Contact Inscription gratuite Connexion
annonces appels offres marches publics
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/10/2011
Date de péremption : 18/11/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Services de conception technique

2011/S 208-337813 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, al. Bohaterów Warszawy 33,
attn: Iwona Gabska, POLOGNE-70-340Szczecin. Tel. +48 914325320 /
914325301. Fax +48 914325323.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 27.9.2011, 2011/S
185-302998)
Au lieu de:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów.
b) potencja kadrowy: Wykonawca musi wskaza‡ osoby, które b™d…
uczestniczy‡ w wykonywaniu zamówienia legitymuj…ce si™ kwalifikacjami
zawodowymi i doÛwiadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostan… im
powierzone. Wykonawca na kaüd… funkcj™ wymienion… poniüej, wskaüe osoby,
które speÂniaj… nast™puj…ce wymagania:
1). osoba proponowana do peÂnienia funkcji: Projektant branüy drogowej:
- minimalna liczba osób: 1,
- minimalne doÛwiadczenie i kwalifikacje: posiada uprawnienia budowlane
minimum 3 lata w specjalnoÛci drogowej do projektowania bez ograniczeÄ
zgodnie z ustaw… - Prawo budowlane lub odpowiadaj…ce im waüne uprawnienia,
które zostaÂy wydane na podstawie wczeÛniej obowi…zuj…cych przepisów.
2). osoba proponowana do peÂnienia funkcji: Weryfikator branüy drogowej:
- minimalna liczba osób: 1,
- minimalne doÛwiadczenie i kwalifikacje: posiada uprawnienia budowlane
minimum 5 lat w specjalnoÛci drogowej do projektowania bez ograniczeÄ
zgodnie z ustaw… - Prawo budowlane lub odpowiadaj…ce im waüne uprawnienia,
które zostaÂy wydane na podstawie wczeÛniej obowi…zuj…cych przepisów.
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu:
   3. 11.2011 (10:50)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
   3. 11.2011 (11:00)
Lire:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów.
b) potencja kadrowy: Wykonawca musi wskaza‡ osoby, które b™d…
uczestniczy‡ w wykonywaniu zamówienia legitymuj…ce si™ kwalifikacjami
zawodowymi i doÛwiadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostan… im
powierzone. Wykonawca na kaüd… funkcj™ wymienion… poniüej, wskaüe osoby,
które speÂniaj… nast™puj…ce wymagania:
1). osoba proponowana do peÂnienia funkcji: Projektant branüy drogowej:
- minimalna liczba osób: 1,
- minimalne doÛwiadczenie i kwalifikacje: posiada uprawnienia budowlane
minimum 3 lata w specjalnoÛci drogowej do projektowania bez ograniczeÄ
zgodnie z ustaw… - Prawo budowlane lub odpowiadaj…ce im waüne uprawnienia,
które zostaÂy wydane na podstawie wczeÛniej obowi…zuj…cych przepisów.
2). osoba proponowana do peÂnienia funkcji: Weryfikator branüy drogowej:
- minimalna liczba osób: 1,
- minimalne doÛwiadczenie i kwalifikacje: posiada uprawnienia budowlane
minimum 5 lat w specjalnoÛci drogowej do projektowania bez ograniczeÄ
zgodnie z ustaw… - Prawo budowlane lub odpowiadaj…ce im waüne uprawnienia,
które zostaÂy wydane na podstawie wczeÛniej obowi…zuj…cych przepisów.
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. z 2006 roku nr 156, poz. 1118 ze zm.) osoby, które przed dniem
wejÛcia w üycie ustawy, uzyskaÂy uprawnienia budowlane lub stwierdzenie
posiadania przygotowania zawodowego do peÂnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, zachowuj… uprawnienia do peÂnienia tych
funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnieÄ budowlanych naleüy
odczytywa‡ zgodnie z ich treÛci… decyzji o ich nadaniu w oparciu o
przepisy b™d…ce podstaw… ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy
Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okreÛlone w
art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mog… równieü wykonywa‡ osoby,
których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaÂy uznane na zasadach
okreÛlonych w przepisach odr™bnych.
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 18.11.2011 (10:50)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 18.11.2011 (11:00)
 
 
C L A S S E    C P V
71320000 - Services de conception technique 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR