Contact Inscription gratuite Connexion
annonces appels offres marches publics
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 29/10/2010
Date de péremption : 19/11/2010
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Services de concession de crédit

2010/S 211-321904 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
ZakÂad Wodoci…gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie, ul. Stefana
Batorego 68, ZakÂad Wodoci…gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie,
attn: Joanna Duda-Baraniec, POLOGNE-34-120Andrychów. Tel. +48 338752640 /
338752308. E-mail: jduda@zwik.andrychow.pl. Fax +48 338752655.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne,
   1. 10.2010, 2010/S
191-292127)
Au lieu de:
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu 10.11.2010 (12:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert 10.11.2010 (12:30)
Lire:
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu 19.11.2010 (12:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert 19.11.2010 (12:30)
Autres informations complémentaires
Zmiany zostaÂy wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
SIWZ w pkt. XVIII ppkt.
   6. 
Oprocentowanie linii kredytowej jest zmienne ustalone jako suma stawki
referencyjnej WIBOR 1 M z ostatniego dnia roboczego miesi…ca
poprzedzaj…cego miesi…c, w którym nast…pi spÂata rat kapitaÂu i odsetek i
staÂej marüy banku, z tym üe marüa banku nie moüe przekroczy‡ 2,5 punktów
procentowych.
Zmieniono tabel™ nr 6 (Bilans) w ZaÂ…czniku nr 6 do SIWZ 'Wniosek do
NFOÚiGW o dopÂat™ do oprocentowania dla przedsi™wzi™cia 'Budowa i
modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Úciekowej w Gminie Andrychów' .W
zestawionych arkuszach omyÂkowo doÂ…czono niewÂaÛciwy arkusz sprawozdania
bilansowego odpowiadaj…cy innemu scenariuszowi realizacji przedsi™wzi™cia
niü wybrany do realizacji (przesuni™cie o rok). Z tego powodu wyst™puje
niezgodnoÛ‡ obsÂugi dÂugo- i krótkoterminowej dÂugu, zysku netto oraz
Ûrodków pieni™ünych na koniec okresu.
 
 
C L A S S E    C P V
66113000 - Services de concession de crédit 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR