Contact Inscription gratuite demande d'information 01 49 36 46 20 Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 29/10/2010
Date de péremption : 16/11/2010
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Services de courrier

2010/S 211-321921 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana PawÂa II nr
70, attn: Mariola Skoczylas;, POLOGNE-00-175Warszawa. Tel. +48 225950055.
E-mail: mariola.skoczylas@arimr.gov.pl. Fax +48 223185411.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne,
   7. 10.2010, 2010/S
195-298121)
Au lieu de:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

   1.  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usÂug w obrocie krajowym,
polegaj…cych na odbieraniu, przemieszczaniu i dor™czaniu lub wydawaniu
przesyÂek kurierskich wraz z zapewnieniem kopert lub opakowaÄ kartonowych
przeznaczonych do ich opakowania (z wyÂ…czeniem usÂug zastrzeüonych dla
operatora publicznego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe). Wykonawca
zobowi…zuje si™ do odbierania i dostarczania przesyÂek w dni robocze od
godziny 8:00 do godziny 15:30 od poniedziaÂku do pi…tku, z wyÂ…czeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.
Lire:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

   1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usÂug w obrocie krajowym,
polegaj…cych na odbieraniu, przemieszczaniu i dor™czaniu lub wydawaniu
przesyÂek kurierskich wraz z zapewnieniem kopert lub opakowaÄ kartonowych
przeznaczonych do ich opakowania (z wyÂ…czeniem usÂug zastrzeüonych dla
operatora publicznego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe). Wykonawca
zobowi…zuje si™ do odbierania i dostarczania przesyÂek w dni robocze od
godziny 8:00 do godziny 15:30 od poniedziaÂku do pi…tku, z wyÂ…czeniem dni
ustawowo wolnych od pracy lub dni wolnych od pracy u Nadawcy.
 
 
C L A S S E    C P V
64120000 - Services de courrier 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR