Contact Inscription gratuite Connexion
annonces appels offres marches publics
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/10/2011
Date de péremption : 16/11/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Services bancaires et d'investissement , Services bancaires , Services de concession de crédit

2011/S 208-337688 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
SpóÂka Komunalna "Dorzecze BiaÂej" Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego
69c, POLOGNE-33-170Tuchów. Tel. +48 146506204. E-mail:
biuro@dorzeczebialej.pl. Fax +48 146506204.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 27.8.2011, 2011/S
164-271227)
Au lieu de:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
Przedmiotem zamówienia jest:
1) udzielenie i obsÂuga dÂugoterminowego kredytu inwestycyjnego w walucie
PLN w wysokoÛci 27 800 000 PLN (sÂownie: dwadzieÛcia siedem milionów
osiemset tysi™cy PLN), przeznaczonego na finansowanie wydatków SpóÂki
Komunalnej Dorzecze BiaÂej Sp. z o.o. w Tuchowie, a zwi…zanych z
realizacj… przedsi™wzi™cia pod nazw… 'Uporz…dkowanie gospodarki
wodno-Ûciekowej zlewni rzeki BiaÂa w ramach programu "Czysty Dunajec",
2) prowadzenie rachunku bieü…cego SpóÂki Komunalnej 'Dorzecze BiaÂej' Sp.
z o.o. oraz
3) udzielenie kredytu obrotowego w rachunku kredytowym.
Kredyt inwestycyjny powinien by‡ do dyspozycji Zamawiaj…cego w ci…gu 30
dni od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiaj…cego w formie pisemnej
o zamiarze uruchomienia wypÂaty pierwszej transzy kredytu, jednak nie
póúniej niü 30.11.2011 r. Wykorzystanie kredytu nast™powa‡ b™dzie w formie
bezgotówkowej w wysokoÛci do 100 % wartoÛci netto faktury, w drodze
realizacji przez Wykonawc™ zleceÄ pÂatniczych Zamawiaj…cego ' w ci™üar
rachunku kredytowego Zamawiaj…cego ' odpowiadaj…cych celom, na
sfinansowanie których kredyt zosta udzielony bez prowizji i opÂat
ponoszonych przez Zamawiaj…cego. Wykonawca zagwarantuje Zamawiaj…cemu
uruchomienie w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy o udzielenie
kredytu obrotowego, kredyt obrotowy w rachunku kredytowym do wysokoÛci 4
000 000 PLN na okres 48 miesi™cy. Zamawiaj…cy zobowi…zuje si™ do
korzystania z linii kredytowej jedynie w celu opÂacenia kosztów podatku
VAT zwi…zanych z realizowan… inwestycj…, na któr… zostanie przeznaczony
kredyt inwestycyjny. Zwrot podatku VAT z Urz™du Skarbowego przekazywany
b™dzie na konto Zamawiaj…cego a nast™pnie na konto wskazane przez
Wykonawc™ i powodowa b™dzie wygaszenie zadÂuüenia w linii kredytowej.
Wykonawca winien zobowi…za‡ si™ do okreÛlenia kosztów (marüa banku,
prowizje i opÂaty) korzystania z linii kredytowej w oparciu o standardowe
stawki kosztów dla klientów korporacyjnych, jednak marüa banku nie moüe
przekracza‡ wysokoÛci 2,5 %.
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu:
   3. 10.2011 (12:00).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
   3. 10.2011 (12:15).
Lire:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
Przedmiotem zamówienia jest:
1) udzielenie i obsÂuga dÂugoterminowego kredytu inwestycyjnego w walucie
PLN w wysokoÛci 27 800 000 PLN (sÂownie: dwadzieÛcia siedem milionów
osiemset tysi™cy PLN), przeznaczonego na finansowanie wydatków SpóÂki
Komunalnej Dorzecze BiaÂej Sp. z o.o. w Tuchowie, a zwi…zanych z
realizacj… przedsi™wzi™cia pod nazw… 'Uporz…dkowanie gospodarki
wodno-Ûciekowej zlewni rzeki BiaÂa w ramach programu "Czysty Dunajec",
2) prowadzenie rachunku bieü…cego SpóÂki Komunalnej 'Dorzecze BiaÂej' Sp.
z o.o. oraz
3) udzielenie kredytu obrotowego w rachunku kredytowym.
Kredyt inwestycyjny powinien by‡ do dyspozycji Zamawiaj…cego w ci…gu 30
dni od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiaj…cego w formie pisemnej
o zamiarze uruchomienia wypÂaty pierwszej transzy kredytu, jednak nie
póúniej niü 30.12.2011 r. Wykorzystanie kredytu nast™powa‡ b™dzie w formie
bezgotówkowej w wysokoÛci do 100 % wartoÛci netto faktury, w drodze
realizacji przez Wykonawc™ zleceÄ pÂatniczych Zamawiaj…cego ' w ci™üar
rachunku kredytowego Zamawiaj…cego ' odpowiadaj…cych celom, na
sfinansowanie których kredyt zosta udzielony bez prowizji i opÂat
ponoszonych przez Zamawiaj…cego. Wykonawca zagwarantuje Zamawiaj…cemu
uruchomienie w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy o udzielenie
kredytu obrotowego, kredyt obrotowy w rachunku kredytowym do wysokoÛci 4
000 000 PLN na okres 48 miesi™cy. Zamawiaj…cy zobowi…zuje si™ do
korzystania z linii kredytowej jedynie w celu opÂacenia kosztów podatku
VAT zwi…zanych z realizowan… inwestycj…, na któr… zostanie przeznaczony
kredyt inwestycyjny. Zwrot podatku VAT z Urz™du Skarbowego przekazywany
b™dzie na konto Zamawiaj…cego a nast™pnie na konto wskazane przez
Wykonawc™ i powodowa b™dzie wygaszenie zadÂuüenia w linii kredytowej.
Wykonawca winien zobowi…za‡ si™ do okreÛlenia kosztów (marüa banku,
prowizje i opÂaty) korzystania z linii kredytowej w oparciu o standardowe
stawki kosztów dla klientów korporacyjnych, jednak marüa banku nie moüe
przekracza‡ wysokoÛci 2,5 %.
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 16.11.2011 (12:00).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 16.11.2011 (12:15).
Autres informations complémentaires
Zmiany zostaÂy wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
 
 
C L A S S E    C P V
66100000 - Services bancaires et d'investissement 
66110000 - Services bancaires 
66113000 - Services de concession de crédit 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR