Contact Inscription gratuite demande d'information 01 49 36 46 20 Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2011
Date de péremption : 29/08/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ESTONIE
appel-offre

Services de conduite des travaux

2011/S 148-245261 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Aktsiaselts Narva Vesi, Kulgu 4, attn: Hilje Õunapuu, ESTONIE-20104Narva.
Tel. +372 56690036. E-mail: hilje@narvavesi.ee. Fax +372 3569001.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 23.7.2011, 2011/S
140-233080)
Au lieu de:
III.2.3) Tehniline ja kutsealane pädevus:
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja
nende vorminõuded:

   1.  Pakkuja peab tõestama, et ta on viimase kolme (3) aasta jooksul
(arvates pakkumuse esitamise kuupäevast) teostanud ühisvee- ja
ühiskanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimis- ja/või ehitustööde
omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenust (tööd võivad olla alustatud
varem, kuid peavad olema lõpetatud nimetatud aastate jooksul) vähemalt
3000 elanikuga tiheasustusalal (tiheasustusala maareformi seaduse § 7 lg 4
mõistes) 100 % osas lepinguperioodist (lepinguperioodiks loetakse
ajaperioodi alates lepingu sõlmimise kuupäevast kuni Vastuvõtuakti
allkirjastamise kuupäevani) ühe (1) projekteerimis-ehitustöövõtu ja/või
ehitustöövõtu lepingu raames, milles rekonstrueeriti ja/või ehitati
vähemalt 15 km ühisveevarustus- ja 7 km ühiskanalisatsioonitorustikku.

   2.  Pakkuja peab tõestama, et ta on viimase kolme (3) aasta jooksul
(arvates pakkumuse esitamise kuupäevast) teostanud ühisvee- ja
ühiskanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimis- ja/või ehitustööde
omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenust (tööd võivad olla alustatud
varem, kuid peavad olema lõpetatud nimetatud aastate jooksul) vähemalt ühe
FIDIC´u lepingul põhineva projektile, milles rajati ja/või rekonstrueeriti
ja/või renoveeriti ühisveevarustus- ja kanalisatsioonitorustikke.

   3.  Pakkuja esitab koos pakkumusega loetelu, mis tõendab, et on teostanud
eelnimetatud tunnustele vastavaid teenuseid koos teostatud teenuste
maksumuse ja lühikirjelduse, hankelepingu sõlmimise kuupäeva (päev, kuu,
aasta), ehitustööde valmimise kuupäeva (päev, kuu, aasta), tellijate
nimede ja kontaktandmete äranäitamisega; (Osa II, Lisa 2, Vormid 13).

   4.  Pakkuja esitab Vormis 13 loetletud teenuste kohta RHS § 41 lg 1 punktis
1 nõutud tõendid (Vorm 14) selle kohta, et need teenused tehti sõlmitud
lepingute ja hea tava kohaselt. Tõendi peavad esitama RHS § 41 lõike 4
punktis 1 nimetatud Hankija ja/või RHS § 41 lõike 4 punktis 2 nimetatud
Hankija, v.a Pakkuja ja/või Taotleja ise.

   5.  Nõuded isikkoosseisu haridusele ja erialasele kvalifikatsioonile:

   5. 1 Inseneri meeskonnajuht

   5. 1.1. Haridus: kõrgharidus ehituserialal (vähemalt bakalaureuse kraad või
rakenduskõrghariduse diplom)

   5. 1.2. Erialane kvalifikatsioon:

   5. 1.2.1. isikuline registreering vastutava spetsialistina Majandustegevuse
Registris valdkonnas 'Ehitus' tegevusaladel 'Ehitusjuhtimine' ja
'Omanikujärelevalve'. Eesti MTR-s registreeritud spetsialisti MTR-i
registreeringuid kontrollib Hankija hindamise protsessis avalikest
andmebaasidest ise. Inseneri meeskonnajuht kohta, kelle asukohamaa ei ole
Eesti Vabariik, tuleb MTR registreeringute asemel esitada tõend
registreerituse kohta oma asukohamaa erialases registris, mis tõendab
õigust tegutseda oma asukohamaal valdkonnas 'Ehitus' tegevusaladel
'Ehitusjuhtimine' ja 'Omanikujärelevalve", kusjuures selline tõend peab
olema notariaalselt tõlgitud eesti keelde. Juhul, kui inseneri
meeskonnajuhi asukohamaal puudub MTR´i laadne register, siis tuleb
Pakkujal esitada inseneri meeskonnajuhi asukohamaa vastavat pädevust omava
asutuse kinnituskiri, et sellel asukohamaal puudub firmade ja/või isikute
majandustegevuse register ja et pakkumuses nimetatud inseneri
meeskonnajuht (nimeliselt) tohib oma asukohamaal tegutseda valdkonnas
"Ehitus" tegevusaladel "Ehitusjuhtimine" ja "Omanikujärelevalve",
kusjuures selline tõend peab olema notariaalselt tõlgitud eesti keelde.
Samuti tuleb Eestist mittepärineva inseneri meeskonnajuhi kohta esitada
kinnituskiri, et enne pakkujaga hankelepingu sõlmimist teavitab ta
Tehnilise Järelvalve Ametit Eestis vastava tegevuse alustamisest ja järgib
Eestis kehtivaid nõudeid.

   5. 1.2.2 viimase kümne (10) aasta jooksul (arvates pakkumuse esitamise
kuupäevast) omandatud vähemalt 7(seitsme)-aastane töökogemus vee- ja
kanalisatsioonitorustike ja/või -rajatiste ehitamisel ja/või
rekonstrueerimisel projektijuhina ja/või omanikujärelevalvena;

   5. 1.2.3. viimase 7 (seitsme) aasta jooksul (arvates pakkumuse esitamise
kuupäevast) osalenud vähemalt ühes (1) vee- ja kanalisatsioonitorustike
rajamise ja/või rekonstrueerimise ja/või renoveerimise lepingus lepingu
algusest (alguseks loetakse Lepingu sõlmimise kuupäeva) kuni Tellijale
üleandmiseni (vastuvõtuakti allkirjastamise kuupäev) projektijuhina ja/või
omanikujärelevalvena, kus lepingu raames on rajatud ja/või ehitatud ja/või
rekonstrueeritud vähemalt kümme (10) km veetorustikku ning seitse (7) km
kanalisatsioonitorustikku;

   5. 1.2.4. viimase 7 (seitsme) aasta jooksul (arvates pakkumuse esitamise
kuupäevast) olnud FIDIC Inseneri meeskonna juht vähemalt ühes FIDIC
lepingutingimustele baseerunud ühisveevärgi ja 'kanalisatsioonitorustike
ja/või 'rajatiste ehituse ja/või rekonstrueerimise lepingus või läbinud
KIK-i poolt aktsepteeritud vähemalt 12- tunnise õppekavaga FIDIC
koolituse;

   5. 1.2.5 eesti keel väga heal tasemel nii kõnes kui kirjas, vene keel heal
tasemel kõnes.

   6.  Nõuded isikkoosseisu haridusele ja erialasele kvalifikatsioonile:

   6. 1. Ehitustööde omanikujärelevalve spetsialist (ehitusinsener)

   6. 1.1. Haridus: kõrgharidus ehituserialal (vähemalt bakalaureuse kraad või
rakenduskõrghariduse diplom).

   6. 1.2. Erialane kvalifikatsioon:

   6. 1.2.1 isikuline registreering vastutava spetsialistina Majandustegevuse
Registris valdkonnas 'Ehitus' tegevusalal 'Omanikujärelevalve'. Eesti
MTR-s registreeritud spetsialisti MTR-i registreeringut kontrollib Hankija
hindamise protsessis avalikest andmebaasidest ise. Objektijuhti kohta,
kelle asukohamaa ei ole Eesti Vabariik, tuleb MTR registreeringu asemel
esitada tõend registreerituse kohta oma asukohamaa erialases registris,
mis tõendab õigust tegutseda oma asukohamaal valdkondades, mille kohta on
käesolevas punktis nõutud registreeringu olemasolu, kusjuures selline
tõend peab olema notariaalselt tõlgitud eesti keelde. Juhul, kui
ehitustööde omanikujärelevalve spetsialisti (ehitusinseneri) asukohamaal
puudub MTR´i laadne register, siis tuleb Pakkujal esitada ehitustööde
omanikujärelevalve spetsialisti (ehitusinseneri) asukohamaa vastavat
pädevust omava asutuse kinnituskiri, et sellel asukohamaal puudub firmade
ja/või isikute majandustegevuse register ja et pakkumuses nimetatud
ehitustööde omanikujärelvalve spetsialist (ehitusinsener) (nimeliselt)
tohib oma asukohamaal tegutseda valdkonnas "Ehitus" tegevusalal
"Omanikujärelevalve", kusjuures selline tõend peab olema notariaalselt
tõlgitud eesti keelde. Samuti tuleb Eestist mittepärineva objektijuhi
kohta esitada kinnituskiri, et enne pakkujaga hankelepingu sõlmimist
teavitab ta Tehnilise Järelvalve Ametit Eestis vastava tegevuse
alustamisest ja järgib Eestis kehtivaid nõudeid.

   6. 1.2.2 viimase seitsme (7) aasta jooksul (arvates pakkumuse esitamise
kuupäevast) omandatud vähemalt 5(viie)-aastane töökogemus vee- ja
kanalisatsioonitorustike ehitustöödel tööde juhatajana ja/või objekti
insenerina ja/või objektijuhina ja/või omanikujärelevalvena;

   6. 1.2.3 viimase viie (5) aasta jooksul (arvates pakkumuse esitamise
kuupäevast) osalenud vähemalt ühes (1) vee- ja kanalisatsioonitorustike
rekonstrueerimise (olemasolevate torustike renoveerimise või
rekonstrueerimine) ja/või ehituse (uute torustike rajamine) lepingus
ehitustööde algusest (alguseks loetakse ehitamise alustamise teatise
kohalikku omavalitsusse esitamise päeva või ehitamise alustamise kuupäeva
ehitustööde päevikust) kuni Tellijale üleandmiseni (kõige viimasema
vastuvõtuakti allkirjastamise kuupäev) objektijuhina ja/või
töödejuhatajana ja/või objekti insenerina ja/või omanikujärelevalvena, kus
lepingu raames on ehitatud ja/või rekonstrueeritud vähemalt viis (5) km
ühisveevärgi- ja viis (5) km ühiskanalisatsioonitorustikku;

   6. 1.2.4 eesti keel väga heal tasemel nii kõnes kui kirjas, vene keel heal
tasemel kõnes.

   7.  Nõuded isikkoosseisu haridusele ja erialasele kvalifikatsioonile:

   7. 1 Tee-ehitustööde omanikujärelevalve spetsialist (teeinsener)

   7. 1.1. Haridus: kõrgharidus ehituserialal (vähemalt bakalaureuse kraad või
rakenduskõrghariduse diplom);

   7. 1.2. Erialane kvalifikatsioon:

   7. 1.2.1. omama Maaameti poolt väljastatud teehoiutööde ehitusjärelevalve
pakkumuse esitamise päeval kehtivat tegevusluba teeseaduse mõistes;

   7. 1.2.2. eesti ja vene keel heal tasemel nii kõnes kui kirjas.

   8.  Kõikide võtmeisikute kohta tuleb esitada isikkoosseisu iga liikme kohta
koopiad haridust tõendavatest dokumentidest ja CV-d, millest nähtub
muuhulgas spetsialistide hankes osalemiseks vajalik pädevus ja kogemus,
nimetades ära töökohad ja ametid aastate (kuupäevalise täpsusega) lõikes;
samuti osalemine sarnastes projektides, näidates ära projektide maksumused
ning toimumise aja ja muud hankes osalemiseks vajalikud andmed; järgida
vormi, Osa II Lisa 2 Vorm
   8.  Võtmeisiku töökogemuse pikkus peab ilmnema
esitatud CV-st isiku osalemisest lepingute täitmisel referentsprojektide
loetelust (Osa II Lisa 2 Vorm 8 punkt 12), mitte üldisest töökogemusest
(Osa II Lisa 2 Vorm 8 punkt 11), st Osa II Lisa 2 Vorm 8 punktis 12 välja
toodud projektide kestused lahtris 'Ajaperiood alates (päev/kuu/aasta)
kuni (päev/kuu/aasta)' peavad kokku andma võtmeisikult nõutud töökogemuse
pikkuse aastates.

   9.  Kõikide võtmeisikute kohta tuleb esitada isikkoosseisu iga liikme kohta
tööde tellijate (RHS § 41 lõike 4 punktis 1 nimetatud Hankija ja/või RHS §
41 lõike 4 punktis 2 nimetatud Hankija, v.a Pakkuja ja/või Taotleja ise)
poolt allkirjastatud kirjalikud kinnituskirjad, mille alusel tõendatakse
isiku vastavust kvalifitseerimistingimustele, et vastav isik osales CV-s
(Vorm 8 punkt 12) näidatud projektis antud positsioonil; järgida vormi,
Osa I Lisa 2 vorm
   9. 
10. Juhul, kui võtmeisiku tööandja ei osale pakkumuses, tuleb esitada
võtmeisiku tööandja kinnitus (Osa II Lisa 2 Vorm 10).
11. Kõikide võtmeisikute kohta tuleb esitada võtmeisikute
referentsobjektide, mille alusel tõendatakse Pakkuja vastavust HT p.
III.2.3).5 ja p. III.2.3).6 nõuetele, kohta vastuvõtuaktide koopiad ja
ehitamise alustamise teatiste koopiad või väljavõtted ehitustööde
päevikutest ehitamise alustamise kuupäeva tõendamiseks.
12. Esitada pakkuja-poolne kinnituskiri võtmeisikute kohta, kelle CV-st ei
selgu, et nad valdavad eesti ja/või vene keelt HT-s nõutud tasemel (nende
emakeeleks ei ole eesti ja/või vene keel ning nad ei tegutse igapäevaselt
Eestis), et nendele isikutele on pakkuja poolt tagatud tõlgi olemasolu
kogu lepinguperioodi ajaks normaalsel tööajal ning väljaspoolt normaalset
tööaega juhtudel, mil on Hankijal/Tellijal ja/või FIDIC Inseneril
vältimatult vaja suhelda Töövõtjaga (nt avariid, õnnetused jms).
13. Võtmeisikud peavad olema erinevad isikud ning võivad olla esindatud
ainult ühes Pakkumuses.
14. Pakkuja (ühispakkuja) peab pakkumusega esitama hankelepingu täitmise
kava, mis peab sisaldama vähemalt järgmist:
14.1 teenuse osutamise metoodika üksikasjaline kirjeldus, koos põhiliste
toimingute äranäitamisega (sh teenuse teostamise ajagraafik);
14.2 lepingu täitmise organisatsiooni skeem ühispakkujate (ühispakkumuse
korral) ja alltöövõtjate (alltöövõtu kasutamise korral) äranäitamisega;
14.3 metoodika kirjelduses näidata ära kõikide konsortsiumi partnerite
(ühispakkumuse korral) ja alltöövõtjate (alltöövõtu kasutamisel) roll,
hinnanguline osutatavate teenuste maht, koostöö korraldus, ülesanded ja
vastutus hankelepingu täitmisel;
14.4 metoodika kirjelduses näidata ära kõikide võtmeisikute nimed ja
kirjeldada iga võtmeisiku rolli, ülesandeid ja vastutust hankelepingu
täitmisel;
14.5 kvaliteedi tagamise süsteemi kirjeldus antud projekti jaoks;
14.6 Pakkuja kinnitus, et hankeleping täidetakse ranges vastavuses
pakkumuses esitatud metoodikale.
15. Pakkujal (igal ühises pakkumuses osalejal) peab olema pakkumuse
esitamise päeval kehtiv ISO 9001:2000 kvaliteedijuhtimise sertifikaat või
sellega samaväärne. Pakkuja (iga ühises pakkumuses osaleja) esitab koopia
sertifikaadist.
16. Pakkujal (igal ühises pakkumuses osalejal) peab olema kutsealane
vastutuskindlustus hüvitusväärtusega vähemalt 63 911,65 EUR-i. Pakkumuse
koosseisus tuleb esitada pakkumuse esitamise päeval kehtiva
vastutuskindlustuse poliisi koopia.
Lire:
III.2.3) Tehniline ja kutsealane pädevus:
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja
nende vorminõuded:

   1.  Pakkuja peab tõestama, et ta on viimase kolme (3) aasta jooksul
(arvates pakkumuse esitamise kuupäevast) teostanud ühisvee- ja
ühiskanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimis- ja/või ehitustööde
omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenust (tööd võivad olla alustatud
varem, kuid peavad olema lõpetatud nimetatud aastate jooksul)
tiheasustusalal (tiheasustusala maareformi seaduse § 7 lg 4 mõistes) 100 %
osas lepinguperioodist (lepinguperioodiks loetakse ajaperioodi alates
lepingu sõlmimise kuupäevast kuni Vastuvõtuakti allkirjastamise
kuupäevani) ühe (1) projekteerimis-ehitustöövõtu ja/või ehitustöövõtu
lepingu raames, milles rekonstrueeriti ja/või ehitati vähemalt 8,5 km
ühisveevarustus- ja 3,5 km ühiskanalisatsioonitorustikku.

   2.  Pakkuja peab tõestama, et ta on viimase kolme (3) aasta jooksul
(arvates pakkumuse esitamise kuupäevast) teostanud ühisvee- ja
ühiskanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimis- ja/või ehitustööde
omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenust (tööd võivad olla alustatud
varem, kuid peavad olema lõpetatud nimetatud aastate jooksul) vähemalt ühe
FIDIC´u lepingul põhineva projektile, milles rajati ja/või rekonstrueeriti
ja/või renoveeriti ühisveevarustus- ja kanalisatsioonitorustikke.

   3.  Pakkuja esitab koos pakkumusega loetelu, mis tõendab, et on teostanud
eelnimetatud tunnustele vastavaid teenuseid koos teostatud teenuste
maksumuse ja lühikirjelduse, hankelepingu sõlmimise kuupäeva (päev, kuu,
aasta), ehitustööde valmimise kuupäeva (päev, kuu, aasta), tellijate
nimede ja kontaktandmete äranäitamisega; (Osa II, Lisa 2, Vormid 13).

   4.  Pakkuja esitab Vormis 13 loetletud teenuste kohta RHS § 41 lg 1 punktis
1 nõutud tõendid (Vorm 14) selle kohta, et need teenused tehti sõlmitud
lepingute ja hea tava kohaselt. Tõendi peavad esitama RHS § 41 lõike 4
punktis 1 nimetatud Hankija ja/või RHS § 41 lõike 4 punktis 2 nimetatud
Hankija, v.a Pakkuja ja/või Taotleja ise.

   5.  Nõuded isikkoosseisu haridusele ja erialasele kvalifikatsioonile:

   5. 1 Inseneri meeskonnajuht

   5. 1.1. Haridus: kõrgharidus ehituserialal (vähemalt bakalaureuse kraad või
rakenduskõrghariduse diplom)

   5. 1.2. Erialane kvalifikatsioon:

   5. 1.2.1. isikuline registreering vastutava spetsialistina Majandustegevuse
Registris valdkonnas 'Ehitus' tegevusaladel 'Ehitusjuhtimine' ja
'Omanikujärelevalve'. Eesti MTR-s registreeritud spetsialisti MTR-i
registreeringuid kontrollib Hankija hindamise protsessis avalikest
andmebaasidest ise. Inseneri meeskonnajuht kohta, kelle asukohamaa ei ole
Eesti Vabariik, tuleb MTR registreeringute asemel esitada tõend
registreerituse kohta oma asukohamaa erialases registris, mis tõendab
õigust tegutseda oma asukohamaal valdkonnas 'Ehitus' tegevusaladel
'Ehitusjuhtimine' ja 'Omanikujärelevalve", kusjuures selline tõend peab
olema notariaalselt tõlgitud eesti keelde. Juhul, kui inseneri
meeskonnajuhi asukohamaal puudub MTR´i laadne register, siis tuleb
Pakkujal esitada inseneri meeskonnajuhi asukohamaa vastavat pädevust omava
asutuse kinnituskiri, et sellel asukohamaal puudub firmade ja/või isikute
majandustegevuse register ja et pakkumuses nimetatud inseneri
meeskonnajuht (nimeliselt) tohib oma asukohamaal tegutseda valdkonnas
"Ehitus" tegevusaladel "Ehitusjuhtimine" ja "Omanikujärelevalve",
kusjuures selline tõend peab olema notariaalselt tõlgitud eesti keelde.
Samuti tuleb Eestist mittepärineva inseneri meeskonnajuhi kohta esitada
kinnituskiri, et enne pakkujaga hankelepingu sõlmimist teavitab ta
Tehnilise Järelvalve Ametit Eestis vastava tegevuse alustamisest ja järgib
Eestis kehtivaid nõudeid.

   5. 1.2.2 viimase kümne (10) aasta jooksul (arvates pakkumuse esitamise
kuupäevast) omandatud vähemalt 5 (viie)-aastane töökogemus vee- ja
kanalisatsioonitorustike ja/või -rajatiste ehitamisel ja/või
rekonstrueerimisel projektijuhina ja/või omanikujärelevalvena;

   5. 1.2.3. viimase seitsme (7) aasta jooksul (arvates pakkumuse esitamise
kuupäevast) osalenud vähemalt ühes (1) vee- ja kanalisatsioonitorustike
rajamise ja/või rekonstrueerimise ja/või renoveerimise lepingus lepingu
algusest (alguseks loetakse Lepingu sõlmimise kuupäeva) kuni Tellijale
üleandmiseni (vastuvõtuakti allkirjastamise kuupäev) projektijuhina ja/või
omanikujärelevalvena, kus lepingu raames on rajatud ja/või ehitatud ja/või
rekonstrueeritud vähemalt kaheksa koma viis (8,5) km veetorustikku ning
kolm koma viis (3,5) km kanalisatsioonitorustikku;

   5. 1.2.4. viimase seitsme (7) aasta jooksul (arvates pakkumuse esitamise
kuupäevast) olnud FIDIC Inseneri meeskonna juht vähemalt ühes FIDIC
lepingutingimustele baseerunud ühisveevärgi ja 'kanalisatsioonitorustike
ja/või 'rajatiste ehituse ja/või rekonstrueerimise lepingus või läbinud
KIK-i poolt aktsepteeritud vähemalt 12- tunnise õppekavaga FIDIC
koolituse;

   5. 1.2.5 eesti keel väga heal tasemel nii kõnes kui kirjas, vene keel heal
tasemel kõnes.

   6.  Nõuded isikkoosseisu haridusele ja erialasele kvalifikatsioonile:

   6. 1. Ehitustööde omanikujärelevalve spetsialist (ehitusinsener)

   6. 1.1. Haridus: vähemalt ehitusalane kesk-eriharidus või vastav
kutsekvalifikatsioon (vähemalt III tase).

   6. 1.2. Erialane kvalifikatsioon:

   6. 1.2.1 isikuline registreering vastutava spetsialistina Majandustegevuse
Registris valdkonnas 'Ehitus' tegevusalal 'Omanikujärelevalve'. Eesti
MTR-s registreeritud spetsialisti MTR-i registreeringut kontrollib Hankija
hindamise protsessis avalikest andmebaasidest ise. Objektijuhti kohta,
kelle asukohamaa ei ole Eesti Vabariik, tuleb MTR registreeringu asemel
esitada tõend registreerituse kohta oma asukohamaa erialases registris,
mis tõendab õigust tegutseda oma asukohamaal valdkondades, mille kohta on
käesolevas punktis nõutud registreeringu olemasolu, kusjuures selline
tõend peab olema notariaalselt tõlgitud eesti keelde. Juhul, kui
ehitustööde omanikujärelevalve spetsialisti (ehitusinseneri) asukohamaal
puudub MTR´i laadne register, siis tuleb Pakkujal esitada ehitustööde
omanikujärelevalve spetsialisti (ehitusinseneri) asukohamaa vastavat
pädevust omava asutuse kinnituskiri, et sellel asukohamaal puudub firmade
ja/või isikute majandustegevuse register ja et pakkumuses nimetatud
ehitustööde omanikujärelvalve spetsialist (ehitusinsener) (nimeliselt)
tohib oma asukohamaal tegutseda valdkonnas "Ehitus" tegevusalal
"Omanikujärelevalve", kusjuures selline tõend peab olema notariaalselt
tõlgitud eesti keelde. Samuti tuleb Eestist mittepärineva objektijuhi
kohta esitada kinnituskiri, et enne pakkujaga hankelepingu sõlmimist
teavitab ta Tehnilise Järelvalve Ametit Eestis vastava tegevuse
alustamisest ja järgib Eestis kehtivaid nõudeid.

   6. 1.2.2 viimase seitsme (7) aasta jooksul (arvates pakkumuse esitamise
kuupäevast) omandatud vähemalt 3 (kolme)-aastane töökogemus vee- ja
kanalisatsioonitorustike ehitustöödel tööde juhatajana ja/või objekti
insenerina ja/või objektijuhina ja/või omanikujärelevalvena;

   6. 1.2.3 viimase viie (5) aasta jooksul (arvates pakkumuse esitamise
kuupäevast) osalenud vähemalt ühes (1) vee- ja kanalisatsioonitorustike
rekonstrueerimise (olemasolevate torustike renoveerimise või
rekonstrueerimine) ja/või ehituse (uute torustike rajamine) lepingus
ehitustööde algusest kuni Tellijale üleandmiseni (kõige viimasema
vastuvõtuakti allkirjastamise kuupäev) objektijuhina ja/või
töödejuhatajana ja/või objekti insenerina ja/või omanikujärelevalvena, kus
lepingu raames on ehitatud ja/või rekonstrueeritud vähemalt viis (5) km
ühisveevärgi- ja kolm koma viis (3,5) km ühiskanalisatsioonitorustikku;

   6. 1.2.4 eesti keel väga heal tasemel nii kõnes kui kirjas, vene keel heal
tasemel kõnes.

   7.  Nõuded isikkoosseisu haridusele ja erialasele kvalifikatsioonile:

   7. 1 Tee-ehitustööde omanikujärelevalve spetsialist (teeinsener)

   7. 1.1. Haridus: kehtetu alates 02.08.2011

   7. 1.2. Erialane kvalifikatsioon:

   7. 1.2.1. omama Maaameti poolt väljastatud teehoiutööde ehitusjärelevalve
pakkumuse esitamise päeval kehtivat tegevusluba teeseaduse mõistes;

   7. 1.2.2. eesti ja vene keel heal tasemel nii kõnes kui kirjas.

   8.  Kõikide võtmeisikute kohta tuleb esitada isikkoosseisu iga liikme kohta
koopiad haridust tõendavatest dokumentidest ja CV-d, millest nähtub
muuhulgas spetsialistide hankes osalemiseks vajalik pädevus ja kogemus,
nimetades ära töökohad ja ametid aastate (kuupäevalise täpsusega) lõikes;
samuti osalemine sarnastes projektides, näidates ära projektide maksumused
ning toimumise aja ja muud hankes osalemiseks vajalikud andmed; järgida
vormi, Osa II Lisa 2 Vorm
   8.  Võtmeisiku töökogemuse pikkus peab ilmnema
esitatud CV-st isiku osalemisest lepingute täitmisel referentsprojektide
loetelust (Osa II Lisa 2 Vorm 8 punkt 12), mitte üldisest töökogemusest
(Osa II Lisa 2 Vorm 8 punkt 11), st Osa II Lisa 2 Vorm 8 punktis 12 välja
toodud projektide kestused lahtris 'Ajaperiood alates (päev/kuu/aasta)
kuni (päev/kuu/aasta)' peavad kokku andma võtmeisikult nõutud töökogemuse
pikkuse aastates.

   9.  Kõikide võtmeisikute kohta tuleb esitada isikkoosseisu iga liikme kohta
tööde tellijate (RHS § 41 lõike 4 punktis 1 nimetatud Hankija ja/või RHS §
41 lõike 4 punktis 2 nimetatud Hankija, v.a Pakkuja ja/või Taotleja ise)
poolt allkirjastatud kirjalikud kinnituskirjad, mille alusel tõendatakse
isiku vastavust kvalifitseerimistingimustele, et vastav isik osales CV-s
(Vorm 8 punkt 12) näidatud projektis antud positsioonil; järgida vormi,
Osa I Lisa 2 vorm
   9. 
10. Juhul, kui võtmeisiku tööandja ei osale pakkumuses, tuleb esitada
võtmeisiku tööandja kinnitus (Osa II Lisa 2 Vorm 10).
11. Võtmeisikute kohta tuleb esitada võtmeisikute referentsobjektide,
mille alusel tõendatakse Pakkuja vastavust HT p. III.2.3).5 ja HT p.
III.2.3).6 nõuetele, kohta vastuvõtuaktide koopiad.
12. Esitada pakkuja-poolne kinnituskiri võtmeisikute kohta, kelle CV-st ei
selgu, et nad valdavad eesti ja/või vene keelt HT-s nõutud tasemel (nende
emakeeleks ei ole eesti ja/või vene keel ning nad ei tegutse igapäevaselt
Eestis), et nendele isikutele on pakkuja poolt tagatud tõlgi olemasolu
kogu lepinguperioodi ajaks normaalsel tööajal ning väljaspoolt normaalset
tööaega juhtudel, mil on Hankijal/Tellijal ja/või FIDIC Inseneril
vältimatult vaja suhelda Töövõtjaga (nt avariid, õnnetused jms).
13. Ühes pakkumuses peavad võtmeisikud peavad olema erinevad isikud ning
võivad olla esindatud mitmes Pakkumuses.
14. Pakkuja (ühispakkuja) peab pakkumusega esitama hankelepingu täitmise
kava, mis peab sisaldama vähemalt järgmist:
14.1 teenuse osutamise metoodika üksikasjaline kirjeldus, koos põhiliste
toimingute äranäitamisega (sh teenuse teostamise ajagraafik);
14.2 lepingu täitmise organisatsiooni skeem ühispakkujate (ühispakkumuse
korral) ja alltöövõtjate (alltöövõtu kasutamise korral) äranäitamisega;
14.3 metoodika kirjelduses näidata ära kõikide konsortsiumi partnerite
(ühispakkumuse korral) ja alltöövõtjate (alltöövõtu kasutamisel) roll,
hinnanguline osutatavate teenuste maht, koostöö korraldus, ülesanded ja
vastutus hankelepingu täitmisel;
14.4 metoodika kirjelduses näidata ära kõikide võtmeisikute nimed ja
kirjeldada iga võtmeisiku rolli, ülesandeid ja vastutust hankelepingu
täitmisel;
14.5 kvaliteedi tagamise süsteemi kirjeldus antud projekti jaoks;
14.6 Pakkuja kinnitus, et hankeleping täidetakse ranges vastavuses
pakkumuses esitatud metoodikale.
15. Pakkujal (igal ühises pakkumuses osalejal) peab olema pakkumuse
esitamise päeval kehtiv ISO 9001:2000 kvaliteedijuhtimise sertifikaat või
sellega samaväärne. Pakkuja (iga ühises pakkumuses osaleja) esitab koopia
sertifikaadist.
16. Pakkujal (igal ühises pakkumuses osalejal) peab olema kutsealane
vastutuskindlustus hüvitusväärtusega vähemalt 63 911,65 EUR-i. Pakkumuse
koosseisus tuleb esitada pakkumuse esitamise päeval kehtiva
vastutuskindlustuse poliisi koopia.
17. Pakkuja vastavuse tõendamiseks HT p. III.2.3).1
kvalifitseerimistingimusele esitada referentsobjekti tööde
vastuvõtmise-üleandmise akti koopia.
 
 
C L A S S E    C P V
71520000 - Services de conduite des travaux 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR