Contact Inscription gratuite demande d'information 01 49 36 46 20 Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2011
Date de péremption : 11/08/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Services de concession de crédit

2011/S 148-245199 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Gmina Stawiski, ul. Plac WolnoÛci 13/15, attn: Iwona Ofman - Skarbnik
Gminy, POLOGNE-18-520Stawiski. Tel. +48 862785511. E-mail:
sekretariat-umstawiski@stawiski.pl. Fax +48 862785533.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne,
   2. 7.2011, 2011/S
125-207829)
Au lieu de:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu dÂugoterminowego w
wysokoÛci 1 868 878,00 PLN (sÂownie: jeden milion osiemset szeÛ‡dziesi…t
osiem tysi™cy osiemset siedemdziesi…t osiem zÂotych) przeznaczonego na:
1) Przebudowa drogi gminnej nr 104527B Lisy ' MieszoÂki ' SokoÂy ' 1 136
541 PLN;
2) Przebudowa nawierzchni na drogach gminnych: Jurzec WÂoÛciaÄski, Zalesie
i Zalesie ' Wysokie MaÂe - 356 533 PLN;
3) Rekultywacja skÂadowiska odpadów innych niü niebezpieczne i oboj™tne w
Stawiskach ' 375 804 PLN.
SpÂata w/w kredytu dÂugoterminowego b™dzie nast™powaÂa od 31.1.2012 r. do
31.12.2021 r. w ratach miesi™cznych, pÂatnych ostatniego dnia kaüdego
miesi…ca, zgodnie z poniüszym zestawieniem:
- w latach 2012 ' 2015 ' po 5 000,00 PLN,
- w latach 2016-2019 ' po 10 000,00 PLN,
- w roku 2020 ' po 47 200,00 PLN,
- w roku 2021 ' 11 rat po 47 200,00 PLN i 1 rata 63 276,00 PLN.
Form™ zabezpieczenia spÂaty kredytu stanowi weksel wÂasny in blanco wraz z
deklaracj… wekslow….
Lire:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu dÂugoterminowego w
wysokoÛci 1 868 878,00 PLN (sÂownie: jeden milion osiemset szeÛ‡dziesi…t
osiem tysi™cy osiemset siedemdziesi…t osiem zÂotych) przeznaczonego na
nast™puj…ce zadania:
1) SpÂaty rat kredytów zaci…gni™tych w latach poprzednich ' 1 313 024 PLN,
2) Zadanie inwestycyjne 'Przebudowa drogi gminnej nr 104527B Lisy '
MieszoÂki ' SokoÂy Â…cz…cej drog™ wojewódzk… Nr 648 z drog… powiatow… Nr
1821B na odcinku 2,945 km' ' 555 854 PLN.
SpÂata w/w kredytu dÂugoterminowego b™dzie nast™powaÂa od 31.1.2012 r. do
31.12.2021 r. w ratach miesi™cznych, pÂatnych ostatniego dnia kaüdego
miesi…ca, zgodnie z poniüszym zestawieniem:
- w latach 2012 ' 2015 ' po 5 000,00 PLN,
- w latach 2016-2019 ' po 10 000,00 PLN,
- w roku 2020 ' po 47 200,00 PLN,
- w roku 2021 ' 11 rat po 47 200,00 PLN i 1 rata 63 276,00 PLN.
Form™ zabezpieczenia spÂaty kredytu stanowi weksel wÂasny in blanco wraz z
deklaracj… wekslow….
Autres informations complémentaires
Zmiany zostaÂy wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
 
 
C L A S S E    C P V
66113000 - Services de concession de crédit 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR