01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/01/2010
Date de péremption : 28/01/2010
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Informations complÚmentaires
POLOGNE
appel-offre

Services d'architecture, services de construction, services d'ingÚnierie et services d'inspection, Services d'architecture, d'ingÚnierie et de planification, Services de conseil en matiŔre d'ingÚnierie et de construction, Services de conception technique, Services de conduite des travaux, Services de gestion de la construction, Services de conseil en systŔmes informatiques et conseils techniques, Services de gestion relatifs Ó l'informatique

2010/S 3-001797 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Wodociůgi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o., ul. 1 Maja 5, JRP w ramach WIK
Turawa, attn: Piotr Domaga┬a, Grzegorz Musielak, PL-46-045 Kotˇrz Ma┬y.
Tel. +48 774404444. E-mail: piotr.domagala@wik.turawa.pl,
grzegorz.musielak@wik.turawa.pl. Fax +48 774404444.
(SupplÚment au Journal officiel de l'Union europÚenne,
   4. 12.2009, 2009/S
234-335025)
Objet: CPV: 71540000, 71240000, 72220000, 72510000, 71000000, 71310000,
71520000, 71320000.
Services de gestion de la construction.
Services d'architecture, d'ingÚnierie et de planification.
Services de conseil en systŔmes informatiques et conseils techniques.
Au lieu de: III.2.3
Ekspert 1 ' InŘynier Rezydent ' kierownik zespo┬u, posiadajůcy wyŘsze
wykszta┬cenie techniczne, do█wiadczenie w kierowaniu zespo┬em ludzi
prowadzůcym nadzˇr inwestorski nad realizacjů co najmniej 3 inwestycji
infrastrukturalnych realizowanych zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC
lub rˇwnowaŘnymi, w tym pe┬niůc co najmniej 1 raz funkcjÖ InŘyniera
Rezydenta lub Kierownika Zespo┬u, przy realizacji zako─czonej inwestycji
budowlanej dla ktˇrej wydano █wiadectwo przejÖcia, dotyczůcej gospodarki
wodno - █ciekowej, obejmujůcej budowÖ/rozbudowÖ lub modernizacjÖ sieci
kanalizacji sanitarnej ┬ůcznie o d┬ugo█ci co najmniej 50 km, realizowanej
w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC lub rˇwnowaŘne - o warto█ci robˇt
nie mniejszej niŘ 30 000 000 PLN, bez podatku VAT.
IV.1.2
Przewidywana liczba wykonawcˇw
   5. 
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatˇw: A) dla warunku
okre█lonego w pkt III.2.2) ppkt 1 Og┬oszenia, maksymalna ilo█ç punktˇw
jaka moŘe przyznaç Zamawiajůcy w zakresie tego punktu - 20 pkt - w
przypadku oceny warunkˇw udzia┬u w postÖpowaniu Zamawiajůcy , za kaŘdy
dodatkowy 500 000 PLN w █rednim rocznym (█rednia arytmetyczna z ostatnich
3 lat obrotowych) obrocie w okresie ostatnich 3 lat , bÖdzie przyznane 5
pkt ' waga procentowa 20 %.
B) dla warunku okre█lonego w pkt III.2.2) ppkt 3 Og┬oszenia, maksymalna
ilo█ç punktˇw jaků moŘe przyznaç Zamawiajůcy w zakresie tego punktu - 20
pkt. w przypadku oceny warunkˇw udzia┬u w postÖpowaniu Zamawiajůcy, za
kaŘdy 1 000 000 PLN warto█ci ubezpieczenia od odpowiedzialno█ci cywilnej ,
zamawiajůcy przyzna 5 pkt. - waga procentowa 30 %.
C) dla warunku okre█lonego w pkt III.2.3) ppkt 2 Og┬oszenia maksymalna
ilo█ç punktˇw jaků moŘe przyznaç Zamawiajůcy w zakresie tego punktu - 10
pkt - w przypadku oceny warunkˇw udzia┬u w postÖpowaniu za kaŘdů dodatkowů
wskazanů inwestycje w do█wiadczeniu Eksperta nr 1 w zakresie pe┬nienia
funkcji InŘyniera Rezydenta lub InŘyniera kontraktu lub Kierownika
Zespo┬u, przy realizacji zako─czonej inwestycji budowlanej dla ktˇrej
wydano █wiadectwo przejÖcia , dotyczůcej gospodarki wodno - █ciekowej
realizowanej w oparciu o Warunki kontraktowe FIDIC lub rˇwnowaŘne o
warto█ci robˇt nie mniejszej niŘ 50 000 000 PLN, bez podatku VAT zostanie
przyznane dodatkowo 5 pkt. - waga procentowa 10 %.
D) dla warunku okre█lonego w pkt III.2.3) ppkt 4 Og┬oszenia (dla
wszystkich 3 us┬ug) maksymalna ilo█ç punktˇw jaků moŘe przyznaç
Zamawiajůcy w zakresie tego punktu - 50 pkt.
- za kaŘdů dodatkowo wskazanů us┬ugÖ ktˇrej przedmiotem by┬ nadzˇr nad
realizacjů zako─czonych robˇt budowlanych (dla ktˇrych wydano █wiadectwo
przejÖcia) obejmujůcych budowÖ/rozbudowÖ lub modernizacjÖ wykonanie sieci
kanalizacji sanitarnej i wodociůgowej ┬ůcznie o d┬ugo█ci tych sieci co
najmniej 80 km w ramach jednej umowy na us┬ugÖ nadzoru, dla robˇt
realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub rˇwnowaŘne
zostanie przyznane dodatkowo 10 pkt,
- za kaŘdů dodatkowo wskazana us┬ugÖ nadzoru inwestorskiego nad realizacjů
zako─czonych robˇt budowlanych (dla ktˇrych wydano █wiadectwo przejÖcia) o
warto█ci nadzorowanych robˇt budowlanych co najmniej 50 000 000 PLN bez
podatku VAT dla inwestycji z zakresu gospodarki wodno-█ciekowej
realizowanej w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub rˇwnowaŘne zostanie
przyznane dodatkowo 10 pkt.
Waga procentowa dla ca┬o█ci warunkˇw (wszystkich 3 us┬ug) okre█lonych w
pkt III.2.3) ppkt 4 og┬oszenia 40 %.

   2.  Dla innych warunkˇw udzia┬u w postÖpowaniu, okre█lonych w pkt III.2.
og┬oszenia nie wymienionych powyŘej, Zamawiajůcy przyjmuje wagÖ procentowů
warunku - 0 %. Zamawiajůcy nie bÖdzie ocenia┬ tych warunkˇw podczas wyboru
ograniczonej ilo█ci Wykonawcˇw.

   3.  Sposˇb oceny kryteriˇw wyboru ograniczonej ilo█ci liczby wykonawcˇw:
a) jeŘeli liczba wykonawcˇw ktˇrzy spe┬niajů warunki udzia┬u w
postÖpowaniu bÖdzie wiÖksza niŘ okre█lono w og┬oszeniu Zamawiajůcy zgodnie
z art. 51 ust 2 U.p.z.p, zaprosi do sk┬adania ofert tych Wykonawcˇw ktˇrzy
zdobyli najwiÖkszů ilo█ç punktˇw przyznanych przez Zamawiajůcego wed┬ug
wyŘej okre█lonych kryteriˇw,
b) ostateczna ocena wniosku: i = suma ilo█ci punktˇw przeznaczonych dla
ww. warunkˇw (ilo█ç pkt. dla danego warunku mnoŘona przez wagÖ procentowů
dla tego warunku),
c) zamawiajůcy bÖdzie przelicza┬ pkt do 2 miejsc po przecinku.

   4.  W przypadku gdy liczba Wykonawcˇw spe┬niajůcych warunki udzia┬u w
postÖpowaniu jest wiÖksza niŘ okre█lono w og┬oszeniu, a co najmniej 2
wykonawcˇw posiada taků sama ilo█ç pkt, Zamawiajůcy zaprosi do udzia┬u w
postÖpowaniu, WykonawcÖ ktˇremu przyznano wiÖksza ilo█ç pkt w kryterium
do█wiadczenia wykonawcy okre█lonego w III.2.3)4 og┬oszenia.

   5.  JeŘeli liczba wykonawcˇw, ktˇrzy spe┬niajů warunki udzia┬u w
postÖpowaniu bÖdzie mniejsza od 5, Zamawiajůcy zaprasza do sk┬adania ofert
wszystkich wykonawcˇw, ktˇrzy spe┬niajů te warunki.
IV.3.3. Termin sk┬adania wnioskˇw dotyczůcych uzyskania dokumentˇw lub
dostÖpu do dokumentˇw 20.1.2010 - 15:00.
IV.3.4 Termin sk┬aania ofert lub wnioskˇw o dopuszczenie do udzia┬u w
postÖpowaniu 21.1.2010 - 12:00.
IV.3.8 Warunki otwarcia ofert 21.1.2010 - 12:30.
Lire: III.2.3
Ekspert 1 ' InŘynier Rezydent ' kierownik zespo┬u, posiadajůcy wyŘsze
wykszta┬cenie techniczne, posiada uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ogranicze─ w specjalno█ci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzůdze─ cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociůgowych i kanalizacyjnych, a dla osˇb, ktˇre uzyska┬y uprawnienia
przed 1994 r.
Wymagane sů uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno█ci
instalacyjno ' inŘynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych,
do█wiadczenie w kierowaniu zespo┬em ludzi prowadzůcym nadzˇr inwestorski
nad realizacjů co najmniej 3 inwestycji infrastrukturalnych realizowanych
zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC lub rˇwnowaŘnymi, w tym pe┬niůc co
najmniej 1 raz funkcjÖ InŘyniera Rezydenta lub Kierownika Zespo┬u, przy
realizacji zako─czonej inwestycji budowlanej dla ktˇrej wydano █wiadectwo
przejÖcia, dotyczůcej gospodarki wodno - █ciekowej, obejmujůcej
budowÖ/rozbudowÖ lub modernizacjÖ sieci kanalizacji sanitarnej ┬ůcznie o
d┬ugo█ci co najmniej 50 km, realizowanej w oparciu o Warunki Kontraktowe
FIDIC lub rˇwnowaŘne - o warto█ci robˇt nie mniejszej niŘ 30 000 000 PLN,
bez podatku VAT.
IV.1.2 Przewidywana liczba wykonawcˇw ---.
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatˇw: ---.
IV.3.3. Termin sk┬adania wnioskˇw dotyczůcych uzyskania dokumentˇw lub
dostÖpu do dokumentˇw 27.1.2010 - 15:00.
IV.3.4 Termin sk┬aania ofert lub wnioskˇw o dopuszczenie do udzia┬u w
postÖpowaniu 28.1.2010 - 12:00.
IV.3.8 Warunki otwarcia ofert 28.1.2010 - 12:30.
Autres informations complÚmentaires
Zmiany zosta┬y wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Zmieniono zapisy w tre█ci SIWZ. Zmiany sů opublikowane na stronie
www.wik.turawa.pl w zak┬adce Przetargi / Aktualne w pliku "Zmiany w tre█ci
SIWZ z dnia
   5. 1.2010".
W ww. zak┬adce moŘna rˇwnieŘ pobraç wzory za┬ůcznikˇw do wype┬nienia w
wersji do edycji.
 
 
C L A S S E    C P V
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingÚnierie et services d'inspection 
71240000 - Services d'architecture, d'ingÚnierie et de planification 
71310000 - Services de conseil en matiŔre d'ingÚnierie et de construction 
71320000 - Services de conception technique 
71520000 - Services de conduite des travaux 
71540000 - Services de gestion de la construction 
72220000 - Services de conseil en systŔmes informatiques et conseils techniques 
72510000 - Services de gestion relatifs Ó l'informatique 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / R╔SEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR