01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/10/2011
Date de péremption : 16/11/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Services de conduite des travaux , Services d'ingénierie , Services de conseil en construction , Services de gestion de projets de construction , Services de gestion de la construction , Services de conduite de chantier

2011/S 208-337878 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Inwestor ' K™pno Sp. z o.o., ul. KoÛciuszki 9, attn: Tomasz Spychalski,
POLOGNE-63-600K™pno. Tel. +48 627821190. Fax +48 627821190.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne,
   1. 10.2011, 2011/S
189-308747)
Au lieu de:
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
ZakoÄczenie 20.9.2015.
Okres ten obejmuje wykonanie robót budowlanych, niezb™dnych dostaw i usÂug
przewidzianych we wniosku o dofinansowanie oraz ostateczne rozliczenie
Projektu.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne
B) Inspektora nadzoru inwestorskiego w branüy konstrukcyjno-budowlanej,
posiadaj…cego:
- uprawnienia budowlane w specjalnoÛci konstrukcyjno ' budowlanej do
kierowania robotami budowlanymizgodnie z Rozporz…dzeniem Ministra
Transportu i Budownictwa z dn. 28.4.2006 roku w sprawie
samodzielnychfunkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z
póúniejszymi zmianami) lub odpowiadaj…ce imwaüne uprawnienia budowlane do
kierowania w specjalnoÛci konstrukcyjno - budowlanej, które zostaÂy
wydanena podstawie wczeÛniej obowi…zuj…cych przepisów lub odpowiadaj…ce im
uprawnienia wydane obywatelompaÄstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeüeniem art. 12a orazinnych
przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156,
poz.1118 z póún. zm.) orazustawy o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w paÄstwach czÂonkowskich Unii Europejskiej(Dz. U. z
2008 r., Nr 63, poz. 394),
- co najmniej 5 letnie doÛwiadczenie w peÂnieniu funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego w branüybudowlanej,
- doÛwiadczenie w peÂnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na
minimum jednym kontrakcieobejmuj…cym wykonanie robót budowlanych
polegaj…cych na budowie/przebudowie/rozbudowie obiektu przemysÂowego o
kubaturze nie mniej niü 2 000 m2.
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 10.11.2011 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert. Data: 10.11.2011 - 10:30
Lire:
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
ZakoÄczenie 20.9.2014.
Okres ten obejmuje wykonanie robót budowlanych, niezb™dnych dostaw i usÂug
przewidzianych we wniosku o dofinansowanie oraz ostateczne rozliczenie
Projektu.
Zamawiaj…cy zastrzega, üe termin ten moüe ulec zmianie w przypadku zmiany
harmonogramu realizacji Projektu.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne
B) Inspektora nadzoru inwestorskiego w branüy konstrukcyjno-budowlanej,
posiadaj…cego:
- uprawnienia budowlane w specjalnoÛci konstrukcyjno ' budowlanej do
kierowania robotami budowlanymizgodnie z Rozporz…dzeniem Ministra
Transportu i Budownictwa z dn. 28.4.2006 roku w sprawie
samodzielnychfunkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z
póúniejszymi zmianami) lub odpowiadaj…ce imwaüne uprawnienia budowlane do
kierowania w specjalnoÛci konstrukcyjno - budowlanej, które zostaÂy
wydanena podstawie wczeÛniej obowi…zuj…cych przepisów lub odpowiadaj…ce im
uprawnienia wydane obywatelompaÄstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeüeniem art. 12a orazinnych
przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156,
poz.1118 z póún. zm.) orazustawy o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w paÄstwach czÂonkowskich Unii Europejskiej(Dz. U. z
2008 r., Nr 63, poz. 394),
- co najmniej 5 letnie doÛwiadczenie w peÂnieniu funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego w branüybudowlanej,
- doÛwiadczenie w peÂnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na
minimum jednym kontrakcieobejmuj…cym wykonanie robót budowlanych
polegaj…cych na budowie/przebudowie/rozbudowie obiektu przemysÂowego o
kubaturze nie mniej niü 2 000 m3.
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 16.11.2011 - 10:00
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert. Data: 16.11.2011 - 10:30
Autres informations complémentaires
Zmiany zostaÂy wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
 
 
C L A S S E    C P V
71300000 - Services d'ingénierie 
71520000 - Services de conduite des travaux 
71521000 - Services de conduite de chantier 
71530000 - Services de conseil en construction 
71540000 - Services de gestion de la construction 
71541000 - Services de gestion de projets de construction 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR