Contact Inscription gratuite Connexion
annonces appels offres marches publics
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/06/2009
Date de péremption : 01/07/2009
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Informations complÚmentaires
POLOGNE
appel-offre

Services de contr˘le technique de bÔtiments

2009/S 109-156411 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Generalna Dyrekcja Drˇg Krajowych i Autostrad Oddzia┬ w Poznaniu, ul.
Siemiradzkiego 5a, attn: ┴ucja Algusiewicz ' w sprawach procedury
przetargowej;, PL-60-763 Pozna─. Tel. +48 618668821. E-mail:
przetargi@poznan.gddkia.gov.pl. Fax +48 618646369.
(SupplÚment au Journal officiel de l'Union europÚenne, 23.5.2009, 2009/S
98-142474)
Objet: CPV: 71631300.
Services de contr˘le technique de bÔtiments.
Au lieu de: II.1.6 Wspˇlny S┬ownik Zamˇwien (CPV): 71631300.
III.2.3. Zdolnoۇ techniczna
Informacje i formalno█ci konieczne do dokonania oceny spe┬niania wymogˇw:

   6. 2.2 Potencja┬ kadrowy.
Konsultant z┬oŘy O█wiadczenie o dysponowaniu osobami lub je█li osoba nie
jest pracownikiem Konsultanta to o█wiadczenie jej gotowo█ci podjÖcia
obowiůzkˇw w trakcie tego PrzedsiÖwziÖcia. Osoby przewidziane do
realizacji tej Us┬ugi bÖdů legitymowaç siÖ do█wiadczeniem i kwalifikacjami
odpowiednimi do funkcji, jakie zostanů im powierzone.
Konsultant przedstawi osoby (kluczowi eksperci), ktˇre spe┬niajů
nastÖpujůce wymagania:
1) InŘynier Kontraktu ' wykszta┬cenie wyŘsze techniczne (1 osoba);
a) posiadajůcy minimum 3 letnie do█wiadczenie w samodzielnym prowadzeniu
lub nadzorowaniu projektˇw inwestycyjnych, przy czym: co najmniej 1
inwestycja dotyczy budownictwa komunikacyjnego, tzn. obiektˇw mostowych,
drˇg ko┬owych klasy A lub S lub GP, inwestycja ta zosta┬a pomy█lnie
zako─czona i rozliczona (to znaczy wydano ┌wiadectwo PrzejÖcia lub
Protokˇ┬ odbioru ko─cowego), inwestycja ta mia┬a warto█ç robˇt brutto co
najmniej 100 000 000 PLN;
b) posiadajůcy przynajmniej 2 ' letnie do█wiadczenie przy realizacji
kontraktˇw na wykonanie robˇt wg uznanych miÖdzynarodowych standardˇw
kontraktˇw obmiarowych;
2) Starszy Inspektor ds. rozlicze─- wykszta┬cenie wyŘsze (1 osoba);
a) posiadajůcy minimum 3 letnie do█wiadczenie zawodowe w obmiarach i
wycenie robˇt budowanych, przygotowywaniu/rozpatrywaniu roszcze─,
zamawianiu robˇt i ich rozliczaniu;
b) posiadajůcy minimum 2 letnie do█wiadczenie przy rozliczaniu kontraktˇw
na wykonanie robˇt wg. uznanych miÖdzynarodowych standardˇw kontraktˇw
obmiarowych w tym: udzia┬ w ramach zespo┬u InŘyniera, na stanowisku
samodzielnego Inspektora d. rozlicze─ w rozliczaniu co najmniej 1
kontraktu na roboty drogowe lub mostowe o warto█ci co najmniej 80 000 000
PLN i doprowadzenie do ostatecznego rozliczenia takiego kontraktu (to
znaczy wydania ┌wiadectwa PrzejÖcia lub Protoko┬u odbioru ko─cowego);
3) Starszy Inspektor ds. materia┬owych ' technolog ' wykszta┬cenie wyŘsze
techniczne
a) posiadajůcy minimum 3 lata pracy przy realizacji robˇt drogowych i/lub
mostowych w tym co najmniej 2 lata do█wiadczenia w badaniu materia┬ˇw
budowlanych
b) posiadajůcy minimum 2 lata do█wiadczenia w nadzorach w ramach zespo┬u
InŘyniera.
Warto█ci podane w walutach innych niŘ PLN naleŘy przeliczyç na PLN wg
█redniego kursu NBP z dnia podpisania kontraktu, podajůc datÖ podpisania
kontraktu i kurs.
Minimalny sk┬ad zespo┬u ekspertˇw to:
InŘynier kontraktu, inspektor ds. rozlicze─, inspektor nadzoru robˇt
drogowych (min. 3 osoby), inspektor nadzoru robˇt mostowych(min. 3 osoby),
inspektor nadzoru robˇt elektrycznych, inspektor nadzoru robˇt
teletechnicznych, inspektor nadzoru wod. ' kan, inspektor nadzoru ds.
melioracji, geodeta, inspektor nadzoru robˇt gazowniczych, inspektor
nadzoru ds. zieleni, inspektor nadzoru ds. materia┬owych ' technolog,
inspektor ds. nadzorˇw archeologicznych ' archeolog, inspektor ds. ochrony
przyrody ' specjalista ds. herpetofauny.
Kandydaci do pe┬nienia samodzielnych funkcji w budownictwie wed┬ug Prawa
Budowlanego muszů posiadaç odpowiednie uprawnienia oraz muszů legitymowaç
siÖ PrzynaleŘno█ciů do Polskiej Izby InŘynierˇw Budownictwa.
Konsultant powinien przewidzieç zatrudnienie dodatkowych osˇb. BÖdzie to
punktowane zgodnie z punktem 14 niniejszego SIWZ ' Kryterium wyboru
najkorzystniejszej oferty.
6╣.2.2. Potencja┬ kadrowy wspˇlnie ubiegajůcych siÖ o udzielenie
zamˇwienia
Konsultanci wspˇlnie ubiegajůcy siÖ o udzielenie niniejszego zamˇwienia
muszů wykazaç, Ře ┬ůcznie spe┬niajů warunek okre█lony w pkt
   6. 2.2.

   6. 2.3. Do█wiadczenie
Konsultant musi wykazaç, Ře w okresie ostatnich 3 lat przed dniem
wszczÖcia postÖpowania o udzielenie zamˇwienia, a jeŘeli okres prowadzenia
dzia┬alno█ci jest krˇtszy ' w tym okresie, wykona┬ us┬ugi polegajůce na
nadzorze w co najmniej 2 zadaniach polegajůcych na budowie lub przebudowie
drogi klasy A lub S lub GP o warto█ci robˇt nie mniejszej niŘ 100 mln z┬
brutto kaŘde.
Jako wykonanie us┬ugi naleŘy rozumieç doprowadzenie co najmniej do wydania
┌wiadectwa PrzejÖcia lub Protoko┬u odbioru ko─cowego.
6╣.2.3. Do█wiadczenie Konsultantˇw wspˇlnie ubiegajůcych siÖ o udzielenie
zamˇwienia
Klient wymaga spe┬nienia powyŘszego warunku przez konsorcjum jako ca┬o█ç,
a nie przez poszczegˇlnych jego cz┬onkˇw. Partnerzy w Konsorcjum majů
wykazaç, Ře majů do█wiadczenie w nadzorze nad robotami jakie wchodzů w
sk┬ad przedmiotowego zadania. JeŘeli konsultant wyra˙nie wskaŘe, Ře dany
partner odpowiadaç bÖdzie za nadzˇr tylko nad pewnů konkretnů czÖ█ciů
robˇt, wˇwczas dopuszczalne jest, by wykaza┬ do█wiadczenie tylko nad
robotami o tym konkretnym charakterze.
IV.2.1 Kryteria udzielenia zamˇwienia
Kryteria okre█lone w specyfikacji, w zaproszeniu do sk┬adania ofert lub
negocjacji lub w dokumencie opisowym.
Lire: II.1.6 Wspˇlny S┬ownik Zamˇwien (CPV): 71631300; 71520000-9;
71521000-6; 71540000-5; 71541000-2; 71630000-3; 71631300-3; 71700000-5;
79714000-2
III.2.3. Zdolnoۇ techniczna
Informacje i formalno█ci konieczne do dokonania oceny spe┬niania wymogˇw:

   6. 2.2 Potencja┬ kadrowy.
Konsultant z┬oŘy O█wiadczenie o dysponowaniu osobami lub je█li osoba nie
jest pracownikiem Konsultanta to o█wiadczenie jej gotowo█ci podjÖcia
obowiůzkˇw w trakcie tego PrzedsiÖwziÖcia. Osoby przewidziane do
realizacji tej Us┬ugi bÖdů legitymowaç siÖ do█wiadczeniem i kwalifikacjami
odpowiednimi do funkcji, jakie zostanů im powierzone.
Konsultant przedstawi osoby (kluczowi eksperci), ktˇre spe┬niajů
nastÖpujůce wymagania:
1) InŘynier Kontraktu ' wykszta┬cenie wyŘsze techniczne (1 osoba);
a) posiadajůcy minimum 5 letnie do█wiadczenie w samodzielnym prowadzeniu
lub nadzorowaniu projektˇw inwestycyjnych, przy 2 inwestycjach dotyczůcych
budownictwa komunikacyjnego, tzn. obiektˇw mostowych, drˇg ko┬owych klasy
A lub S lub GP, inwestycje te zosta┬y pomy█lnie zako─czone i rozliczone
(to znaczy wydano ┌wiadectwo PrzejÖcia lub Protokˇ┬ odbioru ko─cowego),
inwestycje te mia┬y warto█ç robˇt brutto co najmniej 100 000 000 PLN
kaŘda; lub zamiennie do█wiadczenie w samodzielnym prowadzeniu lub
nadzorowaniu projektu inwestycyjnego dotyczůcego budownictwa
komunikacyjnego, tzn. obiektˇw mostowych, drˇg ko┬owych klasy A lub S lub
GP, pomy█lnie zako─czonego i rozliczonego (to znaczy wydano ┌wiadectwo
PrzejÖcia lub Protokˇ┬ odbioru ko─cowego) o warto█ci robˇt brutto co
najmniej 200 000 000 PLN lub wiÖcej
b) posiadajůcy przynajmniej 2 ' letnie do█wiadczenie przy realizacji
kontraktˇw na wykonanie robˇt wg uznanych miÖdzynarodowych standardˇw
kontraktˇw obmiarowych;
2) Starszy Inspektor ds. rozlicze─- wykszta┬cenie wyŘsze (1 osoba);
a) posiadajůcy minimum 3 letnie do█wiadczenie zawodowe w obmiarach i
wycenie robˇt budowanych, przygotowywaniu/rozpatrywaniu roszcze─,
zamawianiu robˇt i ich rozliczaniu;
b) posiadajůcy do█wiadczenie przy rozliczaniu kontraktˇw na wykonanie
robˇt wg. uznanych miÖdzynarodowych standardˇw kontraktˇw obmiarowych w
tym: udzia┬ w ramach zespo┬u InŘyniera, na stanowisku samodzielnego
Inspektora ds. rozlicze─ w rozliczaniu 2 kontraktˇw na roboty drogowe lub
mostowe o warto█ci co najmniej 80 000 000 PLN i doprowadzenie do
ostatecznego rozliczenia takiego kontraktu (to znaczy wydania ┌wiadectwa
PrzejÖcia)- lub zamiennie 1 kontraktu na roboty drogowe lub mostowe o
warto█ci co najmniej 160 000 000 PLN lub wiÖcej
3) Starszy Inspektor ds. materia┬owych ' technolog ' wykszta┬cenie wyŘsze
techniczne
a) posiadajůcy minimum 3 lata pracy przy realizacji robˇt drogowych i/lub
mostowych w tym co najmniej 2 lata do█wiadczenia w badaniu materia┬ˇw
budowlanych
b) posiadajůcy minimum 2 lata do█wiadczenia w nadzorach w ramach zespo┬u
InŘyniera.
4) Inspektor branŘy drogowej ' minimum 3 osoby, kaŘda z conajmniej 5
letnim do█wiadczeniem przy realizacji inwestycji dotyczůcych budownictwa
komunikacyjnego, tzn. drˇg ko┬owych klasy A lub S lub GP, inwestycje te
zosta┬y pomy█lnie zako─czone i rozliczone (to znaczy wydano ┌wiadectwo
PrzejÖcia lub Protokˇ┬ odbioru ko─cowego)
5) Inspektor branŘy mostowej - minimum 5 osˇb, w tym co najmniej 3 z
conajmniej 5 letnim do█wiadczeniem przy realizacji obiektˇw inŘynierskich
dotyczůcych budownictwa komunikacyjnego, tzn. drˇg ko┬owych klasy A lub S
lub GP, inwestycje te zosta┬y pomy█lnie zako─czone i rozliczone (to znaczy
wydano ┌wiadectwo PrzejÖcia lub Protokˇ┬ odbioru ko─cowego)
Warto█ci podane w walutach innych niŘ PLN naleŘy przeliczyç na PLN wg
█redniego kursu NBP z dnia podpisania kontraktu, podajůc datÖ podpisania
kontraktu i kurs.
Minimalny sk┬ad zespo┬u ekspertˇw to:
InŘynier kontraktu, inspektor ds. rozlicze─, inspektor nadzoru robˇt
drogowych (min. 3 osoby), inspektor nadzoru robˇt mostowych (min. 5 osˇb),
inspektor nadzoru robˇt elektrycznych, inspektor nadzoru robˇt
teletechnicznych, inspektor nadzoru wod. ' kan, inspektor nadzoru ds.
melioracji, geodeta, inspektor nadzoru robˇt gazowniczych, inspektor
nadzoru ds. zieleni, inspektor nadzoru ds. materia┬owych ' technolog,
inspektor ds. nadzorˇw archeologicznych ' archeolog, inspektor ds. ochrony
przyrody ' specjalista ds. herpetofauny.
Kandydaci do pe┬nienia samodzielnych funkcji w budownictwie wed┬ug Prawa
Budowlanego muszů posiadaç odpowiednie uprawnienia oraz muszů legitymowaç
siÖ PrzynaleŘno█ciů do Polskiej Izby InŘynierˇw Budownictwa.
6╣.2.2. Potencja┬ kadrowy wspˇlnie ubiegajůcych siÖ o udzielenie
zamˇwienia
Konsultanci wspˇlnie ubiegajůcy siÖ o udzielenie niniejszego zamˇwienia
muszů wykazaç, Ře ┬ůcznie spe┬niajů warunek okre█lony w pkt
   6. 2.2.

   6. 2.3. Do█wiadczenie
Konsultant musi wykazaç, Ře w okresie ostatnich 3 lat przed dniem
wszczÖcia postÖpowania o udzielenie zamˇwienia, a jeŘeli okres prowadzenia
dzia┬alno█ci jest krˇtszy ' w tym okresie, wykona┬ us┬ugi polegajůce na
nadzorze w co najmniej 2 zadaniach polegajůcych na budowie lub przebudowie
drogi klasy A lub S lub GP o warto█ci robˇt nie mniejszej niŘ 100 000 000
PLN brutto kaŘde, lub zamiennie 1 zadanie o warto█ci 200 000 000 PLN lub
wiÖcej polegajůce na budowie lub przebudowie drogi klasy A lub S lub GP.
Jako wykonanie us┬ugi naleŘy rozumieç doprowadzenie co najmniej do wydania
┌wiadectwa PrzejÖcia lub Protoko┬u odbioru ko─cowego.
6╣.2.3. Do█wiadczenie Konsultantˇw wspˇlnie ubiegajůcych siÖ o udzielenie
zamˇwienia
Klient wymaga spe┬nienia powyŘszego warunku przez konsorcjum jako ca┬o█ç,
a nie przez poszczegˇlnych jego cz┬onkˇw. Partnerzy w Konsorcjum majů
wykazaç, Ře majů do█wiadczenie w nadzorze nad robotami jakie wchodzů w
sk┬ad przedmiotowego zadania. JeŘeli konsultant wyra˙nie wskaŘe, Ře dany
partner odpowiadaç bÖdzie za nadzˇr tylko nad pewnů konkretnů czÖ█ciů
robˇt, wˇwczas dopuszczalne jest, by wykaza┬ do█wiadczenie tylko nad
robotami o tym konkretnym charakterze.
IV.2.1 Kryteria udzielenia zamˇwienia: NajniŘsza cena.
 
 
C L A S S E    C P V
71631300 - Services de contr˘le technique de bÔtiments 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / R╔SEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR