Contact Inscription gratuite demande d'information 01 49 36 46 20 Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/08/2009
Date de péremption : 10/09/2009
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Services archéologiques

2009/S 155-225098 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia w Lublinie, ul.
Ogrodowa 21, attn: mgr inü. Jerzy BudzyÄski, PL-20-075 Lublin. Tel. +48
815349244. E-mail: zam_publ@lublin.gddkia.gov.pl. Fax +48 815349239.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne,
   5. 8.2009, 2009/S
148-216820)
Objet: CPV: 71351914.
Services archéologiques.
Au lieu de: III.2.3) ZdolnoÛ‡ techniczna:
Ppkt.1.2. DoÛwiadczenie Wykonawcy:
Wykonawca musi wykaza‡, üe w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszcz™cia
przedmiotowego post™powania, a jeüeli okres prowadzenia dziaÂalnoÛci jest
krótszy. - w tym okresie, zrealizowa (zakoÄczyÂ) co najmniej jedn… usÂug™
odpowiadaj…c… swoim rodzajem usÂudze stanowi…cej przedmiot niniejszego
zamówienia tj.: co najmniej jedne szerokopÂaszczyznowe archeologiczne
badania wykopaliskowe na stanowiskach archeologicznych, w ramach jednego
zamówienia o minimalnej przebadanej powierzchni 130 arów, wraz z
opracowaniem wyników badaÄ z podaniem opisu przedmiotu wykonanej usÂugi,
dat wykonania i odbiorców.
Lire: III.2.3) ZdolnoÛ‡ techniczna:
Ppkt.1.2. DoÛwiadczenie Wykonawcy:
Wykonawca musi wykaza‡, üe w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszcz™cia
przedmiotowego post™powania, a jeüeli okres prowadzenia dziaÂalnoÛci jest
krótszy. - w tym okresie, zrealizowa (zakoÄczyÂ) co najmniej jedn… usÂug™
odpowiadaj…c… swoim rodzajem usÂudze stanowi…cej przedmiot niniejszego
zamówienia tj.: co najmniej jedne szerokopÂaszczyznowe archeologiczne
badania wykopaliskowe na stanowiskach archeologicznych, w ramach jednego
zamówienia o minimalnej przebadanej powierzchni 170 arów, wraz z
opracowaniem wyników badaÄ z podaniem opisu przedmiotu wykonanej usÂugi,
dat wykonania i odbiorców.
 
 
C L A S S E    C P V
71351914 - Services archéologiques 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR