01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/12/2016
Date de péremption : 23/01/2017
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Services d'analyses et de programmation de systèmes

2016/S 242-441347 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/12/2016 S242  - - Services - Avis de marché - Procédure ouverte Pologne-Varsovie: Services d'analyses et de programmation de systèmes 2016/S 242-441347 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Agencja Rynku Rolnego ul. Karolkowa 30 Warszawa 01-207 Pologne Point(s) de contact: Krzysztof Zbrze?ny Téléphone: +48 223767635 Courriel: zamowienia.publiczne@arr.gov.pl Fax: +48 223767379 Code NUTS: PL127 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.arr.gov.pl www.arr.gov.pl
I.2) Procédure conjointe
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://www.arr.gov.pl/o-arr/przetargi/ogloszenia Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office national(e) ou fédéral(e)
I.5) Activité principale Autre activité: Agencja p?atnicza
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Zapewnienie Zamawiaj?cemu zespo?u specjalistów IT w ramach realizowanych projektów informatycznych. Numéro de référence: 57/2016
II.1.2) Code CPV principal 72240000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ug polegaj?cych na zapewnieniu Zamawiaj?cemu zespo?u specjalistów IT w ramach realizowanych projektów informatycznych z obszarów: a) analitycznego, b) architektonicznego, c) projektowo-programistycznego, d) administracji infrastruktur?, e) utrzymania systemów informatycznych.
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje ??cznie orientacyjnie 328 roboczodni pracy specjalistów IT w okresie obowi?zywania umowy ramowej.
   3.  Warto? zamówienia jest wi?ksza ni kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówie publicznych. Szacunkowa ca?kowita warto? zamówienia wynosi (bez VAT): 502 000 PLN. Szacunkowa warto? jednego roboczodnia (zgodnie z definicj roboczodnia okre?lon w § 2 ust. 25 Istotnych Postanowie Umowy Ramowej) wynosi (bez VAT): 1 400 PLN.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 502 000.00 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL127 Code NUTS: PL343 Code NUTS: PL613 Code NUTS: PL633 Code NUTS: PL431 Code NUTS: PL22A Code NUTS: PL331 Code NUTS: PL213 Code NUTS: PL314 Code NUTS: PL113 Code NUTS: PL622 Code NUTS: PL522 Code NUTS: PL415 Code NUTS: PL325 Code NUTS: PL424 Code NUTS: PL514 Lieu principal d'exécution:
Centrum Podstawowe Zamawiaj?cego - Agencja Rynku Rolnego w Warszawie, ul. Karolkowa 30; Centrum Zapasowe Zamawiaj?cego w Warszawie, ul. Przy Ba?antarni 1; Oddzia?y Terenowe Agencji Rynku Rolnego.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ug polegaj?cych na zapewnieniu Zamawiaj?cemu zespo?u specjalistów IT w ramach realizowanych projektów informatycznych z obszarów: a) analitycznego, b) architektonicznego, c) projektowo-programistycznego, d) administracji infrastruktur?, e) utrzymania systemów informatycznych.
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje ??cznie orientacyjnie 328 roboczodni pracy specjalistów IT w okresie obowi?zywania umowy ramowej.
   3.  Szacunkowy, orientacyjny podzia roboczodni z uwzgl?dnieniem miejsca realizacji przedmiotu zamówienia: 1) prace zdalne - 50 % prac; 2) prace w Centrum Podstawowym Zamawiaj?cego (siedziba Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, ul. Karolkowa 30) - 40 % prac; 3) prace w pozosta?ych lokalizacjach (Centrum Zapasowe Zamawiaj?cego w Warszawie, ul. Przy Ba?antarni 11, Oddzia?y Terenowe Agencji Rynku Rolnego, inne miejsca wskazane przez Zamawiaj?cego na terenie 16 miast wojewódzkich - 10 % prac.
   4.  Warto? zamówienia jest wi?ksza ni kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówie publicznych. Szacunkowa ca?kowita warto? zamówienia wynosi (bez VAT): 502 000 PLN. Szacunkowa warto? jednego roboczodnia (zgodnie z definicj roboczodnia okre?lon w § 2 ust. 25 Istotnych Postanowie Umowy Ramowej) wynosi (bez VAT): 1 400 PLN.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 502 000.00 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 31/12/2017 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Umowa ramowa b?dzie wykonywana od dnia jej zawarcia do wyczerpania ??cznego wynagrodzenia brutto okre?lonego w umowie ramowej, jednak nie d?u?ej ni do dnia 31.12.2017.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu, dotycz?ce: a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; b) zdolno?ci technicznej lub zawodowej.
   2.  O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy nie podlegaj wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamówienia publicznego w okoliczno?ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Prawo zamówie publicznych.
