Contact Inscription gratuite Connexion
annonces appels offres marches publics
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 29/10/2010
Date de péremption : 18/11/2010
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Informations complÚmentaires
POLOGNE
appel-offre

Services de collecte des ordures , Services d'Úlimination de dÚchets hospitaliers

2010/S 211-321975 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 ┌lůskiego Uniwersytetu
Medycznego Gˇrno█lůskie Centrum Medyczne w Katowicach im. prof. Leszka
Gieca, ul. Zio┬owa 45/47, attn: mgr inŘ. Aleksandra Knapska, mgr inŘ. Anna
Zawada, POLOGNE-40-635Katowice. Tel. +48 323598413 Fax +48 322029501.
(SupplÚment au Journal officiel de l'Union europÚenne, 18.9.2010, 2010/S
182-278189)
Au lieu de:
III.2.3) Zdolnoۇ techniczna:
Informacje i formalno█ci konieczne do dokonania oceny spe┬niania wymogˇw:

   1.  Formularz ofertowy
- z┬oŘony w formie orygina┬u.
(W przypadku Wykonawcˇw wspˇlnie ubiegajůcych siÖ o udzielenie zamˇwienia
formularz ten sk┬ada pe┬nomocnik tych Wykonawcˇw).

   2.  Formularz cenowy
- z┬oŘony w formie orygina┬u.
W przypadku Wykonawcˇw wspˇlnie ubiegajůcych siÖ o udzielenie zamˇwienia
o█wiadczenie to sk┬ada pe┬nomocnik tych Wykonawcˇw;
11. Wykaz wykonanych us┬ug w zakresie niezbÖdnym do wykazania spe┬nienia
warunku dotyczůcego wiedzy i do█wiadczenia, tj.:
Wykaz wykonanych, a w przypadku █wiadcze─ okresowych rˇwnieŘ wykonywanych
co najmniej trzech us┬ug utylizacji odpadˇw o warto█ci co najmniej 350 000
PLN brutto kaŘda w zakresie niezbÖdnym do wykazania spe┬niania warunku
wiedzy i do█wiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed up┬ywem
terminu sk┬adania ofert w postÖpowaniu, a jeŘeli okres prowadzenia
dzia┬alno█ci jest krˇtszy - w tym okresie,
- z┬oŘony w formie orygina┬u lub kopii po█wiadczonej za zgodno█ç z
orygina┬em przez WykonawcÖ.
W przypadku wykonawcˇw wspˇlnie ubiegajůcych siÖ o udzielenie zamˇwienia
wykaz ten sk┬ada pe┬nomocnik tych wykonawcˇw,
12. Dokumenty potwierdzajůce, Ře wykazane us┬ugi zosta┬y wykonane
naleŘycie
- z┬oŘone w formie orygina┬u lub kopii po█wiadczonej za zgodno█ç z
orygina┬em przez WykonawcÖ.
W przypadku wykonawcˇw wspˇlnie ubiegajůcych siÖ o udzielenie zamˇwienia
dokumenty te sk┬adajů odpowiednio wykonawcy, ktˇrzy potwierdzajů
spe┬nianie warunku w imieniu wykonawcˇw wspˇlnie ubiegajůcych siÖ o
udzielenie zamˇwienia, w formie orygina┬u lub kopii po█wiadczonej za
zgodno█ç z orygina┬em przez wykonawcÖ, ktˇrego dotyczů;
13. Zobowiůzanie(a) innych podmiotˇw do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbÖdnych zasobˇw w zakresie wiedzy i do█wiadczenia oraz posiadania
uprawnie─ do wykonywania okre█lonej dzia┬alno█ci lub czynno█ci na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamˇwienia (jeŘeli Wykonawca polega na
wiedzy i do█wiadczeniu innych podmiotˇw, niezaleŘnie od charakteru
prawnego ┬ůczůcych go z nimi stosunkˇw)
- z┬oŘone w formie orygina┬u przez ten podmiot.
14. KoncesjÖ, zezwolenie lub licencjÖ, je█li ustawy nak┬adajů obowiůzek
posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjÖcie dzia┬alno█ci
gospodarczej w zakresie objÖtym zamˇwieniem publicznym, tj. aktualne
pozwolenie na prowadzenie dzia┬alno█ci w zakresie zbierania, transportu
oraz unieszkodliwiania odpadˇw niebezpiecznych zgodnie z ustawů z dnia
27.4.2001 r. o odpadach [Dz. U Nr 62, poz. 628 z pˇ˙n. zm.]
- z┬oŘony w formie orygina┬u lub kopii po█wiadczonej za zgodno█ç z
orygina┬em przez WykonawcÖ.
W przypadku wykonawcˇw wspˇlnie ubiegajůcych siÖ o udzielenie zamˇwienia
dokumenty te sk┬adajů odpowiednio wykonawcy, ktˇrzy potwierdzajů
spe┬nianie warunku w imieniu wykonawcˇw wspˇlnie ubiegajůcych siÖ o
udzielenie zamˇwienia, w formie orygina┬u lub kopii po█wiadczonej za
zgodno█ç z orygina┬em przez wykonawcÖ, ktˇrego dotyczů;
15. Aktualne pozwolenie na prowadzenie dzia┬alno█ci w zakresie zbierania,
transportu oraz unieszkodliwiania odpadˇw niebezpiecznych zgodnie z ustawů
z dnia 27.4.2001 r. o odpadach [Dz. U Nr 62, poz. 628 z pˇ˙n. zm.]
- z┬oŘony w formie orygina┬u lub kopii po█wiadczonej za zgodno█ç z
orygina┬em przez WykonawcÖ.
W przypadku wykonawcˇw wspˇlnie ubiegajůcych siÖ o udzielenie zamˇwienia
dokumenty te sk┬adajů odpowiednio wykonawcy, ktˇrzy potwierdzajů
spe┬nianie warunku w imieniu wykonawcˇw wspˇlnie ubiegajůcych siÖ o
udzielenie zamˇwienia, w formie orygina┬u lub kopii po█wiadczonej za
zgodno█ç z orygina┬em przez wykonawcÖ, ktˇrego dotyczů.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentˇw dodatkowych 26.10.2010
IV.3.4) Termin sk┬adania ofert lub wnioskˇw o dopuszczenie do udzia┬u w
postÖpowaniu 27.10.2010 (11:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert 27.10.2010 (12:00)
Lire:
III.2.3) Zdolnoۇ techniczna
Informacje i formalno█ci konieczne do dokonania oceny spe┬niania wymogˇw:

   1.  Formularz ofertowy
- z┬oŘony w formie orygina┬u.
(W przypadku Wykonawcˇw wspˇlnie ubiegajůcych siÖ o udzielenie zamˇwienia
formularz ten sk┬ada pe┬nomocnik tych Wykonawcˇw).

   2.  Formularz cenowy
- z┬oŘony w formie orygina┬u.
W przypadku Wykonawcˇw wspˇlnie ubiegajůcych siÖ o udzielenie zamˇwienia
o█wiadczenie to sk┬ada pe┬nomocnik tych Wykonawcˇw;
11. Wykaz wykonanych us┬ug w zakresie niezbÖdnym do wykazania spe┬nienia
warunku dotyczůcego wiedzy i do█wiadczenia, tj.:
Wykaz wykonanych, a w przypadku █wiadcze─ okresowych wykonuje, us┬ugi
odbioru, transportu i utylizacji odpadˇw niebezpiecznych o ┬ůcznej
warto█ci co najmniej 350 000 PLN brutto w zakresie niezbÖdnym do wykazania
spe┬niania warunku wiedzy i do█wiadczenia w okresie ostatnich trzech lat
przed up┬ywem terminu sk┬adania ofert w postÖpowaniu, a jeŘeli okres
prowadzenia dzia┬alno█ci jest krˇtszy - w tym okresie,
- z┬oŘony w formie orygina┬u lub kopii po█wiadczonej za zgodno█ç z
orygina┬em przez WykonawcÖ.
W przypadku wykonawcˇw wspˇlnie ubiegajůcych siÖ o udzielenie zamˇwienia
wykaz ten sk┬ada pe┬nomocnik tych wykonawcˇw,
12. Dokumenty potwierdzajůce, Ře wykazane us┬ugi zosta┬y wykonane
naleŘycie
- z┬oŘone w formie orygina┬u lub kopii po█wiadczonej za zgodno█ç z
orygina┬em przez WykonawcÖ.
W przypadku wykonawcˇw wspˇlnie ubiegajůcych siÖ o udzielenie zamˇwienia
dokumenty te sk┬adajů odpowiednio wykonawcy, ktˇrzy potwierdzajů
spe┬nianie warunku w imieniu wykonawcˇw wspˇlnie ubiegajůcych siÖ o
udzielenie zamˇwienia, w formie orygina┬u lub kopii po█wiadczonej za
zgodno█ç z orygina┬em przez wykonawcÖ, ktˇrego dotyczů;
13. Zobowiůzanie(a) innych podmiotˇw do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbÖdnych zasobˇw w zakresie wiedzy i do█wiadczenia oraz posiadania
uprawnie─ do wykonywania okre█lonej dzia┬alno█ci lub czynno█ci na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamˇwienia (jeŘeli Wykonawca polega na
wiedzy i do█wiadczeniu innych podmiotˇw, niezaleŘnie od charakteru
prawnego ┬ůczůcych go z nimi stosunkˇw)
- z┬oŘone w formie orygina┬u przez ten podmiot.
14. KoncesjÖ, zezwolenie lub licencjÖ, je█li ustawy nak┬adajů obowiůzek
posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjÖcie dzia┬alno█ci
gospodarczej w zakresie objÖtym zamˇwieniem publicznym, tj. aktualne
pozwolenie na prowadzenie dzia┬alno█ci w zakresie zbierania, transportu
oraz unieszkodliwiania odpadˇw niebezpiecznych zgodnie z ustawů z dnia
27.4.2001 r. o odpadach [Dz. U Nr 62, poz. 628 z pˇ˙n. zm.]
- z┬oŘony w formie orygina┬u lub kopii po█wiadczonej za zgodno█ç z
orygina┬em przez WykonawcÖ.
W przypadku wykonawcˇw wspˇlnie ubiegajůcych siÖ o udzielenie zamˇwienia
dokumenty te sk┬adajů odpowiednio wykonawcy, ktˇrzy potwierdzajů
spe┬nianie warunku w imieniu wykonawcˇw wspˇlnie ubiegajůcych siÖ o
udzielenie zamˇwienia, w formie orygina┬u lub kopii po█wiadczonej za
zgodno█ç z orygina┬em przez wykonawcÖ, ktˇrego dotyczů;
15. Aktualne pozwolenie na prowadzenie dzia┬alno█ci w zakresie zbierania,
transportu oraz unieszkodliwiania odpadˇw niebezpiecznych zgodnie z ustawů
z dnia 27.4.2001 r. o odpadach [Dz. U Nr 62, poz. 628 z pˇ˙n. zm.]
- z┬oŘony w formie orygina┬u lub kopii po█wiadczonej za zgodno█ç z
orygina┬em przez WykonawcÖ.
W przypadku wykonawcˇw wspˇlnie ubiegajůcych siÖ o udzielenie zamˇwienia
dokumenty te sk┬adajů odpowiednio wykonawcy, ktˇrzy potwierdzajů
spe┬nianie warunku w imieniu wykonawcˇw wspˇlnie ubiegajůcych siÖ o
udzielenie zamˇwienia, w formie orygina┬u lub kopii po█wiadczonej za
zgodno█ç z orygina┬em przez wykonawcÖ, ktˇrego dotyczů.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentˇw dodatkowych 18.11.2010
IV.3.4) Termin sk┬adania ofert lub wnioskˇw o dopuszczenie do udzia┬u w
postÖpowaniu 18.11.2010 (11:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert 18.11.2010 (12:00)
Autres informations complÚmentaires
Zmiany zosta┬y wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
 
 
C L A S S E    C P V
90511000 - Services de collecte des ordures 
90524200 - Services d'Úlimination de dÚchets hospitaliers 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / R╔SEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR