Contact Inscription gratuite demande d'information 01 49 36 46 20 Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/03/2011
Date de péremption : 25/03/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ESTONIE
appel-offre

Services d'architecture, d'ingénierie et de planification

2011/S 51-082622 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx, Hobujaama 4, attn:
Maret Paeste, ESTONIE-10151Tallinn. Tel. +372 6674121. E-mail:
maret@kredex.ee. Fax +372 6674101.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 25.2.2011, 2011/S
39-064281)
Au lieu de:
III.2.3) Tehniline ja kutsealane pädevus
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja
nende vorminõuded:

   1.  Pakkuja peab hanketeate avaldamise kuupäevale eelneva kolme (3) aasta
jooksul olema peaprojekteerijana koostanud vähemalt kaks (2) projekti
vähemalt põhiprojekti mahus järgnevate hoonete ehitamiseks või oluliseks
rekonstrueerimiseks:
a) Vabariigi Valitsuse 20.12.2007 määruse nr 258 "Energiatõhususe
miinimumnõuded" (edaspidi: määrus nr 258) § 1 lg 3 p 1 nimetatud kahe
korteriga elamu või
b) määruse nr 258 § 1 lg 3 p 1 nimetatud kolme ja enama korteriga
ridaelamu või
c) määruse nr 258 § 1 lg 3 p 1 nimetatud korterelamu või
d) määruse nr 258 § 1 lg 3 p 2 nimetatud muud hoone, mis ei ole elamu.
Nimetatud projektid peavad vastama järgnevatele tingimustele:
a) projekteeritud hoone puhul peab olema leitud energiatõhususarv
kasutades määruses nr 258 sätestatud meetodit ja energiatõhususarv ei
ületa määruse nr 258 § 3 lg 2 ja 3 sätestatud piirväärtusi;
b) projekti ehitusprojekti projekteerimise netomaksumus on vähemalt 20 000
EUR;
c) põhiprojekt peab olema pakkumuste esitamise tähtpäevaks tellijale üle
antud ja tellija peab olema selle vastu võtnud.
Pakkuja esitab kvalifitseerimistingimusele vastavuse tõendamiseks
järgmised dokumendid:
a) hankedokumentide lisa 1 vormil 4 toodud loetelu projektidest, millega
pakkuja soovib tõendada oma vastavust kvalifitseerimistingimusele;
b) koopiad hankedokumentide lisa 1 vormil 4 toodud loetelus sisalduvate
projektide kohta teostatud energiaarvutustest.

   2.  Pakkuja peab kaasama raamlepingu täitmisesse projektijuhina isiku, kes
vastab järgnevatele tingimustele.
a) Isik omab seaduses nõutud erialast kvalifikatsiooni ning on nimetatud
majandustegevuse registris vastutavaks spetsialistiks ehitusalal
projekteerimise tegevusalal või energiaauditite tegemise tegevusalal
(projekteerimise tegevusala täpne liigitus ei ole määratletud). Juhul, kui
isik omab eelnimetatud litsentsi või registreeringut muus riigis, mis ei
ole Eesti Vabariik, peab ta vastama nimetatud riigis kehtivatele
võrdväärsetele nõuetele.
b) Isik omab kõrgharidust tehnilisel erialal.
c) Isik omab hanketeate avaldamise kuupäevale eelneva 6 aasta jooksul
vähemalt 3-aastast varasemat töökogemust peaprojekteerija projektijuhina
projektide koostamisel hoonete ehitamiseks või oluliseks
rekonstrueerimiseks.
d) Isik on hanketeate avaldamise kuupäevale eelneva kolme aasta jooksul
osalenud peaprojekteerija projektijuhina vähemalt kolme projekti
koostamisel vähemalt põhiprojekti mahus hanketeate punkti III.2.3
alapunktis 1 loetletud hoonete ehitamiseks või oluliseks
rekonstrueerimiseks, mis vastavad järgnevatele tingimustele: (1.) projekti
ehitusprojekti projekteerimise netomaksumus on vähemalt 15 000 EUR ning
(2.) põhiprojekt peab olema pakkumuste esitamise tähtpäevaks tellijale üle
antud ja tellija peab olema selle vastu võtnud. Käesolevas punktis
nimetatud projektid ei pea kattuma pakkuja poolt hanketeate punkti III.2.3
alapunktis 1 toodud kvalifitseerimistingimusele vastavuse tõendamiseks
nimetatavate projektidega, samuti ei pea isik olema neid töid teostanud
pakkuja töötajana.
Pakkuja esitab kvalifitseerimistingimusele vastavuse tõendamiseks
järgmised dokumendid:
a) hankedokumentide lisa 1 vormil 5 toodud vastava isiku CV;
b) koopia isiku kõrghariduse omandamist tõendavast dokumendist;
c) koopiad isiku kvalifikatsiooni ja vastavas valdkonnas tegutsemise
õigust tõendavatest dokumentidest. Juhul, kui isik on nimetatud vastutava
spetsialistina majandustegevuse registris, ei pea pakkuja vastavat
dokumenti esitama, kuna hankija kontrollib antud nõude täitmist
majandustegevuse registrist ise.

   3.  Pakkuja peab kaasama raamlepingu täitmisesse kütte- ja
ventilatsioonisüsteemide vastutava projekteerijana isiku, kes vastab
järgnevatele tingimustele.
a) Isik omab seaduses nõutud erialast kvalifikatsiooni ning on
majandustegevuse registris vastutavaks spetsialistiks ehitusalal
projekteerimise tegevusalal täpse liigitusega hoonesiseste ja
kinnistusiseste küttesüsteemide ja soojussõlmede (v.a elektri- ja
gaasivarustuse osa), ventilatsioonisüsteemide ja jahutussüsteemide
projekteerimine. Juhul, kui isik omab eelnimetatud litsentsi või
registreeringut muus riigis, mis ei ole Eesti Vabariik, peab ta vastama
nimetatud riigis kehtivatele võrdväärsetele nõuetele.
b) Isik omab hanketeate avaldamise kuupäevale eelneva 6 aasta jooksul
vähemalt 5 aastast varasemat töökogemust kütte- ja
ventilatsioonisüsteemide vastutava projekteerijana projektide koostamisel
hoonete ehitamiseks või oluliseks rekonstrueerimiseks.
c) Isik on hanketeate avaldamise kuupäevale eelneva kolme aasta jooksul
osalenud kütte- ja ventilatsioonisüsteemide vastutava projekteerijana
vähemalt ühe projekti koostamisel vähemalt põhiprojekti mahus hanketeate
punkti III.2.3 alapunktis 1 loetletud hoonete ehitamiseks või oluliseks
rekonstrueerimiseks, mis vastavad järgnevatele tingimustele: (1.)
projekteeritud hoone puhul peab olema leitud energiatõhususarv kasutades
määruses nr 258 sätestatud meetodit ja energiatõhususarv ei ületa määruse
nr 258 § 3 lg 2 ja 3 sätestatud piirväärtusi; (2.) põhiprojekt peab olema
pakkumuste esitamise tähtpäevaks tellijale üle antud ja tellija peab olema
selle vastu võtnud. Nimetatud projekt ei pea kattuma pakkuja poolt
hanketeate punkti III.2.3 alapunktis 1 toodud kvalifitseerimistingimusele
vastavuse tõendamiseks nimetatavate projektidega, samuti ei pea isik olema
neid töid teostanud pakkuja töötajana.
Pakkuja esitab kvalifitseerimistingimusele vastavuse tõendamiseks
järgmised dokumendid:
a) hankedokumentide lisa 1 vormil 6 toodud vastava isiku CV;
b) koopiad isiku kvalifikatsiooni ja vastavas valdkonnas tegutsemise
õigust tõendavatest dokumentidest. Juhul, kui isik on nimetatud vastutava
spetsialistina majandustegevuse registris, ei pea pakkuja vastavat
dokumenti esitama, kuna hankija kontrollib antud nõude täitmist
majandustegevuse registrist ise.

   4.  Pakkuja peab kaasama raamlepingu täitmisesse konstruktorina isiku, kes
vastab järgnevatele tingimustele.
a) Isik omab seaduses nõutud erialast kvalifikatsiooni ning on
majandustegevuse registris vastutavaks spetsialistiks ehitusalal
projekteerimise tegevusalal täpse liigitusega konstruktiivne
projekteerimine. Juhul, kui isik omab eelnimetatud litsentsi või
registreeringut muus riigis, mis ei ole Eesti Vabariik, peab ta vastama
nimetatud riigis kehtivatele võrdväärsetele nõuetele.
b) Isik omab hanketeate avaldamise kuupäevale eelneva 6 aasta jooksul
vähemalt 5-aastast varasemat töökogemust konstruktorina projektide
koostamisel hoonete ehitamiseks või oluliseks rekonstrueerimiseks.
Pakkuja esitab kvalifitseerimistingimusele vastavuse tõendamiseks
järgmised dokumendid:
a) hankedokumentide lisa 1 vormil 7 toodud vastava isiku CV;
b) koopiad isiku kvalifikatsiooni ja vastavas valdkonnas tegutsemise
õigust tõendavatest dokumentidest. Juhul, kui isik on nimetatud vastutava
spetsialistina majandustegevuse registris, ei pea pakkuja vastavat
dokumenti esitama, kuna hankija kontrollib antud nõude täitmist
majandustegevuse registrist ise.

   5.  Pakkuja peab kaasama raamlepingu täitmisesse isiku, kellele on
omistatud Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühenduse poolt:
a) energiaaudiitor IV kutsekvalifikatsioon või
b) diplomeeritud energiaaudiitori V kutsekvalifikatsioon või
c) volitatud energiaaudiitori V kutsekvalifikatsioon.
Pakkuja esitab kvalifitseerimistingimusele vastavuse tõendamiseks
järgmised dokumendid:
a) hankedokumentide lisa 1 vormil 7 toodud vastava isiku CV;
b) koopia Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühenduse poolt
väljastatud nõutud kutsekvalifikatsiooni omistamist kinnitavast
tunnistusest.

   6.  Pakkujal peab olema võimalik kaasata raamlepingu täitmisesse
arhitektuuri, vee, kanalisatsiooni, elektri, nõrkvoolu ja automaatika
vastutavate projekteerijatena isikud, kes omavad seaduses nõutud erialast
kvalifikatsiooni ning on majandustegevuse registrisse kantud vastava
valdkonna vastutava spetsialistina. Juhul, kui isik omab eelnimetatud
litsentsi või registreeringut muus riigis, mis ei ole Eesti Vabariik, peab
ta vastama nimetatud riigis kehtivatele võrdväärsetele nõuetele.
Pakkuja esitab kvalifitseerimistingimusele vastavuse tõendamiseks
järgmised dokumendid:
a) hankedokumentide lisa 1 vormil 7 toodud vastava isiku CV;
b) koopiad isiku kvalifikatsiooni ja vastavas valdkonnas tegutsemise
õigust tõendavatest dokumentidest. Juhul, kui isik on nimetatud vastutava
spetsialistina majandustegevuse registris, ei pea pakkuja vastavat
dokumenti esitama, kuna hankija kontrollib antud nõude täitmist
majandustegevuse registrist ise.

   7.  Hanketeate punkti III.2.3 alapunktides 3'6 nimetatud spetsialistideks
võib olla sama isik, eeldusel et see isik vastab kõigile viidatud
punktides sätestatud nõuetele.
Juhul, kui pakkuja nimetab sama isikut mitme hanketeate punkti III.2.3
alapunktides 3'6 nõutud spetsialistina, peab pakkuja sellele vaatamata
esitama kvalifitseerimistingimusele vastavuse tõendamiseks nõutavad
dokumendid iga kvalifitseerimistingimuse kohta eraldi. St ei tohi esitada
vaid ühte CV-d, kuhu on kantud andmed mitme kvalifitseerimistingimuse
kohta, vaid CV-d tuleb esitada eraldi iga kvalifitseerimistingimuse kohta.

   8.  Pakkuja peab kas ise või läbi tema poolt raamlepingu täitmisel
kasutatava alltöövõtja omama oma asukohamaa seaduste kohaselt õigust
tegutsemiseks projekteerimise valdkonna järgmistes alamliikides:
a) arhitektuurne projekteerimine;
b) konstruktsioonide projekteerimine;
c) hoonesiseste ja kinnistusiseste küttesüsteemide ja soojussõlmede,
ventilatsioonisüsteemide projekteerimine;
d) katlasüsteemide projekteerimine;
e) kaugküttesüsteemide projekteerimine;
f) hoonesiseste ja kinnistusiseste veevarustuse- ja
kanalisatsioonisüsteemide projekteerimine;
g) välisveevarustuse- ja kanalisatsioonivõrkude, sealhulgas pumplate,
puhastite ja muude seotud rajatiste, projekteerimine;
h) ehitiste kontrollimis- ja juhtimissüsteemide automatiseerimise
projekteerimine;
i) elektroonilise side võrkude ja rajatiste projekteerimine;
j) nõrkvoolusüsteemide projekteerimine;
k) elektripaigaldiste projekteerimine;
l) gaasipaigaldiste ehitamine.
Pakkuja esitab kvalifitseerimistingimusele vastavuse tõendamiseks
järgmised dokumendid:
a) hankedokumentide lisa 1 vormil 9 kaaskirja, milles on näidatud: (1.)
pakkuja asukohamaa õigusnormidest tulenevad nõuded iga projekteerimise
alaliigiga tegelemise kohta, (2.) viide dokumendile, millega pakkuja oma
vastavust igale eelviidatud nõudele tõendab; (3.) viide sellele, kas
pakkuja tõendab oma kvalifikatsiooni tuginedes iseenda või alltöövõtja
litsentsidele ja/või registreeringutele ning vajadusel alltöövõtjate
nimed;
b) koopiad kaaskirjas viidatud litsentsidest ja/või registreeringutest,
millega pakkuja tõendab oma vastavust kvalifitseerimistingimusele. Juhul,
kui pakkuja tõendab oma vastavust kvalifitseerimistingimusele läbi
majandustegevuse registri registreeringu, ei pea pakkuja vastavat
registriväljavõtte koopiat esitama, kuna hankija kontrollib antud nõude
täitmist majandustegevuse registrist ise.
IV.3.3) Hankedokumentide saamise tingimused
Taotluste laekumise või dokumentidega tutvumise tähtaeg: 21.3.2011 -
12:00.
IV.3.4) Pakkumiste või taotluste esitamise tähtaeg: 21.3.2011 - 14:00.
IV.3.8) Pakkumiste avamise tingimused
Pakkumiste avamise kuupäev: 21.3.2011 - 14:05.
Lire:
III.2.3) Tehniline ja kutsealane pädevus
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja
nende vorminõuded:

   1.  Pakkuja peab hanketeate avaldamise kuupäevale eelneva kolme aasta
jooksul olema peaprojekteerijana koostanud vähemalt kaks projekti vähemalt
põhiprojekti mahus järgnevate hoonete ehitamiseks või oluliseks
rekonstrueerimiseks:
a) Vabariigi Valitsuse 20.12.2007 määruse nr 258 "Energiatõhususe
miinimumnõuded" (edaspidi: määrus nr 258) § 1 lg 3 p 1 nimetatud kahe
korteriga elamu või
b) määruse nr 258 § 1 lg 3 p 1 nimetatud kolme (3) ja enama korteriga
ridaelamu või
c) määruse nr 258 § 1 lg 3 p 1 nimetatud korterelamu või
d) määruse nr 258 § 1 lg 3 p 2 nimetatud muud hoone, mis ei ole elamu.
Nimetatud projektid peavad vastama järgnevatele tingimustele:
a) projekteeritud hoone puhul peab olema leitud energiatõhususarv
kasutades määruses nr 258 sätestatud meetodit ja energiatõhususarv ei
ületa määruse nr 258 § 3 lg 2 ja 3 sätestatud piirväärtusi;
b) projekti ehitusprojekti projekteerimise netomaksumus on vähemalt 20 000
EUR;
c) põhiprojekt peab olema pakkumuste esitamise tähtpäevaks tellijale üle
antud ja tellija peab olema selle vastu võtnud.
Pakkuja esitab kvalifitseerimistingimusele vastavuse tõendamiseks
järgmised dokumendid:
a) hankedokumentide lisa 1 vormil 4 toodud loetelu projektidest, millega
pakkuja soovib tõendada oma vastavust kvalifitseerimistingimusele;
b) koopiad hankedokumentide lisa 1 vormil 4 toodud loetelus sisalduvate
projektide kohta teostatud energiaarvutustest.

   2.  Pakkuja peab kaasama raamlepingu täitmisesse projektijuhina isiku, kes
vastab järgnevatele tingimustele.
a) Isik omab seaduses nõutud erialast kvalifikatsiooni ning on nimetatud
majandustegevuse registris vastutavaks spetsialistiks ehitusalal
projekteerimise tegevusalal või energiaauditite tegemise tegevusalal
(projekteerimise tegevusala täpne liigitus ei ole määratletud). Juhul, kui
isik omab eelnimetatud litsentsi või registreeringut muus riigis, mis ei
ole Eesti Vabariik, peab ta vastama nimetatud riigis kehtivatele
võrdväärsetele nõuetele.
b) Isik omab kõrgharidust tehnilisel erialal.
c) Isik omab hanketeate avaldamise kuupäevale eelneva 6 aasta jooksul
vähemalt 3-aastast varasemat töökogemust peaprojekteerija projektijuhina
projektide koostamisel hoonete ehitamiseks või oluliseks
rekonstrueerimiseks.
d) Isik on hanketeate avaldamise kuupäevale eelneva kolme (3) aasta
jooksul osalenud peaprojekteerija projektijuhina vähemalt kolme (3)
projekti koostamisel vähemalt põhiprojekti mahus hanketeate punkti III.2.3
alapunktis 1 loetletud hoonete ehitamiseks või oluliseks
rekonstrueerimiseks, mis vastavad järgnevatele tingimustele: (1.) projekti
ehitusprojekti projekteerimise netomaksumus on vähemalt 15 000 EUR ning
(2.) põhiprojekt peab olema pakkumuste esitamise tähtpäevaks tellijale üle
antud ja tellija peab olema selle vastu võtnud. Käesolevas punktis
nimetatud projektid ei pea kattuma pakkuja poolt hanketeate punkti III.2.3
alapunktis 1 toodud kvalifitseerimistingimusele vastavuse tõendamiseks
nimetatavate projektidega, samuti ei pea isik olema neid töid teostanud
pakkuja töötajana.
Pakkuja esitab kvalifitseerimistingimusele vastavuse tõendamiseks
järgmised dokumendid:
a) hankedokumentide lisa 1 vormil 5 toodud vastava isiku CV;
b) koopia isiku kõrghariduse omandamist tõendavast dokumendist;
c) koopiad isiku kvalifikatsiooni ja vastavas valdkonnas tegutsemise
õigust tõendavatest dokumentidest. Juhul, kui isik on nimetatud vastutava
spetsialistina majandustegevuse registris, ei pea pakkuja vastavat
dokumenti esitama, kuna hankija kontrollib antud nõude täitmist
majandustegevuse registrist ise.

   3.  Pakkuja peab kaasama raamlepingu täitmisesse kütte- ja
ventilatsioonisüsteemide vastutava projekteerijana isiku, kes vastab
järgnevatele tingimustele.
a) Isik omab seaduses nõutud erialast kvalifikatsiooni ning on
majandustegevuse registris vastutavaks spetsialistiks ehitusalal
projekteerimise tegevusalal täpse liigitusega hoonesiseste ja
kinnistusiseste küttesüsteemide ja soojussõlmede (v.a elektri- ja
gaasivarustuse osa), ventilatsioonisüsteemide ja jahutussüsteemide
projekteerimine. Juhul, kui isik omab eelnimetatud litsentsi või
registreeringut muus riigis, mis ei ole Eesti Vabariik, peab ta vastama
nimetatud riigis kehtivatele võrdväärsetele nõuetele.
b) Isik omab hanketeate avaldamise kuupäevale eelneva 6 aasta jooksul
vähemalt 5 aastast varasemat töökogemust kütte- ja/või
ventilatsioonisüsteemide vastutava projekteerijana projektide koostamisel
hoonete ehitamiseks või oluliseks rekonstrueerimiseks.
c) Isik on hanketeate avaldamise kuupäevale eelneva kolme aasta jooksul
osalenud kütte- ja/või ventilatsioonisüsteemide vastutava projekteerijana
vähemalt ühe projekti koostamisel vähemalt põhiprojekti mahus hanketeate
punkti III.2.3 alapunktis 1 loetletud hoonete ehitamiseks või oluliseks
rekonstrueerimiseks, mis vastavad järgnevatele tingimustele: (1.)
projekteeritud hoone puhul peab olema leitud energiatõhususarv kasutades
määruses nr 258 sätestatud meetodit ja energiatõhususarv ei ületa määruse
nr 258 § 3 lg 2 ja 3 sätestatud piirväärtusi; (2.) põhiprojekt peab olema
pakkumuste esitamise tähtpäevaks tellijale üle antud ja tellija peab olema
selle vastu võtnud. Nimetatud projekt ei pea kattuma pakkuja poolt
hanketeate punkti III.2.3 alapunktis 1 toodud kvalifitseerimistingimusele
vastavuse tõendamiseks nimetatavate projektidega, samuti ei pea isik olema
neid töid teostanud pakkuja töötajana.
Pakkuja esitab kvalifitseerimistingimusele vastavuse tõendamiseks
järgmised dokumendid:
a) hankedokumentide lisa 1 vormil 6 toodud vastava isiku CV;
b) koopiad isiku kvalifikatsiooni ja vastavas valdkonnas tegutsemise
õigust tõendavatest dokumentidest. Juhul, kui isik on nimetatud vastutava
spetsialistina majandustegevuse registris, ei pea pakkuja vastavat
dokumenti esitama, kuna hankija kontrollib antud nõude täitmist
majandustegevuse registrist ise.

   4.  Pakkuja peab kaasama raamlepingu täitmisesse konstruktorina isiku, kes
vastab järgnevatele tingimustele.
a) Isik omab seaduses nõutud erialast kvalifikatsiooni ning on
majandustegevuse registris vastutavaks spetsialistiks ehitusalal
projekteerimise tegevusalal täpse liigitusega konstruktiivne
projekteerimine. Juhul, kui isik omab eelnimetatud litsentsi või
registreeringut muus riigis, mis ei ole Eesti Vabariik, peab ta vastama
nimetatud riigis kehtivatele võrdväärsetele nõuetele.
b) Isik omab hanketeate avaldamise kuupäevale eelneva 6 aasta jooksul
vähemalt 5 aastast varasemat töökogemust konstruktorina projektide
koostamisel hoonete ehitamiseks või oluliseks rekonstrueerimiseks.
Pakkuja esitab kvalifitseerimistingimusele vastavuse tõendamiseks
järgmised dokumendid:
a) hankedokumentide lisa 1 vormil 7 toodud vastava isiku CV;
b) koopiad isiku kvalifikatsiooni ja vastavas valdkonnas tegutsemise
õigust tõendavatest dokumentidest. Juhul, kui isik on nimetatud vastutava
spetsialistina majandustegevuse registris, ei pea pakkuja vastavat
dokumenti esitama, kuna hankija kontrollib antud nõude täitmist
majandustegevuse registrist ise.

   5.  Pakkuja peab kaasama raamlepingu täitmisesse isiku, kellele on
omistatud Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühenduse poolt:
a) energiaaudiitor IV kutsekvalifikatsioon või
b) diplomeeritud energiaaudiitori V kutsekvalifikatsioon või
c) volitatud energiaaudiitori V kutsekvalifikatsioon.
Pakkuja esitab kvalifitseerimistingimusele vastavuse tõendamiseks
järgmised dokumendid:
a) hankedokumentide lisa 1 vormil 7 toodud vastava isiku CV;
b) koopia Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühenduse poolt
väljastatud nõutud kutsekvalifikatsiooni omistamist kinnitavast
tunnistusest.

   6.  Pakkujal peab olema võimalik kaasata raamlepingu täitmisesse
arhitektuuri, vee, kanalisatsiooni, elektri, nõrkvoolu ja automaatika
vastutavate projekteerijatena isikud, kes omavad seaduses nõutud erialast
kvalifikatsiooni ning on majandustegevuse registrisse kantud vastava
valdkonna vastutava spetsialistina. Juhul, kui isik omab eelnimetatud
litsentsi või registreeringut muus riigis, mis ei ole Eesti Vabariik, peab
ta vastama nimetatud riigis kehtivatele võrdväärsetele nõuetele.
Pakkuja esitab kvalifitseerimistingimusele vastavuse tõendamiseks
järgmised dokumendid:
a) hankedokumentide lisa 1 vormil 7 toodud vastava isiku CV;
b) koopiad isiku kvalifikatsiooni ja vastavas valdkonnas tegutsemise
õigust tõendavatest dokumentidest. Juhul, kui isik on nimetatud vastutava
spetsialistina majandustegevuse registris, ei pea pakkuja vastavat
dokumenti esitama, kuna hankija kontrollib antud nõude täitmist
majandustegevuse registrist ise.

   7.  Hanketeate punkti III.2.3 alapunktides 3'6 nimetatud spetsialistideks
võib olla sama isik, eeldusel et see isik vastab kõigile viidatud
punktides sätestatud nõuetele.
Juhul, kui pakkuja nimetab sama isikut mitme hanketeate punkti III.2.3
alapunktides 3'6 nõutud spetsialistina, peab pakkuja sellele vaatamata
esitama kvalifitseerimistingimusele vastavuse tõendamiseks nõutavad
dokumendid iga kvalifitseerimistingimuse kohta eraldi. St ei tohi esitada
vaid ühte CV-d, kuhu on kantud andmed mitme kvalifitseerimistingimuse
kohta, vaid CV-d tuleb esitada eraldi iga kvalifitseerimistingimuse kohta.

   8.  Pakkuja peab kas ise või läbi tema poolt raamlepingu täitmisel
kasutatava alltöövõtja omama oma asukohamaa seaduste kohaselt õigust
tegutsemiseks projekteerimise valdkonna järgmistes alamliikides:
a) arhitektuurne projekteerimine;
b) konstruktsioonide projekteerimine;
c) hoonesiseste ja kinnistusiseste küttesüsteemide ja soojussõlmede,
ventilatsioonisüsteemide projekteerimine;
d) katlasüsteemide projekteerimine;
e) hoonesiseste ja kinnistusiseste veevarustuse- ja
kanalisatsioonisüsteemide projekteerimine;
f) ehitiste kontrollimis- ja juhtimissüsteemide automatiseerimise
projekteerimine;
g) elektroonilise side võrkude ja rajatiste projekteerimine;
h) nõrkvoolusüsteemide projekteerimine;
i) elektripaigaldiste projekteerimine;
j) gaasipaigaldiste ehitamine.
Pakkuja esitab kvalifitseerimistingimusele vastavuse tõendamiseks
järgmised dokumendid:
a) hankedokumentide lisa 1 vormil 9 kaaskirja, milles on näidatud: (1.)
pakkuja asukohamaa õigusnormidest tulenevad nõuded iga projekteerimise
alaliigiga tegelemise kohta; (2.) viide dokumendile, millega pakkuja oma
vastavust igale eelviidatud nõudele tõendab; (3.) viide sellele, kas
pakkuja tõendab oma kvalifikatsiooni tuginedes iseenda või alltöövõtja
litsentsidele ja/või registreeringutele ning vajadusel alltöövõtjate
nimed;
b) koopiad kaaskirjas viidatud litsentsidest ja/või registreeringutest,
millega pakkuja tõendab oma vastavust kvalifitseerimistingimusele. Juhul,
kui pakkuja tõendab oma vastavust kvalifitseerimistingimusele läbi
majandustegevuse registri registreeringu, ei pea pakkuja vastavat
registriväljavõtte koopiat esitama, kuna hankija kontrollib antud nõude
täitmist majandustegevuse registrist ise.
IV.3.3) Hankedokumentide saamise tingimused
Taotluste laekumise või dokumentidega tutvumise tähtaeg: 25.3.2011 -
13:59.
IV.3.4) Pakkumiste või taotluste esitamise tähtaeg: 25.3.2011 - 14:00.
IV.3.8) Pakkumiste avamise tingimused
Pakkumiste avamise kuupäev: 25.3.2011 - 14:05.
 
 
C L A S S E    C P V
71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR