ii mediului de afaceri ?i organele de control ANAF, conducând la eficientizarea activit??ii în domeniul controlului tranzac?iilor intracomunitare. Proiectul va aduce elemente noi, inclusiv o abordare nou?, original?, ?i va r?spunde la nevoile identificate în domeniul tranzac?iilor intracomunitare de bunuri, respectiv lipsa accesului în timp real la date complete, cu un grad ridicat de acurate?e, prin dezvoltarea ?i implementarea unui sistem informatic opera?ional care s permit gestionarea datelor culese prin modulul informatic pus la dispozi?ia mediului de afaceri. Sistemul informatic dezvoltat prin proiect trebuie s fie un sistem compatibil, interoperabil, interschimbabil ?i interconectabil, s aib proprietatea de a gestiona, prelucra ?i analiza datele introduse. De asemenea, este necesar securizarea corespunzatoare atât a datelor introduse în sistem, cât ?i a informa?iilor ob?inute în urma prelucrarii ?i a analizei, având în vedere importan?a acestor informa?ii pentru organele fiscale cu atribu?ii de control. Caracterul inovativ al proiectului va consta în accesarea sistemului informatic dedicat de c?tre to?i operatorii economici ce desf??oar tranzac?ii intracomunitare pentru a introduce în sistem informa?ii referitoare la tranzac?iile efectuate, urmând ca verificarea conformit??ii datelor furnizate s fie realizat în punctele de trecere a frontierei de stat cu ajutorul camerelor de luat vederi. Proiectul urm?reste reducerea timpilor de a?teptare în punctele de trecere a frontierei de stat comune cu statele membre UE ?i, implicit, reducerea disconfortului creat transportatorilor bunurilor intracomunitare prin aplicarea actualei metode de monitorizare, ce presupune oprirea mijloacelor de transport marf?, scanarea ?i înregistrarea documentelor de transport într-o aplica?ie informatic dedicat?. Implementarea proiectului vizeaz întreg teritoriul na?ional, beneficiarii datelor culese prin intermediul proiectului fiind ?i factorii de decizie din structurile ANAF care vor dispune mai rapid de informa?ii corecte ?i complete care s?-i sprijine la fundamentarea deciziilor. Simplificarea procedurilor administrative aplicabile transportatorilor de bunuri intracomunitare va conduce la reducerea birocra?iei, cre?terea gradului de satisfac?ie al ceta?enilor ?i îmbunat??irea imaginii publice a ANAF. Rezultatele asumate prin contractul de finan?are, ?i care fac obiectul prezentei achizitii, sunt: Rezultat
   1.  Procedur de monitorizare a tranzac?iilor intracomunitare de bunuri, îmbun?t??it?. Rezultat
   2.  Sistem informatic opera?ional care s permit gestionarea datelor culese prin aplica?ia informatic destinat monitoriz?rii tranzac?iilor intracomunitare de bunuri Rezultat
   4.  Cuno?tin?e ?i abilit??i ale personalului din cadrul Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscal - Direc?ia General Antifraud Fiscal îmbun?t??ite, prin derularea unor sesiuni de instruire organizate în domeniul tranzac?iilor intracomunitare.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 928 684.89 RON
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
sediul autoritatii contractante
II.2.4) Description des prestations:
a)Servicii de consultan? privind sistemele informatice pentru: -Analiza sistemului informatic actual ?i a necesarului tehnologic, --Analiza cerin?elor SIMTIC, - Managementul proiectului. b)Servicii de consultan? privind elaborarea procedurii de monitorizare a tranzac?iilor intracomunitare de bunuri c)Servicii de formare (instruire în utilizarea solu?iei informatice): -Destinate utilizatorilor interni (60 de anagaja?i ANAF in domeniul antifraud?); -Destinate administratorilor ?i dezvoltatorilor MFP-CNIF(10 persoane din cadrul CNIF, speciali?ti în dezvoltare TI privind utilizarea sistemului) d)Servicii de dezvoltare software, respectiv proiectare, dezvoltare, testare ?i implementare în produc?ie. e)Servicii de între?inere corectiv?, adaptiv ?i evolutiv a sistemului SIMTIC.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Expert cheie 1: Manager de proiect / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Expert cheie 3: Analist Business / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: Expert cheie 5: Arhitect baze de date / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: Expert cheie 4: Coordonator Testare/Tester / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: Expert cheie 2: Arhitect de Sistem / Coordonator Tehnic / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: Planificarea eficient ?i eficace a resurselor umane implicate ?i a activit??ilor proiectului, în raport cu necesitatea atingerii rezultatelor proiectului si respectarea termenelor indicate / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului - Aprecierea aspectelor metodologice propuse pentru îndeplinirea cerin?elor caietului de sarcini ?i atingerea rezultatelor proiectului - pondere 15%, punctaj maxim 15 puncte / Pondération: 15 Critère de qualité - Nom: Expert cheie 6: Expert elaborare proceduri / Pondération: 5 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
" Îmbun?t??irea sistemului de monitorizare a tranzac?iilor intracomunitare", cod SIPOCA 702.
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 249-621112
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: A_APS 12610 Intitulé:
Contract de prestare servicii
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/10/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SC ENTERPRISE CONCEPT SRL Numéro national d'identification: RO18092333 Adresse postale: Strada Siriului, Nr. 42-46 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011207 Pays: Roumanie Courriel: office@enterprise-concept.com Téléphone: +40 749682004 Adresse internet: http://www.enterprise-concept.com/
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 520 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 928 684.89 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui