01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/08/2010
Date de péremption : 20/09/2010
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Services de conduite des travaux , Services de conseil en gestion de projet

2010/S 162-248950 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Miasto Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, Urz…d Miasta Leszna - Biuro
Projektów Unijnych, ul. Ksi™cia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno,
attn: Rafa Bukowski, Domink Kaúmierczak, Magdalena Sobecka,
POLOGNE-64-100Leszno. Tel. +48 655206216. E-mail: bpu@leszno.pl. Fax +48
655206216.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne,
   1. 7.2010, 2010/S
125-191617)
Au lieu de:
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z
wyj…tkiem dynamicznego systemu zakupów) lub dokumentu opisowego (w
przypadku dialogu konkurencyjnego) 24.8.2010 (08:00)
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu 24.8.2010 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert 24.8.2010 (10:30)
Lire:
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z
wyj…tkiem dynamicznego systemu zakupów) lub dokumentu opisowego (w
przypadku dialogu konkurencyjnego) 20.9.2010 (08:00)
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu 20.9.2010 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert 20.9.2010 (10:30)
Autres informations complémentaires
Zmiany zostaÂy wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
 
 
C L A S S E    C P V
71520000 - Services de conduite des travaux 
72224000 - Services de conseil en gestion de projet 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR