Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 25/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Buz?u: Appareils de projection

2021/S 179-465415  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Roumanie-Buz?u: Appareils de projection 2021/S 179-465415 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Consiliul Judetean Buzau NumÈro national d'identification: 3662495 Adresse postale: Strada: B?lcescu Nicolae, nr. 48 Ville: Buzau Code NUTS: RO222 Buz?u Code postal: 120260 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Carolic Alexandru Dinu Courriel: cjbuzau@cjbuzau.ro TÈlÈphone: +40 238414112 Fax: +40 238725507 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.cjbuzau.ro/ Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100127557 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Achizitie de Aparate de proiectie si aparate audio si video de inregistrare si redare aferente proiectului ìRestaurarea, conservarea ?i modernizarea imobilului situat Ón municipiul Buz?u, B-dul Nicolae B?lcescu nr. 40, Ón vederea Ónfiin??rii Centrului muzeal I.C. Br?tianuî COD SMIS 116513 NumÈro de rÈfÈrence: CJ-CMB-P2
II.1.2) Code CPV principal 38652100 Appareils de projection
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Obiectul contractului il constituie furnizarea componentelor de proiectie, audio si video de inregistrare si redare, conform caietului de sarcini si a fiselor tehnice anexate. Numar zile p'n la care se pot solicita clarific?ri Ónainte de data limit de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 zile (Ónainte de data limit de depunere a ofertelor/candidaturilor). Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 11 zile.
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 289 982.60 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour nombre maximal de lots: 2 Nombre maximal de lots pouvant Ítre attribuÈs un soumissionnaire: 2
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Aparate de proiectie
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38652100 Appareils de projection
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO222 Buz?u Lieu principal d'exÈcution:
Centrului muzeal I.C. Br?tianu situat Ón municipiul Buz?u, B-dul Nicolae B?lcescu nr. 40
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Videoproiector - 3 buc
   2.  Videoproiector- 1 buc
   3.  Videoproiector- 3 buc
   4.  Ecran de proiectie 1860x1400- 3 buc
   5.  Ecran de proiectie 3000x2200- 3 buc
   6.  Ecran de proiectie electric 6000x4500- 1 buc
   7.  Sistem conferinta si videoproiectie- 1 buc
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 184 519.00 RON
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 30 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Programul Opera?ional Regional 2014-2020, Axa prioritar 5 ñ Imbun?t??irea mediului urban ?i conservarea, protec?ia ?i valorificarea durabil a patrimoniului cultural, Prioritatea de investi?ii
   5. 1 ñ Conservarea, protejarea, promovarea ?i dezvoltarea patrimoniului natural ?i cultural.
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Aparate audio si video de inregistrare si redare
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 32330000 Appareils d'enregistrement et de reproduction audio et vidÈo
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO222 Buz?u Lieu principal d'exÈcution:
Centrului muzeal I.C. Br?tianu situat Ón municipiul Buz?u, B-dul Nicolae B?lcescu nr. 40
II.2.4) Description des prestations:
Reflectoare fresnel - 10 buc
   2.  Reflector urmarire- 1 buc
   3.  Interfata digitala pentru lumini- 1 buc
   4.  Consola de lumini clasica - 1 buc
   5.  Sistem de sonorizare- 1 buc
   6.  Proiector tip rivalta - 6 buc
   7.  Filtre de lumini - 4 buc
   8.  Microfoane de captare - 2 buc
   9.  Microfoane de lavaliera - 2 buc 10. Reflector profiler - 4 buc
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 105 463.60 RON
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 30 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Programul Opera?ional Regional 2014-2020, Axa prioritar 5 ñ Imbun?t??irea mediului urban ?i conservarea, protec?ia ?i valorificarea durabil a patrimoniului cultural, Prioritatea de investi?ii
   5. 1 ñ Conservarea, protejarea, promovarea ?i dezvoltarea patrimoniului natural ?i cultural
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Cerin?a nr.1 Ofertan?ii (membrii asocierii, dac este cazul), ter?ii sus?in?tori ?i subcontractan?ii nu trebuie s se reg?seasc Ón situa?iile prev?zute la art.164, art.165, art. 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea de Óndeplinire: Se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor (inclusiv pentru asocia?i/ ter?i sus?in?tori/subcontractan?i, dac este cazul) pentru fiecare lot in parte. Operatorii economici au obliga?ia complet?rii DUAE pentru fiecare lot in parte(inclusiv pentru asocia?i/ter?i sus?in?tori) ca prim dovad a neÓncadr?rii Ón situa?iile de excludere ?i a Óndeplinirii cerin?elor de capacitate (se va consulta Ghidul de utilizare DUAE ofertant publicat de c?tre Agen?ia pentru Agenda Digital a Rom'niei disponbil la adresa: http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/archive/manualandvideo/ 100000161). Nedepunerea DUAE odat cu oferta (inclusiv pentru asociat/ter sus?in?tor/subcontractant, dac este cazul) atrage respingerea acesteia ca inacceptabil?. Documentele justificative care probeaz Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaz a fi prezentate, la solicitarea autorit??ii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc dup aplicarea criteriului de atribuire, astfel: a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor, restan?elor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat) valabile la momentul prezent?rii, conf. art 202 din LG 98/2016; b) cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control Ón cadrul acestuia, a?a cum rezult din certificatul constatator emis de O.N.R.C./actul constitutiv; c) dup caz, documente prin care se demonstreaz faptul ca operatorul economic poate beneficia de derog?rile prev?zute la art.166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice; d) alte documente edificatoare, dup caz. Persoanele juridice/fizice str?ine, ce doresc a participa la procedur?, vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autorit??i competente din ?ar Ón care ace?tia sunt reziden?i, prin care s dovedeasc Óndeplinirea obliga?iilor restante cu privire la plata impozitelor ?i a asigur?rilor sociale, la momentul prezent?rii acestora. OEn cazul Ón care Ón ?ara de origine sau ?ara Ón care este stabilit ofertantul/ter?ul sus?in?tor/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prev?zute mai sus sau respectivele documente nu vizeaz toate situa?iile prev?zute la art.164, art. 165 ?i art. 167 din Legea nr. 98/2016, autoritatea/entitatea contractant are obliga?ia de a accepta o declara?ie pe proprie r?spundere sau, dac Ón ?ara respectiv nu exist prevederi legale referitoare la declara?ia pe propria r?spundere, o declara?ie autentic dat Ón fa?a unui notar, a unei autorit??i administrative sau judiciare sau a unei asocia?ii profesionale care are competen?e Ón acest sens. NOTA: Se vor depune, odat cu DUAE, urm?toarele documente: angajamentul ferm al ter?ului sus?in?tor ?i/sau acordul de asociere, dup caz. OEn conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, odat cu angajamentul de sus?inere, ofertantul/candidatul are obliga?ia s prezinte documente transmise acestuia de c?tre ter?ul/ter?ii sus?in?tor/sus?in?tori, din care s rezulte modul efectiv prin care ter?ul/ter?ii sus?in?tor/sus?in?tori va/vor asigura Óndeplinirea propriului angajament de sus?inere, documente care se vor constitui Ón anexe la respectivul angajament. Cerin?a nr.2 Informa?ii privind evitarea conflictului de interese: - Ofertan?ii ?i ter?ii sus?in?tori nu trebuie s se afle Ón situa?iile prev?zute de dispozi?iile art. 59 ?i 60 din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. In acest sens, se va depune Declara?ie pe propria r?spundere privind inexisten?a conflictului de interese, cu men?ionarea persoanelor care de?in func?ii de decizie Ón cadrul autorit??ii contractante, precum ?i a celor implicate Ón elaborarea documenta?iei de atribuire ?i derularea procedurii, completat Ón conformitate cu FORMULARUL nr.
   3.  Modalitatea prin care poate fi demonstrat Óndeplinirea cerin?ei: Ofertan?ii ?i ter?ii sus?in?tori depun declara?ia privind neÓncadrarea Ón situa?iile poten?ial generatoare de conflict de interese, cu men?ionarea persoanelor care de?in func?ii de decizie Ón cadrul autorit??ii contractante. NOTA: Declara?ia va fi prezentat odat cu DUAE. Persoanele ce de?in func?ii de decizie Ón cadrul Unitatii Administrativ Teritoriale Judetul Buzau Ón ceea ce prive?te organizarea, derularea ?i finalizarea acestei proceduri de atribuire, Ón sensul art. 167 alin. (1) lit. e din Legea nr. 98/2016, sunt urm?toarele: Presedinte: Neagu Petre- Emanoil,Vicepresedinte: Petre Adrian-Robert; Vicepresedinte: Rache Aurelian Felix; Secretarul Judetului: Gavrila Mihai-Laurentiu; Stoica Marcel Alexandru, Administrator public; Consilieri judeteni: Alexandrescu Gabriel-Adrian, Alexandru Ioan Cristian; Baciu Gabriel-Paul, BÓrla Marian, Bogdan Ion, Barbu Valentin, Bu?cu Alexandru, Corcodel Claudiu, Dimitriu Costel, Dragomir Ionu?, Enescu Liviu Adrian, Ghiveciu Adrian-Iulian, Holban Corina-Monica, Iacob Cristina Iuliana, Iuga Ionu Ciprian,Manolache Valentin, M?rg?rit Georgian, Mocanu Viorel, Munteanu ?tef?ni??, Petre Mirela, Piti Cornel, Posea Mircea, Popa Constantin, R'nja Paul-Eugen, Savu Marian, ScÓntei Faustin Doru, Stan Sorin Valeriu, ?tefu Viorel, Zoican Adrian, Vioiu Cristinel Gazdaru Florin Stefan- consilier in cadrul Biroului de achizitii publice si contracte. Cerin?a nr.1. - Documente relevante care s dovedeasc forma de Ónregistrare: Operatorii economici care depun oferta trebuie s dovedeasc o form de Ónregistrare Ón condi?iile legii din ?ara de reziden??, din care s reias c operatorul economic este legal constituit, c nu se afl Ón niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii precum ?i faptul c are capacitatea profesional de a realiza activit??ile care fac obiectul contractului de achizi?ie public?. Obiectul contractului trebuie s aib corespondent Ón codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C. sau de institu?iile abilitate (Ón cazul ofertan?ilor str?ini). Cerin?a se aplic inclusiv pentru subcontractan?i ?i/sau ter?i sus?in?tori care completeaz informa?iile aferente situa?iei lor la nivelul unui DUAE distinct. Modalitatea de Óndeplinire: Ofertantul are obliga?ia de a completa DUAE pentru fiecare lot in parte cu informa?iile necesare pentru demonstrarea capacit??ii de exercitare a activit??ii profesionale (inclusiv pentru asocia?i/ ter?i sus?in?tori/subcontractan?i, dac este cazul). Operatorii economici au obliga?ia complet?rii DUAE pentru fiecare lot in parte (inclusiv pentru asocia?i/ter?i sus?in?tori) ca prim dovad a neÓncadr?rii Ón situa?iile de excludere ?i a Óndeplinirii cerin?elor de capacitate (se va consulta Ghidul de utilizare DUAE ofertant publicat de c?tre Agen?ia pentru Agenda Digital a Rom'niei disponbil la adresa: http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/archive/manualandvideo/ 100000161). Nedepunerea DUAE odat cu oferta (inclusiv pentru asociat/ter sus?in?tor/subcontractant, dac este cazul) atrage respingerea acesteia ca inacceptabil?. Ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evalu?rii ofertelor, la solicitarea ANAP, face dovada: - Capacit??ii de exercitare a activit??ii profesionale (forma de Ónregistrare ?i obiectul de activitate), prin prezentarea certificatului O.N.R.C. sau pentru ofertan?ii str?ini, document echivalent emis Ón ?ara de reziden??, Ón limba Ón care a fost emis, Ónsotit de traducerea autorizat Ón limba rom'n efectuat?. Informa?iile din certificatul O.N.R.C. trebuie s fie reale/actuale la data prezent?rii acestuia. http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/archive/manualandvideo/ http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/archive/manualandvideo/
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Loturile: 1,2Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertan?ii trebuie s demonstreze c Ón ultimii 3 ani (calcula?i p'n la data limit de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare de cel pu?in : pentru lotul nr.1 - 180.000 lei, f?r TVA, pentru lotul nr. 2- 105.000 lei, f?r TVA, f?r a se limita num?rul de contracte/documente prin care se demonstreaz Óndeplinirea cerin?ei minime. Prin produse similare se Ón?elege acele produse care Óndeplinesc Ón mod cumulativ urm?toarele condi?ii:a) sunt destinate unor utiliz?ri identice sau similare;b) fac parte din gama normal de produse care sunt furnizate/comercializate de c?tre operatori economici cu activitate constant Ón sectorul respectiv. De exemplu:
   1.  pentru lotul nr.1, aparate de proiectie sau aparate audio sau aparate video sau aparate de inregistrare si redare.2. pentru lotul nr.2, aparate de proiectie sau aparate audio sau aparate video sau aparate de inregistrare si redare.Cu privire la modul de calcul al perioadei de 3 (trei) ani al experientei similare, daca se decaleaza termenul de depunere al ofertelor, se va extinde corespunz?tor (cu zilele de decalare) si perioada aferenta experientei similare. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Operatorii economici au obliga?ia complet?rii DUAE (inclusiv pentru asocia?i/ter?i sus?in?tori) ca prim dovad a neÓncadr?rii Ón situa?iile de excludere ?i a Óndeplinirii cerin?elor de capacitate (se va consulta Ghidul de utilizare DUAE ofertant publicat de c?tre Agen?ia pentru Agenda Digital a Rom'niei disponbil la adresa: http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/archive/manualandvideo/ 100000161).Documentele care probeaz Óndeplinirea celor asumate/men?ionate prin completarea DUAE, urmeaz s fie prezentate, la solicitarea Autorit??ii Contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe primul loc, dup aplicarea criteriului de atribuire conform art. 196 din Legea nr. 98/02016.Ca dovad a Óndeplinirii cerin?ei obligatorii, ofertantul va prezenta:- contracte;- procesul-verbal de recep?ie sau alte documente din care s reias urm?toarele informa?ii: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada ?i locul livr?rii;- recomand?ri;- alte documente echivalente.Operatorii economici str?ini vor prezenta copii dup orice documente prin care se confirm furnizarea de produse similare, insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Pentru calculul pretului contractelor exprimate Ón alt moned de c't Lei se va folosi cursul stabilit de c?tre p?r?i Ón respectivele contracte (dac este cazul) sau, Ón absenta acestuia, cursul mediu comunicat de BNR pentru anii Ón care au fost derulate contractele Ón cauz?.Note:1. OEn cazul unei oferte comune (asociere), cerin?a se demonstreaz prin luarea Ón considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul). Odat cu DUAE, trebuie prezentat Acordul de asociere.2. OEn cazul Ón care cerin?a este demonstrat prin invocarea sus?inerii unei/unor ter?e persoane, odat cu DUAE trebuie prezentat/e angajamentul/ele ferm/e de sus?inere din partea ter?ului/ter?ilor, din care sa rezulte inclusiv modul efectiv prin care ter?ul/ter?ii sus?in?tor/i va/vor asigura Óndeplinirea angajamentului de sus?inere.Concret, Ón cazul Ón care operatorul economic Ó?i demonstreaz situa?ia economic ?i financiar invoc'nd ?i sus?inerea acordat de c?tre unul sau mai mul?i ter?i, atunci operatorul economic are oblige a dovedi Autorit??ii Contractante c a luat toate m?surile necesare pentru a avea acces Ón orice moment la resursele necesare, prezentarea unui angajament Ón acest sens din partea ter?ului/ter?ilor. Odat cu angajamentul de sus?inere, ofertantul are obliga?ia s prezinte documentele transmise acestuia de c?tre ter?ul/ter?ii sus?in?tor/sus?in?tori, din care s rezulte modul efectiv prin care ter?ul/ter?ii sus?in?tor/sus?in?tori va/vor asigura Óndeplinirea propriului angajam de sus?inere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. OEn cazul Ón care ofertantul demonstreaz Óndeplinirea criteriilor referitoare la situa?ia economic ?i financiar baz'ndu-se pe capacitatea altor entit??i, invoc'nd, dup caz, sus?inerea unui ter?, DUAE, Ómpreun cu angajamentul de sus?inere, trebuie s fie completat separat ?i de c?tre ter?ul/ter?ii sus?in?tor(i) pe a c?ror capacitate se bazeaz ofertantul. DUAE, prezentat de ter?ul/ter?ii sus?in?tor(i) va include toate informa?iile din care s reias c ter?ul nu se afl Ón niciuna din situa?iile de excludere men?ionate la art. 60, 164, 165 ?i 167 din Legea nr. 98/2016, precum ?i din care s reias c Óndepline?te criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractant?.Ofertantul are obliga?ia de a completa DUAE cu informa?iile privind contractele derulate (beneficiar, valoare, dat ini?iere, dat Óncheiere, obiect, etc.). http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/archive/manualandvideo/
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 25/10/2021 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 25/06/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 25/10/2021 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
Toti ofertantii sunt obligati sa completeze formularul DUAE si il va depune odata cu oferta, sub sanctiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila conform art. 137 alin (2) lit. b) din H.G. nr. 395/2016. La solicitarera autoritatii contractante, prezentarea documentelor incluse in DUAE fiind obligatorie numai pentru ofertantul care se afla pe primul loc, in urma aplicarii criteriului de atribuire. Autoritatea contractanta solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE, sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializasustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante. Autoritatea contractanta informeaza oferantii ca va publica prin mijloace electronice denumirea si datele de identificare ale ofertantului/subcontractantului propus/tertului sustinator, Ón termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limita de depunere a solicitarilor de participare/ofertelor, cu exceptia persoanelor fizice, Ón cazul carora se publica doar numele. Eventualele solicitari de clarificari cu privire la aspecte ale documetatiei de atribuire se vor incarca, obligatoriu, in SEAP, la sectiunea "Solicitari de Clarificari/Intrebari/Comunicari - MOD ACCESARE DUAE: a se vedea Notificarea ANAP privind utilizarea DUAE Ón procedurile desf??urate exclusiv prin mijloace electronice din data de 08/04/2019.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Conform Legii 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
32330000 - Appareils d'enregistrement et de reproduction audio et vidéo 
38652100 - Appareils de projection