   3.  Zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawca spe?nia warunek udzia?u w post?powaniu, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej zwi?zanej z przedmiotem zamówienia na sum gwarancyjn nie mniejsz ni 550 000 PLN (pi??set pi??dziesi?t tysi?cy z?otych). W przypadku, gdy suma gwarancyjna jest wyra?ona w walucie innej ni PLN, w celu oceny spe?niania ww. warunku Zamawiaj?cy dokona przeliczenia wskazanej kwoty na PLN wed?ug ?redniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowi?zuj?cego w dniu publikacji og?oszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej, a je?eli w tym dniu nie publikowano kursu tej waluty - wed?ug ostatniego ?redniego kursu Narodowego Banku Polskiego przed dniem publikacji og?oszenia o zamówieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
W celu wykazania spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu, Wykonawca, którego oferta zostanie najwy?ej oceniona, zostanie wezwany do z?o?enia aktualnego na dzie z?o?enia dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia na sum gwarancyjn nie mniejsz ni 550 000 PLN (pi??set pi??dziesi?t tysi?cy z?otych).
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawca spe?nia warunek udzia?u w post?powaniu, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 5 (pi?ciu) lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wykona lub wykonuje co najmniej 1 (jedn?) us?ug o warto?ci minimum 500 000 PLN (pi??set tysi?cy z?otych) brutto, polegaj?c na zapewnieniu zespo?u specjalistów IT, w ramach realizowanych projektów informatycznych, co najmniej z trzech nast?puj?cych obszarów: a) analitycznego, b) architektonicznego, c) projektowo-programistycznego, d) administracji infrastruktur?, e) utrzymania systemów informatycznych. W przypadku, gdy warto? us?ugi jest wyra?ona w walucie innej ni PLN, w celu oceny spe?niania ww. warunku Zamawiaj?cy dokona przeliczenia wskazanej kwoty na PLN wed?ug ?redniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowi?zuj?cego w dniu publikacji og?oszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej, a je?eli w tym dniu nie publikowano kursu tej waluty - wed?ug ostatniego ?redniego kursu Narodowego Banku Polskiego przed dniem publikacji og?oszenia o zamówieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej.
   2.  Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawca spe?nia warunek udzia?u w post?powaniu, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje lub b?dzie dysponowa nast?puj?cym zespo?em specjalistów IT, którzy b?d skierowani do realizacji zamówienia: 1) Projektant programista JAVA - 1 specjalista; 2) Projektant programista - PL/SQL - 2 specjalistów; 3) Analityk IT - 2 specjalistów; 4) Architekt rozwi?za IT - 1 specjalista; 5) Administrator baz danych Oracle - 1 specjalista; 6) Administrator systemów Red Hat Enterprise Linux - 1 specjalista; 7) Administrator sieci LAN/WAN - 1 specjalista; 8) Administrator CheckPoint - 1 specjalista; Zamawiaj?cy nie dopuszcza ??czenia przez t sam osob ró?nych funkcji. Wymagane kwalifikacje specjalistów zosta?y okre?lone w SIWZ - rozdzia VIII, pkt
   4.  Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
W celu wykazania spe?niania ww. warunków udzia?u w post?powaniu, Wykonawca, którego oferta zostanie najwy?ej oceniona, zostanie wezwany do z?o?enia aktualnych na dzie z?o?enia dokumentów: a) wykazu us?ug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych równie wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których us?ugi zosta?y wykonane (wed?ug wzoru stanowi?cego za??cznik nr 4 do SIWZ) oraz dowodów okre?laj?cych czy te us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie. Dowodami, o których mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego us?ugi by?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentów - o?wiadczenie Wykonawcy; w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wydane nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert. b) wykazu osób skierowanych przez Wykonawc do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug (za??cznik nr 5 do SIWZ).
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Umowa ramowa b?dzie wykonywana od dnia jej zawarcia do wyczerpania ??cznego wynagrodzenia brutto okre?lonego w umowie ramowej, jednak nie d?u?ej ni do dnia 31.12.2017.
   2.  Zamawiaj?cy zawrze umowy ramowe z trzema Wykonawcami (chyba ?e oferty nie podlegaj?ce odrzuceniu z?o?y mniej Wykonawców), którzy w wyniku oceny ofert uzyskaj najwy?sz liczb punktów, zgodnie z przyj?tymi w SIWZ kryteriami oceny ofert (rozdzia XIX SIWZ) z zastrze?eniem, ?e w przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów przez trzeciego i kolejnych Wykonawców, Zamawiaj?cy zawrze umowy ramowe ze wszystkimi Wykonawcami, którzy otrzymali liczb punktów wy?sz i równ jak trzeci Wykonawca.
   3.  Zamówienia wykonawcze b?d realizowane w miar potrzeb Zamawiaj?cego.
   4.  Zasady udzielania zamówie wykonawczych zosta?y okre?lone w Za??czniku nr 8 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy Ramowej, okre?laj?cym równie wzór umowy wykonawczej.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec plusieurs opérateurs Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 3
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 23/01/2017 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 23/03/2017
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 23/01/2017 Heure locale: 12:10 Lieu:
Agencja Rynku Rolnego, ul. Karolkowa 30, Warszawa. Informacja o sali, w której odb?dzie si otwarcie ofert, zostanie zamieszona w dniu otwarcia przy Kancelarii. Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Otwarcie ofert jest jawne.
   2.  Bezpo?rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj?cy poda kwot?, jak zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia.
   3.  Podczas otwarcia ofert Zamawiaj?cy poda nazw (firm?) i adresy Wykonawców, a tak?e informacje dotycz?ce cen, okresu gwarancji.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
Zamawiaj?cy ??da od ka?dego Wykonawcy wniesienia wadium w wysoko?ci 15 000 PLN (pi?tna?cie tysi?cy z?otych).
   2.  Wadium nale?y wnie? przed up?ywem terminu sk?adania ofert w jednej lub kilku nast?puj?cych formach
:
a) pieni?dzu przelewem na rachunek bankowy Agencji Rynku Rolnego w I Oddziale Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, nr rachunku 82 1130 1017 0200 0000 0025 4235, z dopiskiem - wadium - numer post?powania: 57/2016. Za dat wp?aty przyjmuje si dat uznania rachunku ARR; b) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo - kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
   9. 11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. 2016 poz. 359).
   3.  Wadium wnoszone w formach wymienionych w pkt 2 lit. b) - e) musi: a) wskazywa gwaranta lub por?czyciela (nazwa podmiotu udzielaj?cego gwarancji lub por?czenia); b) wskazywa beneficjenta - Agencja Rynku Rolnego, c) okre?la termin obowi?zywania gwarancji lub por?czenia (musi obejmowa okres zwi?zania ofert?), d) okre?la kwot por?czenia lub gwarancji (musi by równa kwocie wadium), e) gwarantowa wyp?at nale?no?ci w sposób nieodwo?alny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne ??danie, f) wskazywa przyczyny zatrzymania wadium przez Zamawiaj?cego, okre?lone w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówie publicznych.
   4.  Wadium nie mo?e zawiera ?adnych ogranicze sprzecznych z ustaw Prawo zamówie publicznych, w szczególno?ci ograniczaj?cych mo?liwo? zrealizowania praw okre?lonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.
   5.  Orygina wadium w formie, o której mowa w pkt 2 lit. b) - e) musi zosta dostarczony Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Zaleca si?, aby kopia wadium w formie, o której mowa w pkt 2 lit. b) - e) zosta?a trwale z??czona z ofert?.
   6.  Wadium w pieni?dzu zostanie uznane jako wniesione, je?eli zostanie zaksi?gowane przez Bank na rachunku, o którym mowa w pkt 2 lit. a), przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
   7.  Brak wniesienia wadium lub wadium wniesione w jednej z form, o których mowa w pkt 2 lit. b) - e), nie zawieraj?ce zobowi?za?, o których mowa w pkt 3 spowoduje odrzucenie oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Prawo zamówie publicznych.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587840 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet:http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Prawo zamówie publicznych.
   2.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub równowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
   4.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   5.  Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   6.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób.
   7.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;
   8.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 6 i 7 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   9.  Zamawiaj?cy przesy?a niezw?ocznie, nie pó?niej ni w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi odwo?ania innym Wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu o udzielenie zamówienia, a je?eli odwo?anie dotyczy tre?ci og?oszenia o zamówieniu lub postanowie SIWZ, zamieszcza j równie na stronie internetowej, na której jest zamieszczone og?oszenie o zamówieniu lub jest udost?pniona SIWZ, wzywaj?c Wykonawców do przyst?pienia do post?powania odwo?awczego. 10. Wykonawca mo?e zg?osi przyst?pienie do post?powania odwo?awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo?ania, wskazuj?c stron?, do której przyst?puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy? strony, do której przyst?puje. Zg?oszenie przyst?pienia dor?cza si Prezesowi Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wa?nego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi przesy?a si Zamawiaj?cemu oraz Wykonawcy wnosz?cemu odwo?anie. 11. Odwo?anie podlega rozpoznaniu, je?eli: nie zawiera braków formalnych, uiszczono wpis. Wpis uiszcza si najpó?niej do dnia up?ywu terminu do wniesienia odwo?ania, a dowód jego uiszczenia do??cza si do odwo?ania.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Urz?d Zamówie Publicznych ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587701 Courriel: uzp@uzp.gov.pl Fax: +48 224587700 Adresse internet:http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
12/12/2016
 
 
C L A S S E    C P V
72240000 - Services d'analyses et de programmation de systèmes 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR