Contact Inscription gratuite Connexion
annonces appels offres marches publics
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/08/2009
Date de péremption : 15/05/2009
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Services de conduite des travaux

2009/S 155-225225 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Gmina Milanówek, ul. KoÛciuszki 45, Urz…d Miasta Milanówka, attn: Zbigniew
SkÂodowski, PL-05-822 Milanówek. Tel. +48 227583061. E-mail:
sklodowski@milanowek.pl. Fax +48 227558120.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne,
   1. 4.2009, 2009/S
63-090933)
Objet: CPV: 71520000.
Services de conduite des travaux.
Procédure incomplèteLe marché n'a pas été attribué.Autres informations
complémentaires
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29.1.2004 r. ' Prawo
zamówieÄ publicznych.
(tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Burmistrz Miasta Milanówka
w dniu 17.6.2009 r. uniewaüni post™powanie w sprawie zawarcia umowy
ramowej na usÂugi Inüynier Kontraktu dla projektu 'Modernizacja i
rozbudowa systemu infrastruktury wodoci…gowo ' kanalizacyjnej Gminy
Milanówek', ogÂoszonego w Suplemencie do Dziennika Urz™dowego Unii
Europejskiej Dz.U. 2009/S 63-090933 z dnia
   1. 4.2009 r.
Wyst…piÂa istotna zmiana okolicznoÛci powoduj…ca, üe zawarcie umowy
ramowej w zakresie obj™tym opisem przedmiotu zamówienia w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia nie leüy w interesie publicznym, czego nie
moüna byÂo wczeÛniej przewidzie‡.
 
 
C L A S S E    C P V
71520000 - Services de conduite des travaux 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR