Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Gala?i: ...quipements et matÈriels de diagnostic et de radiodiagnostic

2021/S 179-465597  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Roumanie-Gala?i: ...quipements et matÈriels de diagnostic et de radiodiagnostic 2021/S 179-465597 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS NumÈro national d'identification: 3127522 Adresse postale: Strada: Domneasc nr. 47 Ville: Galati Code NUTS: RO224 Gala?i Code postal: 800008 Pays: Roumanie Point(s) de contact: MARIAN DANAILA Courriel: marian.danaila@ugal.ro TÈlÈphone: +40 336130115 Fax: +40 236419177 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.ugal.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office national(e) ou fÈdÈral(e)
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
,,Aparatur de laborator pentru programele de studii din cadrul Facult??ii de Medicin ?i Farmacieíí. NumÈro de rÈfÈrence: 3127522/2020/13
II.1.2) Code CPV principal 33124000 ...quipements et matÈriels de diagnostic et de radiodiagnostic
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Achizitia de ,,Aparatur de laborator pentru programele de studii din cadrul Facult??ii de Medicin ?i Farmacieíí, conform specificatiilor din caietul de sarcini. Num?r de zile p'n la care se pot solicita clarific?ri Ónainte de data limit de depunere a ofertelor /candidaturilor: 20 zile. Autoritatea contractanta va r?spunde Ón mod clar ?i complet tuturor solicit?rilor de clarificare: a 11 a zi Ónainte de termenul limit stabilit Ón anun?ul de participare pentru depunerea ofertelor. Orice solicitare de clarific?ri trebuie transmis Ón SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub). Finalizarea procedurii de atribuire prin Óncheierea contractului de achizi?ie public este supus urm?toarei condi?ii suspensive, ce va opera pentru o perioada de maxim 5 luni de la data limit a depunerii ofertei: OEncheierea contractului de achizi?ie public este condi?ionat de ob?inerea finan??rii aparaturii de laborator din fonduri de la bugetul de stat, semnarea contractului fiind posibil doar Ón situa?ia Ón care se respect dispozi?iile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intr sub inciden?a legisla?iei privind finan?ele publice, si cu respectarea dispozitiilor Hotararii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. OEn cazul Ón care, indiferent de motive, ob?inerea finan??rii aparaturii de laborator din fonduri de la bugetul de stat nu se realizeaz?, autoritatea contractant va aplica prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) teza a II-a din Legea nr. 98/2016, fiind imposibil Óncheierea contractului de achizi?ie public?. Ofertantii din cadrul acestei proceduri inteleg ca Autoritatea Contractanta si/sau ME nu pot fi considerati raspunzatori pentru vreun prejudiciu in cazul anularii procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia si indiferent daca Autoritatea Contractanta si/sau ME au fost notificati asupra existentei unui asemenea prejudiciu. Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea conditiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumandu-si intreaga raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in situatia descrisa. http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 737 886.00 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
,,Sistem de achizi?ie ?i procesare a semnalelor fiziologice de uz didactic, cu accesoriiíí.
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33124000 ...quipements et matÈriels de diagnostic et de radiodiagnostic
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO224 Gala?i Lieu principal d'exÈcution:
Sediul Facult??ii de Medicin ?i Farmacie str. Portului nr. 23, Gala?i
II.2.4) Description des prestations:
Achizitia public de furnizare ,,Sistem de achizi?ie ?i procesare a semnalelor fiziologice de uz didactic, cu accesoriiíí, conform specificatiilor din caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
,,Sistem educa?ional interactiv, cu afi?area tridimensional a anatomiei umane, disec?ie virtual ?i planificare preoperatorieíí.
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33124000 ...quipements et matÈriels de diagnostic et de radiodiagnostic
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO224 Gala?i Lieu principal d'exÈcution:
Sediul Facult??ii de Medicin ?i Farmacie str. Portului nr. 23, Gala?i
II.2.4) Description des prestations:
Achizitia public de furnizare ,,Sistem educa?ional interactiv, cu afi?area tridimensional a anatomiei umane, disec?ie virtual ?i planificare preoperatorieíí, conform specificatiilor din caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 103-270590
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 459
Lot n : 1 IntitulÈ:
,,Sistem de achizi?ie ?i procesare a semnalelor fiziologice de uz didactic, cu accesoriiíí.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Russi Scientific Instruments NumÈro national d'identification: 10307909 Adresse postale: Strada blvd. Pipera, Nr. 1-IA Ville: Voluntari Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 077190 Pays: Roumanie Courriel: office@russi.ro TÈlÈphone: +40 0212310538 Fax: +40 0212301634 Adresse internet: www.aparatura.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 271 596.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 271 500.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 460
Lot n : 2 IntitulÈ:
,,Sistem educa?ional interactiv, cu afi?area tridimensional a anatomiei umane, disec?ie virtual ?i planificare preoperatorieíí.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDICAL SIMULATOR PROJECTS NumÈro national d'identification: RO37775472 Adresse postale: Strada ODOBESTI, Nr. 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 032151 Pays: Roumanie Courriel: diana.anghelescu@medicalsimulator.ro TÈlÈphone: +40 213485272 Fax: +40 372872626 Adresse internet: www.medicalsimulator.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 466 386.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 466 386.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104642 Fax: +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Directia Juridica ?i Resurse Umane a Universitatii Adresse postale: Str. Domneasca nr. 47 Ville: Galati (Galati) Code postal: 800008 Pays: Roumanie TÈlÈphone: +40 336130123 Fax: +40 236419177 Adresse internet: www.ugal.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
33124000 - Équipements et matériels de diagnostic et de radiodiagnostic