Contact Inscription gratuite Connexion
annonces appels offres marches publics
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/09/2010
Date de péremption : 06/10/2010
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Services de déverglaçage , Services de déneigement

2010/S 175-266485 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarz…d Dróg
Wojewódzkich, ul. SzczeciÄska 31, attn: Dorota Solniczek,
POLOGNE-75-122Koszalin. Tel. +48 943427831. E-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl.
Fax +48 943424328.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 28.8.2010, 2010/S
167-256256)
Au lieu de:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1) Zamawiaj…cy ü…da od wykonawców wniesienia wadium w wysokoÛci:
- zadanie nr 1 ' 1 450,00 PLN (sÂownie: jeden tysi…c czterysta
pi™‡dziesi…t zÂotych 00/100),
- zadanie nr 2 ' 1 750,00 PLN (sÂownie: jeden tysi…c siedemset
pi™‡dziesi…t zÂotych 00/100),
- zadanie nr 3 ' 1 250,00 PLN (sÂownie: jeden tysi…c dwieÛcie pi™‡dziesi…t
zÂotych 00/100),
- zadanie nr 4 ' 1 650,00 PLN (sÂownie: jeden tysi…c szeÛ‡set pi™‡dziesi…t
zÂotych 00/100),
- zadanie nr 5 ' 1 850,00 PLN (sÂownie: jeden tysi…c osiemset pi™‡dziesi…t
zÂotych 00/100),
- zadanie nr 6 ' 2 450,00 PLN (sÂownie: dwa tysi…ce czterysta pi™‡dziesi…t
zÂotych 00/100),
- zadanie nr 5 ' 1 750,00 PLN (sÂownie: jeden tysi…c siedemset
pi™‡dziesi…t zÂotych 00/100),
- zadanie nr 6 ' 1 600,00 PLN (sÂownie: jeden tysi…c szeÛ‡set zÂotych
00/100).
Lire:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1) Zamawiaj…cy ü…da od wykonawców wniesienia wadium w wysokoÛci:
- zadanie nr 1 ' 1 450,00 PLN (sÂownie: jeden tysi…c czterysta
pi™‡dziesi…t zÂotych 00/100),
- zadanie nr 2 ' 1 750,00 PLN (sÂownie: jeden tysi…c siedemset
pi™‡dziesi…t zÂotych 00/100),
- zadanie nr 3 ' 1 250,00 PLN (sÂownie: jeden tysi…c dwieÛcie pi™‡dziesi…t
zÂotych 00/100),
- zadanie nr 4 ' 1 650,00 PLN (sÂownie: jeden tysi…c szeÛ‡set pi™‡dziesi…t
zÂotych 00/100),
- zadanie nr 5 ' 1 850,00 PLN (sÂownie: jeden tysi…c osiemset pi™‡dziesi…t
zÂotych 00/100),
- zadanie nr 6 ' 2 450,00 PLN (sÂownie: dwa tysi…ce czterysta pi™‡dziesi…t
zÂotych 00/100),
- zadanie nr 7 ' 1 750,00 PLN (sÂownie: jeden tysi…c siedemset
pi™‡dziesi…t zÂotych 00/100),
- zadanie nr 8 ' 1 600,00 PLN (sÂownie: jeden tysi…c szeÛ‡set zÂotych
00/100).
Autres informations complémentaires
Zmiany zostaÂy wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
 
 
C L A S S E    C P V
90620000 - Services de déneigement 
90630000 - Services de déverglaçage 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR